Reikalavimus techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui

2013-12-07 22:44   Peržiūros : 352   Spausdinti


 

DĖL REIKALAVIMŲ TECHNINIO KOMPOSTO, TECHNINIO RAUGO IR STABILATO KOKYBEI IR NAUDOJIMUI PATVIRTINIMO

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. D1-778

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395) 8.3.6 punktu ir siekdamas užtikrinti, kad biologiškai skaidžios atliekos būtų tvarkomos aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu:

1. T v i r t i n u Reikalavimus techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui (toliau - Reikalavimai) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u šių Reikalavimų vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. D1-497 „Dėl techninio komposto naudojimo programos patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 72-3678);

4.2. Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. gruodžio 16 d. direktoriaus įsakymą Nr. 66 „Dėl rekomendacijų organinių atliekų kompostavimui patvirtinimo" (Žin., 1998, Nr. 7-160).

Aplinkos ministras                                                                             Gediminas Kazlauskas

__________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-778

REIKALAVIMAI TECHNINIO KOMPOSTO, TECHNINIO RAUGO IR STABILATO KOKYBEI
IR NAUDOJIMUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Reikalavimuose techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui (toliau - Reikalavimai) nustatomi reikalavimai techninio komposto, techninio raugo, stabilato kokybei (didžiausi leistini sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekiai, mikrobiologiniai parametrai), techninio komposto, techninio raugo, stabilato naudojimui.

2. Reikalavimai taikomi kompostuojant ir (ar) anaerobiškai apdorojant (rauginant, fermentuojant) iš mišrių komunalinių atliekų srauto mechaninio apdorojimo įrenginiuose atskirtas (išrūšiuotas) biologiškai skaidžias atliekas.

3. Asmenys, kompostuojantys, anaerobiškai apdorojantys biologiškai skaidžias atliekas Reikalavimuose nustatyta tvarka, priskiriami prie atliekų tvarkytojų (išskyrus asmenis, vykdančius biologiškai skaidžių atliekų individualų kompostavimą jų susidarymo vietoje) ir privalo laikytis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR NUORODOS

4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

4.1. anaerobinis apdorojimas (rauginimas, fermentavimas) - biologiškai skaidžių atliekų irimas anaerobinėmis sąlygomis, kai dėl kompleksinių biologinio, mikrobiologinio, biocheminio ir fizinio-cheminio procesų poveikio yra biologiškai skaidžios atliekos, išsiskiria metanas, anglies dvideginis, gali išsiskirti sieros vandenilis, amoniakas ir susidaro anaerobinis raugas;

4.2. biologiškai skaidžios atliekos - bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos (šakos, lapai, žolė ir kt.), popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos;

4.3. kompostavimas - mikrobiologinis biocheminis fizikinis procesas, kurio metu dėl kompleksinio biologinių, biocheminių ir fizinių procesų, t. y. mikroorganizmų, dirvožemio organizmų ir jų išskiriamų fermentų poveikio kontroliuojamose aerobinėse sąlygose yra biologiškai skaidžios atliekos ir, išsiskiriant anglies dvideginiui, vandeniui ir šilumai, susidaro humusu praturtintas organinis produktas - kompostas;

4.4. mechaninis-biologinis apdorojimas - mišrių komunalinių atliekų apdorojimas, susidedantis iš mechaninio (rūšiavimo) ir biologinio (aerobinio arba anaerobinio) procesų ir jų derinio;

4.5. stabilatas - po mechaninio mišrių komunalinių atliekų apdorojimo gauta stabilizuota masė, apdorota kompostavimo ar anaerobinio rauginimo (fermentavimo) būdu, viršijanti Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus;

4.6. stabilumas (biologinis skaidumas) - rodiklis, rodantis iki kokio laipsnio biologiškai skaidžios medžiagos yra suskaidytos ar susiskaidžiusios;

4.7. techninis kompostas - kompostas, gautas iš komunalinių biologiškai skaidžių atliekų, likusių po mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo, atitinkantis Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus;

4.8. techninis raugas - raugas, gautas iš komunalinių biologiškai skaidžių atliekų, likusių po mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo, atitinkantis Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus;

5. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir dokumentais:

6.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu;

6.2. 2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003);

6.3. 2000 m. spalio 18 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 96-3051);

6.4. Europos Komisijos 2001 m. vasario 12 d. darbiniu dokumentu „Biologinių atliekų biologinis apdorojimas" (2 projektas) Nr. DG ENV.A.2/LM/biowaste/2nd draft;

6.5. Europos Komisijos 2011 m. vasario 21 d. darbiniu dokumentu „Biologiškai skaidžių atliekų nelaikymo atliekomis kriterijai".

III. TYRIMAI IR KOKYBĖS PARAMETRAI

7. Kompostavimo ir anaerobinio apdorojimo (rauginimo, fermentavimo) metu turi būti nukenksminti žmogaus ir gyvūnų patogenai (salmonelės, žarnyno lazdelės (E. Coli)) atsižvelgiant į Reikalavimų 2 lentelėje nustatytus parametrus.

8. Techninio komposto, techninio raugo gamintojai turi vertinti sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekį, mikrobiologinius parametrus, nustatytus Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse:

8.1. pirmus metus atsižvelgiant į įrenginio metinį pajėgumą:

8.1.1. jei metinis sunaudojamos žaliavos kiekis < 1000 t, vertinimas atliekamas kartą per metus;

8.1.2. jei metinis sunaudojamos žaliavos kiekis 1001-2000 t, vertinimas atliekamas 2 kartus per metus;

8.1.3. jei metinis sunaudojamos žaliavos kiekis 2001-4000 t, vertinimas atliekamas 3 kartus per metus;

8.1.4. jei metinis sunaudojamos žaliavos kiekis > 4000 t, vertinimas atliekamas 4 kartus per metus.

8.2. vėliau techninio komposto, techninio raugo vertinimo pagal Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus dažnumas nustatomas pagal formulę:

Metinis sunaudojamos žaliavos kiekis / 10 000(t) + 1 = tyrimų kiekis per metus.

Didžiausi leistini sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekiai techniniame komposte, techniniame rauge

1 lentelė

Sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekis, mg/kg s. m.

Techninis kompostas, techninis raugas

1

2

Cd

≤3

Cr (bendras)

≤120

Cu

≤300

Hg

≤2

Ni

≤60

Pb

≤150

Zn

≤600

PAHs

<4

PCBs

<0,4

Priemaišos (% s. m.):

žvyras (>5 mm)

plastikai, metalai, stiklas ir kt. (> 2 mm)

-

<2

Piktžolių sėklos vnt./litre

-

s. m. - sausoji medžiaga

Techninio komposto, techninio raugo mikrobiologiniai parametrai

2 lentelė

Mikrobiologiniai parametrai,

mg/kg s. m.

Techninis kompostas, techninis raugas

1

2

Salmonelės penkiuose 25 g mėginiuose

nerasta

E. Coli

Kolonijas formuojančių vienetų skaičius

<3 KFV/g

 

 

 

KVF - kolonijas formuojantys vienetai

9. Stabilato gamintojai turi vertinti stabilumo (biologinio skaidumo) parametrus, nustatytus Reikalavimų 13 punkte, stabilato gamybos metu kiekvienoje stabilato partijoje.

10. Techninio komposto, techninio raugo gamintojams rekomenduojama papildomai vertinti šiuos techninio komposto, techninio raugo kokybės parametrus: pHKCl, sausąsias ir organines medžiagas, suminį azotą (N), suminį fosforą (P), suminį kalį (K), elektrinį laidį, vandenyje tirpų ir (arba) mineralinį azotą (N-NH4+N-NO3), vandenyje tirpų fosforą (P), vandenyje tirpų kalį (K), anglies (C) ir azoto (N) santykį.

11. Techninio komposto, techninio raugo, stabilato parametrams įvertinti rekomenduojama taikyti Reikalavimų priede nurodytus kokybės parametrų nustatymo tyrimų metodus.

IV. STABILUMO (BIOLOGINIO SKAIDUMO) PARAMETRAI

12. Medžiaga, turinti daug lengvai (su)yrančių organinių junginių, palaikančių aukštą mikroorganizmų aktyvumą, laikoma nestabilia.

13. Po mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gautas ir Reikalavimų 16 punkte nustatytais tikslais naudojamas stabilatas turi atitikti šiuos stabilumo (biologinio skaidumo) parametrus:

13.1. statinis kvėpavimo indeksas - mėginio kvėpavimo aktyvumas (deguonies suvartojimas) 4 parų laikotarpiu (AT4) < 10 mg O2/g (s. m.) arba

13.2. dinaminis kvėpavimo indeksas < 1000 mg O2/kg VS/val. arba

13.3. GB21 (dujų susidarymo testas) < 20 litrų/g (s. m.) arba

13.4. bendrosios organinės anglies BOAeliuate < 500 mg/litre.

V. REIKALAVIMAI NAUDOJIMUI

14. Techninis kompostas, techninis raugas, atitinkantys 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus, naudojami rekultivacijai pažeistų teritorijų, kurios vėliau nebus naudojamos maistui skirtų augalų auginimui (karjerų, neeksploatuojamų durpynų, kelių sankasų ir kt.).

15. Draudžiama techninį kompostą, techninį raugą naudoti žemės ūkyje, šiltnamių ūkiuose, mėgėjų daržininkystėje, gėlininkystėje, miškų ir energetinių augalų tręšimui.

16. Stabilatas, atitinkantis Reikalavimų 13 punkte nustatytus stabilumo (biologinio skaidumo) parametrus, naudojamas atliekų perdengimui sąvartynuose.

17. Draudžiama stabilatą naudoti žemės ūkyje, šiltnamių ūkiuose, mėgėjų daržininkystėje, gėlininkystėje, miškų ir energetinių augalų tręšimui, taip pat pažeistų teritorijų rekultivacijai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Techninio komposto, techninio raugo, stabilato tyrimus gamintojas turi saugoti ne trumpiau kaip 5 metus.

19. Asmenys, pažeidę Reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________

Reikalavimų techninio komposto,

techninio raugo ir stabilato

kokybei ir naudojimui

priedas

KOKYBĖS PARAMETRŲ NUSTATYMO TYRIMO METODAI

 

Parametrai

Vienetai

Tyrimo metodas

Pavadinimas

1.

Sausa medžiaga

% svorio

EN 13039

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas

2.

Organinė medžiaga

% s. m.

EN13039

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas

3.

Piltinis tankis

kg/l normalaus svorio

EN 12580

LST EN 13041:2012

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Kiekio nustatymas.

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Fizinių savybių nustatymas. Sausas piltinis tankis, oro tūris, vandens tūris, susitraukimo vertė ir visuminis porų tūris

4.

pH (H2O)

 

EN 13037

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. pH nustatymas

5.

Azotas (bendrasis azotas ir NH4N)

mg/kg s. m.

prEN 13654 1 ir 2 dalys

LST EN 13652:2006

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Bendrojo azoto nustatymas

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Vandenyje tirpių maisto medžiagų ir elementų išskyrimas

6.

Fosforas (P2O)

mg/kg s. m.

prEN 13650

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aqua regia tirpių elementų išskyrimas

7.

Kalis (K2O)

mg/kg s. m.

prEN 13650

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aqua regia tirpių elementų išskyrimas

8.

Kalcis (CaO), magnis (MgO), boras (B), molibdenas (Mo)

mg/kg s. m.

prEN 13650

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aqua regia tirpių elementų išskyrimas

9.

Dinaminis kvėpavimo indeksas

mg O2/kg VS/h

[ASTM D 5975-96]

Tyrimo metodas komposto stabilumui nustatyti vertinant deguonies suvartojimą

10.

Sunkieji metalai: kadmis (Cd), chromas (Cr), varis (Cu), nikelis (Ni), švinas (Pb), cinkas (Zn)

mg/kg s. m.

prEN 13650

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aqua regia tirpių elementų išskyrimas

11.

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAHs)

mg/kg s. m.

[ISO 13877]

Dirvožemio kokybė. Policiklinių aromatinių angliavandenilių apibūdinimas

12.

Polichlorinti bifenilai ir pesticidai

mg/kg s. m.

[ISO/CD 10382]

Dirvožemio kokybė. Polichlorintų bifenilų ir pesticidų nustatytas dujų chromatografijos būdu

13.

Mėginių ėmimas

-

EN 12579

LST EN 130:2008

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Mėginių ėmimas

14.

Kvapai

k. v./m3

 

Kvapai - kvapų koncentracijos matavimas dinamine olfaktometrija

15.

Mėginių ėmimas

-

EN 12579

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Bandinio ėmimas

16.

Savitasis elektrinis laidis

 

LST CR 13456

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Ženklinimas, techniniai reikalavimai, produktų sąrašas

Tyrimo metodai parengti vadovaujantis Europos Komisijos 2001 m. vasario 12 d. dokumento „Biologinių atliekų biologinis apdorojimas" projektu, Nr. DG ENV.A.2/LM/biowaste/2nd draft

s. m. - sausoji medžiaga

k. v. - kvapo vienetai

 


Kategorijos: Trąšos, augalų priežiūros ir auginimo priemonės
Svarbu
Pavasarinis vaismedžių purškimas

Pavasarinis vaismedžių purškimas

Kada pavasarį purškiami vaismedžiai, kuo pavasarį purkšti vaismedžius, pavasarinis purškimas nuo grybelių, ligų ir kenkėjų, fungicidų, insekticidų maišymas 

Pomidorų ligos

Pomidorų ligos ir kenkėjai

Kokios būna pomidorų ligos, pomidorų kenkėjai, kaip atpažinti pomidorų ligas, pomidorų apsaugos priemonės  

Žieminių kviečių ligos

Žieminių kviečių ligos ir kenkėjai

Žieminių kviečių ligų požymiai ir simptomai, žieminių kviečių kenkėjai. Priemonės nuo žieminių kviečių ligų ir kenkėjų 

Rapsų ligos ir kenkėjai

Rapsų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausius rapsų kenksmingus organizmus ir kokias efektyvias apsaugos priemones būtina naudoti 

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Braškių sutvarkymas po derliaus, , braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Pasėlių tręšimo ir purškimo įranga

Pagrindiniai tręšimo ir purškimo įrangos tipai, specifika, parengimas darbui, darbų sauga 

Smulkiosios rūdys

Fungicidai javams

Javus nuo ligų saugantys fungicidai, pagrindinės javų ligos ir jiems pritaikyti fungicidai  

Saugus pesticidų naudojimas

Saugus pesticidų naudojimas

Kaip saugiai naudoti pesticidus, saugus elgesys su pesticidais, pesticidų poveikis sveikatai 

Boro trąšos

Boro trąšos

Tręšimas boru per lapus, boro poveikis augalams, cukriniams runkeliams ir kviečiams, boro trąšų derinimas su kitais mikroelementais 

Kaip išvengti javų išgulimo

Kaip išvengti javų išgulimo

Priemonės nuo javų išgulimo, kodėl išgula javai  

Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos

Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos

Tręšimas paukščių mėšlu, granuliuoto paukščių mėšlo naudojimas tręšimui 

Vaisių puvinys

Vaisių puvinys

Moniliozė, vaisių puvinio išnaikinimas, apsauga nuo vaisių puvinio  

Aviečių tręšimas

Aviečių tręšimas

Trąšos avietėms, kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trąšų trūkumą avietėms. 

Atmosferinį azotą fiksuojančios bakterijos

Atmosferinį azotą fiksuojančios bakterijos

Atmosferinį azotą fiksuojančių bakterijų panaudojimas, natūralus azotas augalams, azotines bakterijos javams ir kukurūzams. 

Kriaušių ligos

Kriaušių ligos ir kenkėjai

Kaip didinti kriaušių atsparumą, atpažinti svarbiausias kriaušių ligas ir kenkėjus bei kokiomis aktyviomis apsaugos priemonėmis būtina naudotis. 

Piktžolių naikinimas žieminiuose rapsuose

Žieminių rapsų herbicidai

Piktžolių naikinimas žieminiuose rapsuose. Herbicidai žieminiams rapsams. Žieminių rapsų apsauga, žieminių rapsų purškimas rudenį, žieminių rapsų apsauga nuo piktžolių. Herbicidai rapsams. 

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumo (pH) nustatymas. Priemonės dirvos rūgštingumui keisti 

Šliužų naikinimas

Apsauga nuo šliužų ir sraigių

Šliužų ir sraigių naikinimas, priemonės nuo šliužų ir sraigių, biologinės priemonės nuo šliužų ir sraigių 

Vasarinių kviečių kenkėjai

Vasarinių kviečių ligos ir kenkėjai

Vasarinių kviečių apsauga nuo ligų ir kenkėjų, insekticidai ir fungicidai, apsaugos priemonės vasariniams kviečiams 

Piktžolių javuose naikinimas

Piktžolių javuose naikinimas

Herbicidai javams, vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimas javuose 

Vasarinių miežių ligos

Vasarinių miežių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti ir kovoti su vasarinių miežių ligomis ir kenkėjais 

Piktzoliu naikinimas pupose

Piktžolių naikinimas pupose, apsauga nuo kenkėjų ir ligų

Pupų auginimas ir priežiūra, herbicidai pupoms, pupų ligos ir kenkėjai 

Grambuolių naikinimas

Grambuolių lervų ir kurklių naikinimas nematodais

Kaip išnaikinti karkvabalius, jų lervas ir kurklius? Nematodai karkvabalių ir kurklių naikinimui 

Azoto trašos, amonio salietra

Azoto trąšos

Azoto naudojimas tręšimui, azotinių trąšų tipai, pritaikymas, tręšimo azotu normos 

Dirvos kalkinimas

Dirvos kalkinimas

Dirvos rūgštingumas, kodėl rūgštėja dirvos, optimalus pH skirtingiems augalams, dolomitmilčių naudojimas dirvožemio rūgštingumui mažinti  

Slyvų ligos

Slyvų ligos ir kenkėjai

Kokios yra slyvų ligos ir kenkėjai bei kaip juos atpažint, slyvų kenkėjų ir ligų naikinimas,  

Žalioji trąša

Žalioji trąša

Kokias žalias trąšas pasirinkti, sideratinių augalų auginimas, užarimas, ką dirvožemiui duoda žalioji trąša  

Vaismedžių ligos

Vaismedžių ligos ir kenkėjai

Prevencinės, apsauginės priemonės su vaismedžių ligomis ir kenkėjais. Kas silpnina vaismedžių atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams? 

Bulvių kenkėjai

Bulvių ligos ir kenkėjai

Bulvių ligų požymiai, bulvių apsaugos priemonės, bulvių kenkėjai ir kontrolės bei naikinimo priemonės 

Fosforo trąšos

Fosforo trąšos

Fosforo trąšų rūšys, kaip ir kada tręšti fosforo trąšomis. 

Rudeninis vaismedžių tręšimas

Rudeninis vaismedžių tręšimas

Kuo vaismedžius ir vaiskrūmius tręšti rudenį, kaip atpažinti, kokių trąšų ir mikroelementų trūksta. 

NPK trašos

Kompleksinės NPK trąšos

Geriausios kompleksinės NPK trąšos, NPK normos skaičiavimas augalams. 

Kalio trąšos

Kalio trąšos

Tręšimas kaliu, kalio trąšų normos augalams, kalio trūkumo požymiai 

Baltuliai

Cukrinių runkelių ligos

Dėl ligų prarasdami lapus, cukriniai runkeliai stengiasi išsiauginti naujus, tačiau tam sunaudoja šakniavaisiuose kaupiamas atsargines maisto medžiagas 

Augimo reguliatorius rapsuose

Kada laikas naudoti augimo reguliatorius rapsuose pavasarį?

Augimo reguliatoriai ir augalų augimą reguliuojančiomis savybėmis pasižymintys fungicidai turi vieną svarbią rapsų augalų augimo reguliavimo savybę - slopina pagrindinio stiebo augimą į viršų, bet skatiną šakų formavimąsi ant stiebo kuo arčiau dirvos paviršiaus ir kartu skatina formuotis pridėtines šakas. 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 11
Augalų priežiūra, auginimo priemonės, sėklos, sodinukai, beicai, fungicidai, herbicidai, insekticidai
Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-5-2420017
Prekyba olandiškais šaldytais braškių daigais (Frigo, Henselmans). Šilauogių sodinukai, spanguolių sodinukai. Trąšos braškėms, trąšos spanguolėms, trąšos šilauogėms, trąšos gėlėms, trąšos pomidorams, trąšos agurkams. Agro plėvelė. Smidrų sodinamoji medžiaga ir kt.
Vilmanto Dilkos ūkis, UAB Modernus Ūkis, Lietuva
Mobilus: +370-657-73907, +370-643-99636, El. paštas: vilme75@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 11
agronomas Aidas Liudžius Kaip sumažinti dirvos rūgštingumą?

Dirvos kalkinimas, dirvos rūgštingumo mažinimas, kaip nustatyti pH

daugiau
Ko imtis norint atstatyti dirvą ekologiniame ūkyje?

Atsako UAB Kustodija agronomė konsultantė Lina Drulienė

daugiau
Vytautas Kodėl svarbu įvertinti pesticidų žalą aplinkai?

Atsako UAB „Kustodija“ direktorius dr. Vytautas Rauckis

daugiau
Kas tas Albit? Kur jo efektyvumo paslaptis?

Atsako UAB "Kustodija" pardavimų vadovas Raimondas Kosteckas

daugiau
1 2 3 4 5 6
Produktai
Mikrobiologinės trąšos - naudingi dirvožemio grybai ir bakterijos

Mikrobiologinės trąšos Naudingi dirvožemio grybai ir bak...

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Braškių trąšos
Trąšos braškėms

Pavasarinės ir rudeninės trąšos braškėms, kaip tręšti bra...

Žieminiai hibridiniai miežiai "Zzoom": augintojų nuomonė ir patirtis

Zzoom miežių atsiliepimai, hibridinių miežių privalumai

Trąšos šilauogėms
Trąšos šilauogėms

Šilauogių tręšimas, šilauogėms reikalingos trąšos, ilgala...

Bio trąšos pomidorams

Pomidorų tręšimas bio trąšomis

Ilgo veikimo trąšos pomidorams su avies vilna 750g

Pomidorų trąšos, tręšimas su avies vilna

Bio trąšos daržovėms ir vaisiams

Daržovių ir vaisių trąšos

1 2 3 4 5 6
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau