Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašas

2013-12-07 21:57   Peržiūros : 107   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO TRĘŠIMUI LAIKINŲJŲ APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. balandžio 18 d. Nr. D1-327

Vilnius

Vadovaudamasis Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2010, Nr. 54-2645) 20 straipsnio 1 dalimi, Aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395) 8.3.6 punktu ir siekdamas užtikrinti, kad biologiškai skaidžių atliekų naudojimas tręšimui būtų vykdomas aplinkai saugiu būdu:

1. Tvirtinu Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Nustatau, kad Aprašo reikalavimai netaikomi asmenims, turintiems galiojančius Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose atitinkamų biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui reikalavimai nustatyti iki Aprašo įsigaliojimo.

Aplinkos ministras                                                                             Gediminas Kazlauskas

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2011-04-15 raštu Nr. 2D-2063(11.17)

____________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. D1-327

BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO TRĘŠIMUI LAIKINŲJŲ APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašo (toliau – Reikalavimų aprašas) tikslas – reglamentuoti biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje, kad nebūtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

2. Šis Reikalavimų aprašas taikomas:

2.1. asmenims, kurių veikla susijusi su šių biologiškai skaidžių atliekų (toliau – BSA) naudojimu tręšimui:

2.1.1. BSA, susidarančių augalinės kilmės žemės ūkio produktų perdirbimo metu;

2.1.2. BSA, susidarančių augalinės kilmės maisto produktų gamybos metu;

2.1.3. BSA, kurių naudojimas dirvoms tręšti galimas vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Oficialusis leidinys L 273, 10/10/2002, p. 1), nuostatomis;

2.2. Reikalavimų aprašo 2.1 punkte nurodytą veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

3. Reikalavimų aprašas netaikomas asmenims, naudojantiems tręšimui dirvožemio savybes gerinančias medžiagas, pagamintas iš BSA (kompostą ir kt.).

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR NUORODOS

4. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos:

4.1. biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu;

4.2. BSA maisto medžiagos – BSA esančios maisto medžiagos: bendrasis azotas (Nb), bendrasis fosforas (P2O5) ir bendrasis kalis (K2O);

4.3. dirvožemio maisto medžiagos – dirvožemyje esančios augalų maisto medžiagos: mineralinis azotas (NH4-N+NO3-N), judrusis fosforas (P2O5), judrusis kalis (K2O), organinė medžiaga (humusas);

4.4. kaptažo įrenginys – specialus įrenginys vandeniui paimti;

4.5. skleidimo apkrova – dirvožemio paviršiuje paskleistų arba į dirvožemį įterptų BSA kiekis, tenkantis vienam hektarui (t/ha arba m3/ha). Skleidimo apkrova gali būti metinė (toliau – MSA) arba vienkartinė (toliau – VSA);

4.6. tręšiamas laukas (toliau – TL) – laukas, kuriam tręšti naudojamos BSA;

4.7. tręšimo norma – didžiausias leidžiamas maisto medžiagų kiekis BSA tręšiamo lauko ploto vienetui (kg/ha), kuris gali patekti į dirvožemį tręšiant. Tręšimo norma gali būti metinė (toliau – MTN) arba vienkartinė (toliau – VTN).

5. Reikalavimų aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

5.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);

5.2. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2001, Nr. 61-2196; 2005, Nr. 142-5135);

5.3. Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2010, Nr. 85-4492);

5.4. 2006 m. lapkričio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 2006/799/EB, nustatančiu patikslintus ekologinius kriterijus ir susijusius vertinimo ir patikros reikalavimus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms (Oficialusis leidinys L 325, 24/11/2006 p. 0028 – 0034).

III. BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMAS LAUKAMS TRĘŠTI

6. Biologiškai skaidžių atliekų gamintojas, planuojantis tręšti BSA daugiau kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo parengti ir su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu suderinti tręšimo planą (toliau – Planas). Tais atvejais, kai BSA numatoma naudoti tręšimui keliose teritorijose, gali būti rengiamas vienas Planas visam numatomam naudoti BSA kiekiui arba atskiri Planai kiekvienai teritorijai. Planą (planus) gali rengti ir BSA naudotojas, jeigu tai numatyta sutartyje su BSA gamintoju.

7. Planas turi būti parengtas ir suderintas kiekvienais metais prieš pradedant laukų tręšimą BSA. Plane turi būti:

7.1. TL žemėlapiai su pažymėtomis paviršinių vandens telkinių apsauginėmis zonomis ir pakrančių apsauginėmis juostomis, vandenviečių sanitarinėmis apsaugos zonomis ir juostomis, vandens kaptažo įrenginiais;

7.2. dirvožemio tyrimų arba monitoringo, ne senesnių kaip 3 metų, duomenys apie TL dirvožemio maisto medžiagų sankaupas;

7.3. BSA tyrimų duomenys apie BSA maisto medžiagų kiekį;

7.4. apskaičiuotas augalų mitybą reguliuojančių maisto medžiagų, reikalingų planuojamam derliui išauginti, poreikis ir nustatytos MTN, VTN, MSA ir VSA;

7.5. tręšimo kalendorinis grafikas (mėnesiais), nurodant numatomą panaudoti BSA kiekį konkrečiu laikotarpiu.

8. Rengiant ir įgyvendinant Planą, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

8.1. tręšiant BSA per metus į dirvą patenkančio azoto kiekis negali viršyti 170 kg/ha;

8.2. draudžiama BSA naudoti tręšimui:

8.2.1. nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d., taip pat ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės;

8.2.2. nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus pūdymų tręšimą;

8.2.3. šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 m nuo gyvenamojo namo be gyventojo sutikimo ir 300 m nuo gyvenvietės be seniūno sutikimo;

8.2.4. plotuose, kuriuose auginami vaisiai ir daržovės (išskyrus vaismedžius);

8.3. BSA paskleisti turi būti naudojama tvarkinga technika, užtikrinanti, kad BSA būtų paskleistos tolygiai;

8.4. į TL atvežtos BSA turi būti iš karto paskleistos ant dirvos paviršiaus ir įterptos ne vėliau kaip per 12 valandų. Sandėliuoti BSA tręšiamuose laukuose draudžiama.

9. Asmenys, kuriems pagal Reikalavimų aprašo 6 punkto reikalavimus Plano rengimas neprivalomas, naudodami BSA tręšimui, privalo laikytis 8 punkte nustatytų reikalavimų.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Dokumentai, susiję su BSA naudojimu tręšimui, turi būti saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus.

11. Asmenys, pažeidę Reikalavimų aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Kategorijos: Žemdirbiai, augalininkystės ūkiai, Fermų, mėšlidžių, valymo įrenginių statyba, Trąšos, augalų priežiūros ir auginimo priemonės
kaip įkurti ūkį

Kaip įkurti ūkį

Nagrinėjant Vakarų Europos patirtį galima būtų daryti išvadą, kad Lietuvoje dar yra didžiulės perspektyvos kurti sėkmingus, rentabilius ūkius. 

raktažolės

Fenologinis sėjos kalendorius

Augalų sėjos laikas pagal fenologinį kalendorių 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Topinambai

Topinambų auginimas

Topinambų auginimas, laikymas, naudingosios savybės, receptai su topinambais. 

Javų nuėmimo kombainas

Žieminių kviečių auginimas

Dirvos paruošimas žieminiams kviečiams, žieminių kviečių veislės, ligos, agrotechnika, kviečių kokybės vertinimas ir saugojimas 

Aviečių tręšimas

Kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trašų trūkumą avietėms. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

česnakai

Česnakai

Česnakų auginimas, dirvos česnakams paruošimas, česnakai iš sėklų, česnakų derliaus nuėmimas 

šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 7
Ūkyje auginami moliūgai, cukinijos, bulvės, morkos, burokai ir įvairiausios kitokios daržovės.
Drąsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r.
Mobilus: +370-601-20151, El. paštas: asas.artur@gmail.com
„Naujamiesčio dekoratyvinių augalų ūkis“ siūlo įsigyti įvairiausių rūšių augalų – spygliuočių, lapuočių, vijoklių, gėlių – ir teikia profesionalias apželdinimo paslaugas.
Ragainės k., Panevėžio r.
Telefonas: +370-661-064367, Mobilus: +370-610-64367, El. paštas: sigitas@augaluukis.lt
Sėklinės bulvės
Žemaičių g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r.
Telefonas: +370-46-476222, Mobilus: +370-650-17665, El. paštas: info@seklinesbulves.lt
Vienmetės gėlės, daugiametės gėlės, rožės, viržiai, rododendrai ir kiti augalai.
Varluvos km., Domeikavos sen., Kauno r.
Telefonas: +370-37-477494, Mobilus: +370-618-10794, El. paštas: augalai@augalai.lt
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Braškių trąšos
Trąšos braškėms

Pavasarinės ir rudeninės trąšos braškėms, kaip tręšti bra...

Granuliuotos kalkės dirvos rūgštingumui mažinti
Granuliuotos kalkės dirvos rūgštingumui mažinti

Dirvos rūgštingumo mažinimas

Grėblių rinkinys

Universalus grėblys, mažų lapų grėblys, didelių lapų grėb...

Aptvėrimai elniams

Tvora elniams tve...

Tinklinė tvora

Tinklinės tvoros, tvoros iš tin...