Paraiškos gauti tiesiogines išmokas pildymo forma

2013-04-11 20:03   Peržiūros : 136   Spausdinti


 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3D-207 redakcija)

 

PARAIŠKOS GAUTI TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR kitus PLOTUS, TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, mėsinius galvijus, mėsines avis, ĖRIAVEDES IR PARAMĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, MOKAMĄ UŽ PLOTUS, PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, už baltąjį cukrų, už mėsinius galvijus ir mėsines avis ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos", „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves", „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos", „Natura 2000 išmokos", „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", „Miškų aplinkosaugos išmokos" (toliau - paraiška) duomenys įvedami elektroniniu būdu į paraiškų priėmimo informacinę sistemą. Išspausdintos paraiškos taisymai retušuojant korektoriumi paraiškoje (popieriniame paraiškos egzemplioriuje, teikiamame pareiškėjui) ir paraiškos bei prašymo pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumente griežtai draudžiami.

2. Kiekvienam simboliui įrašyti skiriamas vienas langelis.

3. Deklaruojamų laukų plotai ir apskaičiuojamos plotų sumos hektarais nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Vienas deklaruojamas laukas įrašomas paraiškoje tik vieną kartą, nurodant naudmenų kodą pagal šios instrukcijos VI skyriuje pateiktą naudmenų klasifikatorių.

4. Paraišką pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, vadovaudamasis šia instrukcija, užpildo pats pareiškėjas arba padedamas seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo.

 

II. PARAIŠKOS PIRMOJO LAPO PILDYMAS

5. Išspausdintos paraiškos pirmojo lapo viršutinėje dalyje esančioje lentelėje tam skirtoje vietoje pasirašo seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojas, priėmęs paraišką. Seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo pareigos, vardas, pavardė paraiškoje įrašomi automatiškai.

6. Pareiškėjo nurodomi duomenys (išskyrus 6.5 punkte nustatytuosius):

6.1. fizinio asmens - vardas ir pavardė, o juridinio asmens - juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas;

6.2. fizinio asmens arba juridinio asmens kodas;

6.3. tikslus adresas pagal gyvenamąją vietą: savivaldybė, seniūnija, kaimas / miestelis, gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris;

6.4. jei pareiškėjas turi - telefono numeris bei elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju;

6.5. paraiškos užpildymo data, kuri paraiškoje įrašoma automatiškai;

6.6. juridinio asmens  - juridinio asmens suteiktas paraiškos numeris.

7. Skyriuje „I. Bendrieji duomenys" nurodomas valdos numeris, kuris yra suteikiamas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ir informacija, kur turi būti pervesta apskaičiuota paramos suma - atsiskaitomosios sąskaitos numeris. Taip pat X ženklu pažymima, kaip pareiškėjas pageidauja gauti su paraiška susijusią informaciją: portale, el. paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu arba paštu - pažymėdamas vieną iš išvardytų būdų.

 

iii. PARAIŠKOS ANTROJO LAPO PILDYMAS

8. Paraiškos antrojo lapo viršutinėje dalyje nurodomas valdos numeris.

9. Lentelėje nurodomi duomenys apie visus pareiškėjo disponuojamas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus:

9.1. pirmoje skiltyje - eilės numeris (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į paraiškų priėmimo informacinę sistemą);

9.2. antroje skiltyje - kontrolinio žemės sklypo numeris, susidedantis iš vienuolikos simbolių (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į paraiškų priėmimo informacinę sistemą). Deklaruojant melioracijos griovio plotą, ši skiltis nepildoma;

9.3. trečioje skiltyje - lauko numeris kontroliniame žemės sklype (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į paraiškų priėmimo informacinę sistemą). Laukai numeruojami eilės tvarka kontroliniame žemės sklype, o melioracijos grioviai ir gyvatvorės numeruojami eilės tvarka paraiškoje;

9.4. ketvirtoje skiltyje - atitinkamo lauko naudmenų kodas pagal šioje instrukcijoje pateiktą klasifikatorių (VI skyrius);

9.5. penktoje skiltyje - atitinkamo lauko, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos plotas hektarais. Klasifikatoriaus I grupės 28-32 eilutėse nurodomi tie verslinių sodų plotai, kurių pomedžiuose laikomas herbicidinis pūdymas, tarpueiliuose juodasis pūdymas arba intensyviai šienaujama veja, nuolat genimi, purškiami nuo ligų ir kenkėjų bei tręšiami. Klasifikatoriaus I grupės 34-39 eilutėse nurodomi intensyviai prižiūrimų verslinių uogynų plotai, kurių pokrūmiuose laikomas herbicidinis pūdymas arba piktžolės išravėtos, tarpueiliuose juodasis pūdymas arba intensyviai šienaujama veja, purškiami nuo ligų ir kenkėjų, tręšiami bei genimi. Klasifikatoriaus 42 eilutėje „Medelynai" nurodomi plotai dekoratyvinių augalų sodmenims, skiepūgliams, ūgliams išauginti ir poskiepiams dauginti, taip pat žemės ūkio paskirties žemėje įveisti komerciniai miško medžių  medelynai. Klasifikatoriaus 49 eilutėje „Kiti žemės ūkio augalai" nurodomi kitose klasifikatoriaus eilutėse neišvardytų ariamojoje žemėje auginamų žemės ūkio augalų, daržų ir daugiamečių augalų (taip pat augalų po stiklu), kaip nustatyta Europos Sąjungos Komisijos statistikos (EUROSTAT) tikslais (2002 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1444/2002 iš dalies pakeičiantis Komisijos sprendimą 2000/115/EB dėl rodiklių apibrėžimų, apibrėžimų išimčių ir regionų bei rajonų, taikytinų atliekant žemės ūkio valdų struktūros tyrimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 36 tomas, p. 450), plotai bei laukų, sujungtų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus administravimo bei kontrolės taisyklių (toliau - Taisyklės) 13 punkte nustatyta tvarka, plotas. Klasifikatoriaus II grupės 78 eilutėje nurodomi miežių, skirtų salyklui, plotai nepriklausomai nuo to, ar salykliniai miežiai yra vasariniai, ar žieminiai. Klasifikatoriaus II grupės 90 eilutėje nurodomi naudmenų laukų, sujungtų Taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka, plotas. Klasifikatoriaus VI grupės augalus leidžiama auginti tik priėmus atitinkamus teisės aktus, nustatančius kanapių auginimo tvarką;

9.6. šeštoje skiltyje - lauko, už kurį pareiškėjas neprašo tiesioginių išmokų, plotas hektarais. Jei lauko plotas mažesnis negu 0,1 ha, pareiškėjas gali nurodyti bet kurį naudmenų klasifikatoriuje nurodytą augalą. Jei lauko plotas didesnis nei 0,1 ha, laukas priskiriamas VII, IX grupėms ir VIII grupės 150, 188-190 eilutėse įvardytiems plotams. Klasifikatoriaus VII grupės 141 eilutėje „Apaugę plotai" nurodomi medžiais, krūmais, piktžolėmis apaugę žemės ūkio naudmenų plotai. Jeigu ariamoje žemėje bei ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose auga medžiai ir (arba) krūmai, tai tokie plotai turi būti pamatuoti ir į plotą, už kurį skaičiuojam išmoka, neįskaitomi, jie turi būti deklaruojami kaip „Apaugę plotai". Klasifikatoriaus VII grupės 142 eilutėje „Netinkami paramai plotai" nurodomi kiti plotai, už kuriuos nemokama parama (pvz., neatitinkantys Taisyklių 8, 9 punktuose nustatytų reikalavimų), taip pat plotai, už kuriuos pareiškėjas nepageidauja gauti tiesioginių išmokų. Klasifikatoriaus VIII grupės 150 eilutėje nurodomi šlapynių plotai, kurie neatitinka reikalavimų tiesioginėms išmokoms gauti. Klasifikatoriaus IX grupės I ir II pogrupio 192-205 eilutėse pagal miško rūšinę sudėtį nurodomi įveisto miško laukai, kuriuos sudaro miško sodmenimis apsodintas plotas ir priešgaisrinės mineralizuotos juostos, elektros perdavimo linijų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių trasos, einančios per įveistą miško plotą, neapželdinti žemės ruožai prie melioracijos griovių arba drenažo rinktuvų, neapsodintos apsauginės juostos, besiribojančios su suprojektuotais želdiniais prie kelių ir vandens telkinių, neapželdintos juostos, suprojektuotos šalia kitų žemės savininkų, besiribojančių su suprojektuotais želdiniais / žėliniais (deklaruojami įveisto miško laukų plotai turi sutapti su faktiškai įveistu miško plotu. Jei buvo atlikta įveisto miško ploto patikra vietoje ir buvo nustatytas mažesnis nei pirmaisiais dalyvavimo priemonėje metais pateiktoje paraiškoje nurodytas plotas, deklaruojamas miško plotas turi sutapti su patikros vietoje metu nustatytu faktiniu plotu). Klasifikatoriaus IX grupės III pogrupio 206 ir 207 eilutėse nurodomi miško plotai, už kuriuos yra prašoma paramos (deklaruojami miško plotai turi sutapti su faktiniu miško plotu, už kurį skirta parama. Jei buvo atlikta miško ploto patikra vietoje ir patikros metu buvo nustatytas mažesnis nei pirmaisiais dalyvavimo priemonėje metais, deklaruojamas miško plotas turi sutapti su patikros vietoje metu nustatytu faktiniu plotu;

9.7. septintoje skiltyje X ženklu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programą ,,Ekologinis ūkininkavimas";

9.8. aštuntoje skiltyje X ženklu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema".

9.9 devintoje skiltyje X ženklu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (Parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)" ir „Natura 2000 išmokos (Parama Natura 2000 miškų teritorijose)";

9.10. dešimtoje ir vienuoliktoje skiltyse X ženklu pažymimi tie laukai, už kuriuos pareiškėjas prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves" (vienoje eilutėje galima pažymėti tik vieną iš dviejų skilčių priklausomai nuo to, kokiam nepalankumo lygiui priskirtoje teritorijoje yra deklaruojamas atitinkamas laukas);

9.11. dvyliktoje skiltyje X ženklu pažymimi žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, ar plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos, kuriems apželdinti mišku yra pateikta paramos paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" ar „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", kai miškas dar nėra įveistas. Įveisus mišką šis langelis nėra žymimas, o ketvirtoje skiltyje nurodomas atitinkamas naudmenų kodas, nurodytas naudmenų klasifikatoriaus IX grupės I-II pogrupiuose;

9.12. tryliktoje skiltyje X ženklu pažymimi visi pageidaujami einamaisiais metais sertifikuoti pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus laukai, taip pat ir tie, kurie jau pažymėti septintoje skiltyje (t. y. visi laukai, kuriuos pareiškėjas pageidauja sertifikuoti kaip ekologinius ir už kuriuos pareiškėjas prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ekologinio ūkininkavimo programą bei tie laukai, už kuriuos pareiškėjas neprašo minėtos paramos);

9.13. keturioliktoje skiltyje X ženklu pažymimi tie laukai, kuriuose pareiškėjas deklaruoja genetiškai modifikuotus augalus;

9.14. penkioliktoje - aštuonioliktoje skiltyse X ženklu pažymimi laukai, nurodant atitinkamo lauko valdymo teisę (pvz., jei laukas yra nuomojamas iš privataus asmens, tuomet reikia X ženklą žymėti devynioliktoje skiltyje). Vienoje eilutėje turi būti pažymėta kuri nors viena arba kelios (kai vienas laukas yra naudojamas mišriais pagrindais, pvz., dalis lauko yra nuosava žemė, dalis - nuomojama iš privačių asmenų, tai žemės valdymo teisė X ženklu žymima septynioliktoje ir devynioliktoje skiltyse) iš minėtų skilčių;

9.15. devynioliktoje skiltyje X ženklu pažymimi laukai, kuriems pateikiami dokumentai dvigubo deklaravimo atveju;

9.16. lentelės paskutinėje eilutėje įrašomos deklaruojamų laukų plotų sumos, apskaičiuotos pagal kiekvieną stulpelį.

10. Kiekvienas žemės ūkio naudmenų ir kitas laukas ar melioracijos griovys yra nurodomas atskiroje eilutėje.

11. Kiekvieno žemės ūkio naudmenų ir kito lauko ar melioracijos griovio dydis nurodomas viename iš 9.5, 9.6 punktuose minimų skilčių.

12. Jei žemės ūkio naudmenos, 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, tiesioginės išmokos už šias žemės ūkio naudmenas nėra mokamos.

13. Jei pareiškėjas deklaruoja daugiau kaip 15 laukų, likusi informacija pateikiama papildomuose lapuose.

14. Papildomi paraiškos lapai pildomi laikantis tų pačių taisyklių.

15. Papildomi lapai turi būti sunumeruoti viršutinėje lapo dalyje.

16. Paraiškos antrasis lapas ir kiekvienas papildomas duomenų apie žemės ūkio naudmenas lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo: nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, pasirašoma. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomos juridinio asmens vadovo pareigos. Paraiškos antrajame lape ir kiekviename papildomame lape paraišką priėmęs seniūnijos arba rajono konsultavimo biuro darbuotojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

17. Pridedamų papildomų lapų skaičius nurodomas antrojo paraiškos lapo apatinėje dalyje tam skirtoje vietoje.

 

iv. PARAIŠKOS TREČIOJO ir ketvirtojo lapų PILDYMAS

18. Antrojoje lentelėje nurodoma visoje paraiškoje (paraiškos antrajame lape bei papildomuose lapuose) deklaruotų laukų plotų suma hektarais:

18.1. pirmoje skiltyje - naudmenų laukų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos plotų suma hektarais;

18.2. antroje skiltyje - kitų plotų, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos suma hektarais;

19. Trečiojoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X tuo atveju, jei pareiškiama, kad deklaruoti laukai, mažesni kaip 0,1 ha, atitinka išvardytas sąlygas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų plotus einamaisiais metais.

20. Ketvirtojoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X tuo atveju, jei pareiškėjas pageidauja, kad jam būtų suteiktos prisijungimo prie informacinio portalo teisės. Prisijungimo teisės pareiškėjui suteikiamos bei prisijungimui reikalingi duomenys nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiami tuo atveju, jei pareiškėjas, pažymėdamas tuščią langelį, patvirtina, kad nesinaudoja internetinės bankininkystės paslaugomis bei neturi kitos galimybės prisijungti prie informacinio portalo.

21. Penktojoje ir šeštojoje lentelėse tuščias langelis pažymimas X tuo atveju, jei pareiškėjas sutinka, kad jo paraiškos duomenys būtų perduoti VšĮ Ekoagros, VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.

22. Septintojoje lentelėje pareiškėjas informuoja, kad pageidauja gauti tiesioginę išmoką už mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis bei ėriavedes.

23. Aštuntojoje lentelėje pateikiami duomenys, reikalingi tiesioginei išmokai už baltąjį cukrų apskaičiuoti:

23.1. pirmoje skiltyje - baltojo cukraus gamintojo, su kuriuo 2006-2007 prekybiniais metais buvo sudaryta cukrinių runkelių tiekimo sutartis, pavadinimas;

23.2. antroje skiltyje - 2006-2007 prekybiniais metais sudarytos cukrinių runkelių tiekimo sutarties numeris;

23.3. trečioje skiltyje - 2006-2007 prekybiniais metais turėta baltojo cukraus kvota (tonomis) pagal referenciniais metais su baltojo cukraus gamintoju sudarytą cukrinių runkelių tiekimo sutartį;

23.4. ketvirtoje skiltyje - 2006-2007 prekybiniais metais turėta baltojo cukraus kvota, už kurią pareiškėjas prašo išmokos, tonomis.

23.5. visos aštuntosios lentelės skiltys paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje yra užpildomos automatiškai. Lentelės trečioje ir ketvirtoje skiltyse pateikiami duomenys sutampa. Pareiškėjas gali pataisyti lentelės ketvirtoje skiltyje pateikiamus duomenis, jei pageidauja gauti išmoką ne už visą 2006 metais turėtos baltojo cukraus kvotos kiekį.

24. Devintojoje lentelėje langelis „Taip" pažymimas X tuo atveju, jei nuo ankstesnio atnaujinimo iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjo žemės ūkio valdoje neįvyko pokyčių, ir pareiškėjas prašo laikyti atnaujintais nepakitusius žemės ūkio valdos duomenis. Langelis „Ne" pažymimas X tuo atveju, jei žemės ūkio valdoje vyko pasikeitimų, ir pareiškėjas turi kreiptis į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujintų žemės ūkio valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje.

Apatinėje lentelės eilutėje teikiami duomenys apie žemės ūkio valdoje naudotas mineralines ir organines trąšas. Ir mineralinių, ir organinių trąšų skiltys turi būti užpildytos. Jei praėjusiais kalendoriniais metais žemės ūkio valdoje mineralinės ar organinės trąšos nebuvo naudojamos, į atitinkamą lentelės skiltį įrašomas nulis.

25. Paraiškos ketvirtojo lapo apatinėje dalyje pareiškėjas patvirtina, kad pateikė teisingus duomenis ir prisiima išvardytus įsipareigojimus, nurodydamas vardą, pavardę ir pasirašydamas. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomos juridinio asmens vadovo pareigos. Paraišką priėmęs seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

 

v. PARAIŠKOS penktojo - KETURIOLIKTOJO LAPŲ PILDYMAS

26. Paraiškos lapai nuo penktojo iki keturioliktojo pildomi:

26.1. pretenduojantiesiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones:

26.1.1. „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves" - paraiškos penktasis lapas;

26.1.2. „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programas:

26.1.2.1. „Kraštovaizdžio tvarkymas" - paraiškos šeštasis lapas;

26.1.2.2. „Ekologinis ūkininkavimas" - paraiškos septintasis lapas;

26.1.2.3. Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema - paraiškos aštuntasis lapas

26.1.2.4. „Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" - paraiškos devintasis lapas;

26.1.3. „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (Parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)" - paraiškos dešimtasis lapas;

26.1.4. „Natura 2000 išmokos (Parama Natura 2000 miškų teritorijose)" - paraiškos vienuoliktasis lapas;

26.1.5. „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" - paraiškos dvyliktasis lapas;

26.1.6. „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" - paraiškos tryliktasis lapas;

26.1.7. „Miškų aplinkosaugos išmokos" - paraiškos keturioliktasis lapas.

27. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programą „Ekologinis ūkininkavimas", pareiškėjai, pageidaujantys gauti kompensacines išmokas už daugiamečių žolių aprobuotus sėklinių žemės ūkio augalų plotus, turi pridedamoje lentelėje esantį langelį pažymėti X.

28. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (Parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)", paraiškos dešimtajame lape užpildoma pridedama lentelė:

28.1. pirmoje skiltyje nurodomas eilės numeris;

28.2. antroje skiltyje nurodomas kontrolinio žemės sklypo numeris;

28.3. trečioje skiltyje nurodomas kontroliniame žemės sklype įbraižyto lauko numeris;

28.4. ketvirtoje skiltyje nurodomas naudmenų kodas;

28.5. penktoje, šeštoje, septintoje, aštuntoje ir devintoje skiltyse, priklausomai nuo valdoje taikomų draudimų ar apribojimų, nurodytų paraiškos dešimtajame lape, atitinkamoje skiltyje pažymimas X ženklas;

28.6. dešimtoje skiltyje nurodomas saugomos teritorijos pavadinimas.

29. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Natura 2000 išmokos (Parama Natura 2000 miškų teritorijose)", paraiškos vienuoliktajame lape nurodoma, kurioje saugomos teritorijos direkcijoje išduota pažyma, ir užpildoma pridedama lentelė:

29.1. pirmoje skiltyje nurodomas eilės numeris;

29.2. antroje skiltyje nurodomas kontrolinio žemės sklypo numeris;

29.3. trečioje skiltyje nurodomas kontroliniame žemės sklype įbraižyto lauko numeris;

29.4. ketvirtoje skiltyje - deklaruojamo ploto kodas, nurodytas klasifikatoriaus VII grupėje;

29.5. penktoje skiltyje nurodomas sklypo kadastrinis numeris;

29.6. šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje skiltyse, atsižvelgiant į nustatytus ir valdoje taikomus veiklos apribojimus, nurodytus paraiškos vienuoliktajame lape, atitinkamoje skiltyje pažymimas X ženklas;

29.7. dešimtojoje skiltyje nurodomas „Natura 2000" teritorijos, į kurią patenka miško valda, pavadinimas.

30. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" ar „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" ir norint gauti kompensacines išmokas už įveisto miško priežiūrą ir apsaugą bei prarastų pajamų kompensavimo išmokas, paraiškos dvyliktajame ir (ar) tryliktajame lape užpildoma pridedama lentelė:

30.1. pirmoje skiltyje nurodomas eilės numeris;

30.2. antroje skiltyje nurodomas kontrolinio žemės sklypo numeris;

30.3. trečioje skiltyje nurodomas įbraižyto lauko numeris;

30.4. ketvirtoje skiltyje nurodomas naudmenų kodas;

30.5. penktoje skiltyje nurodomas sklypo kadastrinis numeris;

30.6. šeštoje skiltyje nurodomas pirmais priemonėje dalyvavimo metais pateiktos paraiškos registracijos numeris (paraiškos, teiktos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" ar „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku"). Šios skilties pildyti nereikia, jei paraiška pagal minėtas paramos schemas dar nėra pateikta.

31. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos" paraiškos keturioliktajame lape užpildoma pridedama lentelė:

31.1. pirmoje skiltyje nurodomas eilės numeris;

31.2. antroje skiltyje nurodomas kontrolinio žemės sklypo numeris;

31.3. trečioje skiltyje nurodomas įbraižyto lauko numeris;

31.4. ketvirtoje skiltyje nurodomas naudmenų kodas;

31.5. penktoje skiltyje nurodomas sklypo kadastrinis numeris;

31.6. šeštoje skiltyje nurodomas pirmais priemonėje dalyvavimo metais pateiktos paraiškos pagal paramos schemą „Miškų aplinkosaugos išmokos" registracijos numeris (šios skilties pildyti nereikia, jei paraiška pagal paramos schemą „Miškų aplinkosaugos išmokos" teikiama pirmą kartą).

32. Kiekvieno pridedamo įsipareigojimų lapo nurodytoje dalyje parašu patvirtinama, kad pareiškėjas pateikė teisingus duomenis ir prisiima išvardytus įsipareigojimus: pasirašoma, nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė.

 

vi. Naudmenų KLASIFIKATORIUS

33. Pildant paraišką, naudmenų kodai surašomi pagal šį klasifikatorių:

Eil. Nr. 

DEKLARUOJAMŲ PLOTŲ PAVADINIMAS

KODAS

I GRUPĖ

DAUGIAMETĖS GANYKLOS (PIEVOS), PAŠARINIAI AUGALAI, DARŽOVĖS, SODAI IR KITI DAUGIAMEČIAI AUGALAI

1

Bulvės (išskyrus skirtas perdirbti į krakmolą ir pašarui)

5BU-2

2

Bulvės pašarui

5BU-3

3

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) - gūžiniai kopūstai

5DA-1

4

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) - žiediniai kopūstai

5DA-2

5

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) - kininiai kopūstai

5DA-3

6

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) - burokėliai

5DA-4

7

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) - morkos

5DA-5

8

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) - svogūnai

5DA-6

9

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) - kitos

5DA-7

10

Daržovės (uždaro grunto) - agurkai

5DA-8

11

Daržovės (uždaro grunto) - pomidorai

5DA-9

12

Daržovės (uždaro grunto) - kitos

5DA-10

13

Daržovių sėklojai ir pasodai

5DA-11

14

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (uždaro grunto)

5UG-1

15

Pievos, skirtos prekinių žolinių pašarų gamybai

5PP-2

16

Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau)

5DG-1

17

Ganyklos (pievos) (iki 5 m.)

5GP-1

18

Pupos (daržo)

5PU-2

19

Pūdymas (juodasis)

5PD-1

20

Pūdymas (sideracinis)

5PD-2

21

Runkeliai (cukriniai)

5CR-1

22

Šakniavaisiai (pašariniai) (be sėklojų ir pasodų)

5SP-1

23

Šakniavaisiai (pašariniai) (sėklojai ir pasodai)

5SP-2

24

Techniniai augalai (tabakas, apyniai ir kt.)

5TA-1

25

Pirmamečiai kmynai

5KM-1

26

Kmynai

5KM-2

27

Aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai (mėtos, kalendros, medetkos, čiobreliai, ramunėlės, mairūnai, šalavijai, pankoliai, bazilikai, melisos, valerijonai ir kt.)

5AM-1

28

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) obelų sodai

5SD-1

29

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) kriaušių sodai

5SD-2

30

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) slyvų sodai

5SD-3

31

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) vyšnių sodai

5SD-4

32

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) trešnių sodai

5SD-5

33

Kiti sodai (vaismedžiai, lazdynai)

5SD-6

34

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) juodųjų serbentų uogynai

5UO-1

35

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) raudonųjų serbentų uogynai

5UO-2

36

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) braškių uogynai

5UO-3

37

Uždaro grunto braškių uogynai

5UO-8

38

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) aviečių uogynai

5UO-4

39

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) aronijų uogynai

5UO-5

40

Kiti uogynai

5UO-6

41

Pirmamečiai ir antramečiai uogynai

5UO-7

42

Pirmamečiai ir antramečiai sodai

5SD-7

43

Medelynai

5MD-1

44

Gluosnis, karklas (Salix L)

5MR-1

45

Tuopa, drebulė (Populus tremula L., populus tremula*Populus tremuloides

5MR-2

46

Baltalksnis (Alnus incana L, Moench)

5MR-3

47

Kiti trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

5MB-1

48

Kiti daugiamečiai augalai (pynimui, audimui ir kt.) (karklai, nendrės, meldai, vikšriai ir kiti)

5KD-1

49

Kiti žemės ūkio augalai

5KT-1

50

Svidrės

5SV-1

51

Esparcetai

5EC-1

52

Aliejiniai ridikai

5AR-1

53

Baltosios garstyčios

5BG-1

54

Rudosios, juodosios garstyčios

5RG-1

55

Beginklės dirsuolės

5BD-1

56

Daugiametės svidrės

5DS-1

57

Facelijos

5FL-1

58

Geltonžiedžiai, baltažiedžiai barkūnai

5GB-1

59

Nendriniai dryžučiai

5ND-1

60

Paprastieji gargždeniai

5PG-1

61

Pieviniai pašiaušėliai

5PP-1

62

Rytiniai ožiarūčiai

5RO-1

63

Seradėlės

5SR-2

64

Liucernos

5LC-1

65

Lubinai pašarui

5LU-2

66

Dobilai pašarui

5DB-1

67

 

 

II GRUPĖ

JAVAI, RAPSAI IR SĖMENINIAI LINAI

68

Avižos

5AV-1

69

Grikiai

5GR-1

70

Kukurūzai grūdams

5KZ-1

71

Kukurūzai silosui, žaliajam pašarui

5KZ-2

72

Kviečiai (vasariniai)

5KV-1

73

Kviečiai (žieminiai)

5KV-2

74

Kvietrugiai (vasariniai)

5KR-1

75

Kvietrugiai (žieminiai)

5KR-2

76

Sėmeniniai (aliejiniai) linai

5LI-2

77

Sėmeniniai (aliejiniai) linai sėklai

5LI-3

78

Miežiai (salykliniai)

5MI-1

79

Miežiai (vasariniai, nesalykliniai)

5MI-2

80

Miežiai (žieminiai, nesalykliniai)

5MI-3

81

Rugiai

5RU-1

82

Rugiai (vasariniai)

5RU-2

83

Saulėgrąžos

5SA-1

84

Sorgas (grūdinis)

5SO-1

85

Soros

5SR-1

86

Strypainių sėklos (kanarėlių lesalas)

5ST-1

87

Rapsai (vasariniai)

5RA-1

88

Rapsai (žieminiai)

5RA-2

89

Rapsukai

5RA-3

90

Sujungtas laukas, kuriame auginami II grupės augalai

JSL-1

III GRUPĖ

LINAI PLUOŠTUI

91

Linai pluoštui

5LI-1

IV GRUPĖ

BALTYMINIAI AUGALAI

92

Lubinai (saldieji)

5LU-1

93

Žirniai

5ZI-1

94

Sojos

5SJ-1

95

Pupos (lauko/pašarinės)

5PU-1

96

Varpinių-baltyminių (žirnių, lauko/pašarinių pupų ir saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys)

5VA-2

V GRUPĖ

DAUGIAMETĖS ŽOLĖS SĖKLAI IR PAŠARINIŲ AUGALŲ MIŠINIAI

97

Bulvės, skirtos perdirbti į krakmolą

5BU-1

98

Varpinių-baltyminių (kitų nei žirnių, lauko/pašarinių pupų ar saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai

5VA-1

99

Varpinių-baltyminių (žirnių, lauko/pašarinių pupų ir saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys)

5VA-3

100

Varpinių-ankštinių (išskyrus vikius) javų mišiniai

5VA-4

101

Vikiai ir jų mišiniai

5VI-1

102

Kiti varpiniai javai, įskaitant jų mišinius

5KJ-1

103

Pluoštiniai linai sėklai

5SE-1

104

Ruginiai vikiai sėklai

5SE-2

105

Sėjamieji vikiai sėklai

5SE-3

106

Paprastosios šunažolės sėklai

5SE-4

107

Paprastosios smilgos sėklai

5SE-5

108

Baltosios smilgos sėklai

5SE-6

109

Didžiosios smilgos sėklai

5SE-7

110

Šuninės smilgos sėklai

5SE-8

111

Aukštosios avižuolės sėklai

5SE-9

112

Tikrieji eraičinai sėklai

5SE-10

113

Raudonieji eraičinai sėklai

5SE-11

114

Nendriniai eraičinai sėklai

5SE-12

115

Aviniai eraičinai sėklai

5SE-13

116

Tarpgentiniai hibridai sėklai

5SE-14

117

Gausiažiedės svidrės sėklai

5SE-15

118

Daugiametės svidrės sėklai

5SE-16

119

Bušo svidrės sėklai

5SE-17

120

Pašariniai motiejukai sėklai

5SE-18

121

Smulkieji  motiejukai sėklai

5SE-19

122

Pievinės miglės sėklai

5SE-20

123

Pelkinės miglės sėklai

5SE-21

124

Paprastosios miglės sėklai

5SE-22

125

Gojinės miglės sėklai

5SE-23

126

Raudonieji dobilai sėklai

5SE-24

127

Baltieji dobilai sėklai

5SE-25

128

Rausvieji dobilai sėklai

5SE-26

129

Egiptiniai dobilai sėklai

5SE-27

130

Purpuriniai dobilai sėklai

5SE-28

131

Persiniai dobilai sėklai

5SE-29

132

Mėlynžiedės liucernos sėklai

5SE-30

133

Apyninės liucernos sėklai

5SE-31

134

Vainikinės kirvenės sėklai

5SE-32

135

Sėjamieji esparcetai sėklai

5SE-33

136

Sujungtas laukas, kuriame auginami V grupės augalai

5SL-1

137

Raženiai (dvispalviai)

5RZ-1

138

Lęšiai

5LE-1

VI GRUPĖ

KANAPĖS

139

Sėjamoji kanapė sėklai

SKN-1

140

Sėjamoji kanapė pluoštui

SKN-2

VII GRUPĖ

PLOTAI, UŽ KURIUOS NEMOKAMOS TIESIOGINĖS IŠMOKOS

141

Apaugę plotai

5AP-1

142

Netinkami paramai plotai

5NP-1

143

Grybai

5GB-2

144

Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus medyne, kuris yra pasiekęs IV miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių, arba pagrindiniai kirtimai yra atidėti vėlesniam laikui

5MS-1

145

Leidžiami pagrindiniai miško kirtimai, tačiau jie turi būti vykdomi neplynaisiais kirtimais

5MS-2

146

Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių

5MS-3

147

Sanitariniais kirtimais retinimo amžių pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai

5MS-4

 

VIII GRUPĖ

DEKLARUOJAMI PLOTAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS" PROGRAMAS „KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS" IR „RIZIKOS" VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS"

I pogrupis

PROGRAMA „KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS"

I veiklos sritis

„Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas"

148

Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas

5PT-1

II veiklos sritis

„Šlapynių tvarkymas"

149

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos)

5PT-2

150

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos)

5PT-3

III veiklos sritis

„Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose"

151

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (privaloma juosta)

5PT-5

152

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (papildomai įrengta juosta)

5PT-6

IV veiklos sritis

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje"

153

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

5PT-7

V veiklos sritis

„Ražienų laukai per žiemą"

Daugiamečių ganyklų (pievų), pašarinių augalų, sodų ir daržovių plotai, už kuriuos mokamos kompensacinės išmokos pagal veiklos sritį „Ražienų laukai per žiemą"

154

Lubinai pašarui ir jų ražienos

RLU-2

Javų, rapsų ir sėmeninių linų plotai, už kuriuos mokamos kompensacinės išmokos pagal veiklos sritį „Ražienų laukai per žiemą"

155

Avižos ir jų ražienos

RAV-1

156

Grikiai ir jų ražienos

RGR-1

157

Kviečiai (vasariniai) ir jų ražienos

RKV-1

158

Kviečiai (žieminiai) ir jų ražienos

RKV-2

159

Kvietrugiai (vasariniai) ir jų ražienos

RKR-1

160

Kvietrugiai (žieminiai) ir jų ražienos

RKR-2

161

Sėmeniniai (aliejiniai) linai

RLI-2

162

Sėmeniniai (aliejiniai) linai sėklai

RLI-3

163

Miežiai (salykliniai) ir jų ražienos

RMI-1

164

Miežiai (vasariniai, nesalykliniai) ir jų ražienos

RMI-2

165

Miežiai (žieminiai, nesalykliniai) ir jų ražienos

RMI-3

166

Rugiai (žieminiai ir vasariniai) ir jų ražienos

RRU-1

167

Sojos ir jų ražienos

RSJ-1

168

Sorgas (grūdinis) ir jo ražienos

RSO-1

169

Soros ir jų ražienos

RSR-1

170

Strypainių sėklos (kanarėlių lesalas) ir jų ražienos

RST-1

171

Rapsai (vasariniai) ir jų ražienos

RRA-1

172

Rapsai (žieminiai) ir jų ražienos

RRA-2

173

Rapsukai ir jų ražienos

RRA-3

174

Kukurūzai grūdams ir jų ražienos

RKZ-1

175

Kukurūzai silosui ir žaliajam pašarui ir jų ražienos

RKZ-2

176

Lubinai (saldieji) ir jų ražienos

RLU-1

177

Žirniai ir jų ražienos

RZI-1

178

Pupos (lauko/pašarinės) ir jų ražienos

RPU-1

179

Varpinių-baltyminių (žirnių, lauko/pašarinių pupų ir saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys) ir jų ražienos

RVA-2

Daugiamečių žolių plotai, už kuriuos mokamos kompensacinės išmokos pagal veiklos sritį „Ražienų laukai per žiemą"

180

Varpinių-baltyminių (kitų nei žirnių, lauko/pašarinių pupų ar saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai ir jų ražienos

RVA-1

181

Varpinių-baltyminių (žirnių, lauko/pašarinių pupų ir saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys) ir jų ražienos

RVA-3

182

Varpinių-ankštinių (išskyrus vikius) javų mišiniai ir jų ražienos

RVA-4

183

Vikiai ir jų mišiniai ir jų ražienos

RVI-1

184

Kiti varpiniai javai, įskaitant jų mišinius ir jų ražienos

RKJ-1

185

Ruginiai vikiai sėklai ir jų ražienos

RSE-2

186

Sėjamieji vikiai sėklai ir jų ražienos

RSE-3

VI veiklos sritis

„Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje"

187

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

5PT-8

VII veiklos sritis

„Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas"

188

Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos)

5PT-9

 

VIII veiklos sritis

„Melioracijos griovių tvarkymas"

 

189

Melioracijos griovių tvarkymas (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos)

5PT-10

190

Melioracijos griovių tvarkymas nuo 2012 m. (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos)

5PT-11

II pogrupis

PROGRAMA „RIZIKOS" VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS

191

Programa „Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas

5RV-1

IX GRUPĖ

DEKLARUOJAMI PLOTAI PAGAL Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonEs „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" IR „Miškų aplinkosaugos išmokos"

I pogrupis

PRIEMONĖ „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku"

Kodai pagal miško rūšinę sudėtį

192

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

ŽM-1

193

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša

ŽM-2

194

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

ŽM-3

195

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

ŽM-4

196

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų

ŽM-5

197

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

ŽM-6

198

Kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

ŽM-7

II pogrupis

PRIEMONĖ „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku"

Kodai pagal miško rūšinę sudėtį

199

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

NM-1

200

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša

NM-2

201

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

NM-3

202

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

NM-4

203

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų

NM-5

204

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

NM-6

205

Kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

NM-7

III pogrupis

PRIEMONĖ „Miškų aplinkosaugos išmokos"

I veiklos sritis

Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą nustatytose kertinėse miško buveinėse

206

Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą nustatytose kertinėse miško buveinėse (miško plotas už kurį mokama parama)

AI-1

II veiklos sritis

Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų

207

Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų (miško plotas, už kurį mokama parama)

AI-2

VIII GRUPĖ

NUO 2012 M. NAUJAI ĮSIPAREIGOJAMI PLOTAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS" PROGRAMAS „KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS", „RIZIKOS" VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS" IR „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS"

 

 

I pogrupis

PROGRAMA „KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS"

 

 

I veiklos sritis

„Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas"

 

208

 ,,Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas (nuo 2012 m.)"

2PT-1

 

II pogrupis

PROGRAMA „RIZIKOS" VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS

 

209

,,Programa ,,Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" (nuo 2012 m.)"

2RV-1

 

III pogrupis

PROGRAMA „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS"

 

210

,,Daugiametės  ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau (Ekologinio ūkininkavimo programa (nuo 2012 m.)"

EDG-1

 

211

,,Ganyklos (pievos) iki 5 m. (Ekologinio ūkininkavimo programa (nuo 2012 m.)"

EGP-1

 

VII GRUPĖ

PLOTAI, UŽ KURIUOS NEMOKAMOS TIESIOGINĖS IŠMOKOS

 

212

Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau

NDG-1

 

213

Ganyklos (pievos) iki 5 m.

NGP-1

 

           

 

 

 

VII. Paraiškos pildymo suderinamumas

34. Pareiškėjas, vykdydamas veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę, už tą patį lauką gali gauti paramą tik pagal tas priemones, kurios pažymėtos „+" ženklu pagal šią lentelę:

Priemonės Nr. 

Priemonės pavadinimas

1

Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas

2

Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves

3

NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos

4

NATURA 2000 išmokos

5

Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas

6

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos)

7

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos)

8

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (privaloma juosta)

9

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (papildoma juosta)

10

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje

11

Ražienų laukai per žiemą

12

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje

13

Kraštovaizdžio elementų valdoje (gyvatvorių) tvarkymas

14

Melioracijos griovių tvarkymas

15

Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas

16

Ekologinis ūkininkavimas

17

Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema

18

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

19

Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

20

Miškų aplinkosaugos išmokos

21.

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (kai miškas dar neįveistas)

22.

Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (kai miškas dar neįveistas)

Priemonių suderinamumas

Priemonės Nr. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

x

+

+

 

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

2

+

x

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

3

+

+

x

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

+

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

6

+

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

7

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

8

+

+

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

9

+

+

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

+

+

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

11

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

12

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

15

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

+

+

16

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

+

+

17

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

21

+

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

x

 

22

+

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

x


Kategorijos: Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, bendruomenės, Mėsiniai ir pieno ūkiai, galvijų, paukščių augintojai, Ūkininkų asociacijos, sąjungos, profesiniai susivienijimai, Žemdirbiai, augalininkystės ūkiai
Svarbu
Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės paruošos siloso gamybai, žolės siloso gamybos technologija, technika ir įranga žolės silosui gaminti 

Pieno gamybos higiena

Pieno gamybos higiena

Pieno įrangos dezinfekavimas ir plovimas, tešmens valymas ir valymo priemonės,  

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

kaip įkurti ūkį

Kaip įkurti ūkį

Nagrinėjant Vakarų Europos patirtį galima būtų daryti išvadą, kad Lietuvoje dar yra didžiulės perspektyvos kurti sėkmingus, rentabilius ūkius. 

Mikroelementai karvėms

Mikroelementai karvėms

Mikroelementų įtaka karvių reprodukcijai, produktyvumui ir sveikatingumui 

Mobilios melžimo aikštelės

Mobilios melžimo aikštelės

Mobili melžimo įranga sutaupo daug resursų prižiūrint ganomą karvių bandą 

Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Elektrinis aptvaras gyvuliams, efektyviausi gyvulių ganymo būdai, perkeliami elektriniai piemenys 

Ruloniniai presai

Ruloniniai presai

Ritininiai žolės presai vyniotuvai, rulonų vyniotuvai, 

Kiaulidės įrengimas

Kiaulidės įrengimas

Kiaulių auginimas, kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių veisimas 

Laižomoji druska

Laižomoji druska

Druskos ir mineralų laižalai, laižomosios druskos poveikis primilžiams 

Sūrio gamyba

Sūrio gamyba

Sūrio gamybos įranga, sūrio gamybos technologija, kietojo, puskiečio, minkštojo sūrio gaminimo receptai. 

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių klasifikatorius, galvijų veislių kodai ir veislės trumpinimas 

Pašarinės žolės auginimas

Pašarinės žolės auginimas

Geriausia pašarinė žolė, kaip auginti pašarinę žolę, dirvos žolynams paruošimas, pašarinės žolės tręšimas 

Avių auginimas

Avių auginimas

Kaip auginti avis, tinkamiausios auginimui avių veislės, mėsinės avių veislės, avių priežiūra, bevilnės avys, avių maitinimas, avių ligos 

pieno supirkimas

Galima patikrinti supirkėjo patikimumą

Kaip apsisaugoti nuo nesąžiningų produkcijos supirkėjų, kai produkcija pristatoma, tačiau ūkininkas už ją pinigų negauna. 

Kiaulių fermos koridorius

Kiaulių fermos įranga ir kiaulių auginimas

Kiaulių auginimo įrengimai ir įranga, fermos kiaulėms įrengimas 

avys

Avių veislių klasifikacija

Avių veislių kodai, veislės sutrumpinimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 8
Ėriena, aviena, avių pienas, pieno produktai
Saltoniškių g. 9, Vilnius
Mobilus: +370-615-44544, El. paštas: pastas@eriukas.lt
Vaitelių ekologinis ūkis. Mišrus ūkis, kuriame auginami grynaveisliai mėsiniai galvijai.
Žostautų k., Pernaravos sen., Kėdainių r.
Mobilus: +370-615-19465
Prekyba aviena, avienos, jautienos dešrelės.
Strazdų g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-5-2551745, Mobilus: +370-682-11512, El. paštas: info@modepa.lt
Kaimiškos kepeninės, karkos vyniotinis, karšto rūkymo dešros, šalto rūkymo dešros
Nedzingės km., Varėnos r.
Mobilus: +370-650-50006, +370-611-71696, El. paštas: vitolda@takas.lt
1 2 3 4 5 ... 8
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Riebalų skirtuvai

Visuomeninėms įstaigoms skirtas įrenginys riebalų atskyri...

Pieno aušintuvai

Nauji ir naudoti pieno aušintuvai

Pieno išpilstymo automatai

Pieno išpilstymo automatas Brunimat KS650

Mobili įranga lauko melžimiui

Karvių lauko melžimo įranga

Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau