Grūdų kokybės tyrimas

2023-06-07 16:06   Peržiūros : 221   Spausdinti


Derliaus nuėmimo metu, parduodant grūdus, ypač padaugėja ginčų ir nepasitenkinimo atvejų tarp grūdų pirkėjų ir pardavėjų dėl grūdų kokybės vertinimo ir atsiskaitymo už grūdus teisingumo. Ką žemdirbys turėtų žinoti apie grūdų ėminių ėmimą, jų kokybės tyrimus, kaip ir kur spręsti nesutarimus dėl grūdų kokybės?

Vienas iš Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) veiklos tikslų - užtikrinti grūdų kokybės kontrolę. Siekdami šio tikslo kontroliuojame, kaip grūdus superkantys ūkio subjektai, supirkdami grūdus ir įvertindami jų kokybės rodiklius, laikosi valstybės standartų bei kitų teisės aktų reikalavimų; metodiškai vadovaujame grūdų analizatorių „Infratec" tinklui ir techniškai jį administruojame; nagrinėjame nesutarimus tarp grūdų pirkėjų ir pardavėjų; atliekame kokybės tyrimus.

Grūdų kokybės tyrimas

Tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (toliau - Laboratorija) atlieka užsakomuosius ūkio subjektų, arbitražinius (ginčų atveju), augalų veislių, kasmetinių grūdų derliaus kokybės tyrimus. Didelis privalumas grūdų rinkos dalyviams, kad laboratorija yra Grūdų ir pašarų prekybos asociacijos (GAFTA) narė ir turi GAFTA sertifikatą, todėl tyrimų rezultatai yra pripažįstami visose užsienio šalyse.

Atestuotos grūdų tyrimo laboratorijos

 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos pavedimu Tarnyba sudarė grūdus superkančių ūkio subjektų laboratorijų atestavimo komisiją, kuri, patiems ūkio subjektams prašant išduoti atestavimo pažymėjimą, tikrina jų veiklą vietoje (įvertina turimą normatyvinę ir metodinę dokumentaciją, kokybės tyrimų įrangą ir matavimo priemones, stebi grūdų ėminių ėmimą, formavimą, pateikto mėginio kokybės tyrimų atlikimą ir kt.). Per metus ši komisija tikrino grūdų kokybės tyrimo laboratorijas ir išdavė 42 atestavimo pažymėjimus. Atestuotų laboratorijų sąrašą galima rasti internetinėje svetainėje: http://www.vatzum.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos/augalininkystes-produktu-kokybes-tyrimai.

Grūdų supirkimo reikalavimai

 

Kiekvienai grūdų rūšiai yra supirkimo ir tiekimo reikalavimų standartai, kurių sąrašą galima rasti internetinėje svetainėje http://www.vatzum.lt/uploads/documents/apktls/standartai.pdf. Šie standartai - tarsi rėmai, aplink kuriuos lipdomos papildomos sąlygos ir pateikiamos grūdų pirkimo-pardavimo sutartyse. Pavyzdžiui, kviečių supirkimo reikalavimų standarte nėra Ekstra klasės, ir kiekviena grūdų supirkimo įmonė šiai klasei priskiria skirtingos kokybės grūdus tai numatydama grūdų pirkimo-pardavimo sutartyse.

Atkreipiame dėmesį, kad grūdų kokybės klasė nustatoma pagal blogiausio rodiklio vertę. Tačiau šalims susitarus, superkami drėgnesni, daugiau šiukšlinių priemaišų, mažesnę hektolitro masę, didesnį skalsių kiekį turintys grūdai. Tokių grūdų kokybės rodiklių vertės dažnai gerokai viršija standartuose numatytas maksimalias vertes. O standartai numato ne didesnį kaip 0,05 proc. skalsių kiekį, 0,05 proc. kūlėtų grūdų kiekį, 0,1 proc. kenksmingųjų augalų sėklų, 0,1 proc. kibiojo lipiko kiekį.

Supirkimo ir tiekimo reikalavimų standartuose yra pateikti baziniai rodikliai, kurie naudojami atsiskaitymui, t. y., jei parduodami drėgni grūdai, taikoma parduodamų grūdų svorio 2

nuoskaita dėl didesnio negu 14 proc. drėgmės kiekio, jei šiukšlėti grūdai - dėl didesnio negu 1 proc. šiukšlinių priemaišų kiekio.

Grūdų ėminių ėmimas

 

Siekiant išvengti nesutarimų dėl grūdų kokybės įvertinimo tarp grūdų pirkėjo ir pardavėjo, grūdų pardavėjas ar jo atstovas (pvz., vairuotojas), atvežęs grūdus į grūdų supirkimo įmonę, turėtų asmeniškai dalyvauti grūdų ėminio ėmime. Ėminio ėmimas iš transporto priemonės turi būti atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333 „Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas" arba LST EN ISO 542 „Aliejingosios sėklos. Mėginių ėmimas" reikalavimais bei grūdų pirkimo-pardavimo sutartyse numatytomis sąlygomis.

Grūdų siunta vadinamas grūdų kiekis, kuris parduodamas, siunčiamas ir gaunamas, įforminamas sutartimi ar lydimuoju dokumentu. Siuntą gali sudaryti viena ar kelios partijos (pristatomos transporto priemonėmis), iš kurių imami ėminiai ir nustatomi grūdų kokybės rodikliai.

Pagal minėtus standartus grūdų pavieniai ėminiai iš sunkvežimių imami taip: sunkvežimyje per visą grūdų sampilo gylį statmenai, vienodais tarpais („šachmatiniu" būdu) smeigiami vakuuminiai arba rankiniai smailėjantys koncentriniai ėmikliai. Pvz., sunkvežimyje, kuriame atvežama iki 30 t grūdų, ėmiklis smeigiamas mažiausiai 8 kartus (1 pav.). Iš sunkvežimio paimtas grūdų kiekis, vadinamas jungtiniu ėminiu, turi būti kruopščiai išmaišomas ir padalijamas dalytuvu arba, jo neturint, ant švaraus stalo ketvirčiavimo būdu (2 pav.).

 

Grūdų ėminio paėmimo vieta

 

1 pav. Pavienių ėminių ėmimo vietos, išdėstytos „šachmatiniu" būdu

 

Javų grūdų tyrimas

 

2 pav. Jungtinio ėminio dalijimo ketvirčiavimo būdu schema 3

Grūdų kokybės tyrimai

 

Laboratoriniam grūdų kokybės tyrimui turi būti atskirtas mažiausiai 2 kg ėminys šiems pagrindiniams kokybės rodikliams nustatyti:

 • 1 kg - užkrėstumui aruodiniais kenkėjais;
 • apie 1 kg - piltiniam tankiui, dar vadinamam hektolitro mase;
 • apie 500 g - greitam grūdų kokybės įvertinimui „Infratec" prietaisu;
 • apie 200 g - grūdų drėgniui džiovinimo metodu;
 • apie 250 g - grūdinėms ir šiukšlinėms priemaišoms;
 • apie 300 g - kritimo skaičiui ir šlapiojo glitimo kiekiui.

Tiriant aliejingąsias sėklas (rapsus), reikalingas mažiausiai 1 kg ėminys:

 • apie 350 g - greitam grūdų kokybės nustatymui „Infratec" prietaisu;
 • 20 g - drėgniui džiovinimo metodu nustatyti;
 • 200 g - priemaišų kiekiui nustatyti.

Nustatoma, ar kvapas yra būdingas grūdų rūšiai, ar nėra pelėsių, kūlių, salyklo ir kitų pašalinių kvapų. Įvertinama superkamų grūdų būklė, ar grūdai sveiki ir nekaistantys.

Pastaraisiais metais daug nesutarimų kyla dėl fuzariozės pažeistų grūdų kiekio. Grūdus superkančių laboratorijų darbuotojai šį kokybės rodiklį nustato vizualiai, t. y. išrenka grūdus, kurie atrodo apdžiūvę, susiraukšlėję ir turi rožinių arba baltų difuzinių lopinėlių neryškiais kontūrais. Šie grūdai būna užsikrėtę FusariumAlternariaAspergillusPenicilliumCladosporium ir kitų mikroskopinių grybų gentimis, kurios gamina toksiškus, kancerogeninius, mutageninius ir kitokiomis žalingomis savybėmis pasižyminčius mikotoksinus. Didžiausios leidžiamos šių teršalų koncentracijos pateiktos 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5). Pagal 2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 401/2006, nustatančiame ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (OL 2006 L 70, p. 12), iš mažesnės nei 50 tonų grūdų siuntos turi būti sudarytas nuo 1 iki 10 kg jungtinis grūdų ėminys, o iš didesnės nei 50 tonų - 10 kg. Tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija tik iš tokio dydžio ėminių gali atlikti ūkio subjektų užsakomuosius, arbitražinius (ginčų atveju) mikotoksinų tyrimus.

Tarnyba administruoja įvairių modelių grūdų analizatorius „Infratec", sujungtus į bendrą tinklą. Vienas iš svarbiausių tinklo privalumų - vartotojai naudojasi tomis pačiomis kalibracinėmis lygtimis. Kiekvienai grūdų rūšiai yra skirta tam tikra kalibracinė lygtis. Šios kalibracinės lygtys koreguojamos ir keičiamos centralizuotai. Pačios grūdų įmonės neturi galimybės keisti prietaiso parametrų ar kitaip jį reguliuoti. Grūdų kokybės vertinimo „Infratec" prietaisu pagrindiniai privalumai: nereikia išankstinio mėginio paruošimo, t. y. sumalimo, analizuojami sveiki grūdai, tyrimas trunka apie vieną minutę, iš karto nustatomi pagrindiniai kokybės rodikliai, tyrimą atliekantis specialistas turi minimalią įtaką rezultatams. Kiekvienais metais derliaus nuėmimo metu Laboratorijos atstovas patikrina kontroliniais grūdų mėginiais įmonėse eksploatuojamų „Infratec" prietaisų parodymų teisingumą.

 

 

Tyrimui „Infratec" prietaisu turi būti nusijotos stambios mėginio priemaišos ir atskirtos labai smulkios priemaišos, kad tiriamuose grūduose būtų ne daugiau kaip 1 proc. šiukšlinių priemaišų, o rapsuose - ne daugiau kaip 2 proc. Taigi „Infratec" prietaisu per minutę galima sužinoti:

 

5 kviečių rodiklius - drėgmės, baltymų, šlapiojo glitimo, krakmolo kiekius, sedimentacijos rodiklį;

3 miežių rodiklius - drėgmės, baltymų, krakmolo kiekius;

2 rapsų rodiklius - drėgmės ir aliejaus kiekius.

„Infratec" rezultatų paklaidos tokios, kaip tarptautinių standartinių/pamatinių metodų.

 

 

Šlapiojo glitimo kiekis nustatomas rankiniu arba mechaniniu būdu suformuojant tešlos gumulėlį iš miltų ir vandens, vandeniu arba NaCl tirpalu išplaunant krakmolo ir sėlenų daleles. Taip gaunamas panašus į kramtomąją gumą baltymų struktūros rutulėlis, vadinamas šlapiuoju glitimu. Prietaisu „Infratec" rankiniu arba mechaniniu būdu gauti šlapiojo glitimo kiekio rezultatai apvalinami iki sveikųjų skaičių. Nuo glitimo kiekio ir kokybės priklauso, ar pagaminti kvietiniai miltai gali būti naudojami duonai, vafliams ar kitiems kepiniams kepti.

Sedimentacijos rodiklis charakterizuoja baltymų kiekį ir kokybę bei leidžia apytiksliai prognozuoti gatavo kepinio kokybę, išeigą.

Kritimo skaičius parodo fermento a-amilazės aktyvumą. Sudygę grūdai pasižymi aukštu a-amilazės aktyvumu ir gaunama maža kritimo skaičiaus vertė. Esant drėgnam klimatui derliaus nuėmimo metu, a-amilazės aktyvumas gali labai padidėti (mažėti kritimo skaičius). Kritimo skaičius leidžia prognozuoti technologines tešlos savybes, gatavo kepinio kokybę.

Saiko svoris parodo, kiek sveria 1 litras grūdų gramais. Pagal šį rezultatą lentelėse arba pritaikius formules nustatomas piltinis tankis, vadinamas hektolitro mase. Jei kviečių drėgmės kiekis didesnis negu 14 proc., prie nustatytos hektolitro masės pridedama 0,3 kg/hl kiekvienam papildomam drėgmės procentui, o miežiams, rugiams ir avižoms - 0,5 kg/hl. Paprastai hektolitro masė nustatoma litrine purka, tačiau taip pat galima greitai sužinoti naujausio modelio prietaisu „Infratec" (3 pav.).

Primename, kad dauguma grūdų kokybės nustatymo standartų yra perimti tarptautiniai ar Europos standartai, kurie gali būti identifikuojami pagal santrumpas: Lietuvos standartas - „LST", tarptautinis ar Europos standartas - „EN", „ISO" ir atitinkamas numeris. Informacija apie Lietuvos standartus skelbiama Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje www.lsd.lt.

Standartas numato, kad grūdų priemaišų kiekis nustatomas vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 3D-471 patvirtintomis Grūdų priemaišų nustatymo taisyklėmis. Šias taisykles galima rasti interneto svetainėje www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm. Tačiau galimas ir kitas grūdų priemaišų rinkimo metodas - LST EN 15587:2008+AC:2009 „Grūdai ir jų produktai. Priemaišų nustatymas minkštuosiuose kviečiuose (Triticum aestivum L.), kietuosiuose kviečiuose (Triticum durum Desf.), rugiuose (Secale cereale L.) ir pašariniuose miežiuose (Hordeum vulgare L.)". Visa tai turi būti numatyta grūdų pirkimo-pardavimo sutartyse.

Grūdų kokybės rodiklių paklaidos, vadinamos pakartojamumu ir atkuriamumu, nurodytos Lietuvos standartuose ir kituose tyrimų metoduose, tačiau gali būti pateiktos ir grūdų pirkimo-pardavimo sutartyse.

Grūdų pardavėjo teisės


Daugumoje grūdų supirkimo įmonių yra sudarytos sąlygos grūdų siūlytojams-pardavėjams:

stebėti grūdų ėminių ėmimą iš transporto priemonių,

stebėti grūdų kokybės rodiklių nustatymą,

gauti informacinį lapelį apie preliminarią grūdų kokybę,

nesutariant pakartoti tam tikrą kokybės tyrimą arba grūdų ėminio ėmimą iš transporto priemonės,gauti grūdų ėminį su grūdų ėminio ėmimo aktu,

kreiptis į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistus regionuose arba Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją.

Kaip elgtis nesutarimo atveju

 

Jeigu pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl superkamų grūdų kokybės įvertinimo, pardavėjui dalyvaujant kartojamas tam tikras tyrimas (-ai) arba imamas naujas ėminys iš tos pačios transporto priemonės. Tada gali būti sudaromi du ėminiai kiekvienai šaliai po vieną ir vienas kokybės tyrimui supirkėjo laboratorijoje atlikti.

Jeigu pardavėjas per parą pristato daugiau negu vieną partiją (transporto priemonę) grūdų, sudaromas paros laboratorinis ėminys, paimant iš atskirų partijų jungtinių ėminių atitinkamą grūdų kiekį. Jeigu pristatytų transporto priemonėmis partijų kokybė skiriasi, sudaromi keli paros laboratoriniai ėminiai pagal grūdų kokybę. Kai kurios superkančios įmonės saugo kiekvienos transporto priemonės grūdų laboratorinius ėminius. Šie ėminiai laikomi vieną parą sandariose tarose laboratorijų patalpose.

Kai pardavėjui nepriimtini pakartotų tyrimų rezultatai, grūdų pardavėjas gali paprašyti laboratorijos darbuotojų sudaryti laboratorinį ėminį, įforminti aktu, įpakuoti į polietileninį maišelį ir uždaryti taip, kad maišelyje liktų kuo mažiau oro, užplombuoti arba užantspauduoti bei apsaugoti nuo išorinių pažeidimų. Ėminio ėmimo akte turėtų būti pateikiama informacija:

 • grūdų ėminio ėmimo akto data ir numeris;
 • grūdų pardavėjas;
 • ėminio ėmimo vieta (įmonės pavadinimas, filialas, adresas);
 • ėminio ėmimo data;
 • grūdų rūšis;
 • partijos svoris;
 • transporto priemonės (-ių) duomenys;
 • vairuotojo vardas, pavardė;
 • ėmimo būdas (rankinis ar automatinis);
 • ėmimo metodas (LST EN ISO 24333: 2010+AC:2010);
 • plombos (-ų) numeris (-iai);
 • pardavėją ir supirkėją atstovavusių ir dalyvavusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai;
 • dėl kokio kokybės rodiklio yra nesutariama arba dėl ko grūdai priskirti blogesnės kokybės klasei;
 • šio tyrimo metodo pakeitimai, nurodyti sutartyje ir kt.

Pardavėjas per parą, laiką skaičiuojant nuo kitos paros 0:00 val., tokį grūdų laboratorinį ėminį pateikia Laboratorijai - Ozo g. 4A, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 276 0342. Pristatyti grūdų ėminius galima asmeniškai arba pasinaudoti pašto paslaugomis. Siunčiant grūdų ėminį paštu, būtina pridėti prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo ir, pirmą kartą kreipiantis į Laboratoriją, du sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius, kurių formas ir kitą informaciją galima rasti internetinėje svetainėje http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/augalininkystes-produktu-kokybes-tyrimai/. Atkreipiame dėmesį, kad prašyme turėtų būti nurodyta, dėl kokio rodiklio grūdai priskirti blogesnės kokybės klasei, grūdų pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyto kokybės rodiklio tyrimo sąlygos, nukrypstančios nuo tyrimo metodo, t. y. standarto.

Laboratorijos grūdų kokybės tyrimų įkainius galima rasti tuo pačiu internetinės svetainės adresu arba paskambinus nurodytu telefonu. Jei iškilo neaiškumų, konsultuotis ir gauti informaciją taip pat galima telefonu.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija

 

 

 


Kategorijos: Augalininkystė, žemdirbystė, Grūdinės kultūros, Žemės ūkio produkcija, saugojimas ir perdirbimas, maisto pramonė, Grūdų prekyba, saugojimas, perdirbimas, Sandėliavimo ir džiovinimo įranga
Svarbu
Grūdų kokybės tyrimas

Grūdų kokybės tyrimas

Kaip tiriama grūdų kokybė, grūdų ėminiai ir jų vieta,  

Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Frigo braškės

Frigo braškių sodinimo technologija

Kaip sodinti frigo braškes, kas yra frigo braškės 

Eterinių aliejų gamybos įranga

Eterinių aliejų gamybos įranga

Lietuvoje eterinių aliejų rinka yra vis dar nedidelė ir tik užuomazgos stadijoje. Pasaulyje natūralių eterinių aliejų paklausa sparčiai auga dėl jų naudingų savybių ir plačios pritaikymo srities, įskaitant aromaterapiją, kosmetikos gamybą, maisto produktų pramonę. 

Automobilinės svarstyklės

Automobilinės svarstyklės

Kaip išsirinkti automobilines svarstykles? 

Grūdų elevatorius

Grūdų elevatorius ir jo automatizavimas

Kaip įrengti grūdų elevatorių, grūdų elevatoriaus modernizavimas, grūdų elevatoriaus automatizavimas, grūdų elevatoriaus įranga 

Vynuoginių sraigių paruošimas

Vynuoginių sraigių paruošimas

Vynuoginės sraigės, receptai iš daržo sraigių, patiekalai iš vynuoginių sraigių, kaip paruošti vynuogines sraiges 

Grūdų elevatorius

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Grūdų elevatorius, grudų sandėliai, džiovyklos, grūdų valymas  

Sūrio gamyba

Sūrio gamyba

Sūrio gamybos įranga, sūrio gamybos technologija, kietojo, puskiečio, minkštojo sūrio gaminimo receptai. 

Zoliniu pasaru ruosimas

Žolinių pašarų ruošimas ir saugojimas

Praktiniais šienainio ruošimo ir išsaugojimo patarimai. Stambiųjų pašarų saugojimas lauko sąlygomis. 

Daržovių džiovyklės

Daržovių ir vaisių džiovyklės

Džiovinimo verslas, ar verta imtis vaisių ir daržovių džiovinimo, buitinės ir pramoninės vaisių ir daržovių džiovyklės, džiovinamos žaliavos tvarkymo įranga, džiovintos produkcijos rentabilumas, pardavimai, reklama 

Tarakonų naikinimas

Tarakonų naikinimas

Kodėl namuose atsiranda tarakonai, tarakonų naikinimo priemonės, kaip išnaikinti tarakonus namuose  

Sidro gaminimas

Sidro gaminimas

Naminio sidro gamyba, kaip pagaminti skanų sidrą, sidro gamybos technologija, naminis sidras 

Žieminių kviečių auginimas

Žieminių kviečių auginimas

Dirvos paruošimas žieminiams kviečiams, žieminių kviečių veislės, ligos, agrotechnika, kviečių kokybės vertinimas ir saugojimas 

Tunelinė grybų džiovykla

Tunelinės grybų džiovyklės

Pramoninės ir buitinės grybų džiovyklės, grybų džiovinimas, grybų džiovinimo verslas 

Daržovių perdirbimas

Daržovių ir vaisių perdirbimo technologija bei įrengimai

Daržovių paruošimas perdirbimui, daržovių paruošimo perdirbimui įranga, daržovių ir vaisių plovimo, skutimo, pjaustymo ir džiovinimo įranga 

Prieskoninių žolelių tunelinė džiovyklė

Prieskoninių ir vaistinių žolelių džiovinimas

Kaip džiovinti prieskonines ir vaistines žoleles, kaip išsirinkti žolelių džiovyklę, vaistažolių ir prieskonių džiovinimo verslas 

Vaisių ir uogų liofilizavimas

Liofilizavimo įranga

Liofilizatoriai, kaip išsirinkti liofilizatorių, liofilizatoriaus panaudojimas, atsiliepimai apie liofilizatorius 

Verslo idėjos kaime

Verslo idėjos regionuose

Regioninio verslo sėkmės formulė 

Grūdų džiovyklų automatizavimas

Grūdų džiovyklų ir elevatorių automatizavimo perspektyvos

Kodėl reikalinga automatizuoti grūdų kokybinį apdorojimą ir kokios šio proceso transformacijos perspektyvos. 

žemės ūkio produktų rinkos tyrimai

Žemės ūkio produktų reklama Google

Kaip parduoti žemės ūkio produkciją Lietuvoje ir užsienyje naudojantis google reklama ir įrankiais 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 12
Įranga maisto pramonei, įrenginių modernizavimas. pieno perdirbimo įranga, sulčių gamybos įranga, vaisių ir daržovių perdirbimo įranga.
Bendorėlių 2-oji al., 32, Vilnius
Mobilus: +370 687 39377, El. paštas: info@tumosa.lt
Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
1 2 3 4 5 ... 12
1 2 3 4
Produktai
Grūdų drėgmės matuoklis

Birių medžiagų drėgmės matuoklis HPXT

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Apsauginė pašarų danga
Apsauginė pašarų danga

Šieno saugojimo dangos, plėvelės pašarų apsaugai nuo krit...

Vaisių ir daržovių džiovyklė
Vaisių ir daržovių džiovinimas

Pusiau pramoninė vaisių ir daržovių džiovyklė, vaisių dži...

Mettler Toledo PDX Powercell skaitmeniniai svėrimo davikliai.
Automobilinės svarstyklės

Kombinuotos automobilinės svarstyklės, vienos ašies svars...

Svarstyklės kėlimo/krovimo įrenginiams

Svarstyklės padėklų autokrautuvams, svėrimo įranga kaušin...

Pramoninė vaisių, daržovių, žolelių džiovinimo įranga

Vaistažolių, prieskoninių žolelių, vaisių, daržovių džiov...

Dėžės vaisiams
Dėžės vaisiams ir daržovėms

Gofrokartono įpakavimas, dėžės obuoliams, dėžės braškėms,...

1 2 3 4
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau