Reikalavimus techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui

2013-12-07 22:44   Peržiūros : 310   Spausdinti


 

DĖL REIKALAVIMŲ TECHNINIO KOMPOSTO, TECHNINIO RAUGO IR STABILATO KOKYBEI IR NAUDOJIMUI PATVIRTINIMO

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. D1-778

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395) 8.3.6 punktu ir siekdamas užtikrinti, kad biologiškai skaidžios atliekos būtų tvarkomos aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu:

1. T v i r t i n u Reikalavimus techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui (toliau - Reikalavimai) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u šių Reikalavimų vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. D1-497 „Dėl techninio komposto naudojimo programos patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 72-3678);

4.2. Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. gruodžio 16 d. direktoriaus įsakymą Nr. 66 „Dėl rekomendacijų organinių atliekų kompostavimui patvirtinimo" (Žin., 1998, Nr. 7-160).

Aplinkos ministras                                                                             Gediminas Kazlauskas

__________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-778

REIKALAVIMAI TECHNINIO KOMPOSTO, TECHNINIO RAUGO IR STABILATO KOKYBEI
IR NAUDOJIMUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Reikalavimuose techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui (toliau - Reikalavimai) nustatomi reikalavimai techninio komposto, techninio raugo, stabilato kokybei (didžiausi leistini sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekiai, mikrobiologiniai parametrai), techninio komposto, techninio raugo, stabilato naudojimui.

2. Reikalavimai taikomi kompostuojant ir (ar) anaerobiškai apdorojant (rauginant, fermentuojant) iš mišrių komunalinių atliekų srauto mechaninio apdorojimo įrenginiuose atskirtas (išrūšiuotas) biologiškai skaidžias atliekas.

3. Asmenys, kompostuojantys, anaerobiškai apdorojantys biologiškai skaidžias atliekas Reikalavimuose nustatyta tvarka, priskiriami prie atliekų tvarkytojų (išskyrus asmenis, vykdančius biologiškai skaidžių atliekų individualų kompostavimą jų susidarymo vietoje) ir privalo laikytis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR NUORODOS

4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

4.1. anaerobinis apdorojimas (rauginimas, fermentavimas) - biologiškai skaidžių atliekų irimas anaerobinėmis sąlygomis, kai dėl kompleksinių biologinio, mikrobiologinio, biocheminio ir fizinio-cheminio procesų poveikio yra biologiškai skaidžios atliekos, išsiskiria metanas, anglies dvideginis, gali išsiskirti sieros vandenilis, amoniakas ir susidaro anaerobinis raugas;

4.2. biologiškai skaidžios atliekos - bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos (šakos, lapai, žolė ir kt.), popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos;

4.3. kompostavimas - mikrobiologinis biocheminis fizikinis procesas, kurio metu dėl kompleksinio biologinių, biocheminių ir fizinių procesų, t. y. mikroorganizmų, dirvožemio organizmų ir jų išskiriamų fermentų poveikio kontroliuojamose aerobinėse sąlygose yra biologiškai skaidžios atliekos ir, išsiskiriant anglies dvideginiui, vandeniui ir šilumai, susidaro humusu praturtintas organinis produktas - kompostas;

4.4. mechaninis-biologinis apdorojimas - mišrių komunalinių atliekų apdorojimas, susidedantis iš mechaninio (rūšiavimo) ir biologinio (aerobinio arba anaerobinio) procesų ir jų derinio;

4.5. stabilatas - po mechaninio mišrių komunalinių atliekų apdorojimo gauta stabilizuota masė, apdorota kompostavimo ar anaerobinio rauginimo (fermentavimo) būdu, viršijanti Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus;

4.6. stabilumas (biologinis skaidumas) - rodiklis, rodantis iki kokio laipsnio biologiškai skaidžios medžiagos yra suskaidytos ar susiskaidžiusios;

4.7. techninis kompostas - kompostas, gautas iš komunalinių biologiškai skaidžių atliekų, likusių po mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo, atitinkantis Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus;

4.8. techninis raugas - raugas, gautas iš komunalinių biologiškai skaidžių atliekų, likusių po mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo, atitinkantis Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus;

5. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir dokumentais:

6.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu;

6.2. 2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003);

6.3. 2000 m. spalio 18 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 96-3051);

6.4. Europos Komisijos 2001 m. vasario 12 d. darbiniu dokumentu „Biologinių atliekų biologinis apdorojimas" (2 projektas) Nr. DG ENV.A.2/LM/biowaste/2nd draft;

6.5. Europos Komisijos 2011 m. vasario 21 d. darbiniu dokumentu „Biologiškai skaidžių atliekų nelaikymo atliekomis kriterijai".

III. TYRIMAI IR KOKYBĖS PARAMETRAI

7. Kompostavimo ir anaerobinio apdorojimo (rauginimo, fermentavimo) metu turi būti nukenksminti žmogaus ir gyvūnų patogenai (salmonelės, žarnyno lazdelės (E. Coli)) atsižvelgiant į Reikalavimų 2 lentelėje nustatytus parametrus.

8. Techninio komposto, techninio raugo gamintojai turi vertinti sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekį, mikrobiologinius parametrus, nustatytus Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse:

8.1. pirmus metus atsižvelgiant į įrenginio metinį pajėgumą:

8.1.1. jei metinis sunaudojamos žaliavos kiekis < 1000 t, vertinimas atliekamas kartą per metus;

8.1.2. jei metinis sunaudojamos žaliavos kiekis 1001-2000 t, vertinimas atliekamas 2 kartus per metus;

8.1.3. jei metinis sunaudojamos žaliavos kiekis 2001-4000 t, vertinimas atliekamas 3 kartus per metus;

8.1.4. jei metinis sunaudojamos žaliavos kiekis > 4000 t, vertinimas atliekamas 4 kartus per metus.

8.2. vėliau techninio komposto, techninio raugo vertinimo pagal Reikalavimų 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus dažnumas nustatomas pagal formulę:

Metinis sunaudojamos žaliavos kiekis / 10 000(t) + 1 = tyrimų kiekis per metus.

Didžiausi leistini sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekiai techniniame komposte, techniniame rauge

1 lentelė

Sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekis, mg/kg s. m.

Techninis kompostas, techninis raugas

1

2

Cd

≤3

Cr (bendras)

≤120

Cu

≤300

Hg

≤2

Ni

≤60

Pb

≤150

Zn

≤600

PAHs

<4

PCBs

<0,4

Priemaišos (% s. m.):

žvyras (>5 mm)

plastikai, metalai, stiklas ir kt. (> 2 mm)

-

<2

Piktžolių sėklos vnt./litre

-

s. m. - sausoji medžiaga

Techninio komposto, techninio raugo mikrobiologiniai parametrai

2 lentelė

Mikrobiologiniai parametrai,

mg/kg s. m.

Techninis kompostas, techninis raugas

1

2

Salmonelės penkiuose 25 g mėginiuose

nerasta

E. Coli

Kolonijas formuojančių vienetų skaičius

<3 KFV/g

 

 

 

KVF - kolonijas formuojantys vienetai

9. Stabilato gamintojai turi vertinti stabilumo (biologinio skaidumo) parametrus, nustatytus Reikalavimų 13 punkte, stabilato gamybos metu kiekvienoje stabilato partijoje.

10. Techninio komposto, techninio raugo gamintojams rekomenduojama papildomai vertinti šiuos techninio komposto, techninio raugo kokybės parametrus: pHKCl, sausąsias ir organines medžiagas, suminį azotą (N), suminį fosforą (P), suminį kalį (K), elektrinį laidį, vandenyje tirpų ir (arba) mineralinį azotą (N-NH4+N-NO3), vandenyje tirpų fosforą (P), vandenyje tirpų kalį (K), anglies (C) ir azoto (N) santykį.

11. Techninio komposto, techninio raugo, stabilato parametrams įvertinti rekomenduojama taikyti Reikalavimų priede nurodytus kokybės parametrų nustatymo tyrimų metodus.

IV. STABILUMO (BIOLOGINIO SKAIDUMO) PARAMETRAI

12. Medžiaga, turinti daug lengvai (su)yrančių organinių junginių, palaikančių aukštą mikroorganizmų aktyvumą, laikoma nestabilia.

13. Po mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gautas ir Reikalavimų 16 punkte nustatytais tikslais naudojamas stabilatas turi atitikti šiuos stabilumo (biologinio skaidumo) parametrus:

13.1. statinis kvėpavimo indeksas - mėginio kvėpavimo aktyvumas (deguonies suvartojimas) 4 parų laikotarpiu (AT4) < 10 mg O2/g (s. m.) arba

13.2. dinaminis kvėpavimo indeksas < 1000 mg O2/kg VS/val. arba

13.3. GB21 (dujų susidarymo testas) < 20 litrų/g (s. m.) arba

13.4. bendrosios organinės anglies BOAeliuate < 500 mg/litre.

V. REIKALAVIMAI NAUDOJIMUI

14. Techninis kompostas, techninis raugas, atitinkantys 1 ir 2 lentelėse nustatytus parametrus, naudojami rekultivacijai pažeistų teritorijų, kurios vėliau nebus naudojamos maistui skirtų augalų auginimui (karjerų, neeksploatuojamų durpynų, kelių sankasų ir kt.).

15. Draudžiama techninį kompostą, techninį raugą naudoti žemės ūkyje, šiltnamių ūkiuose, mėgėjų daržininkystėje, gėlininkystėje, miškų ir energetinių augalų tręšimui.

16. Stabilatas, atitinkantis Reikalavimų 13 punkte nustatytus stabilumo (biologinio skaidumo) parametrus, naudojamas atliekų perdengimui sąvartynuose.

17. Draudžiama stabilatą naudoti žemės ūkyje, šiltnamių ūkiuose, mėgėjų daržininkystėje, gėlininkystėje, miškų ir energetinių augalų tręšimui, taip pat pažeistų teritorijų rekultivacijai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Techninio komposto, techninio raugo, stabilato tyrimus gamintojas turi saugoti ne trumpiau kaip 5 metus.

19. Asmenys, pažeidę Reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________

Reikalavimų techninio komposto,

techninio raugo ir stabilato

kokybei ir naudojimui

priedas

KOKYBĖS PARAMETRŲ NUSTATYMO TYRIMO METODAI

 

Parametrai

Vienetai

Tyrimo metodas

Pavadinimas

1.

Sausa medžiaga

% svorio

EN 13039

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas

2.

Organinė medžiaga

% s. m.

EN13039

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas

3.

Piltinis tankis

kg/l normalaus svorio

EN 12580

LST EN 13041:2012

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Kiekio nustatymas.

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Fizinių savybių nustatymas. Sausas piltinis tankis, oro tūris, vandens tūris, susitraukimo vertė ir visuminis porų tūris

4.

pH (H2O)

 

EN 13037

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. pH nustatymas

5.

Azotas (bendrasis azotas ir NH4N)

mg/kg s. m.

prEN 13654 1 ir 2 dalys

LST EN 13652:2006

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Bendrojo azoto nustatymas

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Vandenyje tirpių maisto medžiagų ir elementų išskyrimas

6.

Fosforas (P2O)

mg/kg s. m.

prEN 13650

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aqua regia tirpių elementų išskyrimas

7.

Kalis (K2O)

mg/kg s. m.

prEN 13650

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aqua regia tirpių elementų išskyrimas

8.

Kalcis (CaO), magnis (MgO), boras (B), molibdenas (Mo)

mg/kg s. m.

prEN 13650

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aqua regia tirpių elementų išskyrimas

9.

Dinaminis kvėpavimo indeksas

mg O2/kg VS/h

[ASTM D 5975-96]

Tyrimo metodas komposto stabilumui nustatyti vertinant deguonies suvartojimą

10.

Sunkieji metalai: kadmis (Cd), chromas (Cr), varis (Cu), nikelis (Ni), švinas (Pb), cinkas (Zn)

mg/kg s. m.

prEN 13650

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aqua regia tirpių elementų išskyrimas

11.

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAHs)

mg/kg s. m.

[ISO 13877]

Dirvožemio kokybė. Policiklinių aromatinių angliavandenilių apibūdinimas

12.

Polichlorinti bifenilai ir pesticidai

mg/kg s. m.

[ISO/CD 10382]

Dirvožemio kokybė. Polichlorintų bifenilų ir pesticidų nustatytas dujų chromatografijos būdu

13.

Mėginių ėmimas

-

EN 12579

LST EN 130:2008

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Mėginių ėmimas

14.

Kvapai

k. v./m3

 

Kvapai - kvapų koncentracijos matavimas dinamine olfaktometrija

15.

Mėginių ėmimas

-

EN 12579

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Bandinio ėmimas

16.

Savitasis elektrinis laidis

 

LST CR 13456

Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Ženklinimas, techniniai reikalavimai, produktų sąrašas

Tyrimo metodai parengti vadovaujantis Europos Komisijos 2001 m. vasario 12 d. dokumento „Biologinių atliekų biologinis apdorojimas" projektu, Nr. DG ENV.A.2/LM/biowaste/2nd draft

s. m. - sausoji medžiaga

k. v. - kvapo vienetai

 


Kategorijos: Trąšos, augalų priežiūros ir auginimo priemonės
Kekerinis puvinys (pilkasis puvinys)

Pomidorų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausias pomidorų ligas ir kenksmingus organizmus bei kokias aktyvias apsaugos priemones būtina naudoti 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Bakterinė degligė

Kriaušių ligos ir kenkėjai

Kaip didinti kriaušių atsparumą, atpažinti svarbiausias kriaušių ligas ir kenkėjus bei kokiomis aktyviomis apsaugos priemonėmis būtina naudotis. 

Grambuolių naikinimas

Grambuolių lervų ir kurklių naikinimas nematodais

Kaip išnaikinti grambuolių lervas ir kurklius? 

Auksaakė amarų naikinimui

Amarų naikinimas

Amarų daroma žala. Kovos su amarais metodai. Ekologiškos amarų kontrolės priemonės 

Skruzdžių naikinimas

Skruzdžių naikinimas

Patikimos skruzdėlių kontrolės priemonės ir kaip jomis naudotis 

Herbicidai daugiametėms piktžolėms

Piktžolių naikinimas herbicidais

Kaip išvengti ravėjimo ir išnaikinti piktžoles herbicidais? Praktinė herbicidų naudojimo patirtis.  

Javų priežiūra pavasarį

Orai šalti, o javų pasėliuose laukia privalomi darbai

Artimiausi darbai žieminių kviečių pasėliuose – piktžolių kontrolė, jei tai nebuvo atlikta iš rudens, ir augimo reguliatoriaus panaudojimas. 

Pirmas pavasarinis purškimas, kol neprabudę pumpurai

Pavasarinis vaismedžių purškimas

Pirmą kartą sodai purškiami anksti pavasarį, antrąjį kartą - prieš žydėjimą, trečiąjį kartą - jau po žydėjimo. Kai kurias priemones galima maišyti tarpusavyje bei vienu metu purkšti ir prieš ligas, ir kenkėjus, taip sutaupant laiko. 

pavasarinis tręšimas

Pavasarinis tręšimas

Tręšimas pavasarį, kuo tręšiama pavasarį, sodų, vaismedžių, daržų, augalų pavasarinis tręšimas  

Javinio lapinio pjūklelio lerva

Vasarinių kviečių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausius vasarinių kviečių kenksmingus organizmus ir kokias aktyvias apsaugos priemones būtina  

Pažeistas maro bulvės gumbas

Bulvių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti ir kovoti su bulvių ligomis bei kenkėjais. 

Dulkačiosiomis kūlėmis sergantys miežiai

Vasarinių miežių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti ir kovoti su vasarinių miežių ligomis ir kenkėjais 

Dirva

Ištirtos mineralinio azoto atsargos dirvožemyje

Mineralinio azoto stebėsenos tyrimų rezultatai leidžia įvertinti po vasaros sezono augalams likusias lengvai įsavinamo azoto atsargas ir numatyti, kiek jų gali likti pavasarį atsinaujinančiai augalų vegetacijai 

Dirvos kalkinimas

Dirvos kalkinimas - kada, kuo ir kodėl

Kodėl rūgštėja dirvos, koks yra optimaliausias pH skirtingiems augalams, kaip šį rodiklį nustatyti ir kokiu būdu bei kokiomis priemonėmis mažinti dirvos rūgštingumą.  

Vaisių puvinys

Vaisių puvinys

Vaisių puvinys, vaisių puvinio išnaikinimas, apsauga nuo vaisių puvinio  

Žieminių kviečių tręšimas

Žieminių kviečių tręšimas

Žieminių kviečių sėja ir rudeninis tręšimas. Pavasarinis kviečių tręšimas. 

Žmogaus delne telpa apie 30 g trąšų

Rudeninis vaismedžių ir kitų sodo augalų tręšimas

Kokias trąšas naudoti rudenį? Kaip atpažinti, kokių trąšų trūksta augalams? 

Aviečių tręšimas

Kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trašų trūkumą avietėms. 

Slyvinis vaisėdis

Slyvų ligos ir kenkėjai

Kodėl nusilpsta slyvų vaismedžių imunitetas ir kaip jį stiprinti, kokios yra slyvų ligos ir kenkėjai bei kaip juos atpažinti ir kontroliuoti. 

superfosfatas

Fosforo trąšos

Fosforo trąšų rūšys, kaip ir kada tręšti fosforo trąšomis. 

Vaismežių purškimas

Vaismedžių ligos ir kenkėjai

Kas silpnina vaismedžių atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams? Prevencinės bei kovos priemonės su ligomis ir kenkėjais. 

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumo (pH) nustatymas. Priemonės dirvos rūgštingumui keisti 

Augimo reguliatorius rapsuose

Kada laikas naudoti augimo reguliatorius rapsuose pavasarį?

Ūkininkams pavasarį prireiks žymiai daugiau sąnaudų, nes teks gausiai tręšti per šiltą žiemą jėgas išeikvojusius augalus, daugiau purkšti nuo ligų, piktžolių bei suspėti tinkamu laiku panaudoti augalų augimo reguliatorius. 

Amarai

Kukurūzų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti tam tikrą kukurūzų ligą ir kenkėjus, kad vėliau nenukentėtų visas pasėlis 

Svarbu žinoti tręšiamųjų produktų naudotojams

Pagrindiniai reikalavimai, reglamentuojantys TP naudojimą 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Varpų fuzariozė

Žieminių kviečių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausius žieminių kviečių kenksmingus organizmus ir kokias aktyvias apsaugos priemones būtina naudoti  

Kompleksinės NPK trąšos šparagams

Kompleksinės NPK trąšos

Geriausios kompleksinės NPK trąšos, NPK normos skaičiavimas augalams. 

granuliuotas pauksciu meslas

Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos

Mėšlas - labai vertinga ir natūrali trąša, tačiau jo forma nepatogi žemdirbystėje. 

Kalio chloridas

Kalio trąšos

Augalų atsparumas sausrai, šalčiui, ligoms, skonis, saldumas ir augumas priklauso nuo kalio trąšų. 

rapsų sklerotinis puvinys

Rapsų apsauga nuo sklerotinio puvinio

Apsauga nuo sklerotinio puvinio, viena svarbiausių užduočių rapsų pasėliuose.  

Piktzoes javuose

Piktžolės javuose ir jų žala

Atsparumo herbicidams grėsmė nuolat auga, atsiranda kai kuriuose ūkiuose laukų, kur visiškai negalima auginti vienos ar kitos rūšies augalų, dėl to, kad tai agrocenozei būdingos piktžolės tapo atsparios herbicidams. 

Žieminių rapsų augimo reguliavimas

Žieminių rapsų augimo reguliavimas pavasarį

Taigi, kas yra augimo reguliatoriai ir kodėl prie jau gamtos sukurtų reikalinga naudoti sintetinius augimo reguliatorius? 

miežiai

Salyklinių miežių auginimas

Salyklo gamybos pajėgumų plėtra Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse atvėrė naujas perspektyvas mūsų šalies miežių augintojams, kurie pastaraisiais metais padarę didžiulę pažangą gali sėkmingai konkuruoti vietos ir užsienio rinkose. 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6 7 ... 12

Papartynų g. 10, Šakiai
Telefonas: +370-345-52721, El. paštas: agrogimas@agrogimas.lt

P. Armino g. 65 , Marijampolė
Telefonas: +370-343-97766 , El. paštas: arvifertis@arvifertis.lt

Ateities g. 10, Vilnius
Telefonas: +370-5-2701187 , +370-5-2701711 , El. paštas: biuras@balticagro.lt

Vytauto pr. 32-315, Kaunas
El. paštas: cc@chemcentras.lt

Žirmūnų g. 66, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737026, +370-5-2777483, Mobilus: +370-699-43839 , El. paštas: info@horticom.lt

JONALAUKIO K., RUKLOS SEN., , Jonavos r.
Telefonas: +370-349-56237, El. paštas: sekretoriatas@achema.com

Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius
Telefonas: +370-5-2108622, Mobilus: +370-663-63369, El. paštas: info.ane@adama.com

Eišiškių pl. 8, Vilnius
Telefonas: +370-5-2164867, +370-5-2164981, Mobilus: +370-686-10530, El. paštas: adreta@takas.lt

Vodonių k., Šimonių sen., Kupiškio r.
Telefonas: +370-459-43530, Mobilus: +370-686-22156, +370-659-36400, El. paštas: aglaca@gmail.com

Valdlauci, Izstazu 11, Kekavas p., Kekavas n., Latvija
Mobilus: +370-612-40119, El. paštas: marius.kazlauskas@agricon-baltic.com
1 2 3 4 5 6 7 ... 12
1 2 3 4 5
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Braškių trąšos
Trąšos braškėms

Pavasarinės ir rudeninės trąšos braškėms, kaip tręšti bra...

Žieminiai hibridiniai miežiai "Zzoom": augintojų nuomonė ir patirtis

Zzoom miežių atsiliepimai, hibridinių miežių privalumai

Šilauogių tręšimas vazonuose
Trąšos šilauogėms

Šilauogių tręšimas, šilauogėms reikalingos trąšos, ilgala...

Bio trąšos pomidorams

Pomidorų tręšimas bio trąšomis

Ilgo veikimo trąšos pomidorams su avies vilna 750g

Pomidorų trąšos, tręšimas su avies vilna

Bio trąšos daržovėms ir vaisiams

Daržovių ir vaisių trąšos

3
Pomidorų sėklos ir substratas pomidorams

Daržovių sėklos, daržovių substratas

1 2 3 4 5