Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

2019-10-15 13:31   Peržiūros : 66   Spausdinti


Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose.

Ūkininkai, siekiantys tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias KPP priemones, privalo laikytis ne tik tiesioginių išmokų ar KPP priemonės, kurios veikloje jie dalyvauja, taisyklėse nustatytų, bet ir kompleksinės paramos reikalavimų. Pastarieji apima žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus bei žemės ūkio valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus.

 

Juodąjį pūdymą apsėti iki lapkričio 1 d.

Vienas iš GAAB reikalavimų yra susijęs su juodojo pūdymo apsėjimu. Juodąjį pūdymą privalu apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. Tiesa, jei juodasis pūdymas laikomas ekologinių laukų apsauginėse juostose, šis reikalavimas nėra taikomas. Šiais metais paskelbus šalies mastu ekstremalią situaciją dėl stichinės sausros, buvo pakeistos tiesioginių išmokų taisyklės. 2019 m. pareiškėjams, turintiems ūkinių gyvūnų ne mažiau nei 0,1 SG hektarui, deklaruotame juodajame pūdyme leidžiama žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti. Jei į pagrindinį pasėlį buvo įsėti žoliniai augalai, jie turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Įsėlį galima išlaikyti trumpiau, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, įsėjęs įsėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu iselis@nma.lt ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro" informuoja NMA apie sėją. Įsėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui gauti. Įsėlį galima išlaikyti iki rugsėjo 6 d. tik tada, kai jo vietoje sėjami žieminiai augalai. Taip pat po derliaus nuėmimo (birželio 30 d. - rugpjūčio 15 d.) apsėjus posėlį, augalai turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Posėlį kaip ir įsėlį galima išlaikyti trumpiau, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites. Kaip ir įsėlio atveju apie tai reikia informuoti NMA. Nuo einamųjų metų rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. arba posėlio ir įsėlio išlaikymo laikotarpiu draudžiama naudoti augalų apsaugos priemones. Tuo tarpu azotą kaupiančių augalų plotuose augalų apsaugos produktus draudžiama naudoti visą augalų vegetacijos laikotarpį. Lapkričio 1 d. terminas svarbus ūkininkams, deklaravusiems ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) reikalavimus atitinkančius plotus. Jei šiuose plotuose buvo deklaruoti augalai, nurodyti II klasifikatoriaus grupėje, suarus plotus, būtina juos apsėti iki lapkričio 1 d. arba palikti šiuos plotus nesuartus bent iki gruodžio 1 d. Ražienų paviršius gali būti lengvai kultivuotas taip, kad ražienos išliktų matomos.

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklos

Įsipareigotuose pagal veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius" plotuose ganyti gyvulius privalu ne mažesniu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu kaip 1 SG/ha intensyvumu. Gyvulių ganymo laikotarpio pabaiga - spalio 30 d. Iki šios datos būtina nušienauti ir išvežti nenuganytos žolės likučius. Ūkininkai, dalyvaujantys veikloje „Specifinių pievų tvarkymas", gali pasirinkti šių pievų sutvarkymo būdą - ganyti gyvulius arba šienauti. Įsipareigotuose plotuose ganyti gyvulius turi ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha. Ganymo laikotarpio pabaiga - spalio 30 d. Nenuganytos žolės likučiai turi būti nušienauti ir išvežti iš lauko iki spalio 15 d. Jei buvo pasirinktas pievų sutvarkymo būdas, kai šienaujama žolė, ji taip pat turi būti nušienauta ir išvežta iš lauko iki spalio 15 d. Nušienauta žolė neturi būti smulkinama ir paskleista. Pareiškėjai, dalyvaujantys veikloje „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje" ir nusprendę ganyti gyvulius, ganyti privalo ne mažesniu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu kaip 1 SG/ha intensyvumu įsipareigotame pagal veiklą plote. Ganiavos laikotarpį būtina užbaigti spalio 30 d., taip pat iki šios datos reikia pašalinti nušienautą ar susmulkintą žolę. Vykdantys veiklą „Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" pareiškėjai, jei ganykla ar pieva paverstame lauke ganomi gyvuliai, ganyti privalo ne didesniu kaip 1 SG/ha intensyvumu ir užbaigti ganymo laikotarpį spalio 30 d. Iki šios datos taip pat turi būti nušienauti ir išvežti nenuganytos žolės likučiai. Vykdydami veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose", Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse" ūkininkai įsipareigotame plote ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu gali ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha ir užbaigti ganyti turi spalio 15 d.

KPP priemonės „Natura 2000" ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" veiklos

Jeigu šienavimo ar ganymo terminai konkrečioje teritorijoje nėra reglamentuojami (specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos reglamentuose, saugomos teritorijos planavimo dokumentuose, apsaugos sutartyse su privačios žemės savininkais ar valstybinės žemės valdytojais), šienavimas pradedamas nuo birželio 15 d. ir užbaigiamas iki spalio 30 d. Jei ganomi gyvuliai - ganiavą būtina užbaigti spalio 30 d., o ganyti ne intensyviau kaip 1 SG/ha. Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko, supresuota, šienas sudėtas į kūgius) iki spalio 30 d.

NMA inf


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės