Miškų keliams su žvyro danga įrengti teikiama parama

2019-04-30 12:00   Peržiūros : 30   Spausdinti


Nuo gegužės 2 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti". Paraiškos bus priimamos iki birželio 28 d.

misko kelias

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 300 077 Eur paramos lėšų. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Keliai - miškininkystės veiklai vykdyti

Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais - kitais miško valdytojais. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jų būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje.

Parama miško keliams įrengti ir (ar) rekonstruoti skiriama su sąlyga, kad jų pagrindinis tikslas ir pagrindinė jų naudojimo funkcija bus miškininkystės veiklos vykdymas.

Paramos dydis

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o 2014-2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui - 400 tūkst. Eur. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014-2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.

Paramos intensyvumas - 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Finansuojamos išlaidos

Pagal šią veiklos sritį finansuojamas miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo, bendrosios išlaidos.

Paramos lėšomis taip pat gali būti finansuojamos vidaus kelių su žvyro danga įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos bei su vidaus keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos ne miško žemėje. Tačiau šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. nuo kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės ir jos turi būti išskirtos paraiškoje atskirai nuo kitų tinkamų finansuoti kelio įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vidaus kelias ne miško žemėje, kuriam prašoma paramos, turi ribotis su remiamu miško keliu.

Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos.

Poreikio vykdyti projektą pagrindimas

Projekto santraukoje pareiškėjas trumpai turėtų pateikti išsamius duomenis apie investicijas ar bet kokią kitą veiklą, susijusią su projektu, paaiškinti, kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas, nurodyti, kaip projektas atitinka pasirinktą veiklos sritį, pagal kurią teikiama paraiška, kokie projekto darbai jau atlikti, kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą ir kaip bus įgyvendinamas projektas.

Jei pagal teisės aktų reikalavimus yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paraiška pateikiamas bendras viso projekto statinio projektas bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės išvada. Nepateikus šių dokumentų su paraiška, juos būtina pateikti ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu, o su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, vaizdinė informacija) su statybos vertės skaičiavimais.

Tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus infrastruktūrai įrengti statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška pateikiami kiti bendrieji projektiniai dokumentai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, statybos vertės skaičiavimai). Jeigu statybą leidžiantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikti informacinėje sistemoje „Infostatyba", NMA jų pateikti papildomai nereikia.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Privalomas surinkti mažiausias projektų atrankos balų skaičius - 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomų balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Atrankos kriterijai:
Jei pareiškėjas yra:

 • privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas - suteikiami 25 balai;
 • privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) - suteikiama 15 balų.
 • Jei miškų infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą), - suteikiama 20 balų.
 • Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai (kelio buvimo faktas nustatomas pagal VĮ Registrų centro arba Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis) - suteikiama 20 balų.
 • Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus - suteikiama 15 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys - suteikiami 5 balai.
 • Papildomas paraiškų atrankos vertinimas atliekamas, reitinguojant pareiškėjus:
 • pagal pareiškėjus, kurie yra negavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą;
 • pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
 • Į ką reikėtų atkreipti dėmesį teikiant paraišką


NMA specialistai atkreipia pareiškėjų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas:

 • kartu su paraiška nepateikiamas pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės;
 • nepateikiama informacija apie subjektus, dalyvaujančius pareiškėjo valdyme, arba apie pareiškėjo dalyvavimą kitų subjektų valdyme;
 • pateikiama neinformatyvi miškotvarkos projekto schema, kurioje neaiškiai nurodomos projektuojamo kelio ribos;
 • paraiškoje ir komerciniuose pasiūlymuose miško kelio įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos neišskaidomos į smulkesnes kategorijas (t. y. grioviai, pralaidos, nuovažos ir kt.);
 • projektavimo dokumentai pateikiami be statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies, juose nėra aiškiai pavaizduoti kiti kelio elementai (pralaidos, nuovažos ir kt.).

NMA inf

 


Kategorijos: Parama žemės ūkiui

Valstybės pagalba veislininkystei – ką reikėtų žinoti?

Valstybė kasmet skiria daugiau kaip 3 mln. eurų plėtoti nacionalinę gyvūnų veislininkystės sistemą.  

Parama ūkių biosaugai stiprinti

Priemonės prioritetas bus teikiamas kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams 

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose. 

Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti. 

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. 

Rudens pradžia – metas planuoti miško veisimą

Miškininkai, dar nepasinaudoję šia galimybe, tačiau numatę plėsti savo miškų plotus, paraiškas galės teikti iki spalio 31 d. 

sausra

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant sausrai

Pareiškėjai, negalintys įvykdyti paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl sausros ir ūkininkaujantys teritorijoje, kurioje nepaskelbta stichinė sausra, turi pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

Temą atitinkančios įmonės