Žemės nuomos ir laikinojo žemės naudojimo ypatumai

2019-04-17 14:14   Peržiūros : 586   Spausdinti


zemes nuomaNagrinėdami įvairius asmenų paklausimus, Nacionalinės žemės tarnybos specialistai (NŽT) susiduria su situacijomis, kai žmonės nepakankamai žino apie žemės nuomos ir laikinojo žemės naudojimo ypatumus ir patenka į keblias situacijas. NŽT primena, kad yra esminių žemės nuomos ir laikinojo žemės naudojimo skirtumų, ir tik gerai juos išnagrinėjus, atsižvelgiant į konkretų atvejį ir savo poreikius, reikėtų priimti optimaliausią sprendimą.

Pagrindinis žemės nuomos ir žemės laikinojo naudojimo skirtumas yra tas, kad nuomininko teisių turėtojui suteikiama garantija, kad valstybine žemės ūkio paskirties žeme pagal paskirtį jis galės naudotis nuomos sutartyje nustatytą laikotarpį (valstybinės žemės nuomos sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą nuomotojo reikalavimu, kai į šią žemę atkuriamos nuosavybės teisės, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, nustatytus atvejus). Tačiau tuo atveju, kai gaunamas leidimas laikinai naudoti žemę, naudotojui nesuteikiama garantijų, kad jis galės naudotis valstybine žemės ūkio paskirties žeme ir ateityje, t. y. valstybinės žemės plotų suteikimas laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti gali bet kada nutrūkti.

Žemės nuoma fiziniams ir juridiniams asmenims yra suteikiama valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui, bet ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui (terminas nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu). Prieš 3 mėn. iki nuomos termino pabaigos asmuo gali teikti prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties atnaujinimo (gali būti keičiamas nuomos terminas ir pasirašoma nauja valstybinės žemės nuomos sutartis) arba pratęsimo (valstybinės žemės nuomos sutartis pratęsiama tokiam pačiam nuomos terminui).

Laikinai naudojantis žeme, jos naudojimosi termino data yra tų pačių kalendorinių metų paskutinė diena. Tačiau iki liepos 15 d. neinformavus teritorinio skyriaus apie ketinimą nutraukti žemės naudojimą, o skyriui neinformavus asmens apie atsisakymą pratęsti leidimą laikinai naudotis žeme kitais kalendoriniais metais, naudojimosi terminas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams. Taip gali nutikti asmeniui prašant, arba iki kol žemės sklypas bus perduotas nuosavybėn, išnuomotas, perduotas neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti kitiems asmenims.

Žemės nuomos atveju pasirašoma valstybinės žemės nuomos sutartis, kuri įregistruojama Nekilnojamojo turto registre. O tais atvejais, kai žemės plotu leidžiama laikinai naudotis, teisinis pagrindas yra NŽT teritorinio skyriaus vedėjo priimtas įsakymas.

VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS NUOMA

VALSTYBINĖS ŽEMĖS LAIKINAS NAUDOJIMAS

Pagrindinis skirtumas

Nuomininko teisių turėtojui suteikia garantiją, kad jis valstybine žemės ūkio paskirties žeme pagal paskirtį, galės naudotis nuomos sutartyje nustatytą terminą (valstybinės žemės nuomos sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą nuomotojo reikalavimu, kai į šią žemę atkuriamos nuosavybės teisės, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, nustatytus atvejus).

Naudotojui nesuteikia garantijų, kad jis galės naudotis valstybine žemės ūkio paskirties žeme ir ateityje, t. y. valstybinės žemės plotų suteikimas laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti gali bet kada nutrūkti.

 

Asmenys

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos

Pirmumas

Pirmumo teisę išsinuomoti valstybinės žemės sklypus turi:

 • Ūkininkai;
 • Asmenys, turintys dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti;
 • Juridiniai asmenys - žemės ūkio produkcijos gamintojai.

Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys pageidauja išsinuomoti tą patį žemės sklypą, žemės sklypas išnuomojamas tam asmeniui, kuris teisėtai naudojasi žemės sklypu.

Jeigu tokių asmenų nėra, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasisu pageidaujamu išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypu.

Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, žemės ūkio paskirties žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

Pirmumo teisė laikinai naudoti valstybinės žemės (išskyrus kitiems asmenims suprojektuotus, įsiterpusius ir paimtus visuomenės poreikiams) plotus turi :

 • Ūkininkai;
 • Asmenys, turintys dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti;
 • Juridiniai asmenys - žemės ūkio produkcijos gamintojai.

Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, pageidauja laikinai naudotis tuo pačiu valstybinės žemės plotu, valstybinės žemės plotas suteikiamas laikinai naudotis tam asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu laikinai naudotis žemės plotu.

Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, valstybinės žemės plotas suteikiamas laikinai naudotis asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą pagal prašymo gavimo registracijos žymoje nurodytą datą ir numerį.

 

Išimtys:

 • Žemės valdos projektuose suprojektuoti žemės sklypai suteikiami naudotis tik tiems asmenims, kuriems jie suprojektuoti.
 • Įsiterpę žemės plotai suteikiami naudotis tik besiribojančių žemės sklypų savininkams ar nuomininkams.
 • Paimti visuomenės poreikiams plotai suteikiami tik tiems asmenims, kurie juos naudojo iki paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios.

Terminas

Valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui, bet ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui (terminas nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu).

Kalendorinių metų gruodžio 31 d.

 

Jeigu kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki liepos 15 d. asmuo neinformuoja skyriaus apie ketinimą nutraukti naudojimą, o skyrius neinformuoja asmens apie atsisakymą pratęsti leidimą laikinai naudotis žeme kitais kalendoriniais metais, naudojimosi terminas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams.

Projektavimas

Prašomas nuomoti žemės sklypas nuomininkų lėšomis suprojektuojamas žemės valdos projekte.

 

___________

Ženklinimas

Ženklinimas atliekamas nuomininkų lėšomis(būtini žemės sklypų kadastriniai matavimai geodeziniais instrumentais).

Neprivalomas, bet naudotojo iniciatyva arba skyriaus motyvuotu sprendimu žemės plotas visais atvejais ženklinamas būsimo žemės naudotojo lėšomis.

Teisinis pagrindas naudotis

Pasirašoma valstybinės žemės nuomos sutartis, kuri įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.

Žemės plotu leidžiama laikinai naudotis teritorinio skyriaus vedėjui priėmus įsakymą.

Nuomos mokestis

Pagal žemės verčių zonų žemėlapius apskaičiuojama nuomojamų žemės sklypų vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

Pagal žemės verčių zonų žemėlapius apskaičiuojama naudojamų žemės plotų vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

Žemės naudojimo pabaiga

Pasibaigus valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui.

Prieš 3 mėn. iki nuomos termino pabaigos asmuo gali teikti prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties atnaujinimo (gali būti keičiamas nuomos terminas ir pasirašoma nauja valstybinės žemės nuomos sutartis) arba pratęsimo (valstybinės žemės nuomos sutartis pratęsiama tokiam pačiam nuomos terminui).

Asmeniui prašant, arba iki žemės sklypas bus perduotas nuosavybėn, išnuomotas, perduotas neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti kitiems asmenims.

 

Kitos sąlygos

Jeigu  išnuomotas valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypas yra parduodamas kitam asmeniui arba perduodamas nuosavybėn, tai valstybinės žemės nuomos sutartis galioja naujajam žemės savininkui nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui, išskyrus kai žemė grąžinama natūra.

Žemės sklypą perdavus nuosavybėn, pardavus arba išnuomojus kitiems asmenims, leidimas laikinai naudotis žemės sklypu nutraukiamas.

 

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
 • Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 
  18 d. nutarimu Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos".
 • Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu       Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo" .


Kategorijos: Augalininkystė, žemdirbystė
Javų nuėmimo kombainas

Žieminių kviečių auginimas

Dirvos paruošimas žieminiams kviečiams, žieminių kviečių veislės, ligos, agrotechnika, kviečių kokybės vertinimas ir saugojimas 

Aviečių tręšimas

Kokios trąšos reikalingos avietėms, tręšimo normos, požymiai rodantys mineralinių trašų trūkumą avietėms. 

Vaistinė ramunė

Vaistinės ramunės auginimas, vaistinės savybės, arbatos 

Piktžolių naikinimas žieminiuose javuose

Trumpaamžių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimas žieminiuose javuose

Dirvines smilguoles geriausia naikinti rudenį, nes pavasarį jos javams jau būna padariusios nuostolių, ypač jeigu buvo ilgas ir nešaltas ruduo 

Kaip kompostuoti

Kompostavimas

Atliekų kompostavimas, kaip kompostuoti, talpos ir kompostavimo dėžės. 

Žydintis raudonėlis

Raudonėlio auginimas

Raudonėlis viena iš paprasčiausiai Lietuvoje auginamų ir turinti didelę paklausą prieskoninė ir arbatinė žolė 

burokeliu auginimas

Burokėlių auginimas

Kaip auginti burokėlius, veislės, dirvožemio paruošimas, burokėlių priežiūra, ligos, burokėlių tręšimas 

Pauksčius baidantis aitvaras

Kuo baidyti paukščius

Apsauga nuo paukščių, paukščių baidyklės, plėšriuosius paukščius imituojantys aitvarai 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Vynuogės

Vynuogių auginimas

Kaip auginti vynuoges, vynuogių sodinimas, auginimas, priežiūra, veislės, ligos  

Bulvių auginimas

Kaip išauginti gerą bulvių derlių, geriausios bulvių veislės, dirvožemio paruošimas, bulvių tręšimas, bulvių ligos ir kenkėjai 

Kekerinis puvinys (pilkasis puvinys)

Pomidorų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti svarbiausias pomidorų ligas ir kenksmingus organizmus bei kokias aktyvias apsaugos priemones būtina naudoti 

česnakai

Česnakai

Česnakų auginimas, dirvos česnakams paruošimas, česnakai iš sėklų, česnakų derliaus nuėmimas 

Piktžolių naikinimas kukurūzuose

Piktžolių naikinimas kukurūzuose

Kukurūzų derlių labiausiai mažina baltosios balandos, šerytės, rietmenės ir paprastieji varpučiai. 

Moliūgų auginimas

Moliūgų auginimas

Kaip auginti moliūgus, geriausios moliūgų veislės, dirvožemio paruošimas moliūgams ir tręšimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai 

Grambuolių naikinimas

Grambuolių lervų ir kurklių naikinimas nematodais

Kaip išnaikinti grambuolių lervas ir kurklius? 

Dulkačiosiomis kūlėmis sergantys miežiai

Vasarinių miežių ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti ir kovoti su vasarinių miežių ligomis ir kenkėjais 

Arkos (kupolo) formos šiltnamis

Šiltnamio įrengimas

Ruošiantis statyti šiltnamį savo sode, reikia ne tik iš anksto apsispręsti dėl jo paskirties, dydžio, bet ir teisingai parinkti medžiagas, iš kurių jis bus pagamintas bei atidžiai pasirinkti vietą būsimam šiltnamio „dislokavimui“. 

Šilauogių auginimas ir sodinimas

Šilauogių auginimas

Šilauogių veislės, šilauogių sodinimas, šilauogių auginimas, priežiūra ir ligos 

Pupelių auginimas

Kaip auginti pupeles, veislės, dirvožemis pupelėms, pupelių tręšimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai 

Agrastai

Agrastų auginimas

Kaip auginti agrastus, sodinimas, agrastų veislės, ligos 

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumas

Dirvožemio rūgštingumo (pH) nustatymas. Priemonės dirvos rūgštingumui keisti 

Žirnių auginimas

Žirnių auginimas

Kaip auginti žirnius, geriausios žirnių veislės, dirvožemio žirniams paruošimas ir tręšimas, žirnių priežiūra, ligos ir kenkėjai 

Augimo reguliatorius rapsuose

Kada laikas naudoti augimo reguliatorius rapsuose pavasarį?

Ūkininkams pavasarį prireiks žymiai daugiau sąnaudų, nes teks gausiai tręšti per šiltą žiemą jėgas išeikvojusius augalus, daugiau purkšti nuo ligų, piktžolių bei suspėti tinkamu laiku panaudoti augalų augimo reguliatorius. 

šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

Braškių sodinimas

Braškių verslo pagrindas – kokybiški daigai

Lietuvoje yra puikios sąlygos auginti uogas, tačiau nėra palankių sąlygų užauginti kokybiškus daigus.  

Bakterinė degligė

Kriaušių ligos ir kenkėjai

Kaip didinti kriaušių atsparumą, atpažinti svarbiausias kriaušių ligas ir kenkėjus bei kokiomis aktyviomis apsaugos priemonėmis būtina naudotis. 

Amarai

Kukurūzų ligos ir kenkėjai

Kaip atpažinti tam tikrą kukurūzų ligą ir kenkėjus, kad vėliau nenukentėtų visas pasėlis 

Amarai

Obelų ligos ir kenkėjai

Gausų obelų derlių, sveikatą ir ilgaamžiškumą garantuoja ne tik tinkamos sodinimo vietos parinkimas, bet ir rūpestinga apsauga nuo ligų ir kenkėjų 

Kukurūzai

Kukurūzų auginimas

Kukurūzų sėja, priežiūra, derliaus nuėmimas. 

sodas

Nuo ko pradėti veisti sodą

Sodo įveisimas, vieto sir dirvožemio sodui parinkimas, sodinukų parinkimas, atstumai tarp medžių sode, sodo sodinimas ir priežiūra 

Paprikų daigų auginimas

Paprikų daigų auginimas

Kada sėti paprikas? Paprikų veislės - kaip išsirinkti? Paprikų sėja ir auginimas. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų permainos

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, tai yra tokios sąlygos, pagal kurias, atsižvelgiant į žemės sklypo geografinę padėtį, pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą bei aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos poreikius, žemės sklypams gali būti taikomi tam tikri veiklos ribojimai bei draudimai. 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Serbentas

Raudonieji ir baltieji serbentai

Raudonųjų ir baltųjų serbentų sodinimas, auginimas, veislės, ligos 

Temą atitinkančios įmonės

Kaišiadorių r.


1 2
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Rugsėjo 26 d. Panevėžyje 10 val. vyks Henselmans konferencija - mokymai braškių augintojams.

Rugsėjo 26 d. Panevėžyje 10 val. vyks Henselmans konferen...

Grūdų drėgmės matuoklis

Birių medžiagų drėgmės matuoklis HPXT

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

prikabinamas purkštuvas
Naujas purkštuvas aliuminėmis sijomis

Traktoriaus purkštuvas, prikabinamas purkštuvas, purkštuv...

Purkštuvų gamyba
Jubiliejiniai UAB “PASVALIO AGRODILERIS” metai

Nauji purkštuvai, purkštuvų gamyba, modernūs purkštuvai, ...

Sėklinės bulvės
Sėklinės bulvės internetu

Sėklinės bulvės prekyba internetu, sėklinių bulvių veislė...

Agurkų sėklos Cantara
Agurkų sėklos internetu

Agurkų sėklos, agurkų sėklos internetu, agurkų sėklos paš...

Mettler Toledo PDX Powercell skaitmeniniai svėrimo davikliai.
Automobilinės svarstyklės

Kombinuotos automobilinės svarstyklės, vienos ašies svars...

Bulvių technika GRIMME
Bulvių sodinimo ir priežiūros technika GRIMME

Bulvių sodinimo technika, bulvių kasimo technika

1 2 3 4 5 ... 7