Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklės

2014-04-22 10:16   Peržiūros : 3259   Spausdinti


 

Rūšis: Aktuali redakcija

Numeris: 3D-685

Data: 2014-01-23

Kalba: Lietuvių

Publikavimas:

Statusas: Aktuali  2014-01-28

2014-01-23 Parengė - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Susiję dokumentai Susiję Europos Sąjungos teisės aktai

Word 2003 dokumentas

 

 

 

Eurovoc 4.2 terminai: EB atitikties ženklinimas, krovininis automobilis, saugos įtaisas, techninis barjeras, techninis reglamentas, teisės aktų derinimas, traktorius, žemės ūkio įranga, žemės ūkio padargai, žemės ūkio transporto priemonė

 

Nauja paieška Jūsų pasiūlymai ir pastabos

Versija spausdinimui


Neoficialus įsakymo tekstas

Skelbtas: Žin., 2005, Nr. 4-84

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRAKTORIŲ, JŲ PRIEKABŲ IR PRIKABINAMŲJŲ MAŠINŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-685

Vilnius

Nauja įsakymo redakcija

Galioja nuo 2012 m. liepos 13 d.

Nr. 3D-568, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4256 (2012-07-12)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRAKTORIŲ, JŲ PRIEKABŲ IR PRIKABINAMŲJŲ MAŠINŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 5 d. Nr. 3D-568

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančią direktyvą 74/150/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 311) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/15/ES (OL 2013 L 158, p. 172):

1. Tvirtinu Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisykles (pridedama).

2. Skiriu Valstybinę mašinų bandymo stotį prie Žemės ūkio ministerijos žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo ir Europos Bendrijos tipo patvirtinimo įstaiga ir pavedu Valstybinei mašinų bandymo stočiai prie Žemės ūkio ministerijos vykdyti žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo ir Europos Bendrijos tipo patvirtinimo darbus.

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

 

 

Žemės ūkio MinistrAS     KazYS STARKEVIČIUS

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685

 

ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRAKTORIŲ, JŲ PRIEKABŲ IR PRIKABINAMŲJŲ MAŠINŲ

ATITIKTIES ĮVERTINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklės (toliau - taisyklės) reglamentuoja naujų žemės ar miškų ūkio paskirties komplektinių, nekomplektinių ar sukomplektuotų traktorių, priekabų arba prikabinamųjų mašinų (toliau - techninių priemonių), kurių didžiausias projektinis greitis yra ne mažesnis kaip 6 km/h, bei jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių junginių atitikties įvertinimo tvarką.

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančia direktyvą 74/150/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 311) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/15/ES (OL 2013 L 158, p. 172).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-35, 2008-01-22, Žin., 2008, Nr. 12-412 (2008-01-29)

Nr. 3D-171, 2011-03-01, Žin., 2011, Nr. 28-1358 (2011-03-05)

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

3. Taisyklių nuostatos netaikomos:

3.1. vienetinės gamybos techninėms priemonėms, išskyrus kai kurių kategorijų technines priemones, kurioms EB tipo patvirtinimas yra privalomas;

3.2. specialioms miškų ūkio paskirties mašinoms (treliavimo traktoriams ir įrangai), apibrėžtoms standarte ISO 6814:2000;

3.3. miškų ūkio mašinoms, pagamintoms žemės kasimo ir transportavimo įrangos bazėje, apibrėžtoms standarte ISO 6165:2001;

3.4. pakabinamosioms mašinoms, kurios, agreguotos su technine priemone, važiuojant keliu, yra visiškai pakeltos.

4. Vartojamos sąvokos:

Atitikties sertifikatas - gamintojo išduotas dokumentas, pateiktas šių taisyklių 5 priede, pažymintis, kad konkreti techninė priemonė, patvirtinta pagal šių taisyklių ir Direktyvos nuostatas, atitinka visus jos gamybos metu taikytus privalomuosius reikalavimus ir gali būti registruojama valstybėje narėje be papildomų patikrinimų.

Atskirasis techninis junginys - techninės priemonės dalis (jos dalimi galintis būti įtaisas), kurios EB tipas gali būti patvirtintas nepriklausomai, tačiau tik siejant su vienu ar daugiau techninės priemonės tipų.

Atskirosios direktyvos - direktyvos, išvardytos šių taisyklių 2 priedo 1-3 punktuose.

Bazinė techninė priemonė - nekomplektinė techninė priemonė, kurios tapatumo numeris nesikeičia per paskesnius pakopinio EB tipo patvirtinimo proceso etapus.

EB tipo patvirtinimo sertifikatas - atitikties įvertinimo įstaigos išduodamas šių taisyklių 3 priede arba atskirosios direktyvos atitinkamame priede nustatytos formos dokumentas, liudijantis techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipo patvirtinimą.

Europos Bendrijos (EB) tipo patvirtinimas - procedūra, kuria EB tipo patvirtinimo įstaiga patvirtina, kad techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio tipas atitinka Direktyvos reikalavimus. Kai EB tipo patvirtinimo įstaiga tvirtina techninės priemonės sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipą, šis patvirtinimas vadinamas sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimu.

Gamintojas - juridinis arba fizinis asmuo, atsakingas už techninės priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipo patvirtinimą ir užtikrinantis gamybos atitiktį šių taisyklių ir Direktyvos reikalavimams, neatsižvelgiant į tai, ar šis asmuo yra glaudžiai susijęs su techninės priemonės, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių visais gamybos etapais.

Gamintoju taip pat laikomas juridinis arba fizinis asmuo, kuris savo reikmėms konstruoja, sukonstravo, gamina ar pagamino techninę priemonę, sistemą, sudėtinę dalį ar atskirąjį techninį junginį, ir juridinis arba fizinis asmuo, atsakingas už tiekiamos į rinką arba pradedamos naudoti techninės priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio atitikties užtikrinimą.

Gamintojo atstovas - tai fizinis ar juridinis asmuo, gamintojo įgaliotas jam atstovauti ir pagal taisyklių ir Direktyvos reguliavimo sritį veikti jo vardu santykiuose su atitikties įvertinimo įstaiga.

Toliau taisyklėse vartojamas terminas „gamintojas" suprantamas kaip gamintojas arba jo atstovas.

Informacijos aplankas - sukomplektuotas aplankas arba byla, kurioje yra duomenys, brėžiniai ir nuotraukos, nurodyti šių taisyklių 1 priede arba atskirųjų direktyvų informaciniuose dokumentuose ir pareiškėjo pateikti atitikties įvertinimo įstaigai.

Informacijos paketas - informacijos aplankas, papildytas techninių tarnybų arba atitikties įvertinimo įstaigos išduotais bandymų protokolais ar kitais dokumentais, parengtais vykdant EB tipo patvirtinimo darbus.

Informacijos paketo turinys - informacijos paketo dokumentų, sunumeruotų ar kitaip pažymėtų, kad būtų galima nustatyti visų puslapių tapatumą, sąrašas.

Informacinis dokumentas - viena iš formų, pateiktų šių taisyklių 1 priede, arba atskirosios direktyvos atitinkamas priedas, nusakantis, kokią informaciją atitikties įvertinimo įstaigai arba techninei tarnybai turi pateikti pareiškėjas.

Lietuvos EB tipo patvirtinimo įstaiga - Valstybinė mašinų bandymo stotis, atsakinga už techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimą, išduodanti, o prireikus ir panaikinanti EB tipo patvirtinimus, palaikanti ryšius su kitų valstybių narių EB tipo patvirtinimo įstaigomis ir tikrinanti gamintojo taikomas priemones gaminių atitikčiai užtikrinti (toliau - atitikties įvertinimo įstaiga).

Naudojimo pradžia - gamintojo ar jo paskirtos trečiosios šalies sumontuotos ir suderintos techninės priemonės pirmasis panaudojimas pagal paskirtį. Registravimo arba pirmojo pateikimo į rinką data taip pat gali būti laikoma naudojimo pradžia.

Nekomplektinė techninė priemonė - techninė priemonė, kuriai sukomplektuoti, kad atitiktų šių taisyklių reikalavimus, reikalingas dar bent vienas etapas.

Pakopinis EB tipo patvirtinimas - procedūra, kuria viena ar daugiau valstybių narių EB tipo patvirtinimo įstaigų patvirtina, kad nekomplektinė arba sukomplektuota techninė priemonė atitinka atskirojo baigtumo etapo techninius reikalavimus.

Parengto eksploatuoti traktoriaus masė - traktoriaus masė, įskaitant konstrukciją, apsaugančią nuo apsivertimo, aušinimo skystį, tepalus, degalus, įrankius ir vairuotoją, išskyrus neprivalomus įtaisus. Laikoma, kad vairuotojo masė yra 75 kg.

 

Traktoriaus priekaba - prie žemės ir miškų ūkio traktoriaus kabinama priekaba, kurios pagrindinė paskirtis - vežti krovinius. Prie šios kategorijos priskiriamos ir priekabos, kurių masės dalis tenka vilkikui (puspriekabės). Bet kuri techninė priemonė, turinti nuolatinius įtaisus ir kabinama prie traktoriaus, prilyginama žemės ir miškų ūkio priekabai, jeigu techniškai leidžiamos bendrosios masės (pakrautos) ir parengtos eksploatuoti (nepakrautos) techninės priemonės masės santykis yra lygus arba viršija 3 ir jeigu techninė priemonė neskirta medžiagoms apdoroti.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 3D-530, 2005-11-14, Žin., 2005, Nr. 137-4941 (2005-11-19)

Prikabinamoji mašina - žemės ir miškų ūkyje naudojama mašina, sukonstruota vilkti traktoriumi ir susijusi su jo funkcijomis. Ji gali turėti krovinių kėbulą, suprojektuotą ir pagamintą tam tikriems darbo įtaisams ir reikmenims tvirtinti ir darbo operacijoms reikalingoms medžiagoms laikyti. Prie traktoriaus kabinama techninė priemonė, turinti nuolatinius įtaisus ar sukonstruota medžiagoms apdoroti, prilyginama prikabinamajai mašinai, jeigu techniškai leidžiamos bendrosios masės ir parengtos naudoti techninės priemonės masės santykis yra mažesnis už 3.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 3D-530, 2005-11-14, Žin., 2005, Nr. 137-4941 (2005-11-19)

 

Sistema - techninės priemonės įtaisų, susietų jos specialiosioms funkcijoms atlikti, junginys.

Sudėtinė dalis - techninės priemonės dalis, kurios EB tipas gali būti patvirtintas nepriklausomai nuo techninės priemonės.

Sukomplektuota techninė priemonė - pakopinio EB tipo patvirtinimo metu gauta techninė priemonė, atitinkanti taisyklių reikalavimus.

Techninių priemonių kategorija - grupė techninių priemonių, kurių projektinės charakteristikos yra vienodos.

Techninių priemonių tipas - tam tikros kategorijos techninės priemonės, nesiskiriančios taisyklių 5.3 ir 8 punktuose nurodytais esminiais požymiais. Galimi vienos techninės priemonės tipo variantai ir versijos, aprašyti šių taisyklių 5.4, 5.5 ir 9 punktuose.

 

Žemės ūkio techninė priemonė (toliau - techninė priemonė) - (angl. vehicle) žemės ar miškų ūkio komplektinis, nekomplektinis ar sukomplektuotas traktorius, priekaba arba prikabinamoji mašina.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 3D-530, 2005-11-14, Žin., 2005, Nr. 137-4941 (2005-11-19)

 

Techninė tarnyba - organizacija arba įstaiga, paskirta kaip bandymų laboratorija bandymams arba patikrai atlikti atitikties įvertinimo įstaigos vardu. Šias funkcijas gali atlikti pati atitikties įvertinimo įstaiga. Techninė tarnyba turi būti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2003.

Techninis brėžinys (techninė schema) - brėžinys arba schema, kurioje pateikiami vaizduojamo objekto matmenys ir mastelis.

 

Traktorius - ratinis arba vikšrinis ne mažiau kaip dviejų ašių žemės ir miškų ūkio traktorius, kurio didžiausias projektinis greitis yra ne mažesnis kaip 6 km/h, o pagrindinė paskirtis - traukti; gali būti specialiai sukonstruotas vilkti, stumti, vežti ir varyti žemės ir miškų ūkio techniką arba vilkti priekabas, taip pat pritaikytas kroviniams vežti ir turėti keleivių sėdynes.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 3D-530, 2005-11-14, Žin., 2005, Nr. 137-4941 (2005-11-19)

Variklių šeima - du ar daugiau panašios konstrukcijos varikliai, galintys turėti panašius išmetamųjų teršalų rodiklius.

Pakaitinis variklis - vietoj senojo įrengiamas naujas traktoriaus variklis, kuris pateiktas tik pakeitimo tikslu.

Papildyta 2 pastraipomis:

Nr. 3D-530, 2005-11-14, Žin., 2005, Nr. 137-4941 (2005-11-19)

Lankstumo schema - pateikimo rinkai išimčių aprašas, pagal kurį leidžiama pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti nustatytą traktorių skaičių, laikantis šių taisyklių  51 punkte nustatytų reikalavimų.

Traktoriaus ar variklio eksploatavimo pradžia - traktoriaus ar variklio panaudojimo Europos Sąjungoje pagal paskirtį pirmą kartą data, kuria laikoma jų registravimo arba pateikimo rinkai data.

Traktorių variklių kategorija (toliau - variklių kategorija) - traktorių variklių grupė, nustatoma pagal galios intervalus, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo etapus.

Traktorių ar variklių tiekimas rinkai (toliau - tiekimas rinkai) - traktoriaus ar variklio, skirtų platinti ar naudoti Europos Sąjungos rinkoje, tiekimas rinkai vykdant komercinę veiklą atlygintinai ar neatlygintinai.

Traktoriaus ar variklio pateikimas rinkai (toliau - pateikimas rinkai) - traktorių ar variklių teikimas rinkai pirmą kartą.

Papildyta 5 pastraipomis:

Nr. 3D-568, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4256 (2012-07-12)

 

II. TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KATEGORIJOS IR TIPAI, JŲ VARIANTAI IR VERSIJOS

 

5. Traktoriai:

5.1. T kategorija - ratiniai traktoriai:

5.1.1. T1 - traktoriai, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 40 km/h, parengto eksploatuoti traktoriaus masė didesnė kaip 600 kg, važiuoklės prošvaisa neviršija 1000 mm ir artimiausios prie vairuotojo ašies tarpuvėžio plotis ne mažesnis kaip 1150 mm. Traktorių su keičiama vairuotojo vieta (sėdynė ir vairaratis apgręžiami) artimiausia prie vairuotojo ašimi laikoma ta, ant kurios yra sumontuotos didžiausio skersmens padangos;

5.1.2. T2 - traktoriai, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 40 km/h, parengto eksploatuoti traktoriaus masė didesnė kaip 600 kg, važiuoklės prošvaisa neviršija 600 mm ir mažiausias tarpuvėžio plotis yra mažesnis kaip 1150 mm. Jeigu svorio centro aukščio ir tarpuvėžio vidutinio pločio santykis viršija 0,9 - didžiausias projektinis greitis ribojamas iki 30 km/h;

5.1.3. T3 - traktoriai, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 40 km/h ir parengto eksploatuoti traktoriaus masė neviršija 600 kg;

5.1.4. T4 - specialios paskirties traktoriai, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 40 km/h. Šios kategorijos traktoriai skiriami į tris pogrupius:

5.1.4.1. T4.1 - traktoriai su didele važiuoklės prošvaisa, skirti priekinėje arba galinėje dalyje, tarp ašių ar krovinių kėbule tvirtinamai įrangai vežti arba varyti. Parengto eksploatuoti traktoriaus prošvaisa viršija 1000 mm. Jeigu svorio centro koordinatės ir tarpuvėžio vidutinio pločio santykis viršija 0,9 - didžiausias projektinis greitis ribojamas iki 30 km/h;

5.1.4.2. T4.2 - labai platūs didelių matmenų traktoriai, skirti visų pirma dideliems žemės plotams įdirbti;

5.1.4.3. T4.3 - traktoriai su maža važiuoklės prošvaisa, kuriems būdingas konstrukcijos elementas yra laikomasis rėmas, turintys vieną ar daugiau darbo velenų. Jų techniškai leistina masė neviršija 10 t, o šios masės ir parengto eksploatuoti traktoriaus masės santykis neviršija 2,5. Šių traktorių svorio centro koordinatė, kai padangos sumontuotos įprastai, yra mažesnė negu 850 mm;

5.1.4.4. T5 - traktoriai, kurių didžiausias projektinis greitis viršija 40 km/h.

 

5.2. C kategorija - vikšriniai traktoriai. Vikšrinis traktorius - traktorius su vikšrų grandine. Vikšrinių traktorių kategorijos C1-C5 apibrėžiamos analogiškai kaip ir ratinių traktorių T1-T5 kategorijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4256 (2012-07-12)

 

5.3. Traktoriaus tipas - tos pačios kategorijos traktoriai, nesiskiriantys toliau nurodytais pagrindiniais aspektais:

5.3.1. gamintoju;

5.3.2. gamintojo tipo žymeniu;

5.3.3. pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino duomenimis:

5.3.3.1. važiuokle (lanksčiai sujungto rėmo, pusrėme, berėme);

5.3.3.2. varikliu (vidaus degimo, elektros, mišriu);

5.3.3.3. ašių skaičiumi.

5.4. Traktoriaus tipo variantas - to paties tipo traktoriai, nesiskiriantys toliau nurodytais aspektais:

5.4.1. varikliu:

5.4.1.1. veikimo principu;

5.4.1.2. cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu;

5.4.1.3. variklių galia - ne daugiau kaip 30 proc. (didžiausia galia viršija mažiausią ne daugiau kaip 1,3 karto);

5.4.1. 4. darbinis cilindrų tūris skiriasi ne daugiau kaip 20 proc. (didžiausia vertė viršija mažiausią ne daugiau kaip 1,2 karto);

5.4.2. varančiosiomis ašimis (skaičiumi, vieta, sujungimu);

5.4.3. vairuojamosiomis ašimis (skaičiumi ir vieta);

5.4.4. didžiausia pakrauta mase - ne daugiau kaip 10 proc.;

5.4.5. transmisija (tipu);

5.4.6. konstrukcija, apsaugančia nuo apsivertimo;

5.4.7. stabdomosiomis ašimis (skaičiumi).

5.5. Traktoriaus varianto versija - traktorius, surinktas iš šių taisyklių 1 priede pateikto informacinio dokumento punktuose išvardytų techninių junginių derinio.

6. R kategorija - traktorinės priekabos:

6.1. R1 - priekabos, kurių techniškai leistina ašies apkrova neviršija 1500 kg;

6.2. R2 - priekabos, kurių techniškai leistina ašies apkrova viršija 1500 kg, bet ne didesnė kaip 3500 kg;

6.3. R3 - priekabos, kurių techniškai leistina ašies apkrova viršija 3500 kg, bet ne didesnė kaip 21000 kg;

6.4. R4 - priekabos, kurių techniškai leistina ašies apkrova viršija 21000 kg.

Visų kategorijų priekabos turi papildomą indeksą 'a' arba 'b', žymintį projektinį greitį (Ra - priekabos, kurių didžiausias projektinis greitis iki 40 km/h, Rb - priekabos, kurių didžiausias projektinis greitis viršija 40 km/h).

7. S kategorija - prikabinamosios mašinos:

7.1. S1 - žemės ūkio paskirties prikabinamoji mašina, kurios techniškai leistina ašies apkrova neviršija 3500 kg;

7.2. S2 - žemės ūkio paskirties prikabinamoji mašina, kurios techniškai leistina ašies apkrova viršija 3500 kg.

Abiejų kategorijų prikabinamosios mašinos turi indeksą 'a' arba 'b', žymintį, kaip ir priekabų, didžiausią projektinį greitį.

8. Priekabų ir prikabinamųjų mašinų tipas - tos pačios kategorijos priekabos arba prikabinamosios mašinos, nesiskiriančios toliau nurodytais pagrindiniais aspektais:

8.1. gamintoju;

8.2. gamintojo tipo žymeniu;

8.3. pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino duomenimis;

8.4. važiuokle (lanksčiai sujungtas rėmas, pusrėmis, berėmė);

8.5. ašių skaičiumi.

9. Priekabų ir prikabinamųjų mašinų variantas - to paties tipo priekabos arba prikabinamosios mašinos, nesiskiriančios toliau nurodytais aspektais:

9.1. vairuojamomis ašimis (skaičiumi, vieta, sujungimu);

9.2. didžiausia pakrauta mase - ne daugiau kaip 10 proc.;

9.3. stabdomosiomis ašimis (skaičiumi).

 

III. EB TIPO PATVIRTINIMO TVARKA

 

10. Techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipą patvirtina ir atitinkamus dokumentus išduoda atitikties įvertinimo įstaigos.

11. Gamintojas atitikties įvertinimo įstaigai pateikia paraišką dėl techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimo. Kartu su paraiška pateikiamas informacinis dokumentas, pateiktas šių taisyklių 1 priede, ir informacijos aplankas. Kiekvienam tvirtinamam tipui teikiama atskira paraiška. Lietuvos atitikties įvertinimo įstaigai negali būti pateikta paraiška dėl EB tipo patvirtinimo, jeigu dėl to paties tipo ji yra pateikta kitos šalies atitikties įvertinimo įstaigai.

12. Jeigu gamintojas, pateikdamas paraišką, nepateikia pagal atskirąją direktyvą išduoto techninės priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipo patvirtinimo sertifikato, informacinis dokumentas pateikiamas pagal šių taisyklių 1 priedo 1 pavyzdį. Šiuo atveju atitikties įvertinimo įstaiga:

12.1. surengia pagal šių taisyklių 2 priede pateiktas atskirąsias direktyvas būtinus bandymus ir patikras;

12.2. patikrina, ar techninė priemonė atitinka informacijos aplanke pateiktą informaciją ir kiekvienos atskirosios direktyvos techninius reikalavimus;

12.3. jei reikia, atlieka arba organizuoja sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių įrengimo techninėje priemonėje patikrą.

13. Jeigu gamintojas, pateikdamas paraišką EB tipui patvirtinti, pateikia vieną ar daugiau pagal atskirąsias direktyvas suteiktų techninės priemonės sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimo sertifikatų, informacinis dokumentas pateikiamas pagal šių taisyklių 1 priedo 2 pavyzdį. Gamintojas privalo pridėti informacijos paketą, kuriame informacijos aplankas yra papildytas turimais sertifikatais. Šiuo atveju atitikties įvertinimo įstaiga:

13.1. patikrina, ar galioja pateikti sistemų, sudėtinių dalių ir atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimo sertifikatai, išduoti pagal atskirąsias direktyvas ir, jeigu jie negalioja, atlieka atitinkamose atskirosiose direktyvose numatytus bandymus ir patikrinimus;

13.2. pagal dokumentus įsitikina, ar informaciniame pakete esantys EB tipo patvirtinimo duomenys atitinka informacinio dokumento duomenis. Jeigu duomenys neatitinka arba jų nėra pateiktuose dokumentuose, patikrina, ar atitinkama dalis ar charakteristika atitinka informacinio dokumento duomenis;

13.3. siekdama įsitikinti, kad techninė priemonė pagaminta pagal informacijos pakete teikiamus duomenis, patikrina pasirinkto pavyzdžio dalis ir sistemas arba užsako tokią patikrą atlikti;

13.4. jei reikia, atlieka arba organizuoja atskirųjų techninių junginių įrengimo techninėje priemonėje patikrą.

14. Atitikties įvertinimo įstaiga nustato techninių priemonių, kurios tikrinamos pagal šių taisyklių 13.3 punktą, skaičių, kuris turi būti pateiktas, kad, atsižvelgiant į techninės priemonės užbaigtumą, būtų galima tinkamai patikrinti įvairius tvirtinamo EB tipo derinius pagal tokius kriterijus:

14.1. variklį;

14.2. pavarų dėžę;

14.3. varančiąsias ašis (skaičių, vietą, sujungimą);

14.4. vairuojamąsias ašis (skaičių ir vietą);

14.5. stabdžius turinčias ašis (skaičių);

14.6. konstrukciją, apsaugančią nuo apsivertimo.

15. Techninės priemonės pakopinio EB tipo patvirtinimo atveju atitikties įvertinimo įstaigai pateikiama tokia informacija:

15.1. per pirmąjį etapą - informacinio aplanko dalys ir turimi EB tipo patvirtinimo sertifikatai, atitinkantys bazinės techninės priemonės komplektavimo etapą;

15.2. per antrąjį ir vėlesnius etapus - informacinio aplanko dalys ir EB tipo patvirtinimo sertifikatai, nusakantys einamąjį gamybos etapą ir ankstesniais etapais išduotų nekomplektinės techninės priemonės EB tipo patvirtinimo sertifikatų kopijos. Papildomai gamintojas turi pateikti smulkų nekomplektinės techninės priemonės konstrukcinių pakeitimų ir papildymų sąrašą.

16. Šių taisyklių 15.2 punkte numatytu atveju gamintojas privalo techninės priemonės matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje prie naudojimo metu nekeičiamos dalies pritvirtinti papildomą tapatumo lentelę, kurioje turi būti pateikti duomenys tokia tvarka:

16.1. gamintojo pavadinimas;

16.2. EB tipo patvirtinimo numerio, numatyto šių taisyklių 4 priede, 1, 3 ir 4 skyriai;

16.3. EB tipo patvirtinimo etapas;

16.4. techninės priemonės gamyklinis numeris;

16.5. pakrautos techninės priemonės didžiausioji leistina masė;

16.6. didžiausioji velkama masė;

16.7. didžiausioji agregato leistina masė (techninei priemonei, kuri agreguojama su priekaba, jeigu einamojo etapo metu šis rodiklis buvo pakeistas);

16.8. didžiausioji leistina kiekvienos ašies apkrova, vardijant nuo priekinės ašies;

16.9. didžiausioji leistina sukabinimo taško apkrova.

17. Prie paraiškos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipui patvirtinti turi būti pridėtas informacijos aplankas, atitinkantis atskirosios direktyvos, pagal kurią EB tipas tvirtinamas, reikalavimus.

18. Techninės priemonės EB tipui patvirtinti lygiaverčiais pripažįstami:

18.1. EB tipo patvirtinimai, išduoti motorinių transporto priemonių, apibrėžtų 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo, atskirųjų direktyvų pagrindu (šių taisyklių 2 priedo 3 punktas);

18.2. EB tipo patvirtinimai, išduoti Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos reglamentų pagrindu (šių taisyklių 2 priedo 4 punktas);

18.3. bandymų protokolai, išduoti OECD (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) standartizuotų kodeksų pagrindu (šių taisyklių 2 priedo 5 punktas).

19. Atitikties įvertinimo įstaiga, atlikusi EB tipo patvirtinimo procedūras, suteikia:

19.1. EB tipo patvirtinimą visiems techninių priemonių tipams, kurie atitinka informacijos aplankuose pateiktus duomenis ir pagal kategoriją tenkina visų atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus;

19.2. pakopinį EB tipo patvirtinimą nekomplektinėms arba sukomplektuotoms bazinėms techninėms priemonėms, kurios atitinka informacijos aplanke pateiktus duomenis ir tenkina visų atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus;

19.3. sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipo patvirtinimą visiems sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių tipams, kurie atitinka informacijos aplanke pateiktus duomenis ir tenkina atitinkamų atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus.

20. Atitikties įvertinimo įstaiga užpildo kiekvienos patvirtintos techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipo patvirtinimo sertifikatą, pateiktą šių taisyklių 3 priede, ir patvirtintą kopiją išduoda gamintojui, o originalą saugo informacijos pakete.

21. Jeigu numatyta patvirtinti sistema, sudėtinė dalis ar atskirasis techninis junginys veikia arba jo būdingi požymiai pasireiškia tik sąveikoje su kitomis techninės priemonės dalimis ir dėl šios priežasties atitiktis vienam ar daugiau reikalavimų gali būti įvertinta realiai arba modeliuojant, sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipo patvirtinimo sertifikate turi būti aprašyti jo naudojimo arba įtaisymo techninėje priemonėje apribojimai. Šių apribojimų laikymasis patikrinamas techninės priemonės EB tipo patvirtinimo metu.

22. Jeigu atitikties įvertinimo įstaiga nustato, kad techninė priemonė, jos sistema, sudėtinė dalis ar atskirasis techninis junginys, atitinkantys šių taisyklių 19 punkto nuostatas ir atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus, vis dėlto kelia pavojų eismo saugumui, aplinkos ar darbo saugai, ji gali atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą. Apie tai ji praneša kitų valstybių narių atitikties įvertinimo įstaigoms ir Europos Komisijai, nurodydama tokio sprendimo priežastis.

23. Atitikties įvertinimo įstaiga per vieną mėnesį išsiunčia kitų valstybių narių atitikties įvertinimo įstaigoms kiekvienos techninės priemonės EB tipo, kurį patvirtino, atsisakė patvirtinti arba patvirtinimą panaikino, EB tipo patvirtinimo sertifikato ir jame nurodytų priedų kopijas.

24. Atitikties įvertinimo įstaiga, patvirtinusi, atsisakiusi patvirtinti sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipą arba panaikinusi jų tipo patvirtinimą, kiekvieną mėnesį išsiunčia kitų valstybių narių atitikties įvertinimo įstaigoms sąrašą pagal šių taisyklių 6 priedo 3 punkte pateiktą turinį.

25. Atitikties įvertinimo įstaiga pagal kitų valstybių narių atitikties įvertinimo įstaigų prašymus privalo nedelsdama išsiųsti pageidaujamo sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipo patvirtinimo, atsisakymo patvirtinti ar panaikinto EB tipo patvirtinimo sertifikato ir (arba) informacijos paketo kopijas.

26. Gamintojas privalo informuoti atitikties įvertinimo įstaigą, suteikusią EB tipo patvirtinimą, apie visus techninės priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio konstrukcinius pakeitimus, kurių duomenys nurodyti informacijos pakete, ir pateikti paraišką dėl EB tipo patvirtinimo pakeitimo.

27. Atitikties įvertinimo įstaiga, gavusi paraišką dėl EB tipo patvirtinimo pakeitimo, parengia informacijos paketo patikslintus puslapius, nurodo pataisos esmę ir pakeitimo datą arba parengia informacijos paketo patikslintą versiją su detaliu pataisos aprašu. Taip pat pataisomas informacijos paketo, pridedamo prie EB tipo patvirtinimo sertifikato, turinys, nurodant paskutinių pataisų datas.

28. Su techninės priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio konstrukciniais pakeitimais susijusi informacijos paketo pataisa laikoma EB tipo patvirtinimo išplėtimu ir atitikties įvertinimo įstaiga išduoda EB tipo patvirtinimo patikslintą sertifikatą su EB tipo patvirtinimo išplėtimo numeriu, nurodydama išplėtimo priežastį ir pakartotinio išdavimo datą, tokiais atvejais, kai:

28.1. būtini papildomi tikrinimai;

28.2. keičiasi duomenys, pateikiami EB tipo patvirtinimo sertifikate (išskyrus jo priedus);

28.3. po EB tipo patvirtinimo sertifikate nurodytos datos pasikeitė atskirosios direktyvos reikalavimai, susiję su techninės priemonės naudojimo pradžia.

29. Jeigu atitikties įvertinimo įstaiga, suteikusi pirminį EB tipo patvirtinimą, nustato, kad pagal pateiktą informacijos paketo pataisą reikia atlikti kitus naujus bandymus ar patikrinimus, apie tai praneša gamintojui ir, tiktai atlikusi bandymus ir patikrinimus bei gavusi teigiamus rezultatus, parengia šių taisyklių 27 ir 28 punktuose nurodytus dokumentus.

 

IV. ATITIKTIES PRIEŽIŪRA, REGISTRAVIMAS IR TIEKIMAS Į RINKĄ

 

30. Visos techninės priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai junginiai, kuriems suteiktas EB tipo patvirtinimas, turi būti pagaminti taip, kad atitiktų tipą, patvirtintą laikantis šių taisyklių ir atskirųjų direktyvų reikalavimų. Atitikties įvertinimo įstaiga, išduodama EB tipo patvirtinimą, patikrina, ar gamintojas turi atitinkamas priemones ir dokumentais patvirtintus kontrolės planus, užtikrinančius, kad būtų nuolatos išlaikoma atitiktis patvirtintam tipui, bei galimybę atlikti arba užsakyti reikiamus bandymus, numatytus atskirosiose direktyvose.

31. Gamintojas, turintis EB tipo patvirtinimo sertifikatą, privalo:

31.1. kiekvienai pagamintai komplektinei ar nekomplektinei techninei priemonei, atitinkančiai patvirtintą EB tipą, išduoti atitikties sertifikatą, pateiktą šių taisyklių 5 priede. Sertifikatas spausdinamas ant gamintojo blanko taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti;

31.2. techninės priemonės pirkėjui prašant, kiekvienai techninei priemonei pateikti atitikties sertifikato vertimą į valstybinę kalbą;

31.3. kiekvieną pagamintą techninės priemonės sistemą, sudėtinę dalį ar atskirąjį techninį junginį, atitinkantį patvirtintą EB tipą, paženklinti, nurodant prekės pavadinimą arba ženklą, tipą ir (arba), jeigu numatyta atskirojoje direktyvoje, EB tipo patvirtinimo ženklą arba numerį;

31.4. pateikti smulkią informaciją apie techninės priemonės EB tipo patvirtinimo sertifikate išvardytus sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio naudojimo apribojimus ir nurodyti jų įtaisymo techninėje priemonėje sąlygas;

31.5. nustatyti ir taikyti gaminių atitikties patvirtintam EB tipui kontrolės procedūras;

31.6. turėti bandymų įrangą (arba galimybę ja pasinaudoti), būtiną kiekvieno patvirtinto EB tipo atitikčiai patikrinti;

31.7. atlikti kiekvieno EB tipo gaminio patikras ir bandymus pagal šias taisykles ir jų 2 priede nurodytas atskirąsias direktyvas;

31.8. registruoti bandymų rezultatus ir juos saugoti sutartyje su atitikties įvertinimo įstaiga nustatytą laikotarpį;

31.9. analizuoti kiekvieno EB tipo bandymų rezultatus ir užtikrinti stabilias gaminio technines charakteristikas;

31.10. pakartoti bandymus su kitais pavyzdžiais, jeigu bandant partijos pavyzdžius aptikta neatitiktis.

32. EB tipo patvirtinimą suteikusi atitikties įvertinimo įstaiga turi teisę:

32.1. patikrinti, ar kiekviename gamybos bare taikomi kontrolės metodai atitinka reikalavimus;

32.2. kiekvieno patikrinimo metu susipažinti su bandymų protokolais, atrinkti atsitiktinius pavyzdžius išbandymui gamintojo laboratorijoje arba, jeigu tai numatyta atskirosiose direktyvose, techninių tarnybų laboratorijose;

32.3. prireikus atrinkti pavyzdžius išbandymui techninėje tarnyboje, atlikusioje bandymus EB tipui patvirtinti, arba patikrinti šių taisyklių 32.2 punkte numatytų bandymų duomenis.

33. Lietuvoje galima registruoti, parduoti ar pradėti naudoti naujas patvirtinto tipo technines priemones, tik turinčias galiojantį atitikties sertifikatą. Nekomplektinės techninės priemonės gali būti parduodamos, tačiau, atsižvelgiant į atitikties įvertinimo įstaigos pasiūlymus, jų nuolatinė registracija ir naudojimo pradžia gali būti atidedama, kol techninės priemonės bus visiškai sukomplektuotos.

34. Į rinką tiekiamos techninių priemonių sistemos, sudėtinės dalys ar atskirieji techniniai junginiai, atitinkantys atskirųjų direktyvų reikalavimus ir pagaminti pagal patvirtintą EB tipą, turi būti paženklinti pagal šių taisyklių 31.3 punkto reikalavimus.

35. Jeigu atitikties įvertinimo įstaiga, suteikusi EB tipo patvirtinimą, vykdydama šių taisyklių 32 punkte numatytus tikrinimus, nustato arba iš kitos valstybės narės ar kitais būdais gauna informaciją, kad techninės priemonės, jų sistemos, sudėtinės dalys ar atskirieji techniniai junginiai neatitinka jos patvirtinto EB tipo, atsižvelgdama į neatitikimų pobūdį, ji turi teisę:

35.1. pareikalauti, kad gamintojas per nustatytą laiką įgyvendintų priemones gamybos atitikčiai užtikrinti;

35.2. pripažinti negaliojančiais jos suteikto EB tipo patvirtinimo sertifikatus, jei gamintojas per nustatytą laiką neužtikrina gamybos atitikties. Apie EB tipo patvirtinimo sertifikatų negaliojimą pranešama kitų valstybių narių atitikties įvertinimo įstaigoms.

36. Techninės priemonės EB tipą patvirtinusi atitikties įvertinimo įstaiga turi teisę pareikalauti, kad šios techninės priemonės sistemos, sudėtinės dalies, atskirojo techninio junginio ar nekomplektinės techninės priemonės EB tipo patvirtinimą suteikusi atitikties įvertinimo įstaiga imtųsi reikiamų priemonių, jog gaminama techninė priemonė atitiktų patvirtintą tipą, jeigu:

36.1. techninės priemonės neatitiktis patvirtintam EB tipui iškilo išimtinai dėl sistemos sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio neatitikties;

36.2. sukomplektuotos techninės priemonės neatitiktis patvirtintam vieno etapo EB tipui iškilo išimtinai dėl sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio, sudarančio nekomplektinės techninės priemonės dalį arba pačios nekomplektinės techninės priemonės neatitikties.

37. Jeigu vykdant rinkos priežiūrą ar kitais būdais nustatoma, kad techninės priemonės, jų sistemos, sudėtinės dalys ar atskirieji techniniai junginiai, turintys atitikties sertifikatą ar EB tipo patvirtinimo ženklą, neatitinka patvirtinto tipo, atitikties įvertinimo įstaiga prašo EB tipą patvirtinusių atitikties įvertinimo įstaigų imtis būtinų veiksmų atitikčiai patvirtintam EB tipui užtikrinti.

38. Jeigu nustatoma, kad tam tikros techninės priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio tipas kelia pavojų eismo saugumui ar darbo saugai, net jeigu šie gaminiai turi galiojančius atitikties sertifikatus, pagal atitikties įvertinimo įstaigos pasiūlymus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, gali būti atsisakyta iki 6 mėnesių laikotarpiui juos leisti parduoti, įregistruoti arba pradėti naudoti. Apie tokį sprendimą informuojamos kitų valstybių narių atitikties įvertinimo įstaigos ir Europos Komisija.

 

V. IŠIMTYS

 

39. Šių taisyklių 33 punkto reikalavimai netaikomi specialios paskirties techninėms priemonėms, skirtoms naudoti karinėse pajėgose, priešgaisrinėse, gelbėjimo ir civilinės saugos tarnybose.

40. Gamintojui prašant, galima šių taisyklių 41, 42 ir 44 punktuose nurodytais atvejais techninėms priemonėms netaikyti vieno ar daugiau atskirųjų direktyvų reikalavimų. Ši nuostata taikoma:

40.1. mažųjų serijų techninėms priemonėms;

40.2. serijos baigiamųjų partijų techninėms priemonėms;

40.3. techninės priemonėms, jų sistemoms, sudėtinėms dalims ar atskiriesiems techniniams junginiams, kurie suprojektuoti taikant metodus ar taisykles, nesiderinančias su vienu ar daugiau atskirųjų direktyvų reikalavimų.

41. Mažųjų serijų techninių priemonių, kurias leidžiama parduoti, įregistruoti ar pradėti naudoti, didžiausias skaičius nurodytas šių taisyklių 6 priedo 1 punkte. Duomenis apie šių techninių priemonių EB tipo patvirtinimus (sertifikatų sąrašą) Lietuvos atitikties įvertinimo įstaiga kasmet siunčia Europos Komisijai. Gamintojo prašymu ir jo nurodytoms kitų valstybių narių atitikties įvertinimo įstaigoms siunčiamos Lietuvoje suteiktų EB tipo patvirtinimo sertifikatų ir jų priedų kopijos, nurodant, kokie atleidimai nuo reikalavimų buvo suteikti. Šios valstybės narės per tris mėnesius turi nuspręsti, ar jos sutinka nurodyto EB tipo technines priemones registruoti savo teritorijoje ir nustato jų kiekį. Gamintojas, norėdamas tokias technines priemones įvežti į Lietuvą, kreipiasi į atitikties įvertinimo įstaigą, kuri pateikia Žemės ūkio ministerijai pasiūlymus dėl šių techninių priemonių registravimo Lietuvoje.

42. Gamintojui pageidaujant ir pateikus techninius ir ekonominius motyvus, gali būti nustatytą laikotarpį leista įregistruoti ir parduoti ar pradėti naudoti ribotą skaičių naujų techninių priemonių, kurių EB tipo patvirtinimas jau negalioja. Šių techninių priemonių galimas didžiausias skaičius nurodytas šių taisyklių 6 priedo 2 punkte. Jos turi būti Bendrijos teritorijoje, turėti atitikties sertifikatą, išduotą, kol EB tipo patvirtinimas dar galiojo, tačiau nebuvo įregistruotos ar pradėtos naudoti, kol minėtasis patvirtinimas nustojo galioti. Gamintojas, norėdamas tokias technines priemones parduoti Lietuvoje, kreipiasi į atitikties įvertinimo įstaigą, kuri pateikia Žemės ūkio ministerijai pasiūlymus dėl šių techninių priemonių registravimo Lietuvoje.

43. Šių taisyklių 42 punkte nurodytas komplektines technines priemones galima parduoti ne vėliau kaip per 24 mėnesius, o sukomplektuotas - per 30 mėnesių nuo EB tipo patvirtinimo galiojimo termino pabaigos.

44. Šių taisyklių 40.3 punkte numatytoms techninėms priemonėms gali būti suteiktas laikinasis EB tipo patvirtinimas. Tuo tikslu Europos Komisijai siunčiama paraiška dėl leidimo suteikti laikinąjį EB tipo patvirtinimą. Prie paraiškos turi būti pridėta informacija apie priežastis, dėl kurių techninė priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskirasis techninis junginys yra nesuderinamas su vienu ar daugiau atskirųjų direktyvų reikalavimų, spręstinų saugos, aplinkos apsaugos ir darbo saugos klausimų, ir taikytų veiksmų aprašas, bandymų ir jų rezultatų aprašas, rodantis, koks saugos lygis yra pasiektas pagal vienos ar daugiau atskirųjų direktyvų reikalavimus. Jeigu paraiška patenkinama, gali būti suteiktas EB tipo patvirtinimas, nurodant patvirtinto EB tipo galiojimo apribojimus, ir per vieną mėnesį kitų valstybių narių atitikties įvertinimo įstaigoms ir Europos Komisijai išsiunčiamos EB tipo patvirtinimo sertifikato ir jo priedų kopijos. Laikinasis EB tipo patvirtinimas galioja ne trumpiau kaip 36 mėnesius.

 

VI. TRAKTORIŲ VARIKLIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ IR KIETŲJŲ DALELIŲ RIBOJIMO

REIKALAVIMAI

 

45. Traktorių varikliai išmetamųjų teršalų ir kietųjų dalelių atžvilgiu turi atitikti 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriams, išmetamųjų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių reikalavimus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. vasario 21 d. Komisijos direktyva 2005/13/EB).

46. Atitikties įvertinimo įstaiga atsisako suteikti tipo patvirtinimą naujiems varikliams, variklių šeimoms ir traktoriams, jei variklių išmetamųjų teršalų ribinės vertės neatitinka šių taisyklių 7 priedo reikalavimų, kurie įgyvendinami 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/25/EB 4 straipsnio 2 dalyje numatytais etapais (toliau - etapas):

46.1. III A etapo metu:

46.1.1. po 2005 m. gruodžio 31 d. - H, I ir K kategorijų varikliams;

46.1.2. po 2006 m. gruodžio 31 d. - J kategorijos varikliams;

46.2. III B etapo metu:

46.2.1. po 2009 m. gruodžio 31 d. - L kategorijos varikliams;

46.2.2. po 2010 m. gruodžio 31 d. - M ir N kategorijų varikliams;

46.2.3. po 2011 m. gruodžio 31 d. - P kategorijos varikliams;

46.3. IV etapo metu:

46.3.1. po 2012 m. gruodžio 31 d. - Q kategorijos varikliams;

46.3.2. po 2013 m. rugsėjo 30 d. - R kategorijos varikliams.

47. Draudžiama pradėti eksploatuoti naujus variklius ir traktorius, kurių variklių išmetamieji teršalai neatitinka 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/25/EB reikalavimų. Variklius ir traktorius, kurių varikliai nurodyti šių taisyklių 46.1-46.3 punktuose, draudžiama pradėti eksploatuoti nuo šių datų:

47.1. H kategorijos variklius - po 2005 m. gruodžio 31 d.;

47.2. I kategorijos variklius - po 2006 m. gruodžio 31 d.;

47.3. K kategorijos variklius - po 2006 m. gruodžio 31 d.;

47.4. J kategorijos variklius - po 2007 m. gruodžio 31 d.;

47.5. L kategorijos variklius - po 2010 m. gruodžio 31 d.;

47.6. M kategorijos variklius - po 2011 m. gruodžio 31 d.;

47.7. N kategorijos variklius - po 2011 m. gruodžio 31 d.;

47.8. P kategorijos variklius - po 2012 m. gruodžio 31 d.;

47.9. Q kategorijos variklius - po 2013 m. gruodžio 31 d.;

47.10. R kategorijos variklius - po 2014 m. rugsėjo 30 d.

48. 47 punkto reikalavimai netaikomi varikliams, kurie montuojami į traktorius, skirtus eksportui į ne Europos Sąjungos šalis, ar kurie skirti eksploatuojamų traktorių varikliams pakeisti.

49. Varikliams, priklausantiems kategorijoms nuo H iki R (nurodytiems šių taisyklių 47 punkte), kurių pagaminimo data yra ankstesnė už nurodytąsias, 47 punkte nurodyti terminai atidedami dvejiems metams. Traktorius, kuriuose sumontuoti tokie varikliai, Lietuvoje galima registruoti, parduoti ar pradėti naudoti ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po 47 punkte nurodytų datų.

50. Variklių tipams ar variklių šeimoms, atitinkantiems 7 priede pateiktas ribines vertes, iki 47 straipsnyje nustatytų datų leidžiama taikyti specialų ženklinimą ir žymėjimą, kurie rodytų, kad šie varikliai dar iki nustatytųjų datų atitinka išmetamųjų teršalų ribines vertes.

 

501. Šių taisyklių 5.1.2, 5.1.4.1 ir 5.2 punktuose nurodytiems T2, T4.1 ir C2 kategorijų traktoriams, kuriuose sumontuoti L-R kategorijų varikliai, 46.2, 46.3 ir 47 punktuose nurodytos datos nukeliamos trejiems metams. Iki šio laikotarpio pabaigos L-R kategorijų varikliams toliau taikomi III A etapo reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-568, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4256 (2012-07-12)

 

51. Nukrypstant nuo direktyvos 2000/25/EB 3 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų, galima pradėti naudoti traktorius su varikliais, kurie atitinka ankstesnio, einančio iš karto prieš taikomą etapą,  išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo etapo reikalavimus, jeigu atitikties įvertinimo įstaiga pagal direktyvos 2000/25/EB IV priede nurodytas procedūras yra, gamintojui prašant, išdavusi jam leidimą pateikti rinkai ribotą traktorių su tokiais varikliais skaičių.

Lankstumo schema pradedama taikyti, kai prasideda atitinkamas išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo etapas, o jos taikymas turi trukti tokį pat laikotarpį, kaip ir pats etapas. Direktyvos 2000/25/EB IV priedo 1.2 skirsnyje išdėstyta lankstumo schema taikoma tik pagal IIIB etapo trukmę. Variklių kategorijai, kuriai nėra nustatyto paskesnio (IV) etapo, lankstumo schema taikoma trejus metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4256 (2012-07-12)

511.Traktorių gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti lankstumo schema, turi laikytis direktyvos 2000/25/EB IV priede numatytų reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-568, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4256 (2012-07-12)

 

52. Pakaitiniai varikliai turi atitikti ribines vertes, kurias keičiamasis variklis privalėjo atitikti pirminio tiekimo rinkai metu. Žodžiai „pakaitinis variklis" įrašomi variklio etiketėje arba vartotojo instrukcijoje.

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-530, 2005-11-14, Žin., 2005, Nr. 137-4941 (2005-11-19)

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. EB tipo patvirtinimo procedūros pagal šių taisyklių nuostatas atliekamos:

53.1. T1, T2 ir T3 kategorijų techninių priemonių:

53.1.1. naujų EB tipų - nuo 2005 m. liepos 1 d.;

53.1.2. pradedamų eksploatuoti naujų - nuo 2009 m. liepos 1 d.;

 

53.2. kitų, nei šių taisyklių 53.1 punkte nurodytų, techninių priemonių - kai įsigalios visos taikytinos atskirosios direktyvos, nurodytos šių taisyklių 2 priedo 1 ir 2 punktuose:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-447, 2006-11-14, Žin., 2006, Nr. 124-4733 (2006-11-18)

 

53.2.1. naujų EB tipų - po trejų metų nuo paskutinės atskirosios direktyvos įsigaliojimo;

53.2.2. pradedamų eksploatuoti naujų - po šešerių metų nuo paskutinės atskirosios direktyvos įsigaliojimo.

 

531. Šių taisyklių 2 priedo 1 punkto lentelės 2.2, 17.1, 18.1 ir 22.4 eilučių ir 2 priedo 2 punkto lentelės 2.2, 17.1, 18.1 ir 22.4 eilučių pakeitimai, padaryti direktyva 2010/62/ES, taikomi:

531.1. T1, T2 ir T3 kategorijų traktoriams:

531.1.1. naujų EB tipų -  nuo 2011 m. rugsėjo 29 d.;

531.1.2. pradedamiems eksploatuoti naujiems -  nuo 2012 m. rugsėjo 29 d.;

531.2. T4.3 kategorijų traktoriams:

531.2.1. naujų EB tipų -  nuo 2013 m. rugsėjo 29 d.;

531.2.2. pradedamiems eksploatuoti naujiems -  nuo 2016 m. rugsėjo 29 d.;

531.3. T4.1, T4.2, T5 ir C kategorijų traktoriams ir R ir S kategorijų techninėms priemonėms nuo taisyklių 53.2.1 ir 53.2.2 punktuose nurodytų datų.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-171, 2011-03-01, Žin., 2011, Nr. 28-1358 (2011-03-05)

 

54. Gamintojams prašant, EB tipo patvirtinimo procedūros pagal šias taisykles gali būti pradėtos taikyti nuo visų atskirųjų direktyvų, taikomų to tipo techninei priemonei, įsigaliojimo datos.

 

55. Nuo 2007 m. sausio 1 d. atitikties įvertinimo įstaiga techninėms priemonėms, kurios atitinka 1974 m. kovo 4 d. Tarybos direktyvos 74/151/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių tam tikras dalis ir techninius rodiklius, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 2 tomas, p. 83) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. kovo 2 d. Komisijos direktyva 2006/26/EB (OL 2006 L 65, p. 22) (toliau - direktyva 74/151/EEB), 1977 m. kovo 29 d. Tarybos direktyvos 77/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiantį triukšmo lygį, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 4 tomas, p.21) su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyva 2006/26/EB (toliau - direktyva 77/311/EEB), 1978 m. spalio 17 d. Tarybos direktyvos 78/933/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sumontavimu, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 5 tomas, p.218) su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyva 2006/26/EB (toliau - direktyva 78/933/EEB), ir 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/173/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikras ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių sudėtines dalis ir technines charakteristikas, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 9 tomas, p. 333) su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyva 2006/26/EB (toliau - direktyva 89/173/EEB), reikalavimus, suteikia EB tipo patvirtinimą ir šias technines priemones Lietuvoje galima registruoti, parduoti ar pradėti naudoti.

56. Nuo 2007 m. liepos 1 d. atitikties įvertinimo įstaiga nesuteikia EB tipo patvirtinimo techninėms priemonėms, kurios neatitinka direktyvų 74/151/EEB, 77/311/EEB, 78/933/EEB ir 89/173/EEB reikalavimų.

57. Nuo 2009 m. liepos 1 d. naujų techninių priemonių, kurios neatitinka direktyvų 74/151/EEB, 78/933/EEB, 77/311/EEB ir 89/173/EEB reikalavimų, atitikties sertifikatai laikomi negaliojančiais, šios techninės priemonės Lietuvoje negali būti registruojamos, parduodamos ar pradėtos naudoti.

Papildyta 55-57 punktais:

Nr. 3D-447, 2006-11-14, Žin., 2006, Nr. 124-4733 (2006-11-18)

 

58. Atitikties įvertinimo įstaigos sprendimai, kuriais atsisakoma suteikti EB tipo patvirtinimą, ar toks patvirtinimas panaikinamas arba gaminį atsisakoma registruoti, uždraudžiama parduoti ar naudoti, turi būti išsamiai pagrįsti ir nurodytos jų priežastys. Apie sprendimą pranešama gamintojui. Sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

 

Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų

priekabų ir prikabinamųjų mašinų

atitikties įvertinimo taisyklių

1 priedas

 

I. INFORMACINIO DOKUMENTO PAVYZDŽIAI

 

 

1 pavyzdys

Išsamus duomenų sąrašas

0. Bendrieji Dalykai

0.1. Modelis (-iai) (gamintojo įregistruotas prekės ženklas)

0.2. Tipas (nurodomi galimi variantai ir versijos)

0.2.0. Techninės priemonės užbaigtumas:

komplektinė/sukomplektuota/nekomplektinė techninė priemonė1

Jei techninė priemonė sukomplektuota, nurodyti ankstesnio gamintojo pavadinimą ir adresą ir nekomplektinės ar komplektinės techninės priemonės patvirtinimo numerį.

0.2.1. Prekės (komercinis) pavadinimas (-ai) (jei yra)

0.3. Tipo tapatumo nustatymo priemonės, jei pažymėtos ant techninės priemonės.

0.3.1. Gamintojo lentelė (vieta ir tvirtinimo būdas)

0.3.2. Važiuoklės tapatumo numeris (vieta)

0.4. Techninės priemonės kategorija4

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas

0.6. Ženklinimo lentelių ir įrašų vieta bei pritvirtinimo būdas (nuotraukos arba brėžiniai)

0.7. Sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių junginių EB tipo patvirtinimo ženklo vieta ir .paženklinimo būdas0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

1. bendrieji Techninės priemonės konstrukcijos duomenys

(Pridedamos pavyzdinės versijos 3/4 priekinės dalies ir 3/4 galinės dalies nuotraukos ar brėžiniai ir visos techninės priemonės techninis brėžinys)

1.1. Ašių ir ratų skaičius

1.1.1. Ašių su dvigubais ratais skaičius ir išdėstymas (jei taikytina)

1.1.2. Vairuojamųjų ašių skaičius ir išdėstymas

1.1.3. Varančiosios ašys (skaičius, vieta, sujungimas)

1.1.4. Stabdžius turinčios ašys (skaičius, vieta)

1.2. Variklio vieta ir komponuotė

1.3. Vairaračio padėtis techninėje priemonėje: kairėje/dešinėje/per vidurį1

1.4. Vairavimo vieta keičiama: taip/ne1

1.5. Važiuoklė: lanksčiai sujungtas rėmas/pusrėmis/berėmė/kitokia1

1.6. Techninė priemonė, skirta eismui: kairiąja/dešiniąja1 kelio puse

2. MASĖ IR MATMENYS5 (kg ir mm) (jei reikia pateikiami brėžiniai)

2.1. Techninės priemonės be krovinio masė:

2.1.1. Eksploatuoti parengtos nepakrautos techninės priemonės masė16 (kaip atskaitos taškas įvairioms atskirosiomis direktyvoms) (įskaitant nuo apsivertimo saugančią konstrukciją, išskyrus papildomus priedus, tačiau su aušalu, tepalais, degalais, įrankiais ir vairuotoju)6:

- didžiausia

- mažiausia

2.1.1.1. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai puspriekabė ar prikabinamoji mašina su svorio centre esančia ašimi, sukabinimo taško apkrova

2.2. Didžiausia gamintojo deklaruojama masė

2.2.1. Didžiausia techniškai leidžiama techninės priemonės masė pagal padangų specifikaciją

2.2.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jei tai puspriekabė ar prikabinamoji mašina su svorio centre esančia ašimi, sukabinimo taško apkrova

2.2.3. Šios masės paskirstymo ašims ribos (nurodyti mažiausias ribas procentais priekinei ir galinei ašims) ir, jei tai puspriekabė ar prikabinamoji mašina su svorio centre esančia ašimi, sukabinimo taško apkrova

2.2.3.1. Masė ir padangos:

Ašies Nr.

Padangų matmenys

Leistinoji apkrova

Didžiausia techniškai leistina ašiai tenkanti masė

Didžiausia leistina vertikali sukabinimo taško apkrova7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Naudingas krovinys16.

2.3. Balastiniai svarmenys (bendra masė, medžiaga, sudėtinių dalių skaičius):

2.3.1. Šios masės paskirstymas ašims

 

2.4. Techniškai leistina vilkti masė (atsižvelgiant į sukabintuvo tipą):

2.4.1. Velkamoji masė be stabdžių2.4.2. Atskira stabdžių sistema stabdoma velkamoji masė

2.4.3. Inercijos jėgų stabdoma velkamoji masė

2.4.4. Velkamoji masė, kai naudojamos hidraulinė arba pneumatinė stabdžių sistema

2.4.5. Bendra techniškai leistina traktoriaus ir priekabos junginio masė, kai naudojama tam tikra priekabos stabdymo sistema  .

2.4.6. Sukabinimo taško padėtis:

2.4.6.1. aukštis virš žemės paviršiaus:

2.4.6.1.1. didžiausias aukštis

2.4.6.1.2. mažiausias aukštis

2.4.6.2. atstumas nuo galinio tilto ašį kertančios vertikalios plokštumos

2.4.6.2.1. didžiausias

2.4.6.2.2. mažiausias

2.4.6.3. didžiausia statinė sukabinimo taško vertikali apkrova ir (arba) jam tenkanti techniškai leistinos masės dalis  .

2.4.6.3.1. traktoriaus

2.4.6.3.2. puspriekabės (prikabinamosios mašinos) arba priekabos, kurios tiltas sutampa su jos svorio centru (prikabinamosios mašinos)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-513, 2010-05-28, Žin., 2010, Nr. 64-3179 (2010-06-03)

 

2.5. Tarpuratis8:

2.5.1. Puspriekabės (prikabinamosios mašinos):

2.5.1.1. atstumas tarp sukabinimo įtaiso kaiščio ir pirmosios galinės ašies

2.5.1.2. atstumas tarp sukabinimo įtaiso kaiščio ir puspriekabės (prikabinamosios mašinos) galo

2.6. Didžiausia ir mažiausia kiekvienos ašies tarpvėžė (matuojant tarp įprastai uždėtų padangų ar dvigubų ratų padangų simetrijos plokštumų)9

2.7. Techninės priemonės matmenų ribos (bendrosios ir naudoti keliuose):

2.7.1. Važiuoklės be kėbulo:

2.7.1.1. Ilgis10 .

2.7.1.1.1. Didžiausias leistinas sukomplektuotos techninės priemonės ilgis

2.7.1.1.2. Mažiausias leistinas sukomplektuotos techninės priemonės ilgis  .

2.7.1.2. Plotis11:  .

2.7.1.2.1. Didžiausias leistinas sukomplektuotos techninės priemonės plotis

2.7.1.2.2. Mažiausias leistinas sukomplektuotos techninės priemonės plotis

2.7.1.3. Aukštis (eksploatuoti parengtos techninės priemonės)l2 (jei pakabos aukštį galima reguliuoti, nurodyti įprastinę padėtį važiuojant)  .

2.7.1.4. Priekinė iškyša13 .

2.7.1.4.1. Priekinės iškyšos kampas  . laipsnių

2.7.1.5. Galinė iškyša14

2.7.1.5.1. Galinės iškyšos kampas  laipsnių

2.7.1.5.2. Mažiausia ir didžiausia leistina sukabinimo taško iškyša14

2.7.1.6. Prošvaisa15:

2.7.1.6.1. Tarp ašių

2.7.1.6.2. Po priekine ašimi (-is)

2.7.1.6.3. Po galine ašimi (-is)

2.7.1.7. Kėbulo ir / arba vidaus elementų ir / arba įrangos ir / arba naudingojo krovinio svorio centro ribinės leistinosios padėtys

 

2.7.2. Gabaritiniai traktoriaus matmenys, įskaitant sukabinimo įtaisą

2.7.2.1. Ilgis (naudojant keliuose) (10):

didžiausias

mažiausias

2.7.2.2. Plotis (naudojant keliuose (11):

didžiausias

mažiausias

2.7.2.3. Aukštis (naudojant keliuose) (12):

didžiausias

mažiausias

2.7.2.4. Priekinė iškyša (13):.

didžiausia  .

mažiausia

2.7.2.5. Galinė iškyša (14):

didžiausia  .

mažiausia  .

2.7.2.6. Prošvaisa (15):

didžiausia

mažiausia

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-513, 2010-05-28, Žin., 2010, Nr. 64-3179 (2010-06-03)

 

 

3. VARIKLIS

1 dalis - Bendroji

3.1. Pagrindinis variklis (variklio tipas)1, 3, 21

3.1.1. Modelis(-iai) (gamintojo įmonės pavadinimas)

3.1.2. Pagrindinio variklio ir (jeigu taikytina) variklių šeimos tipas ir komercinis aprašas1

3.1.3.  Gamintojo tipo kodas, nurodytas ant variklio (-ių), ir jo tvirtinimo būdas

3.1.3.1.Variklio tipo numerio vieta, kodas ir tvirtinimo būdas  .

3.1.3.2. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklo vieta ir tvirtinimo būdas  .

3.1.4. Gamintojo pavadinimas ir adresas  .

3.1.5. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai)

3.1.6. Veikimo principas:

- kibirkštinis/slėginis uždegimas1

- tiesioginis/netiesioginis įpurškimas1

- keturtaktis/dvitaktis1

3.1.7. Degalai:

dyzelinas/benzinas/suskystintos naftos dujos/kiti1

 

2 dalis - Šeimai priklausančio variklio tipas

 

3.2. Šeimos pagrindinio variklio pagrindiniai techniniai duomenys3

3.2.1. Kompresinio uždegimo variklio aprašas

3.2.1.1.Gamintojas   .

3.2.1.2. Gamintojo variklio kodas, pritvirtintas prie variklio  .

3.2.1.3. Keturtaktis/dvitaktis1

3.2.1.4. Cilindro skersmuo  . mm

3.2.1.5. Stūmoklio eiga  . mm

3.2.1.6. Cilindrų skaičius ir išdėstymas  .

3.2.1.7. Cilindro darbinis tūris  cm3

3.2.1.8. Vardiniai sūkiai  min-1

3.2.1.9. Didžiausio sukimo momento sūkiai   .  min-1

3.2.1.10. Suspaudimo laipsnis2  .

3.2.1.11. Uždegimo sistemos aprašas   .

3.2.1.12. Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžiniai

3.2.1.13. Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas  .

3.2.1.14. Aušinimo sistema:

3.2.1.14.1. Skysčiu:

3.2.1.14.1.1. Skysčio tipas

3.2.1.14.1.2. Cirkuliacijos siurblys (-iai): yra/nėra1

3.2.1.14.1.3. Charakteristikos arba modelis (-iai) ir tipas (-ai) (jei taikytina)

3.2.1.14.1.4. Pavaros perdavimo skaičius (-iai) (jei taikytina)  .

3.2.1.14.2. Oru:

3.2.1.14.2.1. Ventiliatorius (-iai): yra/nėra 1

3.2.1.14.2.2. Charakteristikos arba modelis (-iai) ir tipas (-ai) (jei taikytina)

3.2.1.14.2.3. Pavaros perdavimo skaičius (-iai) (jei taikytina)

3.2.1.15. Gamintojo leistina temperatūra:

3.2.1.15.1. Aušinimas skysčiu: didžiausia išėjimo temperatūra  K

3.2.1.15.2. Aušinimas oru: atskaitos taškas

Didžiausia temperatūra atskaitos taške  K

3.2.1.15.3. Didžiausia tiekiamo oro temperatūra tarpinio aušintuvo išėjimo taške (jeigu taikytina)  K

3.2.1.15.4. Didžiausia išmetamųjų dujų  temperatūra išmetimo vamzdžiuose prie išmetimo kolektoriaus
jungių  . K

3.2.1.15.5. Tepalo temperatūra: mažiausia  K,  didžiausia:  K

3.2.1.16. Turbokompresorius: yra/nėra1

3.2.1.16.1. Modelis

3.2.1.16.2. Tipas  .

3.2.1.16.3. Sistemos aprašas (pvz., didžiausias slėgis, išleidimo vožtuvas, kai taikytina)

3.2.1.16.4. Tarpinis aušintuvas: yra/nėra1

3.2.1.17. Įleidimo sistema: didžiausias leistinas išretėjimas, kai visiškai apkrautas variklis veikia vardiniais
sūkiais  . kPa

3.2.1.18. Išmetimo sistema: didžiausias leistinas priešslėgis, kai visiškai apkrautas variklis veikia vardiniais
sūkiais  kPa

3.2.2. Papildomos taršą mažinančios priemonės (jei įrengtos ir jei neaprašytos kitur)

Aprašas ir / arba1 schemos

3.2.3. Degalų tiekimas:

3.2.3.1. Tiekimo siurblys:

Slėgis2   kPa arba charakteristikų diagrama

3.2.3.2. Įpurškimo sistema:

3.2.3.2.1. Siurblys:

3.2.3.2.1.1. Modelis (-iai)  .

3.2.3.2.1.2.  Tipas (-ai)

3.2.3.2.1.3. Patiekiamas degalų kiekis  mm3 per taktą arba ciklą2, esant vardiniam siurblio sukimosi
dažniui  min-1 (vardinis) ir   . min-1 (didžiausias sukimo momentas), arba diagrama

Nurodyti taikytą metodą: su varikliu / bandymų stende 1

3.2.3.2.1.4.  Įpurškimo paankstinimas:

3.2.3.2.1.4.1. Įpurškimo paankstinimo grafikas2

3.2.3.2.1.4.2. Degalų įpurškimo ciklo diagrama2

3.2.3.2.2.  Įpurškimo vamzdynas:

3.2.3.2.2.1. Ilgis  . mm

3.2.3.2.2.2. Vidinis skersmuo  . mm

3.2.3.2.3. Purkštuvas (-ai):

3.2.3.2.3.1. Modelis (-iai)

3.2.3.2.3.2. Tipas (-ai)  .

3.2.3.2.3.3. Pradinis slėgis2  kPa  arba charakteristikų diagrama1

3.2.3.2.4. Reguliatorius:

3.2.3.2.4.1. Modelis (-iai)

3.2.3.2.4.2. Tipas (-ai)

3.2.3.2.4.3. Išsijungimo sūkių dažnis, esant visai apkrovai2  min-1

3.2.3.2.4.4. Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos2  . min-1

3.2.3.2.4.5. Tuščiosios eigos sūkių dažnis2  . min-1

3.2.3.3. Šaltojo užvedimo sistema:

3.2.3.3.1. Modelis (-iai)

3.2.3.3.2. Tipas (-ai)   .

3.2.3.3.3. Aprašas

3.2.4. Skirstymo fazių diagrama:

3.2.4.1. Didžiausia vožtuvo eiga ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba
lygiavertės charakteristikos

3.2.4.2. Standartiniai tarpeliai ir / arba nustatymų diapazonas1

3.2.4.3. Reguliuojama paskirstymo sistema (įsiurbimui ir / arba išmetimui, jeigu taikytina)

3.2.4.3.1. Tipas: nenutrūkstamo veikimo arba įjungiama/išjungiama

3.2.4.3.2. Kumštelio  kampo keitimas

3.2.5. Angų išdėstymas:

3.2.5.1. Vieta, dydis ir numeravimas  .

3.2.6. Elektroninio valdymo funkcijos. Jei variklis turi elektroninio valdymo funkcijų, turi būti pateikti
eksploatacinių charakteristikų  duomenys:

3.2.6.1. Modelis

3.2.6.2. Tipas

3.2.6.3. Sudėtinių dalių skaičius

3.2.6.4. Elektroninio valdymo įrenginio vieta

3.2.6.4.1. Sekamosios sudėtinės dalys

3.2.6.4.2. Valdomosios sudėtinės dalys

3 dalis - Slėginio uždegimo variklių šeima

 

3.3. Variklių šeimos pagrindiniai techniniai duomenys

3.3.1. Šeimai priklausančių variklių tipų sąrašas:

3.3.1.1. Variklių šeimos pavadinimas:

3.3.1.2. Šeimai priklausančių variklių tipų techniniai duomenys:

 

 

 

 

 

 

Pagrindinis variklis

Variklių tipai

 

 

 

 

 

Cilindrų skaičius

 

 

 

 

 

Vardiniai sūkiai (min-1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per vieną taktą (mm3) esant vardiniams sūkiams

 

 

 

 

 

Vardinė naudingoji galia (kW)

 

 

 

 

 

Didžiausio sukimo momento sūkiai  (min-1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per vieną taktą (mm3) esant didžiausiam sukimo momentui

 

 

 

 

 

Didžiausias sukimo momentas (Nm)

 

 

 

 

 

Tuščiosios eigos sūkiai (min-1)

 

 

 

 

 

Cilindro tūrio procentinė dalis palyginti su pagrindiniu varikliu

 

 

 

 

100

 

4 dalis - Variklio tipas

 

3.4. Variklio tipo pagrindiniai techniniai duomenys

3.4.1. Variklio aprašas:

3.4.1.1. Gamintojas

3.4.1.2. Gamintojo variklio kodas, pritvirtintas prie variklio

3.4.1.3. Keturtaktis/dvitaktis1

3.4.1.4. Cilindro skersmuo  . mm

3.4.1.5. Stūmoklio eiga  mm

3.4.1.6. Cilindrų skaičius ir išdėstymas

3.4.1.7. Cilindro darbinis tūris  cm3

3.4.1.8. Vardiniai sūkiai   . min-1

3.4.1.9. Didžiausio sukimo momento sūkiai  min-1

3.4.1.10. Suspaudimo laipsnis2

3.4.1.11. Uždegimo sistema

3.4.1.12. Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžinys (-iai)

3.4.1.13. Įleidimo ir išmetimo angų mažiausias skerspjūvis

3.4.1.14. Aušinimo sistema

3.4.1.14.1. Skysčiu:

3.4.1.14.1.1. Skysčio tipas

3.4.1.14.1.2. Cirkuliacijos siurblys (-iai): yra/nėra1

3.4.1.14.1.3. Charakteristikos arba modelis (-iai) ir tipas (-ai) (jei taikytina)

3.4.1.14.1.4. Pavaros perdavimo skaičius (-iai) (jei taikytina):

3.4.1.14.2. Oru

3.4.1.14.2.1. Ventiliatorius (-ai): yra/nėra1

3.4.1.14.2.2. Charakteristikos arba modelis (-iai) ir tipas (-ai) (jei taikytina)

3.4.1.14.2.3. Pavaros perdavimo skaičius (-iai) (jei taikytina)

3.4.1.15. Gamintojo leistina temperatūra:

3.4.1.15.1. Aušinimas skysčiu: didžiausia išėjimo temperatūra  K

3.4.1.15.2. Aušinimas oru: atskaitos taškas   .

Didžiausia temperatūra atskaitos taške   . K

3.4.1.15.3. Didžiausia tiekiamo oro temperatūra  tarpinio aušintuvo išėjimo taške (jeigu taikytina)  K

3.4.1.15.4. Didžiausia išmetamųjų dujų temperatūra išmetimo vamzdžiuose prie išmetimo kolektoriaus
jungių  K

3.4.1.15.5. Tepalo temperatūra: žemiausia  K,   aukščiausia  . K

3.4.1.16. Turbokompresorius: yra/nėra1

3.4.1.16.1. Modelis

3.4.1.16.2. Tipas   .

3.4.1.16.3. Sistemos aprašas (pvz., didžiausias slėgis, apsauginis vožtuvas, jeigu taikytina)   .

3.4.1.16.4. Tarpinis aušintuvas: yra/nėra1

3.4.1.17. Įleidimo sistema: didžiausias leistinas išretėjimas, kai visiškai apkrautas variklis veikia vardiniais
sūkiais  . kPa

3.4.1.18. Išmetimo sistema: didžiausias leistinas priešslėgis, kai visiškai apkrautas variklis veikia vardiniais
sūkiais  . kPa2

3.4.2. Papildomos taršą mažinančios priemonės (jei įrengtos ir jei neaprašytos kitur)

Aprašas ir (arba) schema (-os)

3.4.3. Degalų tiekimas

3.4.3.1. Tiekimo siurblys

Slėgis2  kPa arba charakteristikų diagrama

3.4.3.2. Įpurškimo sistema

3.4.3.2.1. Siurblys:

3.4.3.2.1.1. Modelis (-iai)

3.4.3.2.1.2. Tipas (-ai)

3.4.3.2.1.3. Patiekiamas degalų kiekis  mm3 per taktą arba ciklą2, esant vardiniam siurblio sukimosi
dažniui  min-1 (vardinis) ir   . min-1 (didžiausias sukimo momentas), arba diagrama. Nurodyti taikytą metodą: su varikliu arba siurblio bandymų stende1

3.4.3.2.1.4. Įpurškimo paankstinimas:

3.4.3.2.1.4.1. Įpurškimo paankstinimo grafikas2

3.4.3.2.1.4.2. Degalų įpurškimo ciklo diagrama2  .

3.4.3.2.2. Įpurškimo vamzdynas:

3.4.3.2.2.1. Ilgis  mm

3.4.3.2.2.2. Vidinis skersmuo  . mm

3.4.3.2.3. Purkštuvas (-ai):

3.4.3.2.3.1. Modelis (-iai)

3.4.3.2.3.2. Tipas (-ai)  .

3.4.3.2.3.3. Pradinis slėgis2 arba charakteristikų diagrama1

3.4.3.2.4. Reguliatorius (-iai):

3.4.3.2.4.1. Modelis (-iai)  .

3.4.3.2.4.2. Tipas (-ai)

3.4.3.2.4.3. Įsijungimo sūkių dažnis, esant visai apkrovai2  min-1

3.4.3.2.4.4. Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos2  min-1

3.4.3.2.4.5. Tuščiosios eigos sūkių dažnis2   . min-1

3.4.4. Šaltojo užvedimo sistema:

3.4.4.1. Modelis (-iai)  .

3.4.4.2. Tipas (-ai)

3.4.4.3. Aprašas

3.4.5. Skirstymo fazių diagrama

3.4.5.1. Didžiausia vožtuvo eiga ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu
arba lygiavertės charakteristikos

3.4.5.2. Standartiniai tarpeliai ir / arba nustatymų diapazonas1

3.4.5.3. Reguliuojama  paskirstymo sistema (įsiurbimui ir / arba išmetimui, jeigu taikytina)

3.4.5.3.1. Tipas: nenutrūkstamo veikimo arba įjungiama/išjungiama

3.4.5.3.2. Kumštelio kampo keitimas  .

3.4.6. Angų išdėstymas  .

3.4.6.1. Vieta, dydis, numeravimas  .

3.4.7. Elektroninio valdymo funkcijos. Jei variklis turi elektroninio valdymo funkcijų, turi būti pateikti
eksploatacinių charakteristikų duomenys:

3.4.7.1. Modelis

3.4.7.2. Tipas

3.4.7.3. Sudėtinių dalių skaičius

3.4.7.4. Elektroninio valdymo įrenginio vieta

3.4.7.4.1. Sekamosios sudėtinės dalys

3.4.7.4.2. Valdomosios sudėtinės dalys  .

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-530, 2005-11-14, Žin., 2005, Nr. 137-4941 (2005-11-19)

 

4. Transmisija16

4.1. Transmisijos sistemos schema

4.2. Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir kt.)

4.2.1. Elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių (jei įrengta) trumpas aprašas  .

4.3. Variklio smagračio inercijos momentas

4.3.1. Papildomas inercijos momentas, jeigu neįjungta jokia pavara

4.4. Sankaba (tipas) (jei įrengta)

4.4.1. Didžiausias sukimo momento pokytis (jei taikytina)

4.5. Pavarų dėžė (tipas, tiesioginis įjungimas, valdymo būdas) (jei įrengta)

4.6. Pavarų perdavimo skaičiai (jei yra) su arba be paskirstymo dėžės17:

Pavara

Pavarų dėžės perdavimo skaičius

Paskirstymo dėžės perdavimo skaičius (-iai)

Galinės pavaros perdavimo skaičius

Bendrasis perdavimo skaičius

Didžiausias nepertraukiamos belaipsnės pavaros

1

2

3

 

 

 

 

Mažiausias nepertraukiamos belaipsnės pavaros

Atbulinės eigos

1

 

 

 

 

 

 

4.6.1. Didžiausieji  varančiųjų ratų padangų matmenys

4.7. Apskaičiuotas didžiausias traktoriaus projektinis greitis, važiuojant aukščiausia pavara (nurodomi skaičiuojant taikyti faktoriai)17 km/h

4.7.1. Išmatuotas didžiausias greitis  km/h

4.8. Tikrasis nuvažiuojamas atstumas, kai varantieji ratai apsisuka vieną kartą

4.9. Greičio ribotuvas: yra/nėra1

4.9.1. Aprašas

4.10. Spidometras, tachometras ir valandų skaitiklis (jei įrengti):

4.10.1. Spidometras (jei įrengtas)

4.10.1.1. Veikimo principas ir pavaros mechanizmo aprašas

4.10.1.2. Prietaiso konstanta   .

4.10.1.3. Matavimo mechanizmo paklaida  .

4.10.1.4. Bendrasis pavaros perdavimo skaičius

4.10.1.5. Prietaiso skalės ar kitų rodmenų pateikimo įtaisų konstrukcija  .

4.10.1.6. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas   ....

4.10.2. Tachometras ir valandų skaitiklis (jei įrengti): yra/nėra1

4.11. Diferencialo blokavimo mechanizmas (jei įrengtas): yra/nėra1

4.12. Darbo velenas (-ai) (sūkiai ir šio skaičiaus santykis su variklio sūkiais) (skaičius, tipas ir vieta):

4.12.1. pagrindinis darbo velenas (-ai)

4.12.2. kitas (-i):

4.12.3. Darbo veleno apsauga (-ai) (aprašas, matmenys, brėžiniai, nuotraukos)

4.13. Variklio dalių, išsikišusių dalių ir ratų apsauga (aprašai, brėžiniai, eskizai, nuotraukos):

4.13.1. Vienpusė apsauga

4.13.2. Daugiapusė apsauga

4.13.3. Apsauga visiškai uždengiant

4.14. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas (jei įrengti)

5. AŠYS

5.1. Kiekvienos ašies aprašas

5.2. Modelis (kai taikytina)

5.3. Tipas (kai taikytina)  .

6. Pakaba (kai taikytina)

6.1. Ribiniai (didžiausi-mažiausi) padangos/rato deriniai (jei tokių yra) (matmenys, charakteristikos, pripūtimo slėgis naudojant keliuose, didžiausia leistina apkrova, ratų matmenys ir priekio/galo deriniai)

6.2. Kiekvienos ašies ar rato pakabos tipas (jei įrengta):

6.2.1. Aukščio reguliavimas: yra/nėra/galima įrengti1 6.2.2. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių (jei įrengtos) aprašas

6.3. Kiti įrenginiai (jei įrengti)  .

7. VairO MECHANIZMAS (aprašomoji schema)

7.1. Vairo mechanizmo kategorija: rankinis/su papildomu energijos šaltiniu/su stiprintuvu1

7.1.1. Keičiamos padėties vairuotojo sėdynė (aprašas)  .

7.2. Pavara ir valdymas:

7.2.1. Vairo mechanizmo pavaros tipas (nurodomas priekinių  ir galinių ratų,  jei taikoma)  ...

7.2.2. Sujungimas su ratais (nurodyti ir nemechanines priemones; priekiniais ir galiniais, jei taikytina)  .

7.2.2.1. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas (jei įrengta)

7.2.3. Vairo mechanizmo stiprintuvas (jei naudojamas):   .

7.2.3.1. Veikimo būdas ir schema, modelis (-iai) ir tipas (-ai)  .

7.2.4. Viso vairo mechanizmo schema, kurioje nurodyta įvairių su vairavimu susijusių įtaisų išdėstymas techninėje priemonėje

7.2.5. Vairo mechanizmo (-ų) valdymo schema (-os)

7.2.6. Vairo mechanizmo reguliavimo (jei galimas) ribos ir būdas

7.3. Didžiausias ratų (jei pasukami) pasukimo kampas

7.3.1. Į dešinę  laipsnių; vairaračio apsisukimų skaičius

7.3.2. Į kairę  . laipsnių; vairaračio apsisukimų skaičius

7.4. Mažiausias posūkio spindulys (be stabdymo)18

7.4.1. Į dešinę  . mm

7.4.2. Į kairę  . mm

7.5. Vairo mechanizmo reguliavimo būdas (jei taikytina)  .

7.6. Trumpas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas (jei įrengtos)

8. Stabdžiai (bendra ir veikimo schemos)19

8.1. Darbinių stabdžių sistema  .

8.2. Pagalbinių stabdžių sistema (jei įrengta)  .

8.3. Stovėjimo stabdys

8.4. Kiti papildomi stabdymo įtaisai (ir ypač lėtintuvai)  .

8.5. Jei techninė priemonė su stabdžių antiblokavimo sistema, sistemos veikimo aprašas (įskaitant visas elektronines dalis), elektros jungčių schema, hidraulinės arba pneumatinės sistemos schema

8.6. Tiksliai išvardytų stabdžių sistemos sudėtinių dalių sąrašas  .

8.7. Didžiausių leistinų padangų ant stabdžius turinčių ašių matmenys

8.8. Stabdžių sistemos skaičiavimas (santykis tarp stabdymo jėgų sumos ratų apskritime ir stabdymo valdiklį veikiančios jėgos)

8.9. Kairiojo ir dešiniojo stabdžių valdiklių blokavimas  .

8.10. Išorinis energijos šaltinis (-iai) (jei įrengtas) (techniniai duomenys, energijos rezervuarų talpa, didžiausias ir mažiausias slėgis, manometras ir  mažiausio slėgio įspėjamasis įtaisas prietaisų skydelyje, vakuumo rezervuarai ir tiekimo vožtuvas, tiekimo kompresoriai, slėginės įrangos atitiktis reikalavimams)

8.11. Techninės priemonės turinčios priekabos stabdymo įtaisus:

8.11.1. Priekabos stabdžių poveikio įtaisas (aprašas, techniniai duomenys)

8.11.2. Mechaninė/hidraulinė/pneumatinė jungtis1

8.11.3. Jungiamieji elementai, sukabinimo movos, saugos įtaisai (aprašas, brėžinys, schema)  .

8.11.4. Vienvamzdės ar dvivamzdės jungtys1

8.11.4.1. Manometrinis slėgis (vienvamzdėje jungtyje)  kPa

8.11.4.2. Manometrinis slėgis (dvivamzdėje jungtyje)  kPa

9. REGĖJIMO LAUKAS, ĮSTIKLINIMAI, PRIEKINIO STIKLO VALYTUVAI IR GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

9.1. Regėjimo laukas

9.1.1. Priekiniame regėjimo lauke esančių dalių brėžinys (-iai) arba nuotrauka (-os)

9.2. Įstiklinimai:

9.2.1. Atskaitos taško greito nustatymo duomenys  .

9.2.2. Priekinis stiklas (-ai):

9.2.2.1. Panaudota medžiaga (-os)

9.2.2.2. Tvirtinimo būdas

9.2.2.3. Polinkio kampas (-ai):  laipsniai

9.2.2.4. Sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)   .

9.2.2.5. Priekinio stiklo papildomi elementai, jų vieta ir glaustas elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių aprašas

9.2.3. Kiti langai:

9.2.3.1. Vietos  .

9.2.3.2. Panaudota medžiaga (-os)  .

9.2.3.3. Sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)   .

9.2.3.4. Šoninio lango valdymo mechanizmo elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių (jei įrengta) trumpas aprašas   .

9.3. Priekinio stiklo valytuvai: yra/nėra1 (aprašas, skaičius, veikimo dažnis)

9.4. Galinio vaizdo veidrodis (-iai):

9.4.1. Klasė (-ės)

9.4.2. Sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)

9.4.3. Techninės priemonės konstrukcijoje numatyta vieta

9.4.4. Pritvirtinimo būdas (-ai)  .

9.4.5. Galinį regėjimo lauką galinti apriboti papildoma įranga

9.4.6. Reguliavimo sistemos elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių (jei įrengta) trumpas aprašas

9.5. Apšalimo ir aprasojimo pašalinimas

9.5.1. Techninis aprašas

10. KONSTRUKCIJOS, APSAUGANČIOS NUO APSIVERTIMO, APSAUGA NUO ATMOSFEROS POVEIKIO, SĖDYNĖS, KROVINIŲ KĖBULAI

10.1. Konstrukcijos, apsaugančios nuo apsivertimo (angl. ROPS-rollover protective structure) (techniniai brėžiniai, nuotraukos, aprašas)

10.1.1. Rėmas (-ai):

10.1.1.0. Yra/nėra1

10.1.1.1. Prekės ženklas (-ai)

10.1.1.2. Sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)

10.1.1.3. Vidaus ir išorės matmenys

10.1.1.4. Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas   .

10.1.2. Kabina (-os):   .

10.1.2.0. Yra/nėra1

10.1.2.1. Prekės ženklas (-ai)

10.1.2.2. Sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)

10.1.2.3. Durys (skaičius, matmenys, atidarymo kryptis, užraktai ir vyriai)  .

10.1.2.4. Langai ir avarinis išėjimas (-ai) (skaičius, matmenys, vietos)

10.1.2.5. Kita nuo atmosferos poveikio sauganti įranga (aprašas)

10.1.2.6. Vidaus ir išorės matmenys

10.1.3. Apsauginis rėmas (-ai) sumontuotas priekyje/gale1, nulenkiamas žemyn ar ne1

10.1.3.0. Yra/nėra1

10.1.3.1. Aprašas (vieta, tvirtinimas ir kt.)

10.1.3.2. Prekės ženklas (-ai) arba pavadinimas (-ai)

10.1.3.3. Sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)

10.1.3.4. Matmenys

10.1.3.5. Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas

10.2. Vairuotojo laisvoji erdvė ir patekimas į vairuotojo kabiną (aprašas, charakteristikos, brėžiniai su matmenimis)

10.3. Sėdynės ir pakojos:  .

10.3.1. Vairuotojo sėdynė (-s) (brėžiniai, nuotraukos, aprašas)

10.3.1.1. Prekės ženklas (-ai) arba pavadinimas (-ai)

10.3.1.2. Sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)

10.3.1.3. Sėdynės tipo kategorija: A kategorija I/II/III klasė, B kategorija1

10.3.1.4. Vieta ir pagrindiniai techniniai duomenys

10.3.1.5. Reguliavimo sistema  .

10.3.1.6. Poslinkis ir fiksavimo sistema  .

10.3.2. Keleivių sėdynės (skaičius, matmenys, vieta ir charakteristikos)

10.3.3. Pakojos (skaičius, matmenys ir vieta)  .

10.4. Krovinių kėbulas:

10.4.1. Matmenys  . mm

10.4.2. Vieta  .

10.4.3. Techniškai leistinas krovinys  kg

10.4.4. Krovinio paskirstymas ašims  kg

10.5. Radijo trukdžių slopinimas

10.5.1. Variklio skyrių sudarančios kėbulo dalies ir arčiausiai jos esančios keleivių salono dalies formų bei sudėtinių medžiagų aprašas ir brėžiniai (nuotraukos)

10.5.2. Variklio skyriuje esančių metalinių sudėtinių dalių (pvz., šildymo įtaisų, atsarginio rato, oro filtro, vairo mechanizmo ir kt.) išdėstymo brėžiniai arba nuotraukos

10.5.3. Radijo trukdžių kontrolės įrangos lentelė ir brėžinys

10.5.4. Išsami informacija apie nuolatinės srovės varžų vardines vertes ir aukštos įtampos laidų ilginio metro vardines varžos vertes

11. Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai (techninės priemonės išorės techninės schemos, kuriose nurodyta visų įtaisų šviečiamojo paviršiaus vieta; žibintų skaičius, laidinis montavimas, EB tipo patvirtinimo ženklas ir šviesų spalva)

11.1. Privalomieji įtaisai:

11.1.1. Priekiniai artimųjų šviesų žibintai

11.1.2. Priekiniai gabaritiniai (šoniniai) žibintai

11.1.3. Galiniai gabaritiniai žibintai  .

11.1.4. Posūkio rodiklio žibintai:

- priekinis

- galinis  .

- šoninis  .

11.1.5. Galiniai šviesos atšvaitai

11.1.6. Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai

11.1.7. Stabdymo signalo žibintai

11.1.8. Avarinio signalizavimo įtaisas

11.2. Neprivalomi įtaisai:  .

11.2.1. Priekiniai tolimųjų šviesų žibintai

11.2.2. Priekiniai rūko žibintai  .

11.2.3. Galiniai rūko žibintai

11.2.4. Atbulinės eigos žibintai

11.2.5. Darbo žibintai

11.2.6. Stovėjimo žibintai

11.2.7. Skersinio kontūro gabaritiniai žibintai

11.2.8. Priekabos posūkio rodiklio įspėjamieji žibintai

11.3. Elektrinių (elektroninių) sudėtinių dalių (ne žibintų) trumpas aprašas (jeigu yra)

12. Kita įranga

12.1. Garso signalas (-ai) (vieta)  .

12.1.1. Sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai):   .

12.2. Mechaniniai traktoriaus ir velkamų techninių priemonių sukabintuvai

12.2.1. Sukabintuvo tipas (-ai)  .

12.2.2. Prekės ženklas (-ai)

12.2.3. Sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)

12.2.4. Įtaisas suprojektuotas didžiausiai  . kg horizontaliai apkrovai ir didžiausiai  kg vertikaliai apkrovai (jeigu įtaisą tokia apkrova veikia) 20

12.3. Hidraulinis keltuvas: tritaškė pakabinimo sistema: yra/nėra1

12.4. Jungtis, kuria priekabos apšvietimo ir šviesos signalų įtaisams tiekiama elektros energija (aprašas)

12.5. Valdymo įtaisų įrengimas, išdėstymas, veikimas ir ženklinimas (aprašas, nuotraukos arba schemos)

12.6. Galinio valstybinio numerio ženklo vieta (forma ir matmenys)

12.7. Priekinis sukabinimo įtaisas (techninis brėžinys)

12.8. Techninėje priemonėje įrengtų elektroninių įtaisų, kurie naudojami pakabinamiesiems arba velkamiesiems padargams veikti arba valdyti, aprašas

PASTABOS:

1. 1 Nereikalingą įrašą išbraukti.

2. 2 Nurodoma leistinoji nuokrypa.

3. 3 Jeigu daliai buvo suteiktas tipo patvirtinimas, jos aprašyti nereikia, jei į tą patvirtinimą daroma nuoroda. Dalies aprašyti nereikia, jeigu jos konstrukcija lengvai suprantama pagal pridėtas schemas arba brėžinius. Jeigu turi būti pridėtos nuotraukos arba brėžiniai, nurodomi kiekvienos antraštės atitinkamų priedų numeriai.

4. 4 Klasifikuojama pagal pateiktus apibrėžimus.

5. 5 Standartai ISO 612:1978 ir ISO 1176:1990.

6. 6 Laikoma, kad vairuotojo masė 75 kg.

7. 7 Sukabintuvo atskaitos centrui tenkanti statinė apkrova.

8. 8 Standartas ISO 612:1978 (6.4 p).

9. 9 Standartas ISO 4004:1983.

10. 10 Standartas ISO 612:1978 (6.1 p.).

11. 11 Standartas ISO 612:1978 (6.2 p.).

12. 12 Standartas ISO 612:1978 (6.3 p.).

13. 13 Standartas ISO 612:1978 (6.6 p.).

14.  14 Standartas ISO 612:1978 (6.7 p.).

 

15. 15 Standartas ISO 612/-6.8:1978.

Pastabos pakeitimai:

Nr. 3D-513, 2010-05-28, Žin., 2010, Nr. 64-3179 (2010-06-03)

 

16. 16 Prašoma informacija turėtų būti pateikiama apie visus galimus variantus.

17. 17 Leistina 5 % nuokrypa. Ši nuostata turi būti grindžiama išmatuotu ne didesniu kaip 43 km/h greičiu, įskaitant 3 km/h leistinąją nuokrypą (Direktyva 98/89/EB).

18. 18 Standartas ISO 789-3: 1993.

19. 19 Apie kiekvieną stabdžių sistemą turi būti pateikta tokia informacija:

stabdžių tipas ir ypatumai (techninė schema) (būgnai arba diskai ir kt., stabdomieji ratai, tų ratų stabdžių pavara, trinties paviršiai, jų savybės ir darbiniai plotai, būgnų, trinkelių arba diskų spinduliai, būgnų masė ir reguliavimo įtaisai), pavara ir valdymas (pridedama schema) (konstrukcija, reguliavimas, svirties perdavimo skaičiai, valdymo įtaisų vieta ir prieiga, mechaninės pavaros strektės valdikliai, pagrindinių pavaros dalių, valdymo cilindrų ir stūmoklių, stabdžių cilindrų techniniai duomenys).

20. 20 Sukabinimo įtaiso mechaninio atsparumo vertės.

21. 21 Jei paraiškos pateikiamos  daugiau nei dėl vieno pagrindinio variklio, kiekvienam varikliui turi būti pateikta atskira forma.

22.  22 Standartas ISO 612:1978 (6.9 p.).

2 pavyzdys

Supaprastintas informacinis dokumentas techninės priemonės EB tipui patvirtinti

0. Bendrieji dalykai

0.1. Modelis (-iai) (gamintojo įregistruotas prekės ženklas)

0.2. Tipas (nurodomi visi  variantai ir versijos)  .

0.2.0. Techninės priemonės išbaigtumo stadija:

komplektinė/sukomplektuota/nekomplektinė techninė priemonė1

Jei techninė priemonė sukomplektuota, nurodomas ankstesnio gamintojo pavadinimas ir adresas bei nekomplektinės ar komplektinės techninės priemonės tipo patvirtinimo numeris.

0.2.1. Prekės pavadinimas (-ai) (tam tikrais atvejais)

0.3. Tipo tapatumo priemonės, jei pažymėtos ant techninės priemonės:

0.3.1. Gamintojo lentelė (vieta ir tvirtinimo būdas):

0.3.2. Važiuoklės tapatumo numeris (vieta):  .

0.4. Techninės priemonės kategorija   .

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas

0.7. Sudėtinių dalių arba atskirųjų techninių junginių atveju  tipo patvirtinimo ženklo vieta ir paženklinimo būdas

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

1.  Bendrieji techninės priemonės konstrukcijos duomenys

(pridedamos pavyzdinės techninės priemonės versijos 3/4 priekinės dalies ir 3/4 galinės dalies nuotraukos arba brėžiniai ir visos techninės priemonės techninis brėžinys)

2.  Masė ir matmenys

3.  Variklis

4.  Transmisija

5.  Ašys

6.  Pakaba

7.  Vairo mechanizmas

8.  Stabdžiai

9.  Regos laukas, įstiklinimai, priekinio stiklo valytuvai ir galinio vaizdo veidrodžiai

10.  Konstrukcijos, apsaugančios nuo apsivertimo, apsauga nuo atmosferos poveikio, sėdynės, krovinių kėbulas

11.  Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

12.  Kita įranga

II. INFORMACINIO DOKUMENTO PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKA

1. Visi taisyklėse ir atskirosiose direktyvose nurodyti informaciniai dokumentai parengiami tik iš atskirų šio priedo 1 pavyzdyje pateikto išsamaus sąrašo dalių ir juose taikoma vien to sąrašo numeravimo sistema.

2. Su paraiška techninės priemonės tipui patvirtinti pateikiami trys informacinio dokumento egzemplioriai ir pridedamas pateikiamos medžiagos turinys. Kiekvienas būtinas brėžinys pagal atitinkamą mastelį turi būti nubraižytas A4 formato popieriuje arba pateiktas tokio paties formato aplanke. Brėžiniai ir nuotraukos (jeigu pateikiamos) turi būti pakankamai detalūs.

3. Jeigu gamintojas, pateikdamas paraišką techninės priemonės tipui patvirtinti, nepateikia pagal atskirąją direktyvą išduoto tos direktyvos reguliavimo srities reikalavimų laikymąsi patvirtinančio tipo patvirtinimo sertifikato, pateikiamas išsamus  informacinis dokumentas, nurodytas 1 pavyzdyje (išsamus techninės informacijos sąrašas).

4. Jeigu gamintojas, pateikdamas paraišką techninės priemonės tipui patvirtinti, pateikia vieną arba daugiau EB tipo patvirtinimų ar pagal atskirąsias direktyvas išduotų sudėtinių dalių EB tipo patvirtinimo sertifikatų, naudojamas  supaprastintas informacinis dokumentas (2 pavyzdys).

5. Šių taisyklių 5 priede (atitikties sertifikate) nurodyta informacija turi būti pateikta kiekvienoje iš 1-12 nurodyto 2 pavyzdžio eilučių apie kiekvieną techninės priemonės tipą/variantą/versiją.

6. Jeigu pagal atskirąją direktyvą išduoto techninio elemento tipo patvirtinimo nėra, informacija apie jį turi būti pateikta pagal 1 pavyzdyje pateiktą informacinį dokumentą, iš atskirų šio sąrašo dalių ir taikant vien šio sąrašo numeravimo sistemą.

7. Kai informacinio  dokumento punktuose yra keli įrašai, nurodantys galimus versijų derinius, įvairių versijų derinių duomenys surašomi lentelėje.

8. Kiekvienam tipo variantui parengiama atskira lentelė. Jei varianto deriniuose kai kurių duomenų reikšmės yra vienodos,  jos įrašomos į skiltį ,,Visos versijos". Kiekvienas variantas ir versija identifikuojami skaitmeniniu arba raidiniu skaitmeniniu kodu, kuris taip pat turi būti įrašytas atitinkamos techninės priemonės atitikties sertifikate, pateiktame šių taisyklių 5 priede. Ši informacija gali būti pateikta ir kitokia vaizdžia forma, jei pasiekiamas analogiškas tikslas.

Įrašo Nr.

Visos versijos

1 versija

2 versija

ir t. t.

„n" versija

 

 

 

 

 

 

 

9. Gamintojas turi atitikties įvertinimo įstaigai su paraiška įteikti visus susijusius  tipo patvirtinimo arba sudėtinių dalių EB tipo patvirtinimo sertifikatus (kartu su jų priedais). Informacija apie juos pateikiama lentelėje.

Objektas

EB tipo patvirtinimo ar sudėtinių dalių EB tipo patvirtinimo numeris

EB tipo patvirtinimo ar sudėtinių dalių EB tipo patvirtinimo data

Naudojama tipuose, variantuose, versijose

Pavyzdys

Stabdžiai

 

e1*76/432*97/54*0026*00

e4*76/432*97/54*0039*00

 

2000-02-03

2000-03-01

 

MF/320/U

MF/320/F

 

 

Nauja 2 priedo redakcija

Galioja nuo 2010 m. sausio 1 d.

Nr. 3D-865, 2009-11-11, Žin., 2009, Nr. 136-5951 (2009-11-14)

Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų

priekabų ir prikabinamųjų mašinų

atitikties įvertinimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3D-865 redakcija)

 

TECHNINIŲ PRIEMONIŲ EB TIPUI PATVIRTINTI TAIKOMŲ DIREKTYVŲ

IR KITŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAI

 

1. Atskirosios direktyvos, kuriose pateikti reikalavimai T/C1, T/C2, T/C3, T5, R, S kategorijų techninių priemonių EB tipui patvirtinti. Taikomos naujausios, tipo patvirtinimo metu galiojančios direktyvų versijos:

 

Numeris ir objektas

Direktyvos ir priedai

Direktyvų paskutiniai pakeitimai

Taikoma kategorijoms

T1

T2

T3

T5

C

R

S

1.1. Didžiausia masė

74/151/EEB I

2009/63/EB I

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

1.2. Valstybinio numerio ženklas (vieta ir tvirtinimas)

74/151/EEB II

2009/63/EB II

X

X

X

X

I

(X)

(X)

1.3. Degalų bakas

74/151/EEB III

2009/63/EB III

X

X

X

X

I

-

-

1.4. Balastiniai svarmenys

74/151/EEB IV

2009/63/EB IV

X

X

 

(X)

I

-

-

1.5. Garso signalas

74/151/EEB V

2009/63/EB V

X

X

X

X

I

-

-

1.6. Išorinio garso lygis

74/151/EEB VI

2009/63/EB VI

X

X

X

(X)

I

-

-

2.1. Didžiausias greitis

74/152/EEB I priedo 1 dalis

2009/60/EB I priedo 1 dalis

X

X

X

(X)

I

-

-

2.2. Krovinių kėbulai

74/152/EEB 2 priedo 2 dalis

2009/60/EB I priedo 2 dalis2010/62/ES

X

X

X

(X)

I

-

-

3.1. Galinio vaizdo veidrodžiai

74/346/EEB

2009/59/EB

X

X

 

(X)

I

-

-

4.1. Regos laukas ir priekinio stiklo valytuvai

74/347/EEB

2008/2/EB

X

X

X

(X)

I

-

-

5.1. Vairo mechanizmas

75/321/EEB

2009/66/EB

X

X

X

(X)

(X)

-

-

6.1. Elektromagnetinis suderinamumas

75/322/EEB

2009/64/
EB2013/
15/ES

X

X

X

X

I

-

-

7.1. Stabdžiai

76/432/EEB

 

X

X

X

-

(X)

(X)

(X)

71/320/EEB

 

-

-

-

X

-

-

-

8.1. Keleivių sėdynės

76/763/EEB

2010/52/ESI priedas

X

-

X

(X)

I

-

-

9.1. Vidinio garso lygis

77/311/EEB

2009/76/EB

X

X

X

(X)

I

-

 

10.1. Konstrukcijos, saugančios apvirtimo atveju

77/536/EEB

2009/57/
EB2013/
15/ES

X

-

-

(X)

(X)

-

-

12.1. Vairuotojo sėdynė

78/764/EEB

2006/96/EB 2013/15/ES

X

X

X

(X)

(X)

-

-

13.1. Apšvietimo įrenginiai

78/933/EEB

2009/61/EB

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

14.1. Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

79/532/EEB

2009/68/EB

X

X

X

X

X

(X)

(X)

15.1. Vilkties ir atbulinės eigos įtaisai

79/533/EEB

2009/58/EB

X

X

 

X

 

(X)

 

I

 

-

 

-

 

16.1. Konstrukcijos, saugančios apvirtimo atveju (statinis bandymas)

 

79/622/EEB

 

2009/75/EB

2013/15/ES

X

 

-

 

-

 

(X)

 

I

 

-

 

-

 

17.1. Vairuotojo laisvoji erdvė, vairuotojo vietos prieiga

80/720/EEB

 

2010/62/ES

X

 

-

 

X

 

(X)

 

I

 

-

 

-

 

18.1. Darbo velenai

86/297/EEB

2010/62/ES

2012/24/ES

X

X

X

X

I

-

-

19.1. Galinėje dalyje tvirtinamos konstrukcijos, saugančios apvirtimo atveju (siauros tarpvėžės traktoriai)

 

86/298/EEB

 

2010/22/ES

2013/15/ES

-

 

X

 

-

 

(X)

 

I

 

-

 

-

 

20.1. Valdymo įtaisai

86/415/EEB

2010/22/ES

X

X

X

(X)

I

-

-

21.1. Priekinėje dalyje tvirtinamos konstrukcijos, saugančios apvirtimo atveju (siauros tarpvėžės traktoriai)

 

87/402/EEB

 

2010/22/ES

2013/15/ES

-

 

X

 

-

 

(X)

 

I

 

-

 

-

 

22.1. Matmenys ir priekabos masė

89/173/EEB I

2009/144/EB I

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.2. Stiklai

 

89/173/EEB III

 

2009/144/
EB III
013/15/ES

X

 

X

 

X

 

-

 

I

 

-

 

-

 

92/22/EEB

 

 

-

 

-

 

-

 

X

 

-

 

-

 

-

 

22.3. Greičio ribotuvas

89/173/EEB II

priedo 1 punktas

2009/144/EB II priedo 1 punktas

X

X

X

(X)

I

-

-

22.4. Pavarų ir kitų sudedamųjų dalių apsauga

89/173/EEB II priedo 2 punktas

 

2009/144/EB

II priedo 2 punktas

2010/52/ES

II priedas

2010/62/ES

X

 

X

 

X

 

(X)

 

I

 

-

 

-

 

22.5. Mechaniniai sukabintuvai

89/173/EEB IV

2009/144/EB IV

2013/15/ES

2013/8/ES

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.6. Ženklinimo lentelė

 

89/173/EEB V

 

2009/144/EB V

2013/15/ES

X

 

X

 

X

 

(X)

 

I

 

(X)

 

(X)

 

22.7. Priekabos stabdžių jungtis

89/173/EEB VI

2009/144/EB VI

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

23.1. Išmetamieji teršalai

 

2000/25/EB

 

2010/22/ES

2011/72/ES

2011/87/ES

2013/15/ES

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

24.1. Padangos1

[.../.../EB]

 

X

X

X

X

-

(X)

(X)

25.1 Pastovumas1

[.../.../EB]

 

-

-

-

SD

-

-

-

26.1. Saugos diržų įtvirtinimai2

76/115/EEB

 

X

X

X

X

X

-

-

27.1. Saugos diržai

77/541/EEB

 

-

-

-

X

-

-

-

28.1. Reversas ir spidometras

75/443/EEB

 

-

-

-

X

-

-

-

29.1. Sparnai ir purvasargiai

91/226/EEB

 

-

-

-

X

-

(X)

-

30.1. Greičio ribotuvas

92/24/EEB

 

-

-

-

X

-

-

-

31.1. Galinės apsaugos konstrukcijos1

[.../.../EB]

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

SD

 

-

 

32.1. Šoninė apsauga

89/297/EEB

 

-

-

-

X

-

(X)

-

1 punkto lentelės pakeitimai:

Nr. 3D-423, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2578 (2010-05-06)

Nr. 3D-513, 2010-05-28, Žin., 2010, Nr. 64-3179 (2010-06-03)

Nr. 3D-1028, 2010-11-24, Žin., 2010, Nr. 140-7181 (2010-11-30)

Nr. 3D-171, 2011-03-01, Žin., 2011, Nr. 28-1358 (2011-03-05)

Nr. 3D-568, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4256 (2012-07-12)

Nr. 3D-522, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4131 (2013-07-27)

Galioja nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

Nr. 3D-39, 2014-01-23, skelbtas 2014-01-27, ident. kodas 2014-00604

PASTABOS:

1. X - taikoma esanti direktyva.

2. (X) - bus taikoma pataisyta direktyva, EB tipo patvirtinimą galima suteikti tik tada, kai direktyva bus pataisyta.

3. SD - atskiroji direktyva.

4. - - direktyva netaikoma.

5. I - taikoma kaip ir atitinkamoms T kategorijoms.

6. 1Bus priimtos direktyvos dėl padangų, pastovumo ir galinės apsaugos konstrukcijų. Techninės priemonės tipą galima patvirtinti ir nesant šių direktyvų.

7. 2Remiantis 1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo I priedo 1 priedėlyje nustatytais reikalavimais, priekinėms vidurinėms N3 kategorijos motorinių transporto priemonių sėdimosioms vietoms, Tl, T2, T3, Cl, C2 ir C3 kategorijų traktorių saugos diržai tvirtinami ne mažiau kaip dviejose vietose. Šių kategorijų traktoriams taikoma minėtosios direktyvos I priedo 5.4.3 ir 5.4.4 punktuose N3 kategorijos motorinėms transporto priemonėms nustatyta bandymų apkrova.

 

2. Atskirosios direktyvos, kuriose pateikti reikalavimai specialiosios paskirties T4.1, T4.2, T4.3 ir C4.1 kategorijų techninių priemonių EB tipui patvirtinti (taikomos naujausios, tipo patvirtinimo metu galiojančios direktyvų versijos):

 

Numeris ir objektas

 

Direktyvos ir priedai

Direktyvų paskutiniai pakeitimai

Taikoma kategorijoms

T4.1

 

T4.2

 

T4.3

 

C4.1

 

1.1. Didžiausia masė

74/151/EEB I

2009/63/EB I

X

X

X

X

1.2. Valstybinio numerio ženklas (vieta ir tvirtinimas)

74/151/EEB II

 

2009/63/EB II

 

(X)

 

(X)

 

X

 

(X)

 

1.3. Degalų bakas

74/151/EEB III

2009/63/EB III

X

X

X

X

1.4. Balastiniai svarmenys

74/151/EEB IV

2009/63/EB IV

X

X

X

X

1.5. Garso signalas

74/151/EEB V

2009/63/EB V

X

X

X

X

1.6. Išorinio garso lygis

74/151/EEB VI

2009/63/EB VI

(X)

(X)

X

(X)

2.1. Didžiausias greitis

 

74/152/EEB

priedo 1 dalis

2009/60/EB I priedo 1 dalis

X

 

X

 

X

 

X

 

2.2. Krovinių kėbulai

 

74/152/EEB,
I priedo 2 dalis

2009/60/EB

I priedo 2 dalis

2010/62/ES

(X)

 

X

 

X

 

(X)

 

3.1. Galinio vaizdo veidrodžiai

74/346/EEB

2009/59/EB

(X)

X

X

(X)

4.1. Regos laukas ir priekinio stiklo valytuvai

74/347/EEB

 

2008/2/EB

 

(X)

 

(X)

 

X

 

(X)

 

5.1. Vairo mechanizmas

75/321/EEB

2009/66/EB

X

X

X

SD

6.1. Elektromagnetinis suderinamumas

 

75/322/EEB

 

2009/64/EB

2013/15/ES

X

 

X

 

X

 

X

 

7.1. Stabdžiai

76/432/EEB

 

(X)

X

X

(X)

8.1. Keleivių sėdynės

76/763/EEB

2010/52/ES

I priedas

X

X

X

X

9.1. Vidinio garso lygis

77/311/EEB

2009/76/EB

(X)

X

X

(X)

10.1. Konstrukcijos, saugančios apvirtimo atveju

 

77/536/EEB

 

2009/57/EB

2013/15/ES

SD

 

X

 

X

 

SD

 

12.1. Vairuotojo sėdynė

 

78/764/EEB

 

2006/96/EB

2013/15/ES

(X)

 

X

 

X

 

(X)

 

13.1. Apšvietimo įrenginiai

78/933/EEB

2009/61/EB

(X)

(X)

X

(X)

14.1. Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

79/532/EEB

2009/68/EB

X

X

X

X

15.1. Vilkties ir atbulinės eigos įtaisai

79/533/EEB

2009/58/EB

(X)

X

X

(X)

16.1. Konstrukcijos, saugančios apvirtimo atveju (statinis bandymas)

 

79/622/EEB

 

2009/75/EB

2013/15/ES

SD

 

X

 

X

 

SD

 

17.1. Vairuotojo laisvoji erdvė, vairuotojo vietos prieiga

80/720/EEB

 

2010/62/ES

(X)

 

(X)

 

X

 

(X)

 

18.1. Darbo velenai

86/297/EEB

2010/62/ES

2012/24/ES

X

X

X

X

19.1. Galinėje dalyje tvirtinamos konstrukcijos, saugančios apvirtimo atveju (siauros tarpvėžės traktoriai)

 

86/298/EEB

 

2010/22/ES

2013/15/ES

-

 

-

 

-

 

-

 

20.1. Valdymo įtaisai

86/415/EEB

2010/22/ES

X

X

X

X

21.1. Priekinėje dalyje tvirtinamos konstrukcijos, saugančios apvirtimo atveju (siauros tarpvėžės traktoriai)

 

87/402/EEB

 

2010/22/ES

2013/15/ES

-

 

-

 

-

 

-

 

22.1. Matmenys ir priekabos masė

89/173/EEB I

2009/144/EB I

(X)

X

X

(X)

22.2. Stiklai

 

89/173/EEB III

 

2009/144/EB III

2013/15/ES

X

 

X

 

X

 

X

 

22.3. Greičio ribotuvas

89/173/EEB II priedo 1 punktas

2009/144/EB II priedo 1 punktas

X

X

X

X

22.4. Pavarų ir kitų sudedamųjų dalių apsauga

89/173/EEB

II  priedo 2 punktas

 

2009/144/EB

II priedo 2 punktas

2010/52/ES

II priedas

2010/62/ES

(X)

 

X

 

X

 

(X)

 

22.5. Mechaniniai sukabintuvai

89/173/EEB IV

2009/144/EB IV

2013/15/ES

2013/8/ES

X

(X)

X

X

22.6. Ženklinimo lentelė

 

89/173/EEB V

 

2009/144/EB V

 

X

 

X

 

X

 

X

 

22.7. Priekabos stabdžių jungtis

89/173/EEB VI

2009/144/EB VI

X

(X)

X

X

23.1. Išmetamieji teršalai

 

2000/25/EB

 

2010/22/ES

2011/72/ES

2011/87/ES

2013/15/ES

X

 

X

 

X

 

X

 

24.1. Padangos1

[..../  /EB]

[..../  /EB]

SD

SD

SD

-

25.1. Pastovumas1

[..../  /EB]

[..../  /EB]

SD

-

-

SD

2 punkto lentelės pakeitimai:

Nr. 3D-423, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2578 (2010-05-06)

Nr. 3D-513, 2010-05-28, Žin., 2010, Nr. 64-3179 (2010-06-03)

Nr. 3D-1028, 2010-11-24, Žin., 2010, Nr. 140-7181 (2010-11-30)

Nr. 3D-171, 2011-03-01, Žin., 2011, Nr. 28-1358 (2011-03-05)

Nr. 3D-734, 2011-10-10, Žin., 2011, Nr. 124-5907 (2011-10-15)

Nr. 3D-568, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4256 (2012-07-12)

Nr. 3D-522, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4131 (2013-07-27)

Galioja nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

Nr. 3D-39, 2014-01-23, skelbtas 2014-01-27, ident. kodas 2014-00604

 

PASTABOS:

1.  X - taikoma esanti direktyva.

2. (X) - bus taikoma pataisyta direktyva. EB tipo patvirtinimą galima suteikti tik tada, kai direktyva bus pataisyta.

3. SD - atskiroji direktyva.

4. - - direktyva netaikoma.

5. 1Bus priimtos direktyvos dėl padangų, pastovumo ir galinės apsaugos konstrukcijų. Techninės priemonės EB tipą galima patvirtinti ir nesant šių direktyvų.

 

3. Motorinių transporto priemonių atskirosios direktyvos, kurios gali būti taikomos EB tipui patvirtinti vietoj šio priedo 1 ir 2 punktuose nurodytų direktyvų. Taikomos naujausios, galiojančios tipo patvirtinimo metu, direktyvų versijos:

Numeris ir objektas

 

Motorinių transporto priemonių direktyva

 

1.5.

Garso signalas

70/388/EEB

1.6.

Išorinio garso lygiai

70/157/EEB

4.1.

Regos laukas ir priekinio stiklo valytuvai

77/649/EEB

5.1.

Vairo mechanizmas

70/311/EEB

6.1.

Elektromagnetinis suderinamumas

72/245/EEB

7.1.

Stabdžiai

71/320/EEB

14.1.

Galiniai šviesogrąžiai atšvaitai

76/757/EEB

14.1.

Galiniai žibintai

76/758/EEB

14.1.

Posūkio rodiklis

76/759/EEB

14.1.

Valstybinio numerio apšvietimas

76/760/EEB

14.1.

Artimųjų šviesų žibintai

76/761/EEB

 

14.1.

Tolimųjų šviesų žibintai

14.1.

Priekiniai rūko žibintai

76/762/EEB

14.1.

Galiniai rūko žibintai

77/538/EEB

14.1.

Atbulinės eigos žibintai

77/539/EEB

22.2.

Saugūs stiklai

92/22/EEB

23.1.

Išmetamieji teršalai

88/77/EEB

 

 

4. Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos taisyklės (patikslintos 1958 m. Ženevos sutarties priedai), kurių EB tipo patvirtinimo metu galiojančios versijos gali būti taikomos vietoj šio priedo 1 ir 2 punktuose nurodytų direktyvų:

 

Numeris ir objektas, nurodyti sąrašo 1 punkto lentelėje

Taisyklės numeris

1.5.

Garso signalas

R 28

1.6.

Išorinio garso lygiai

R 51

4.1.

Regos laukas ir priekinio stiklo valytuvai

R 71

5.1.

Vairo mechanizmas

R 79

6.1.

Elektromagnetinis suderinamumas

R 10

7.1.

Stabdžiai

R 13

13.1.

Apšvietimo įrenginiai

R 86 1

14.1.

Galiniai šviesogrąžiai atšvaitai

R 3

14.1.

Galiniai žibintai

R 7

14.1.

Valstybinio numerio apšvietimas

R 4

14.1.

Priekiniai artimųjų šviesų žibintai

R 1; R 8; R 20; R 98

14.1.

Priekiniai tolimųjų šviesų žibintai

R 1; R 8; R 20; R 98

14.1.

Priekiniai rūko žibintai

R 19

14.1.

Galiniai rūko žibintai

R 38

14.1.

Atbulinės eigos žibintai

R 23

14.1.

Posūkio rodikliai

R 6

22.2.

Saugūs stiklai

R 43 2

23.1.

Išmetamieji teršalai

R 49; R 96 3

 

 

PASTABOS:

1. 1taikoma tik įtaisams, nurodytiems atitinkamoje direktyvoje.

2. 2netaikoma priekinių langų stiklams.

3. 3taikoma atsižvelgiant į atitinkamose direktyvose numatytus etapus.

 

5. Vietoj pagal atskirąsias direktyvas atliktų bandymų protokolų gali būti taikomi bandymų protokolai, atitinkantys lentelėje pateiktus OECD (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) standartizuotus kodeksus:

 

Numeris ir direktyva, nurodyti

1 punkto lentelėje

Objektas

 

OECD

kodeksai 1

 

10.1.

77/536/EEB

Žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialūs bandymai (dinaminis bandymas)

3 kodeksas

 

26.1.

76/115/EEB

16.1.

79/622/EEB

Žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialūs bandymai (statinis bandymas)

4 kodeksas

26.1.

76/115/EEB

19.1.

86/298/EEB

Siauro tarpuvėžio žemės ir miškų ūkio traktorių gale tvirtinamų apsauginių konstrukcijų oficialūs bandymai

7 kodeksas

 

26.1.

76/115/EEB

21.1.

87/402/EEB

Siauro tarpuvėžio žemės ir miškų ūkio traktorių priekyje tvirtinamų apsauginių konstrukcijų oficialūs bandymai

6 kodeksas

 

26.1.

76/115/EEB

 

SD2

Vikšrinių žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialūs bandymai

8 kodeksas

 

26.1.

76/115/EEB

 

PASTABOS:

1. 1Bandymų protokolai turi atitikti 2008 m. spalio mėn. OECD Tarybos sprendimą C(2008) 128. Leidžiama pripažinti tik saugos diržų pritvirtinimo įtaisų, jeigu jie buvo išbandyti, bandymų protokolų lygiavertiškumą. Bandymų protokolai, technines normas atitikę po priimto OECD Tarybos sprendimo C (2000)59 su paskutiniais pakeitimais, padarytais OECD Tarybos sprendimu C (2005)1, ir toliau laikomi galiojančiais. Nauji bandymų protokolai turi būti rengiami atsižvelgiant į naują techninių normų variantą.

Pastabos pakeitimai:

Nr. 3D-513, 2010-05-28, Žin., 2010, Nr. 64-3179 (2010-06-03)

 

2. 2SD - bus parengta atskiroji direktyva

 

 

 

_____________________

Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų

priekabų ir prikabinamųjų mašinų

atitikties įvertinimo taisyklių

3 priedas

(Formos pavyzdys)

_________________________________

(sertifikatą išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

 

_____________________________________

(adresas)

Techninės priemonės EB tipo patvirtinimo sertifikatas

 

__________  Nr.________

(data)

 

I dalis

 

Pranešimas apie techninės priemonės:   Techninė priemonė:

tipo patvirtinimą [1] komplektinė 1

tipo patvirtinimo išplėtimą 1 sukomplektuota 1

atsisakymą suteikti tipo patvirtinimą 1 nekomplektinė1

tipo patvirtinimo panaikinimą1 su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais 1

su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais 1

 

Pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/37/EB.

 

EB tipo patvirtinimo numeris

EB tipo patvirtinimo išplėtimo priežastis

 

0. Bendrieji dalykai

0.1.   Modelis (gamintojo įregistruotas prekės ženklas)  .

0.2.   Tipas (nurodomi visi variantai ir versijos) .

0.2.1.  Prekės (komercinis) pavadinimas (-ai)[2] (jeigu taikoma)

0.3.   Tipo tapatumo priemonės, jeigu pažymėtos ant techninės priemonės  .

0.3.1.  Gamintojo lentelė (vieta ir tvirtinimo būdas)

0.3.2.  Važiuoklės tapatumo numeris (vieta)  .

0.4.   Techninės priemonės kategorija

0.5.   Komplektinės techninės priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas1

Bazinės techninės priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas1

Nekomplektinės techninės priemonės baigiamosios stadijos gamintojo pavadinimas ir adresas1

Sukomplektuotos techninės priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas1

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)  .

Toliau pasirašęs patvirtina, kad techninės priemonės, kurios pavyzdžiai buvo atrinkti EB tipą patvirtinančios institucijos ir gamintojo pateikti kaip techninės priemonės tipo prototipas, aprašas pridedamame informaciniame dokumente yra tikslus ir pridedami bandymų rezultatai galioja techninės priemonės tipui:

1. Komplektinėms ir sukomplektuotoms techninėms priemonėms /variantams1:

Techninės priemonės tipas atitinka/neatitinka1 visų atitinkamų atskirųjų direktyvų  reikalavimus.

2. Nekomplektinėms techninėms priemonėms1:

Techninės priemonės tipas atitinka/neatitinka1 visų susijusių atskirųjų direktyvų, išvardytų
3 puslapyje, reikalavimus.

3. EB tipo patvirtinimas suteiktas/atsisakyta suteikti/panaikintas1.

4. EB tipo patvirtinimas, suteiktas pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB 11 straipsnį, galioja iki (nurodomi metai, mėnuo, diena)

Sertifikatą išdavusios įstaigos adresas

Išdavimo data  .

 

___________________________________  _________  __________

(vadovo arba įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)  (parašas)   (vardas, pavardė)

A.V.

 

Priedai: informacinis aplankas, bandymų rezultatai.

Asmens, įgalioto pasirašyti atitikties sertifikatą, vardas ir pavardė, pareigos organizacijoje ir

parašo pavyzdys   .

Pastaba. Jeigu šis pavyzdys taikomas mažų ir baigiamų serijų techninėms priemonėms, gali nebūti antraštės ,,Techninės priemonės EB tipo patvirtinimo sertifikatas".

 

 

 

Nekomplektinės arba sukomplektuotos techninės priemonės ar jos varianto  tipas tvirtinamas pagal nurodytų  nekomplektinių techninių priemonių  tipo patvirtinimo sertifikatus:

1 etapas: bazinės techninės priemonės gamintojas

EB tipo patvirtinimo numeris  .

data

susiję variantai  .

2 etapas:  gamintojas

EB tipo patvirtinimo numeris  .

data

susiję variantai  .

3 etapas:  gamintojas

EB tipo patvirtinimo numeris  .

data

susiję variantai  .

 

Jeigu tvirtinamas vienas ar daugiau nekomplektinių variantų, išvardijami variantai, kurie yra komplektiniai  .

Reikalavimų, taikomų patvirtinto nekomplektinio tipo varianto techninėms priemonėms, sąrašas ( atsižvelgiama į atskirųjų direktyvų ir jų  naujausių pataisų taikymo sritį):

 

Antraštė

Objektas

Direktyvos numeris

Paskutinė pataisa

Susiję variantai

 

 

 

 

 

 

Suteikiant tipo patvirtinimą specialios paskirties techninėms priemonėms arba techninėms priemonėms, suprojektuotoms taikant metodus ir taisykles, nesiderinančias su vienu ar daugiau atskirųjų direktyvų reikalavimų, pateikiamas suteiktų išimčių arba taikytų specialių priemonių sąrašas:

 

Antraštė

Objektas

Tipo patvirtinimo rūšis ir išimčių esmė

Susiję variantai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II dalis

Bandymų rezultatai

(EB tipo patvirtinimo sertifikato priedas, kurį užpildo EB tipą patvirtinusi institucija)

 

1. Išorinio garso lygio bandymų rezultatai. Nurodomi EB tipui patvirtinti taikytos bazinės ir paskutinės ją pataisančios direktyvos numeris. Jeigu yra numatytos dvi ar daugiau direktyvos  taikymo stadijų, nurodoma stadija.

 

Variantai/versijos

 

 

 

Važiuojant, dB(A)

 

 

 

Stovint, dB(A)

 

 

 

Variklio sūkiai, min-1

 

 

 

 

2. Išmetamųjų teršalų bandymų rezultatai. Nurodomi EB tipui patvirtinti taikytos bazinės ir paskutinės ją pataisančios direktyvos numeris. Jeigu yra numatytos dvi ar daugiau direktyvos taikymo stadijų, nurodoma stadija.

 

a. Rezultatai

Variantas/versija

 

 

 

CO, g/kWh

 

 

 

HC, g/kWh

 

 

 

NOx, g/kWh

 

 

 

Kietosios dalelės, g/kWh

 

 

 

Dūmingumas, m-1

 

 

 

 

b. Rezultatai1

Variantas/versija

 

 

 

CO, g/kWh

 

 

 

NOx, g/kWh

 

 

 

NMHC, g/kWh

 

 

 

CH4, g/kWh

 

 

 

Kietosios dalelės, g/kWh

 

 

 

 

3. Vairuotoją veikiantis garso lygis. Nurodomi EB tipui patvirtinti taikytos bazinės ir ją pataisančios direktyvos numeris. Jeigu yra numatytos dvi ar daugiau direktyvos taikymo stadijų, nurodoma stadija.

 

Variantas/versija

 

 

 

dB(A)

 

 

 

Bandymų metodas (Tarybos direktyvos 77/311/EEB I arba II priedas)

 

 

 

_______________________

1 Jeigu taikoma.

 

 

 

 

 

 

 

Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų

priekabų ir prikabinamųjų mašinų

atitikties įvertinimo taisyklių

4 priedas

 

EB TIPO PATVIRTINIMŲ NUMERAVIMO SISTEMA

 

1. EB tipo patvirtinimo numeris sudaromas iš keturių skyrių, jeigu patvirtinama komplektinė techninė priemonė, arba iš penkių skyrių, jeigu patvirtinamos sudėtinės dalys arba atskirieji techniniai junginiai. Sudėtinės dalys ir atskirieji techniniai junginiai ženklinami pagal atitinkamos atskirosios direktyvos reikalavimus. Visais atvejais skyriai atskiriami žvaigždute.

 

1.1.  1 skyrius: mažoji raidė „e", po kurios seka skiriamasis patvirtinimą suteikusios valstybės numeris: Vokietija - 1, Prancūzija - 2, Italija - 3, Nyderlandai - 4, Švedija - 5, Belgija - 6, Vengrija - 7, Čekija - 8, Ispanija - 9, Jungtinė Karalystė - 11, Austrija - 12, Liuksemburgas - 13, Suomija - 17, Danija - 18, Rumunija - 19, Lenkija - 20, Portugalija - 21, Graikija - 23, Airija - 24, Kroatija - 25, Slovėnija - 26, Slovakija - 27, Estija - 29, Latvija - 32, Bulgarija - 34, Lietuva - 36, Kipras - CY, Malta - MT.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-35, 2008-01-22, Žin., 2008, Nr. 12-412 (2008-01-29)

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

 

1.2. 2 skyrius: bazinės direktyvos numeris.

1.3. 3 skyrius: nurodomas paskutinės pataisančios direktyvos, kuri taikoma suteikiant patvirtinimą, numeris.

Jeigu patvirtinimai suteikiami techninėms priemonėms - paskutinės direktyvos, kuri pakeičia 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB straipsnį (-ius), numeris.

Jeigu patvirtinimai suteikiami pagal atskirąsias direktyvas, taikoma paskutinė direktyva, apimanti specialiąsias nuostatas, kurias turi atitikti sistema, sudėtinė dalis ar atskirasis techninis junginys.

Jeigu direktyvoje nurodoma, kad techniniai reikalavimai pradedami taikyti skirtingu laiku, prirašoma raidė, nurodanti, kuriuo techniniu reikalavimu vadovaujantis buvo suteiktas patvirtinimas.

1.4. 4 skyrius: keturių skaitmenų numeris (jei reikia - ­su nuliais priekyje)  pagrindiniam patvirtinimo numeriui žymėti. Kiekvienos bazinės direktyvos skaičių seka prasideda ,,0001".

1.5. 5 skyrius: dviejų skaitmenų numeris (prasidedantis nuliu, jeigu taikoma) taikymo išplėtimui žymėti. Kiekvieno pagrindinio tipo  patvirtinimo išplėtimo numerio skaitmenų seka prasideda ,,00".

2. Jeigu EB tipo patvirtinimas suteikiamas visai  techninei priemonei - 2 skyrius praleidžiamas.

3. 5 skyrius praleidžiamas tik žymint identifikavimo lentelėse.

4. Sistemos trečiojo patvirtinimo (taikymas kol kas neišplėstas), kurį išdavė Prancūzija pagal 1980 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvą 80/720/EEB, pavyzdys:

e 2*80/720*88/414*0003*00

Pridedama  A ir B, kai direktyva apima dvi stadijas.

5. Ketvirto techninės priemonės patvirtinimo, kurį išdavė Jungtinė Karalystė, ir kurio taikymas išplėstas antrą kartą, pavyzdys:

e 11*97/54*0004*02

šiuo atveju 1997 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB - tai paskutinė bazinės direktyvos straipsnius  pataisanti direktyva.

6. Techninės priemonės identifikavimo lentelėje įspausto tipo patvirtinimo numerio pavyzdys:

E 11*97/54*0004

Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų

priekabų ir prikabinamųjų mašinų

atitikties įvertinimo taisyklių

5 priedas

 

(Formos pavyzdys)

 

_______________________________

(gamintojo pavadinimas)

 

_____________________________________

(adresas)

Komplektinės/SUKOMPLEKTUOTOS[4] TECHNINės PRIEMONĖS

EB atitikties sertifikatas

__________  Nr.________

(data)

Atsakingas asmuo

(vardas, pavardė, pareigos)

Pažymi, kad techninė priemonė:

0.1. Modelis (-iai) (gamintojo užregistruotas prekės ženklas)

0.2. Tipas (nurodomi visi variantai ir versijos)  .

0.2.1. Prekės (komercinis) pavadinimas  (jeigu taikoma)

0.3. Tipo tapatumo nustatymo priemonės, jeigu pažymėtos ant techninės priemonės

0.3.1. Gamintojo lentelė (vieta ir tvirtinimo būdas)

0.3.2. Važiuoklės tapatumo numeris (vieta)   .

0.4. Techninės priemonės kategorija

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas

0.6. Tapatumo lentelių vieta

1 etapas. Bazinė techninė priemonė:

- Gamintojas:  .

- EB tipo patvirtinimo numeris:

- Data:

2 etapas:

- Gamintojas:  .

- EB tipo patvirtinimo numeris:

- Data:

Techninė priemonė, kurios tapatumo numeris

skaitmeninis arba raidinis-skaitmeninis tapatumo kodas

visais atžvilgiais atitinka techninės priemonės tipą, aprašytą EB tipo patvirtinime:

- EB tipo patvirtinimo numeris

- Data

Techninė priemonė be papildomų patvirtinimų gali būti nuolat registruojama naudoti eismui kairiąja/dešiniąja[5] kelio puse.

Gamintojo adresas

Išdavimo data

___________________________________    _____________

(atsakingo  asmens pareigų pavadinimas)    (parašas)

A.V.

 

PRIDEDAMA. Kiekvieno etapo atitikties sertifikatai (tik techninės priemonės pakopinio tipo patvirtinimo atveju).

A. Komplektiniai/sukomplektuoti traktoriai[6]

1. Traktoriaus bendrieji konstrukcijos duomenys:

1.1. Ašių ir ratų skaičius1:  ,

iš kurių:

1.1.3. Varančiosios ašys   .

1.1.4. Stabdžius turinčios ašys  .

1.4. Vairavimo vieta keičiama: taip/ne1

1.6. Traktorius skirtas eismui: kairiąja/dešiniąja1 kelio puse

2. Masė ir matmenys:

2.1.1. Eksploatuoti parengto traktoriaus masė:

- didžiausia:

- mažiausia:

2.2.1. Didžiausia (pakrauto) traktoriaus masė pagal padangų specifikaciją

2.2.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių

2.2.3.1. Masė ir padangos:

Ašies Nr.

Padangos (matmenys)

Leistinoji apkrova

Didžiausia techniškai leistina ašiai tenkanti masė

Didžiausia leistina vertikali sukabinimo taško apkrova

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Balastiniai svarmenys (bendra masė, medžiaga, sudėtinių dalių skaičius)

2.4. Techniškai leistina vilkti masė:

2.4.1. Priekaba su grąžulu (prikabinamoji mašina)   kg

2.4.2. Puspriekabė (prikabinamoji mašina)  kg

2.4.3. Priekaba su svorio centre esančia ašimi (prikabinamoji mašina)  kg

2.4.4. Bendra techniškai leistina traktoriaus ir priekabos junginio masė kiekvienai priekabos stabdžių konfigūracijai   kg

2.4.5. Didžiausia galimos vilkti priekabos/prikabinamosios mašinos masė  kg

2.4.6. Sukabinimo taško vieta:

2.4.6.1. sukabinimo taško aukštis nuo pagrindo:

2.4.6.1.1. didžiausias  mm

2.4.6.1.2. mažiausias  mm

2.4.6.2. atstumas nuo vertikalios plokštumos, einančios per galinės ašies simetrijos ašį  . mm

2.5. Tarpuratis[7] mm

2.6. Didžiausia ir mažiausia tarpvėžė1:  ./  . mm

2.7.1. Ilgis1 mm

2.7.2. Plotis1 mm

2.7.3. Aukštis1 mm

3. Variklis

3.1.1.Modelis

3.1.3. Tipo tapatumo priemonės, vieta ir tvirtinimo būdas

3.1.6. Veikimo principas:

- kibirkštinis/slėginis uždegimas[8]

- tiesioginis/netiesioginis įpurškimas2

- dvitaktis/keturtaktis2

3.1.7. Degalai:

dyzelinas/benzinas/suskystintos naftos dujos/kiti2

3.2.1.2. Tipas

EB tipo patvirtinimo numeris

3.2.1.6. Cilindrų skaičius

3.2.1.7. Darbinis tūris  . cm3

3.6. Vardinė variklio galia:  kW, esant  min-1 sūkiams[9]

3.6.1. Papildomai: darbo veleno (DV) perduodama galia  . kW, esant  min-1 vardiniams sūkiams3 (pagal OECD 2 kodeksą arba LST ISO 789-1:2001)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-560, 2005-12-02, Žin., 2005, Nr. 144-5255 (2005-12-10)

4. Transmisija:

4.5. Pavarų dėžė:

pavarų skaičius:

- priekinės eigos:   .

- atbulinės eigos:

4.7. Apskaičiuotas didžiausias projektinis greitis  km/h

4.7.1. Išmatuotas didžiausias greitis  km/h

7. Vairo mechanizmas:

7.1. Vairo mechanizmo kategorija: rankinis/su papildomu energijos šaltiniu/su stiprintuvu1

8. Stabdžiai (trumpas stabdžių sistemos aprašas)

8.11.4.1. Manometrinis slėgis (vienvamzdėje jungtyje)  . kPa

8.11.4.2. Manometrinis slėgis (dvivamzdėje jungtyje)  kPa

10. Konstrukcijos, apsaugančios nuo apsivertimo, apsauga nuo atmosferos poveikio, sėdynės, krovinių kėbulai:

10.1. Rėmas/kabina[10]

- modelis (-iai):

 

 

- EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai):

 

 

10.1.3. Apsauginis rėmas:

- sumontuotas priekyje/gale1

- nulenkiamas žemyn/stacionarus1

- modelis (-iai)

 

 

- EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)

 

 

10.3.2. Keleivių sėdynė (-ės)

Skaičius:

 

10.4. Krovinių kėbulas:

10.4.1. Matmenys  mm

10.4.3. Techniškai leistinas krovinys  kg

11. Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

11.2. Neprivalomi įtaisai

12. Kita įranga

12.2. Mechaninis traktoriaus ir priekabos sukabintuvas:

12.2.1. Tipas (-ai)

 

 

12.2.2. Modelis (-iai)

 

 

12.2.3. EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)

 

 

12.2.4. Didžiausia horizontali apkrova (kg)

 

 

Didžiausia vertikali apkrova (kg) (kai taikytina)

 

 

12.3. Hidraulinis keltuvas: tritaškė pakabinimo sistema: yra/nėra.[11]

13. Išorinio garso lygis

Garso (išorinio) lygio bandymų rezultatai. Nurodomi EB tipui patvirtinti taikytos bazinės ir paskutinės ją pataisančios direktyvos numeris. Jeigu yra numatytos dvi ar daugiau direktyvos  taikymo stadijų, nurodoma stadija:

13.1. stovint  . dB(A)

13.2. važiuojant  . dB(A)

14. Vairuotoją veikiantis garso lygis[12]

Nurodomas EB tipui patvirtinti taikytos bazinės ir paskutinės ją pataisančios direktyvos numeris. Jeigu yra numatytos dvi ar daugiau direktyvos  taikymo stadijų, nurodoma stadija  dB(A)

15. Išmetamieji teršalai[13]

Nurodomas EB tipui patvirtinti taikytos bazinės ir paskutinės ją pataisančios direktyvos numeris. Jeigu yra numatytos dvi ar daugiau direktyvos  taikymo stadijų, nurodoma stadija

15.1. Bandymų rezultatai:

CO: ...... g/kWh

HC: ...... g/kWh

NOX: ...... g/kWh

Kietosios dalelės: ...... g/kWh

Dūmingumas (x): ...... m-1

 

15.2. Bandymų rezultatai:

CO: ...... g/kWh

HOx: ...... g/kWh

NMHC: ...... g/kWh

CH4: ...... g/kWh

Kietosios dalelės: ...... g/kWh[14]

 

 

16. Apmokestinama galia arklio galiomis arba klasė (jei taikoma):

- Belgija  .

 

- Bulgarija  .

 

- Čekija

 

- Danija

 

- Vokietija  .

 

- Estija  .

 

- Airija ......................

 

- Graikija

 

- Ispanija

 

- Prancūzija...............

 

- Kroatija..................

 

- Italija .................

 

- Kipras......................

 

- Latvija ..................

 

- Lietuva ..................

 

- Liuksemburgas ............

 

- Vengrija ..................

 

- Malta..................

 

- Νyderlandai................

 

- Austrija ..................

 

- Lenkija ...................

 

- Portugalija ................

 

- Rumunija ..................

 

- Slovėnija..................

 

- Slovakija ...................

 

- Suomija ..................

 

- Švedija .........

 

- Jungtinė Karalystė

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-35, 2008-01-22, Žin., 2008, Nr. 12-412 (2008-01-29)

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

 

17. Pastabos[15]

B. Komplektinės/sukomplektuotos1 žemės ar miškų ūkio priekabos

1. Priekabos bendrieji techniniai duomenys:

1.1 Ašių ir ratų skaičius   . ,

iš kurių:

1.1.4. Stabdžius turinčios ašys

2. Masė ir matmenys:

2.1.1. Eksploatuoti parengtos nepakrautos priekabos masė:

- didžiausia

- mažiausia  .

2.2.1. Didžiausia techniškai leistina priekabos masė pagal padangų specifikaciją

2.2.2. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai puspriekabė arba priekaba su svorio centre esančia ašimi, sukabinimo taško apkrova

2.2.3.1. Masė ir padangos:

Ašies Nr.

Padangos (matmenys)

Leistinoji apkrova

Didžiausia techniškai leistina ašiai tenkanti masė

Didžiausia leistina vertikali sukabinimo taško apkrova

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Sukabinimo taško vieta:

2.4.6.1. Sukabinimo taško aukštis nuo pagrindo:

2.4.6.1.1. Didžiausias  . mm

2.4.6.1.2. Mažiausias  mm

2.4.6.2. Atstumas nuo vertikalios plokštumos, einančios per galinės ašies simetrijos ašį  mm

2.5. Tarpuratis[16] mm

2.5.1.2. Atstumas tarp sukabinimo įtaiso kaiščio ir puspriekabės galo   mm

2.6. Didžiausia ir mažiausia tarpvėžė1 /  mm

2.7.2.1. Ilgis2 mm

2.7.2.1.1. Krovinių zonos ilgis

2.7.2.2. Plotis2 mm

8. Stabdžiai (trumpas stabdžių sistemos aprašas)

be stabdžių/nepriklausoma stabdymo sistema/inerciniai stabdžiai/stabdžiai su stiprintuvu[17]

8.11.4.1. Manometrinis slėgis (vienvamzdėje jungtyje)  . kPa

8.11.4.2. Manometrinis slėgis (dvivamzdėje jungtyje)  kPa

11. Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

11.2. Neprivalomi įtaisai

12. Kita įranga.

12.2. Mechaninis traktoriaus ir priekabos sukabintuvas:

12.2.1. Tipas (-ai):

 

 

12.2.2. Modelis (-iai):

 

 

12.2.3. EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai):

 

 

12.2.4. Didžiausia horizontali apkrova (kg)

 

 

Didžiausia vertikali apkrova (kg) (kai taikytina)

 

 

 

16. Apmokestinama galia arklio galiomis arba klasė (jei taikoma):

- Belgija  .

 

- Bulgarija  .

 

- Čekija

 

- Danija

 

- Vokietija  .

 

- Estija  .

 

- Airija ......................

 

- Graikija

 

- Ispanija

 

- Prancūzija...............

 

- Kroatija..................

 

- Italija ......................

 

- Kipras......................

 

- Latvija ..................

 

- Lietuva ..................

 

- Liuksemburgas ............

 

- Vengrija ..................

 

- Malta..................

 

- Νyderlandai................

 

- Austrija ..................

 

- Lenkija ...................

 

- Portugalija ................

 

- Rumunija ..................

 

- Slovėnija..................

 

- Slovakija ...................

 

- Suomija ..................

 

- Švedija .........   .

 

- Jungtinė Karalystė

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-35, 2008-01-22, Žin., 2008, Nr. 12-412 (2008-01-29)

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

 

17. Pastabos[18]

 

 

C. Komplektinė/sukomplektuota[19] prikabinamoji mašina

1. Prikabinamosios mašinos  bendrieji techniniai duomenys:

1.1 Ašių ir ratų skaičius:  ,

iš jų:

1.1.4. Stabdžius turinčios ašys

2. Masė ir matmenys

2.1.1. Eksploatuoti parengtos nepakrautos prikabinamosios mašinos masė:

- didžiausia  .

-  mažiausia

2.2.1. Didžiausia techniškai leistina prikabinamosios mašinos masė pagal padangų specifikaciją:

2.2.2. Šios masės paskirstymas tarp ašių

2.2.3.1. Masė ir padangos:

Ašies Nr.

Padangos (matmenys)

Leistinoji apkrova

Didžiausia techniškai leistina ašiai tenkanti masė

Didžiausia leistina vertikali sukabinimo taško apkrova

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Sukabinimo taško vieta:

2.4.6.1. Sukabinimo taško aukštis nuo pagrindo:

2.4.6.1.1. Didžiausias   mm

2.4.6.1.2. Mažiausias  .mm

2.4.6.2. Atstumas nuo vertikalios plokštumos, einančios per galinės ašies simetrijos ašį  mm

2.5. Tarpuratis[20] mm

2.6. Didžiausia ir mažiausia tarpvėžė1 /   mm

2.7.1. Ilgis1 . mm

2.7.2. Plotis1 mm

2.7.3. Aukštis1 mm

8. Stabdžiai (trumpas stabdžių sistemos aprašas)  .

be stabdžių/nepriklausoma stabdymo sistema/inerciniai stabdžiai/stabdžiai su stiprintuvu[21]

8.11.4.1. Manometrinis slėgis (vienvamzdėje jungtyje)  . kPa

8.11.4.2. Manometrinis slėgis (dvivamzdyje jungtyje)  .kPa

10. Konstrukcijos, apsaugančios nuo apsivertimo, apsauga nuo atmosferos poveikio, sėdynės, krovinių kėbulai

10.4. Krovinių kėbulas:

10.4.1. Matmenys  mm

10.4.3. Techniškai leistinas krovinys  . kg

11. Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

11.2. Neprivalomi įtaisai  .

12. Kita įranga

12.2. Mechaninis traktoriaus ir prikabinamosios mašinos sukabintuvas:

12.2.1. Tipas (-ai):

 

 

12.2.2. Modelis (-iai):

 

 

12.2.3. EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai):

 

 

12.2.4. Didžiausia horizontali apkrova (kg)

 

 

Didžiausia vertikali apkrova (kg) (kai taikytina)

 

 

16. Apmokestinama galia arklio galiomis arba klasė (jei taikoma):

- Belgija  .

 

- Bulgarija  .

 

- Čekija

 

- Danija

 

- Vokietija  .

 

- Estija  .

 

- Airija ......................

 

- Graikija

 

- Ispanija

 

- Prancūzija...............

 

- Kroatija..................

 

- Italija ......................

 

- Kipras......................

 

- Latvija ..................

 

- Lietuva ..................

 

- Liuksemburgas ............

 

- Vengrija ..................

 

- Malta..................

 

- Νyderlandai................

 

- Austrija ..................

 

- Lenkija ...................

 

- Portugalija ................

 

- Rumunija ..................

 

- Slovėnija..................

 

- Slovakija ...................

 

- Suomija ..................

 

- Švedija .........   .

 

- Jungtinė Karalystė

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-35, 2008-01-22, Žin., 2008, Nr. 12-412 (2008-01-29)

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

 

 

17. Pastabos[22]

 

 

(Formos pavyzdys)

 

_______________________________

(gamintojo pavadinimas)

 

_____________________________________

(adresas)

Nekomplektinės TECHNINės PRIEMONĖS

EB atitikties sertifikatas

__________  Nr.________

(data)

Atsakingas asmuo  .

(vardas, pavardė, pareigos)

Pažymi, kad techninė priemonė:

0.1. Modelis (-iai) (užregistruoti gamintojo)  .

0.2. Tipas (nurodomi visi variantai ir versijos)

0.2.1. Prekės (komercinis) pavadinimas  (jeigu taikoma)

0.3. Tapatumo lentelių vieta, tvirtinimo būdas ir įrašai (nuotraukos arba brėžiniai)

0.3.1. Gamintojo lentelė (vieta ir tvirtinimo būdas)

0.3.2. Važiuoklės tapatumo numeris (vieta)

0.4. Techninės priemonės kategorija

0.5. Bazinės techninės priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas

Gamintojo, atlikusio techninės priemonės baigiamąją gamybos stadiją, pavadinimas ir adresas

0.6. Tapatumo lentelių vieta  .

Techninė priemonė, kurios tapatumo numeris  .

skaitmeninis arba raidinis-skaitmeninis tapatumo kodas  .

1 etapas. Bazinė techninė priemonė:

- Gamintojas

- EB tipo patvirtinimo numeris

- Data

2 etapas:

- Gamintojas

- EB tipo patvirtinimo numeris

- Data  .

Visais atžvilgiais atitinka nekomplektinį tipą, aprašytą tipo patvirtinime:

- EB tipo patvirtinimo numeris

- Data

Techninė priemonė be papildomų patvirtinimų gali būti nuolatinai registruojama naudoti eismui kairiąja/dešiniąja[23] kelio puse.

Gamintojo adresas

Išdavimo data   .

__________________________________    _____________

(atsakingo  asmens pareigų pavadinimas)    (parašas)

A.V.

 

PRIDEDAMA. Kiekvieno etapo EB atitikties sertifikatai.

 

A. Nekomplektinės žemės ar miškų ūkio priekabos

1. Priekabos bendrieji techniniai duomenys:

1.1 Ašių ir ratų skaičius

iš kurių:

1.1.4. Stabdžius turinčios ašys  .

2. Masė ir matmenys:

2.1.1. Važiuoklės masė:

- didžiausia  .

-  mažiausia

2.2.1. Didžiausia techniškai leistina priekabos masė pagal padangų specifikaciją  .

2.2.2. Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai puspriekabė arba priekaba su svorio centre esančia ašimi, sukabinimo taško apkrova

2.2.3.1. Masė ir padangos:

Ašies Nr.

Padangos (matmenys)

Leistinoji apkrova

Didžiausia techniškai leistina ašiai tenkanti masė

Didžiausia leistina vertikali sukabinimo taško apkrova

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Sukabinimo taško vieta:

2.4.6.1. Sukabinimo taško aukštis nuo pagrindo:

2.4.6.1.1. Didžiausias  mm

2.4.6.1.2. Mažiausias  mm

2.4.6.2. Atstumas nuo vertikalios plokštumos, einančios per galinės ašies simetrijos ašį:  mm

2.5. Tarpuratis[24] mm

2.5.1.2. Atstumas tarp sukabinimo įtaiso kaiščio ir puspriekabės galo   mm

2.6. Didžiausia ir mažiausia tarpvėžė1 /

2.7.1.1. Ilgis1 . .mm

2.7.1.1.1. Didžiausias leistinas sukomplektuotos priekabos ilgis  .mm

2.7.1.2. Plotis1 mm

2.7.1.2.1. Didžiausias leistinas sukomplektuotos priekabos plotis  mm

2.7.1.7. Sukomplektuotos priekabos svorio centro leistinosios padėtys   mm

8. Stabdžiai (trumpas stabdžių sistemos aprašas)

be stabdžių/nepriklausoma stabdymo sistema/inerciniai stabdžiai/stabdžiai su stiprintuvu[25]

8.11.4.1. Manometrinis slėgis (vienvamzdėje jungtyje)  . kPa

8.11.4.2. Manometrinis slėgis (dvivamzdėje jungtyje)  .kPa

11. Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

11.2. Neprivalomi įtaisai  .

12. Kita įranga.

12.2. Mechaninis traktoriaus ir priekabos sukabintuvas:

12.2.1. Tipas (-ai)

 

 

12.2.2. Modelis (-iai)

 

 

12.2.3. EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai)

 

 

12.2.4. Didžiausia horizontali apkrova (kg)

 

 

Didžiausia vertikali apkrova (kg) (kai taikytina)

 

 

 

16. Apmokestinama galia arklio galiomis arba klasė (jei taikoma):

- Belgija  .

 

- Bulgarija  .

 

- Čekija

 

- Danija

 

- Vokietija  .

 

- Estija  .

 

- Airija ......................

 

- Graikija

 

- Ispanija

 

- Prancūzija...............

 

- Kroatija..................

 

- Italija ......................

 

- Kipras......................

 

- Latvija ..................

 

- Lietuva ..................

 

- Liuksemburgas ............

 

- Vengrija ..................

 

- Malta..................

 

- Νyderlandai................

 

- Austrija ..................

 

- Lenkija ...................

 

- Portugalija ................

 

- Rumunija ..................

 

- Slovėnija..................

 

- Slovakija ...................

 

- Suomija ..................

 

- Švedija .........

 

- Jungtinė Karalystė

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-35, 2008-01-22, Žin., 2008, Nr. 12-412 (2008-01-29)

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

 

 

17. Pastabos[26] .

 

 

B. Nekomplektinės prikabinamosios mašinos

1. Prikabinamosios mašinos  bendrieji techniniai duomenys:

1.1 Ašių ir ratų skaičius   . ,

iš jų:

1.1.4. Stabdžius turinčios ašys

2. Masė ir matmenys

2.1.1. Važiuoklės masė:

- didžiausia

- mažiausia

2.2.1. Didžiausia techniškai leistina prikabinamosios mašinos masė pagal padangų specifikaciją:

2.2.2. Šios masės paskirstymas tarp ašių  .

2.2.3.1. Masė ir padangos:

Ašies Nr.

Padangos (matmenys)

Leistinoji apkrova

Didžiausia techniškai leistina ašiai tenkanti masė

Didžiausia leistina vertikali sukabinimo taško apkrova

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Sukabinimo taško vieta:

2.4.6.1. Sukabinimo taško aukštis nuo pagrindo:

2.4.6.1.1. Didžiausias  mm

2.4.6.1.2. Mažiausias:  mm

2.4.6.2. Atstumas nuo vertikalios plokštumos, einančios per galinės ašies simetrijos ašį:  mm

2.5. Tarpuratis1 mm

2.5.1.2. Atstumas tarp sukabinimo įtaiso centro ir puspriekabės tipo prikabinamosios mašinos galo  mm

2.6. Didžiausia ir mažiausia tarpvėžė1 ./   .mm

2.7.1.1. Ilgis1 .mm

2.7.1.1.1. Didžiausias leistinas sukomplektuotos velkamosios mašinos ilgis  mm

2.7.1.2. Plotis1 .mm

2.7.1.2.1. Didžiausias leistinas sukomplektuotos velkamosios mašinos plotis  mm

2.7.1.7. Sukomplektuotos velkamosios mašinos svorio centro ribinės leistinosios padėtys

8. Stabdžiai (trumpas stabdžių sistemos aprašas)  .

be stabdžių/nepriklausoma stabdymo sistema/inerciniai stabdžiai/stabdžiai su stiprintuvu2

8.11.4.1. Manometrinis slėgis (vienvamzdėje jungtyje)   kPa

8.11.4.2. Manometrinis slėgis (dvivamzdėje jungtyje)   kPa

11. Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisai

11.2. Neprivalomi įtaisai  .

12. Kita įranga

12.2. Mechaninis traktoriaus ir prikabinamosios mašinos sukabintuvas:

12.2.1. Tipas (-ai):

 

 

12.2.2. Modelis (-iai):

 

 

12.2.3. EB tipo patvirtinimo ženklas (-ai):

 

 

12.2.4. Didžiausia horizontali apkrova (kg)

 

 

Didžiausia vertikali apkrova (kg) (kai taikytina)

 

 

_________________________

1 Nurodyti mažiausias vertes.

2 Nereikalingą išbraukti.

 

16. Apmokestinama galia arklio galiomis arba klasė (jei taikoma):

- Belgija  .

 

- Bulgarija  .

 

- Čekija

 

- Danija

 

- Vokietija  .

 

- Estija  .

 

- Airija ......................

 

- Graikija

 

- Ispanija

 

-Prancūzija...............

 

- Kroatija..................

 

- Italija ......................

 

- Kipras......................

 

- Latvija ..................

 

- Lietuva ..................

 

- Liuksemburgas ............

 

- Vengrija ..................

 

- Malta..................

 

-  Nyderlandai................

 

- Austrija ..................

 

- Lenkija ...................

 

- Portugalija ................

 

- Rumunija ..................

 

- Slovėnija..................

 

- Slovakija ...................

 

- Suomija ..................

 

- Švedija .........

 

-  Jungtinė Karalystė

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-35, 2008-01-22, Žin., 2008, Nr. 12-412 (2008-01-29)

Nr. 3D-640, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4913 (2013-09-20)

 

17. Pastabos1  .

 

 

_____________________

1 Pateikiama informacija apie įvairius neprivalomus dalykus ar vertes ir susijusias priklausomybes (kai taikytina - lentelės forma).

 

 

Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų

priekabų ir prikabinamųjų mašinų

atitikties įvertinimo taisyklių

6 priedas

 

MAŽŲJŲ SERIJŲ BEI BAIGIAMŲJŲ PARTIJŲ TECHNINĖMS PRIEMONĖMS TAIKYTINI APRIBOJIMAI IR PAGAL ATSKIRĄSIAS DIREKTYVAS IŠDUOTŲ  EB TIPO PATVIRTINIMŲ SĄRAŠAS

 

 

1. To paties tipo mažųjų serijų techninių priemonių, kurias per vienerius metus galima registruoti, parduoti ar pradėti naudoti, skaičius negali viršyti lentelėje nurodytų ribų:

 

 

Techninės priemonės kategorija

 

 

 

Skaičius (kiekvieno tipo)

 

T

150

C

50

R

75

S

50

 

2. Pradedamų naudoti vieno ar kelių tipų naujų techninių priemonių, kurių tipo patvirtinimas jau  negalioja, skaičius negali viršyti 10 proc. visų atitinkamų tipų techninių priemonių, pradėtų naudoti per pastaruosius dvejus metus, bet ne mažiau kaip 20 vienetų.

Tokių techninių priemonių atitikties sertifikatuose privalo būti atitinkama nuoroda.

3. Atitikties įvertinimo įstaigos siunčiamų kitų valstybių narių atitikties įvertinimo įstaigoms sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių tipo patvirtinimų, atsisakymų patvirtinti tipą arba panaikintų tipo patvirtinimų sąrašo turinys. Sąrašas spausdinamas ant atitikties įvertinimo įstaigos blanko:

 

Sąrašo numeris  .

Laikotarpis nuo  .iki

Apie kiekvieną suteiktą, atsisakytą suteikti ar panaikintą EB tipo patvirtinimą pateikiami tokie duomenys:

Gamintojas

EB tipo patvirtinimo numeris

Modelis

Tipas

Išdavimo data

Pirmojo išdavimo data (EB tipo patvirtinimo išplėtimo atveju)

 

 

Papildyta 7 priedu:

Nr. 3D-530, 2005-11-14, Žin., 2005, Nr. 137-4941 (2005-11-19)

 

 

Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų

priekabų ir prikabinamųjų mašinų

atitikties įvertinimo taisyklių

7 priedas

 

VARIKLIŲ KATEGORIJOS, JŲ GALIOS RIBOS BEI RIBINĖS IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ VERTĖS

 

1. Variklių kategorijos, jų galios ribos, numatytos 1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/26/EB) 9 straipsnio 3a dalyje, bei išmetamųjų teršalų ribinės vertės, atitinkančios minėtos direktyvos I priedo 4.1.2.4, 4.1.2.5 ir 4.1.2.6 skirsnių lentelėse pateiktas ribines vertes:

1.1. 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/25/EB 4 straipsnio 2 dalyje numatyto III A etapo metu.

 

Variklio

kategorija

Naudingoji galia

P, kW

CO

g/kWh

HC + NOx

g/kWh

Kietosios dalelės

g/kWh

H

130 ≤ P≤ 560

3,5

4,0

0,2

I

75 ≤ P < 130

5,0

4,0

0,3

J

37 ≤  P < 75

5,0

4,7

0,4

K

19 ≤  P <  37

5,5

7,5

0,6

 

 

1.2. 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/25/EB 4 straipsnio 2 dalyje numatyto III B etapo metu.

 


Variklio kategorija

Naudingoji galia

P, kW

CO

g/kWh

HC

g/kWh

NOx

g/kWh

Kietosios dalelės g/kWh

L

130 ≤ P≤ 560

3,5

0,19

2,0

0,025

M

75 ≤ P < 130

5,0

0,19

3,3

0,025

N

56 ≤  P < 75

5,0

0,19

3,3

0,025

 

Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis HC + NOx kWh

 

P

37 ≤  P < 56

5,0

4,7

0,025

 

 

1.3. 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/25/EB 4 straipsnio 2 dalyje numatyto IV etapo metu.

 

Variklio kategorija

Naudingoji galia

P, kW

CO

g/kWh

HC

g/kWh

NOx

g/kWh

Kietosios dalelės

g/kWh

Q

130 ≤ P ≤ 560

3,5

0,19

0,4

0,025

R

56 ≤  P < 130

5,0

0,19

0,4

0,025

 

______________


Kategorijos: Žemės ūkio ir miško technika
Svarbu
Pavasarinis žemės įdirbimas

Pavasarinis žemės įdirbimas ir paruošimas

Žemės ūkio technika pavasariniam dirvos įdirbimui, kultivatoriai, skutikai žemės įdirbimui pavasarį 

Plūgo pasirinkimas

Plūgo pasirinkimas

Pats svarbiausias ir pats sunkiausias žemės ruošimo darbas yra arimas. Čia padarytos klaidos yra sunkiai ištaisomos. 

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derlius pagrindas

Tikslioji žemdirbystė - gausaus ir sveiko derliaus pagrindas

Tikslus trąšų, pesticidų normų nustatymas ir paskleidimas pasėliuose 

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės paruošos siloso gamybai, žolės siloso gamybos technologija, technika ir įranga žolės silosui gaminti 

Kaip išsirinkti naujas padangas

Kaip išsirinkti tinkamas naujas ir teisingau saugoti senas padangas

Padangų žymėjimas, teisingas senų padangų saugojimas 

nauji traktoriai

Nauji traktoriai

Kaip išsirinkti naują traktorių, naujo traktoriaus pasirinkimas. Naujo traktoriaus charakteristikos: variklis, ekonomiškumas, išmanusis valdymas, kabinos komfortas, transmisijos, pavaros 

geriausi traktoriai

Geriausi traktoriai

Vidutinio ir mažo galingumo traktoriai nedideliems ūkiams - geriausios techninės savybės. Traktorių varikliai, hidraulika, apsisukimo spindulys, kabinos įranga, išmanusis valdymas, pavarų tipai, padangos 

Teleskopiniai krautuvai

Nauji teleskopiniai krautuvai

Naujas teleskopinis krautuvas, teleskopinio krautuvo pasirinkimas, teleskopinio krautuvo dalys, NEW HOLLAND teleskopiniams krautuvams bei visai NEW HOLLAND statybinei technikai specialios finansavimo sąlygos. Palūkanos nuo 1,25%. 

Pasėlių tręšimo ir purškimo įranga

Pagrindiniai tręšimo ir purškimo įrangos tipai, specifika, parengimas darbui, darbų sauga 

Automobilinės svarstyklės

Automobilinės svarstyklės

Kaip išsirinkti automobilines svarstykles? 

Kelių komunalinė technika

Kelių komunalinė technika

Traktoriai ir kita technika keliams ir pakelėms tvarkyti, kelių priežiūros žoliapjovės, krūmapjovės, greideriai, sniego ir ledo valytuvai, smėlio barstytuvai 

geriausi javų kombainai

Geriausi javų kombainai

Geriausių javų kombainų techninės charakteristikos. Kombaino laidumas, pjaunamoji, kuliamoji, būgnas, bunkeris, smulkintuvas ir kt. Kombaino kabina ir išmanusis valdymas. 

Giluminiai purentuvai

Giluminiai dirvos purentuvai

Giluminis dirvos purenimas, giluminis dirvos purentuvas, giluminio purenimo technologija ir optimalus laikas 

žemės ūkio priekabos

Žemės ūkio priekabos ir puspriekabės

Geriausios puspriekabės ir priekabos žemės ūkiui, kaip išsirinkti priekabą žemės ūkio produkcijai, technikai gabenti  

Ruloniniai presai

Ruloniniai presai

Ritininiai žolės presai vyniotuvai, rulonų vyniotuvai, 

Sėjamosios

Sėjamosios

Sėjimo įranga, sėklų ir grūdų sėjamoji, kaip išsirinkti sėjimo įrangą 

Medienos smulkintuvai

Medienos smulkintuvai

Didelio našumo šakų smulkintuvai, smulkintuvai rąstams, biokuro gamybos įranga 

Dirvos kultivavimo technika

Dirvos kultivavimo technika

Į ką atsižvelgti renkantis dirvos kultivatorių  

Mechanizuotas bulvių auginimas

Mechanizuota bulvių auginimo technologija

Bulvių auginimo mechanizacija, technika dirvos bulvėms paruošimui, bulvių sodinimo mašinos bulvių priežiūros mašinos, bulviakasės, bulvių perrinkimo, rūšiavimo, sandėliavimo įranga 

Kukurūzai

Kukurūzų auginimas

Kaip auginti kukurūzus, kukurūzų sėja, kukurūzų priežiūra ir tręšimas, kukurūzų kombainai ir pjaunamosios 

Zoliniu pasaru ruosimas

Žolinių pašarų ruošimas ir saugojimas

Praktiniais šienainio ruošimo ir išsaugojimo patarimai. Stambiųjų pašarų saugojimas lauko sąlygomis. 

Hidraulinės sistemos gedimai

Hidraulinių sistemų gedimai

Pagrindiniai hidraulinės sistemos gedimai, hidraulinių sistemų priežiūra ir remontas 

Cheminis kelmų šalinimas

Kelmų naikinimas

Kaip pašalinti kelmus, kaip neleisti kelmams atželti, cheminiai, herbicidiniai ir mechaniniai kelmų šalinimo būdai, ką daryti, kad nupjauti medžiai ar krūmai nebeatželtų iš šaknų? 

Ekskavatorinio krautuvo pasirinkimas

Kaip išsirinkti ekskavatorinį krautuvą? Ekskavatorinių krautuvų eksploatacinės savybės 

Kaip išsirinkti vikšrinį mini krautuvą?

Vikšrinių mini krautuvų galimybės, naudojimo sritys, priedai ir universalumas 

Ratinis mini krautuvas

Kaip išsirinkti ratinį mini krautuvą?  

Mini ekskavatoriaus pasirinkimo kriterijai

Kaip išsirinkti naują mini ekskavatorių? Mini ekskavatorių gedimų atsiradimas ir šalinimas  

Lauko purkštuvai

Lauko purkštuvai

Lauko purkštuvų gamybos naujienos, technologijos, nauda žemdirbiams. Į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį, kad renkantis purkštuvą pasėlių priežiūra duotų geriausią rezultatą, o išleisti pinigai nenueitų vėjais. 

Patarimai perkantiems žoliapjovę

Patarimai perkantiems žoliapjovę

Kiemo, laukų, sodo bei įvairių kitų pievų priežiūra reikalauja nemenko susitelkimo bei geros technikos. 

Įmirkusių dirvų dirbimas

Nors dėl liūčių ūkininkai patyrė didžiulius nuostolius ir paskelbta ekstremali situacija, tačiau įmirkusias dirvas įdirbti ir paruošti jas naujiems derliams teks patiems ūkininkams. Būtent todėl reikalingos ne tik naujos žinios, bet ir novatoriškas mąstymas bei strateginis darbų organizavimas.  

Biokuras iš miško atliekų

Biokuras iš miško atliekų – brangiausias jo surinkimas

Kokiais atvejais miško kirtimo atliekų surinkimas, paruošimas ir gabenimas į katilines yra ekonomiškai naudingas?  

Temą atitinkančios įmonės

Panevėžio aps.


1 2 3 4

Stoties g. 23, Rokiškis
Telefonas: +370-347-20000, El. paštas: ivabalte@ivabalte.lt
1 2 3 4
Stringa žoliapjovės pjovimo valas Stringa žoliapjovės pjovimo valas

Kodėl dirbant su žoliapjove stringa pjovimo valo išsivyniojimas?

daugiau
1 2 3 4 5 ... 11
Produktai
Žemės įdirbimo technika- Livila Uab

Plūgai, diskiniai skutikai, kultivatoriai, tankinimo volai, giluminiai purentuvai

Sunkiosios technikos, sunkvežimių, autobusų,traktorių, spec.technikos remontas Vilniuje

Sunkiosios technikos, sunkvežimių, autobusų,traktorių, sp...

Granuliniai katilai kaina
Granuliniai katilai kaina

Granulinis katilas gera kaina, kombinuoti granuliniai kat...

Teleskopiniai krautuvai kaina
Teleskopiniai krautuvai kaina

Teleskopinis krautuvas gera kaina

nauji traktoriai kaina
Nauji traktoriai kaina

Naujų traktorių kainos, vidutinio ir mažo galingumo trakt...

Traktoriaus padangos kaina
Traktoriaus padangos kaina

Traktoriaus padangų kaina, padangos traktoriui, traktoria...

Vejapjovės Tauragėje
Žoliapjovės, vejapjovės Tauragėje

Žoliapjovės Tauragėje, vejapjovės Tauragė, trimeriai Taur...

Vejos robotai Tauragėje
Vejos robotai Tauragėje

Vejapjovės robotai kaina, vejos roboto remontas Tauragė, ...

Vejos pjovimo traktoriukas Tauragė
Vejos pjovimo traktoriukas Tauragė

Traktorius vejos pjovimui, žolės pjovimo traktorius Taura...

Katalizatoriai,DPF, SCR filtrai -žemės ūkio technikai, sunkvežimiams Vilniuje

Kietųjų dalelių filtro DPF keitimo intervalą SCR technol...

1 2 3 4 5 ... 11
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau