Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas

2013-12-07 22:18   Peržiūros : 892   Spausdinti


DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234

Vilnius

Nauja įsakymo redakcija

Galioja nuo 2012 m. vasario 23 d.

Nr. 3D-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1092 (2012-02-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYMO VIETŲ REGISTRAVIMO IR JOSE LAIKOMŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. vasario 14 d. Nr. 3D-105

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 16 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1173 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymą suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 125-5943) 2 punktu:

1. T v i r t i n u Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonėms nustatytas privalomas reikalavimas registruoti duomenis Ūkinių gyvūnų registre įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

Žemės ūkio ministras                                                                                Kazys Starkevičius

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2012-01-13 raštu Nr. B6-(1.19)-104

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauja aprašo redakcija

Galioja nuo 2012 m. vasario 23 d.

Nr. 3D-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1092 (2012-02-22)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-105

redakcija)

ŪKINIŲ gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikoje laikomų ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, jose esančių ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (OL 2008 L 213, p. 31), 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiu galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančiu jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1), 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/2004, nustatančiu avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiančiu reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 56), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 506/2010 (OL 2010 L 149, p. 3), 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų (OL 2008 L 149, p. 3), 2011m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/685/ES, kuriuo pripažįstama, kad Lietuvos galvijų duomenų bazė yra tinkamai veikianti (OL 2011 L269, p. 36).

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Arklinių šeimos gyvūnas – arklinių Equide šeimos arklių Equus genčiai ar juos sukryžminus išvestai rūšiai priklausantis laukinis arba naminis žinduolis.

Neveislinis arklys – arklys, nepriskiriamas prie veislinių arklių dėl veislės reikalavimų neatitikimo.

Prekiautojas ūkiniais gyvūnais – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtintas fizinis ar juridinis asmuo, kuris, siekdamas pelno, nuolat perka paženklintus ūkinius gyvūnus ir per 30 dienų nuo pirkimo juos parduoda arba perkelia iš vienų sau nepriklausančių patalpų į kitas arba į skerdyklą, registruoja Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje ir (ar) apie juos praneša Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

Skerdykla – valstybinės veterinarinės priežiūros objektas, kuriame skerdžiami arba žudomi gyvūnai.

Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonė (toliau – ŠGP tvarkytojas) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintas šalutinius gyvūninius produktus šalinantis ir (arba) naikinantis juridinis asmuo arba kita organizacija ar jos padalinys.

Ūkinis gyvūnas – gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais.

Ūkinio gyvūno laikytojas (toliau – laikytojas) – asmuo, kuris yra ūkinio gyvūno savininkas ar jį laiko atlygintinai ar neatlygintinai.

Ūkinio gyvūno registravimas – ūkinio gyvūno duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintas formas ir (ar) ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą ir Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę.

Ūkinio gyvūno savininkas (toliau – savininkas) – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso ūkinis gyvūnas.

Ūkinio gyvūno tapatybės nustatymas – ūkinio gyvūno atpažinimas pagal tatuiruotės, ausų įsagų, paso arba mikroschemos numerį arba kitu būdu.

Ūkinio gyvūno ženklinimas – ūkinio gyvūno žymėjimas specialiais ausų įsagais, tatuiruote arba mikroschema.

Ūkinių gyvūnų apskaita – ūkinių gyvūnų apskaitos žurnaluose arba kompiuterinėje laikmenoje daromi įrašai apie laikymo vietoje esančius ūkinius gyvūnus, jų perkėlimą ir kaitą.

Ūkinių gyvūnų banda – vienoje laikymo vietoje laikoma vienos rūšies ūkinių gyvūnų grupė, kuriai suteikiamas atpažinties numeris. Jei vienoje laikymo vietoje laikoma daugiau nei viena ūkinių gyvūnų banda, tai kiekviena iš jų turi būti atpažįstama pagal atskirą numerį.

Ūkinių gyvūnų kaita – prieauglio atsivedimas, ūkinio gyvūno gaišimas, paskerdimas ir kiti įvykiai, susiję su ūkinių gyvūnų skaičiaus bandoje pasikeitimu ir nesusiję su ūkinių gyvūnų perkėlimu.

Ūkinių gyvūnų laikymo vieta (toliau – laikymo vieta) – pastatas arba tuo atveju, kai ūkiniai gyvūnai laikomi lauke, bet kuri vieta, kur ūkiniai gyvūnai yra laikomi, auginami ir prižiūrimi.

Ūkinių gyvūnų perkėlimas – ūkinių gyvūnų pervežimas arba pervarymas iš vienos laikymo vietos, bandos, pulko į kitą laikymo vietą, bandą, pulką, taip pat ūkinių gyvūnų pervežimas iš jų laikymo vietos į skerdyklą.

Ūkinių gyvūnų ženklinimo paslaugos teikėjas (toliau – paslaugos teikėjas) – asmuo, išklausęs mokymo kursą, turintis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė ženklinti ūkinius gyvūnus.

Veislinis arklys – arklys, kurio kilmė ir individualios veislinės savybės atitinka veislės reikalavimus.

II. Ūkinių gyvūnų ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

4. Vykdant ūkinių gyvūnų ženklinimą, registravimą ir apskaitą dalyvauja:

4.1. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM);

4.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) ir VMVT teritoriniai skyriai (toliau – VMVT teritoriniai skyriai);

4.3. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC);

4.4. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis (toliau – VKVS);

4.5. ausų įsagų, mikroschemų, ženklinimo ir nuskaitymo įrangos tiekėjai (toliau – tiekėjai);

4.6. paslaugų teikėjai;

4.7. laikytojai, savininkai;

4.8. skerdyklos;

4.9. ŠGP tvarkytojai.

5. ŽŪM:

5.1. koordinuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo įgyvendinimą;

5.2. tvirtina tiekėją.

6. VMVT, VMVT teritoriniai skyriai:

6.1. koordinuoja ir kontroliuoja ūkinių gyvūnų registravimą ir ženklinimą;

6.2. teikia Europos Komisijai ataskaitas apie ūkinių gyvūnų registravimą ir tapatybės nustatymą;

6.3. pagal laikytojų pateiktą informaciją suveda laikymo vietų, jose esančių ūkinių gyvūnų duomenis į Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę (toliau – CDB), pagal kompetenciją vykdo ne ankstesnių kaip 6 mėn. klaidų taisymą CDB, rašo senesnių kaip 6 mėn. ženklinimo, registravimo, apskaitos duomenų taisymo protokolus ir siunčia juos ŽŪIKVC;

6.4. pagal laikytojų pateiktus prašymus užsako galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagus, mikroschemas ir į CDB suveda duomenis apie užsakytus įsagus ir mikroschemas. Tokiu atveju nurodo laikytojo adresą, kuriuo turės būti pristatyti įsagai ar mikroschemos;

6.5. CDB registruoja pamestų ausų įsagų numerius;

6.6. kontroliuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimų, patvirtintų šiuo aprašu, laikymąsi laikymo vietose;

6.7. konsultuoja laikytojus, organizuoja laikytojų, paslaugų teikėjų mokymą laikymo vietų registravimo, jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos klausimais, informuoja visuomenę ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimais;

6.8. asmenims, dalyvavusiems šio aprašo 6.7 punkte nurodytuose mokymuose, išduoda mokymo baigimą patvirtinantį dokumentą, suteikiantį teisę ženklinti atitinkamus ūkinius gyvūnus, sustabdo ir (ar) panaikina jo galiojimą;

6.9. priima laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus tiesiogiai suvesti duomenis į CDB ir perduoda šiuos prašymus ŽŪIKVC.

7. ŽŪIKVC:

7.1. užtikrina CDB funkcionavimą;

7.2. duomenis apdoroja, apskaito, susistemina, analizuoja ir rengia klaidų taisymo programas, tikslina ir taiso duomenis CDB pagal VMVT teritorinių skyrių pateiktus klaidų taisymo protokolus, fiksuoja duomenų gavimo datas, kas ketvirtį teikia VMVT ataskaitas apie duomenų gavimo ir suvedimo į CDB pažeidimus ir kitus netikslumus;

7.3. užtikrina ūkinių gyvūnų ausų įsagų numerių intervalo pateikimą tiekėjui;

7.4. suteikia laikymo vietų ir ūkinių gyvūnų bandų atpažinties numerius, arklinių šeimos gyvūnų individualius numerius;

7.5. spausdina ir platina ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo apskaitos formas ir užtikrina jų pateikimą VMVT teritoriniams skyriams;

7.6. pagal laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus, gautus iš VMVT teritorinių skyrių, suteikia laikytojams ir paslaugų teikėjams prisijungimo prie CDB slaptažodžius, kad jie galėtų tiesiogiai suvesti reikiamus duomenis. VMVT teritorinių skyrių teikimu, slaptažodžio galiojimą panaikina;

7.7. konsultuoja laikytojus, organizuoja laikytojų ir paslaugų teikėjų mokymą laikymo vietų registravimo, jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos klausimais;

7.8. išduoda galvijo, arklio pasus.

8. VKVS:

8.1. vykdo veislinių kiaulių ženklinimą ir registravimą ŽŪM nustatyta tvarka;

8.2. užtikrina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagų numerių intervalo pateikimą tiekėjui ir perduoda duomenis į CDB;

8.3. per 10 darbo dienų nuo tiekėjų paskelbimo pasirašo su jais sutartį ir užsako, taip pat platina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagus, pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo ir pamestų arba atgamintų įsagų platinimo registracijos žurnalus;

8.4. užtikrina laikymo vietų registravimo, jose esančių veislinių kiaulių ženklinimo ir apskaitos duomenų suvedimą į CDB ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, gyvūnų ženklinimo priemonių pateikimą laikytojams ir paslaugų teikėjams, taip pat klaidų taisymą CDB.

9. Paslaugų teikėjai:

9.1. laikydamiesi šių taisyklių nustatytų reikalavimų, atlieka ūkinių gyvūnų ženklinimą, registravimą ir (arba) perduoda duomenis VMVT teritoriniam skyriui;

9.2. įvedę duomenis išspausdina GŽ-2 formą (4 priedas), ją pasirašo, grąžina laikytojui, kuris turi ją saugoti 3 metus. Pildydami ranka GŽ-2 formą, vieną egzempliorių grąžina laikytojui, kitą pateikia VMVT teritoriniam skyriui. Jei pildydami ranka GŽ-2 formą duomenis įveda į CDB, tai kitą GŽ-2 formos egzempliorių pasilieka sau;

9.3. užtikrina ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo priemonių užsakymą ir panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

9.4. gavę užsakytus ausų įsagus ir (ar) mikroschemas duomenis apie jų priskyrimą laikytojui įveda į CDB;

9.5. turintieji leidimą prisijungti prie CDB, užpildę AŽ-1 formą, suveda duomenis į CDB ir AŽ-1 formos pirmąjį egzempliorių siunčia ŽŪIKVC.

10. Laikytojai:

10.1. ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, laikydamiesi šio aprašo nuostatų, registruoja duomenis CDB arba praneša VMVT teritoriniams skyriams, turintieji leidimą, ženklina savo ūkinius gyvūnus arba kreipiasi į paslaugų teikėją;

10.2. šio aprašo 22 punkte nustatyta tvarka raštu ar kompiuterinėje laikmenoje pildo Ūkinių gyvūnų apskaitos GAŽ-1 (1 priedas) ir Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos GAŽ-2 (2 priedas) žurnalus bei juos saugo ne trumpiau kaip 3 metus po paskutinio žurnale padaryto įrašo. Kompiuterinėje laikmenoje esančius GAŽ-1 ar GAŽ-2 žurnalus ar jų dalis prireikus galima išspausdinti;

10.3. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ausies įsago pametimo dienos užsako naują įsagą, identišką pamestajam, arba kreipiasi į paslaugų teikėją ar į VMVT teritorinį skyrių;

10.4. užtikrina ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo priemonių, nurodytų aprašo 12 punkte, panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, pildo GŽ-1, GŽ-2 ar GŽ-2a (3, 4, 5 priedai) formas ir GAŽ-1, GAŽ-2 žurnalus ar įrašo į kompiuterinę laikmeną, perka galvijų, avių, ožkų ir kiaulių ausų įsagus, mikroschemas;

10.5. kreipiasi dėl galvijo, arklio paso išdavimo.

11. Tiekėjai užtikrina:

11.1. nuolatinį ausų įsagų ir mikroschemų tiekimą laikytojams;

11.2. nuolatinį ausų įsagų ir mikroschemų tiekimą paslaugų teikėjams;

11.3. veislinių kiaulių ausų įsagų tiekimą VKVS;

11.4. duomenų apie laikytojams ir paslaugų teikėjams pateiktus ausų įsagus ir mikroschemas suvedimą į CDB;

11.5. ausų įsagų ir pagamintų identiškų pamestiesiems ausų įsagų platinimo registracijos ir įsigijimo žurnalų pildymą ir jų saugojimą ne trumpiau kaip 3 metus.

12. Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo priemonės yra:

12.1. ausų įsagai, replės jiems įsegti, tatuiravimo įrankiai, mikroschemos, skaitytuvai;

12.2. CDB;

12.3. registravimo ir apskaitos formos;

12.4. galvijų, arklių pasai.

13. Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo principai:

13.1. individualus ūkinio gyvūno ir bandos atpažinimas;

13.2. gyvūno atvedimo datos ir vietos nustatymas;

13.3. laikymo vietų, ūkinių gyvūnų bandų ir ūkinių gyvūnų perkėlimo, taip pat kaitos registravimas per visą ūkinio gyvūno gyvenimo laikotarpį.

14. Pagrindiniai ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo uždaviniai:

14.1. ūkinių gyvūnų ir veislininkystės apskaita;

14.2. užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų prevencija ir kontrolė;

14.3. bendrų žmonėms ir ūkiniams gyvūnams ligų kontrolė.

III. ŪKINIŲ gyvūnų LAIKYMO VIETŲ REGISTRAVIMAS,

Jose laikomų ŪKINIŲ gyvūnų ŽENKLINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

15. Kiekvienas laikytojas privalo ženklinti, registruoti laikomus ūkinius gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą. Laikymo vietose privaloma ženklinti ir registruoti esančius galvijus, tarp jų bizonus (Bizon bizon) ir azijinius buivolus (Bubalus bubalus), avis, ožkas, arklinių šeimos gyvūnus ir kiaules (kiaulės ženklinamos tik perkeliant), tvarkyti jų apskaitą, o siekdamas valstybės paramos laikytojas privalo registruoti ir kitus laikomus ūkinius gyvūnus. Siekdamas apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio, laikytojas teisės aktų nustatyta tvarka privalo pažymėti registruoto bityno bičių laikymo vietas ŽŪIKVC elektroninėje informacinėje sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-655, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 103-5084 (2013-10-01)

Punktas įsigalioja nuo 2014 m. vasario 1 d.

16. Ūkiniai gyvūnai registruojami CDB:

16.1. galvijai, tarp jų bizonai (Bizon bizon) ir azijiniai buivolai (Bubalus bubalus), avys, ožkos, arklinių šeimos gyvūnai – individualiu atpažinties numeriu;

16.2. kiaulės ir kiti ūkiniai gyvūnai – bandos atpažinties numeriu.

17. Naujoje laikymo vietoje registruojami privalomi registruoti gyvūnai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atvežimo į naują laikymo vietą informuojant VMVT teritorinį skyrių, pateikiant užpildytą GŽ-2 ar GŽ-2a formą, kiti ūkiniai gyvūnai registruojami laikytojui pateikus VMVT teritoriniam skyriui užpildytą GŽ-1 formą, arklinių šeimos gyvūnai – paslaugų teikėjui pateikus AŽ-1 formą.

18. Laikytojas gali naudotis paslaugų teikėjų paslaugomis.

19. ŽŪIKVC laikymo vietoms ir ūkinių gyvūnų bandoms suteikia CDB atpažinties numerį.

20. Laikymo vietos ir ūkinių gyvūnų bandos atpažinties numeris suteikiamas vieną kartą ir išlieka CDB visą ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo galiojimo laikotarpį. Kiti ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo duomenys CDB saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

21. Pranešimas apie CDB registruotą naują laikymo vietą ar bandą ir suteiktą atpažinties numerį laikytojui pateikiamas VMVT teritoriniam skyriui.

22. Gyvūnų apskaita:

22.1. individualiais numeriais paženklintiems gyvūnams raštu arba kompiuterinėje laikmenoje pildomas Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalas GAŽ-1;

22.2. bandos numeriais registruotiems gyvūnams raštu arba kompiuterinėje laikmenoje pildomas Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalas GAŽ-2;

22.3. visos gyvūnų ženklinimo ir registravimo apskaitos formos ir žurnalai saugomi 3 metus po paskutinio juose padaryto įrašo.

23. Iš trečiųjų šalių įvežtų skersti ūkinių gyvūnų perženklinti nereikia, o įvežtuosius auginti reikia perženklinti: galvijus – ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, avis, ožkas – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Tam, kad būtų galima perženklinti ūkinį gyvūną, ŽŪIKVC suteikia naują numerį ir išsaugo buvusį ženklinimo numerį CDB. Iš trečiųjų šalių atvežti ūkiniai gyvūnai registruojami CDB tik turint tos šalies kompetentingos tarnybos išduotą veterinarijos sertifikatą.

24. Iš Europos Sąjungos šalių narių (toliau – ES) įvežtų galvijų, avių ir ožkų paliekamas tas pat ausų įsagas. Nauji ausų įsagai segami tik tuo atveju, jei įvežto galvijo, avies, ožkos ženklinimo numeris su šalies kodu yra didesnis kaip 14 ženklų. Iš ES šalių narių įvežti ūkiniai gyvūnai registruojami tik turint ES šalies siuntėjos kompetentingos tarnybos išduotą vidaus prekybos sertifikatą.

25. Pasai CDB registruotų Lietuvos Respublikos galvijų laikytojams ir arklinių šeimos gyvūnų savininkams išduodami ŽŪM nustatyta tvarka.

26. Prekiaujant tarp ES šalių narių avimis ir ožkomis nuo 2009 m. gruodžio 31 d., jas privaloma ženklinti mikroschemomis.

27. Kiaulių laikytojai privalo registruoti kiaules ir jų laikymo vietas ir bandas:

27.1. vieną kartą per einamųjų metų ketvirtį siekiantieji valstybės pagalbos turi į CDB suvesti arba pranešti VMVT teritoriniam skyriui laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, užpildydami GŽ-1 formą;

27.2. nesiekiantieji valstybės pagalbos, ne rečiau kaip 2 kartus per metus, kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėn. turi į CDB suvesti arba pranešti VMVT teritoriniam skyriui laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, užpildydami GŽ-1 formą.

28. Duomenis apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, laikytojas turi registruoti ne rečiau kaip 2 kartus per metus, kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėn. ir prieš teikdamas paraišką gauti valstybės pagalbą.

29. Duomenys apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais.

30. Skirtinguose rajonuose laikomus tik bandomis registruojamus ūkinius gyvūnus laikytojas gali registruoti viename iš bandų laikymo vietų VMVT teritorinių skyrių, užpildydamas tiek GŽ-1 formų, kiek nori registruoti bandų. VMVT teritorinis skyrius, į kurį kreipėsi laikytojas, užpildytas GŽ-1 formas, jeigu bandos yra ne jo kontroliuojamoje teritorijoje, siunčia tiems VMVT teritoriniams skyriams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra registruojamos bandos. Atitinkamas VMVT teritorinis skyrius pagal gautą GŽ-1 formą registruoja bandą ir šią formą saugo ne trumpiau kaip 3 metus.

IV. ŪKINIŲ GYVŪNŲ KAITOS IR PERKĖLIMO REGISTRAVIMAS

(DVIGUBA PRANEŠIMŲ SISTEMA)

31. Laikytojas privalo užtikrinti, kad atvestas ūkinių gyvūnų prieauglis būtų paženklintas ir užregistruotas. Galvijų, avių ir ožkų prieauglio registracijos metu laikytojas (arba paslaugų teikėjai) paženklina prieauglį, registracijos duomenis įrašo į Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą, registruoja CDB ir (arba) užpildo vieną GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir pirmąjį egzempliorių pateikia VMVT teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, antrasis egzempliorius lieka laikytojui. Apie avių ir ožkų prieauglio paženklinimą galima pranešti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.

32. Ūkinių gyvūnų prieauglio ženklinimas:

32.1. galvijų prieauglis ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, t. y. prieauglio atvedimo, išskyrus bizonus. Bizonų prieauglį būtina paženklinti per 9 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip po atjunkymo (atskyrimo nuo motinos) ir (arba) ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-655, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 103-5084 (2013-10-01)

32.2. avių ir ožkų prieauglį būtina paženklinti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos:

32.2.1. ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu;

32.2.2. po 2009 m. gruodžio 31 d. atvestas avių ir ožkų prieauglis, kurį laikytojas norės išvežti į ES šalis, ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis – į vieną ausį segamas įsagas su individualiu numeriu, o į kitą ausį įsagas, kurio viena dalis yra su mikroschema;

32.3 kiaulės ženklinamos tik prieš išvežant iš laikymo vietos pagal aprašo 40 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-655, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 103-5084 (2013-10-01)

33. Ausų įsagai segami į ausis taip, kad įsagas būtų ausies kremzlinės dalies viduryje ir gerai matomas iš ūkinio gyvūno priekinės ir užpakalinės dalies, ausų įsago brūkšninis kodas turi būti matomas iš ūkinio gyvūno priekinės dalies.

34. Galvijų, avių ir ožkų negyvo prieauglio atvedimas, taip pat išsimetimas, prieauglio gaišimas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruojami Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale bei CDB arba užpildoma GŽ-2 ar GŽ-2a forma ir pateikiama VMVT teritoriniam skyriui.

35. Ūkinių gyvūnų perkėlimas iš vienos laikymo vietos ir (arba) bandos į kitą galimas tik tarp užregistruotų ūkinių gyvūnų laikymo vietų ir (arba) bandų.

36. Laikytojas privalo užtikrinti, kad į kitą laikymo vietą, bandą ar skerdyklą perkeliami ūkiniai gyvūnai būtų tinkamai paženklinti ir registruoti, ir turėti galvijų, atvestų iki 2011 m. liepos 1 d., ir arklių pasus. Galvijų, atvestų Lietuvoje po 2011 m. liepos 1 d., pasų laikytojas neprivalo turėti perkeldamas galvijus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

37. Ūkinio gyvūno išvežimo į kitą laikymo vietą, bandą ar skerdyklą duomenis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno išvežimo registruoja CDB ar praneša VMVT teritoriniam skyriui, pateikdamas užpildytos GŽ-2 ar GŽ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

38. Ūkinio gyvūno atvežimo iš kitos bandos ar laikymo vietos duomenis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno atvežimo užregistruoja CDB arba apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša VMVT teritoriniam skyriui, pateikdamas GŽ-2 ar GŽ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

39. Turgaviečių, parodų, aukcionų administracijos, siekdamos pateikti ūkinius gyvūnus trečiajam asmeniui ar eksponuoti, apie ūkinių gyvūnų atvežimą ir išvežimą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša VMVT teritoriniam skyriui užpildydamos GŽ-4 formą (6 priedas) arba tiesiogiai registruoja CDB.

40. Kiaulės prieš perkėlimą į kitą laikymo vietą ar kitą bandą ženklinamos į vieną ausį įsegant vieną dviejų dalių ausų įsagą su bandos numeriu, o į skerdyklą vežamos kiaulės gali būti ženklinamos į užpakalinę šlaunį tatuiruote, kurioje nurodomas aiškiai įskaitomas bandos numeris. Išvežus (taip pat atvežus) kiaules, laikytojai duomenis ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio užregistruoja CDB arba informuoja VMVT teritorinį skyrių užpildydami GŽ-2 ar GŽ-2a formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-655, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 103-5084 (2013-10-01)

41. Laikytojo pasikeitimą buvęs laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruoja CDB arba praneša VMVT teritoriniam skyriui užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą.

42. Naujasis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruoja CDB arba praneša VMVT teritoriniam skyriui užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą, kurios antrąjį egzempliorių pasilieka sau.

43. Laikytojas, išvežęs ūkinį gyvūną į skerdyklą, gyvūno išvežimą registruoja CDB arba praneša VMVT teritoriniam skyriui pagal šio aprašo 37 ar 40 punktą.

44. Prekiautojai ūkiniais gyvūnais privalo laikytis šio aprašo, o duomenis apie ūkinio gyvūno perkėlimą turi registruoti CDB ir (ar) pranešti VMVT teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.

45. Į skerdyklą ūkiniai gyvūnai vežami su šiais dokumentais:

45.1. kilę iš Lietuvos Respublikos ir vežami į skerdyklą Lietuvos Respublikoje – su galvijo, (atvesto iki 2011 m. liepos 1 d.) ar arklio pasu, Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščiu (forma tvirtinama VMVT direktoriaus įsakymu). Nuo 2011 m. liepos 1 d. Lietuvoje atvesti galvijai vežami be paso;

45.2. iš ES vežami į skerdyklą Lietuvos Respublikoje – su galvijo ar arklio pasu, ES vidaus prekybos sertifikatu;

45.3. iš trečiųjų šalių vežami į skerdyklą Lietuvos Respublikoje – su veterinarijos sertifikatu.

46. Ūkiniai gyvūnai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka paženklinti ir registruoti. Nepaženklintus ir (ar) neregistruotus ūkinius gyvūnus skersti draudžiama.

47. Skerdykla privalo registruoti:

47.1. duomenis apie kiekvieną atvežtą individualiai registruotą ūkinį gyvūną, sutikrinant 44 punkte nurodytų lydimųjų dokumentų, taip pat pirminės apžiūros metu užfiksuotus duomenis su CDB esančiais duomenimis (laikytojas, ženklinimo numeris, gyvūno rūšis, amžius, lytis, atvežimo data). Nustačius ūkinio gyvūno duomenų (laikytojas, ženklinimo numeris, įsagų skaičius ausyse, gyvūno rūšis, amžius, lytis, atvežimo data) ir fakto neatitiktį, neatitinkantys fakto duomenys pažymimi ŽŪIKVC parengtoje neatitikimų programoje, o ūkinis gyvūnas neskerdžiamas, laikomas atskirai nuo skerdžiamų ūkinių gyvūnų ir apie nustatytus pažeidimus nedelsiant informuojamas laikytojas. Tik laikytojui pašalinus nustatytus pažeidimus, duomenų neatitiktį CDB ir (ar) pateikus naujus dokumentus, ūkinis gyvūnas gali būti skerdžiamas. Ūkinius gyvūnus iš skerdyklos išvežti draudžiama;

47.2. duomenis apie kiekvieną paskerstą ūkinį gyvūną ar ūkinių gyvūnų bandą, pildant GŽ-5 (7 priedas) ir (ar) KŽ-5 (8 priedas) formą ir (ar) suvedant tiesiai į ŽŪIKVC parengtą programą ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno paskerdimo;

47.3. skerdykla, įsivežanti ūkinius gyvūnus iš kitų šalių, privalo pranešti VMVT teritoriniam skyriui pagal šio aprašo 38 ar 40 punktą.

48. Paskerstų ūkinių gyvūnų ausų įsagai neišimami, kol ūkinio gyvūno skerdenos nepaženklinamos. Už panaudotų įsagų sunaikinimą ir pasų grąžinimą ŽŪIKVC per 7 kalendorines dienas atsako gyvūną paskerdusios įmonės administracija.

49. Paskerstų mikroschemomis ženklintų ūkinių gyvūnų mikroschema apsaugoma nuo tolesnio nesąžiningo jos panaudojimo ją išimant, sunaikinant arba išmetant vietoje.

50. Laikytojas duomenis apie ūkinio gyvūno gaišimą ar skerdimą savo reikmėms ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio užregistruoja CDB ar praneša VMVT teritoriniam skyriui užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau. Nugaišusių ūkinių gyvūnų ausų įsagai neišimami, pasai turi būti grąžinami pasą išdavusiai įstaigai. Už paskerstų savo reikmėms ūkinių gyvūnų įsagų sunaikinimą atsako laikytojas.

51. ŠGP tvarkytojas duomenis apie gautas ūkinių gyvūnų gaišenas ne vėliau kaip per 3–7 kalendorines dienas nuo gaišenų važtaraščio, kurio forma tvirtinama VMVT direktoriaus įsakymu, išdavimo dienos turi registruoti CDB:

51.1. sutikrinant pranešimo apie ūkinio gyvūno gaišimą duomenis su CDB esančiais duomenimis (laikytojo pavadinimas ar vardas, pavardė, laikymo vietos numeris, adresas, bandos numeris, ženklinimo numeris, ūkinio gyvūno rūšis, amžius, lytis);

51.2. įvedant į CDB ūkinių gyvūnų pašalinimo ir sunaikinimo datą, pašalintų ir sunaikintų gyvūnų gaišenų skaičių, jų svorį, gyvūnų gaišenų pašalinimo ir sunaikinimo patvirtinimo dokumento registracijos numerį;

51.3. gavęs pranešimo apie ūkinių gyvūnų negyvo prieauglio atvedimą, taip pat išsimetimą, nepaženklinto prieauglio gaišimą duomenis, juos taip pat sutikrina su CDB esančiais duomenimis (laikytojo pavadinimas ar vardas, pavardė, laikymo vietos numeris, adresas, bandos numeris, gyvūno rūšis, amžius) ir įveda 51.2. punkte nurodytus duomenis.

52. Registruotų ūkinių gyvūnų vagystės atveju laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas registruoja duomenis apie įvykį CDB ar praneša VMVT teritoriniam skyriui užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą, pažymėdamas kaip „išvežimą“, o jo priežastį kaip „pavogimą“.

53. Suradus pavogtą ūkinį gyvūną, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas registruoja CDB ar praneša VMVT teritoriniam skyriui užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą, pažymėdamas įvykį kaip „atvežimą“, o priežastį kaip „grąžinimą“.

V. Ūkinių Gyvūnų AUSŲ ĮSAGŲ, MIKROSCHEMŲ įsigijimas ir ausų įsagų atgaminimas

54. Ausų įsagus, mikroschemas, ženklinimo įrangą, skaitytuvus Lietuvos Respublikoje gali tiekti tiekėjas, kuriam tokia teisė suteikiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Tiekėjas užsiregistruoja CDB, ŽŪIKVC suteikia tiekėjams ausų įsagų numerių intervalus.

55. Tiekėjas ir paslaugų teikėjas pildo Ausų įsagų įsigijimo registracijos (9 priedas) bei Ausų įsagų platinimo registracijos (10 priedas) žurnalus. Duomenis apie išplatintus ausų įsagus tiekėjas ir paslaugų teikėjas kiekvieną darbo dieną suveda į CDB.

56. Ausų įsagus turi teisę įsigyti visi laikytojai, kurie yra užsiregistravę CDB ir naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslauga suveda užsakymo duomenis į CDB. Užsakydami ausų įsagus VMVT teritoriniame skyriuje ar iš paslaugų teikėjų pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir užpildytą GŽ-3 formą (11 priedas).

57. Paslaugų teikėjai ausų įsagus, mikroschemas įsigyja užsiregistravę CDB, pateikę tiekėjams VMVT teritorinio skyriaus išduotą dokumentą, suteikiantį teisę ženklinti ūkinius gyvūnus, ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą.

58. Įsigytais ausų įsagais laikytojas gali paženklinti tik savo ūkinius gyvūnus.

59. Ausų įsagų įsigijimo registracijos, taip pat ir Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalai įsagų platinimo (pardavimo) vietoje turi būti saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

60. Ūkiniam gyvūnui pametus ausies (-ų) įsagą (-us) arba ausies (-ų) įsago (-ų) įrašams tapus neįskaitomiems, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas suveda užsakymo duomenis į CDB arba užpildęs GŽ-3 formą kreipiasi į VMVT teritorinį skyrių ar į paslaugų teikėją. VMVT teritorinis skyrius, paslaugų teikėjas pildo pamestų ir atgamintų įsagų registracijos žurnalą (12 priedas), suveda užsakymo duomenis į CDB ir teikia užsakymą tiekėjui. Tiekėjas, per 3 darbo dienas užsakyme pateiktus įsagus, jų atgaminimo ir išsiuntimo datas užregistruoja CDB ir atgamintus ausų įsagus ne vėliau kaip kitą darbo dieną paštu išsiunčia užsakymo lape nurodyto laikytojo ar užsakovo adresu. Kontroliuojančiai institucijai nustačius pažeidimą dėl pamestų ausų įsagų, apie įsagus pametusių gyvūnų perženklinimą atgamintais įsagais laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas informuoja VMVT teritorinį skyrių.

61. Pirmą kartą atgamintame ausų įsage šalia valstybės kodo turi būti pažymėtos papildomos žymės romėnišku skaičiumi I, antrąjį kartą – romėnišku skaičiumi II ir toliau eilės tvarka.

62. Laikytojai ausų įsagų gali užsisakyti ir įsigyti tiek, kiek planuoja kitais metais turėti ūkinių gyvūnų ir gauti prieauglio.

VI. BANDOS NUMERIU REGISTRUOTŲ GYVŪNŲ AUSŲ ĮSAGŲ UŽSAKYMAS

63. Laikytojas, norėdamas įsigyti ūkinių gyvūnų ausų įsagų, suveda užsakymo duomenis į CDB ar kreipiasi į VMVT teritorinį skyrių, ar į paslaugų teikėją užpildydamas GŽ-3 formą. VMVT teritorinis skyrius ar paslaugų teikėjas įveda duomenis apie užsakytus įsagus į CDB. Tiekėjas pagal duomenų bazėje registruotus ūkinių gyvūnų laikytojų įsagų užsakymus pagamina ausų įsagus, pildo Ausų įsagų įsigijimo ir Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalus (juose pažymi pagamintų įsagų numerius ir kiekį). Šią informaciją tiekėjas taip pat registruoja CDB, o pagamintus įsagus pateikia laikytojui per 15 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo, tiekėjui ir gyvūnų laikytojui priimtinu būdu.

VII. Arklinių šeimos gyvūnų ženklinimas ir registravimas

64. Arklinių šeimos gyvūnai CDB registruojami individualiu numeriu, ŽŪM pripažintai veislininkystės institucijai (toliau – asociacija) ar paslaugų teikėjui pateikus užpildytą AŽ-1 formą (13 priedas):

64.1. asociacijos ir (ar) paslaugų teikėjai, turintys leidimą prisijungti prie CDB, užpildę AŽ-1 formą, suveda duomenis į CDB ir AŽ-1 formos (13 priedas) pirmąjį egzempliorių siunčia ŽŪIKVC;

64.2. paslaugų teikėjai, neturintys leidimo prisijungti prie CDB, pateikia užpildytą AŽ-1 formą (13 priedas) VMVT teritoriniam skyriui, kuris pirmąjį formos egzempliorių siunčia ŽŪIKVC.

65. Registruotų arklinių šeimos gyvūnų savininkams pasai išduodami ŽŪM nustatyta tvarka.

66. Arklinių šeimos gyvūno individualus numeris CDB sudarytas iš 5 segmentų: 1 segmentas – 3 simbolių šalies kodas (440 arba LTU) pagal standartą ISO 3166; 2 segmentas – UELN bazėje suteiktas numeris, sudarytas iš 3 skaitmenų; 3 segmentas – veislės kodas iš CDB, sudarytas iš 2 skaitmenų; 4 segmentas – arklio, kurio tapatybė nustatyta tais kalendoriniais metais, eilės numeris iš 5 skaitmenų; 5 segmentas – du paskutiniai arklio atvedimo metų skaičiai.

67. Arklinių šeimos gyvūno savininkas (toliau – savininkas) privalo ženklinti mikroschema ir registruoti savo laikomus arklinių šeimos gyvūnus iki gyvūno atvedimo metų gruodžio 31 d. arba per 6 mėn. nuo atvedimo dienos, atsižvelgdamas į tai, kuri data yra vėlesnė.

68. Dėl arklinių šeimos gyvūno ženklinimo ir registravimo pagal aprašo 64 ir 67 punktus savininkas turi kreiptis į:

68.1. į asociaciją, jei arklinių šeimos gyvūnas yra veislinis. Neveislinio arklinių šeimos gyvūno savininkas dėl neveislinio arklinių šeimos gyvūno registravimo gali kreiptis ir į asociaciją;

68.2. į apraše apibrėžtą paslaugų teikėją, tik jei arklinių šeimos gyvūnas yra neveislinis.

69. Registruoto arklinių šeimos gyvūno savininkas turi užpildyti prašymą išduoti arklio pasą tokia pat tvarka, kaip nurodyta 68 punkte. Neveislinio arklio savininkas Žūikvc tinklalapyje gali pildyti prašymą išduoti arklio pasą.

70. Arklio ženklinimą mikroschema turi atlikti paslaugų teikėjas, kuriam VMVT teritorinis skyrius suteikė teisę ženklinti arklinių šeimos gyvūnus.

71. Pildant arklinių šeimos gyvūno šiose taisyklėse nustatytą AŽ-1 formą, arklinių šeimos gyvūnas tuo pat metu ženklinamas poodine mikroschema. Paženklinus arklinių šeimos gyvūną mikroschema, į visus formos AŽ-1 egzempliorius įklijuojama įklija, kurioje nurodyti 15 paskutinių mikroschemos kodo skaičių ir kuri buvo komplektuojama kartu su mikroschema. Paskutiniai 15 skaičių įklijoje ir mikroschemos skaičiai turi tarpusavyje sutapti (negali skirtis).

72. Paslaugų teikėjas pirmą kartą ženklindamas arklinių šeimos gyvūną mikroschema privalo įsitikinti, kad tas pats gyvūnas nebuvo anksčiau paženklintas kita mikroschema.

73. Paslaugų teikėjas, atlikęs arklinių šeimos gyvūno ženklinimą mikroschema ir užpildęs AŽ-1 formą, atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir patvirtina tai savo spaudu, kuris turi būti ne didesnis kaip 4 cm ilgio ir 2 cm aukščio, pirmosiose dviejose eilutėse turi būti užrašytas vardas ir pavardė, trečiojoje eilutėje nurodomas VMVT pažymėjimo vykdyti arklių registravimą ir ženklinimą numeris. Spaudo spalva turi būti mėlyna.

74. Savininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti arklinių šeimos gyvūno fiksavimą ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi ženklinimo metu.

75. Įvežus arklinių šeimos gyvūną iš ES ar trečiosios šalies, arklinių šeimos gyvūno savininkas privalo registruoti arklinių šeimos gyvūną CDB kreipdamasis į paslaugų teikėją, kuris užpildys formas AŽ-1 ir GŽ-2. Formą GŽ-2 gali pildyti ir pats arklio savininkas.

76. Arklinių šeimos gyvūnai visada turi būti su tapatybės nustatymo dokumentu. Be tapatybės nustatymo dokumento arklinių šeimos gyvūnai gali būti, jeigu jie:

76.1. laikomi tvarte arba ganykloje ir laikytojas gali nedelsdamas pateikti tapatybės nustatymo dokumentą;

76.2. laikinai pervedami:

76.2.1. į šalia laikymo vietos esančią vietą valstybės narės ribose, o tapatybės nustatymo dokumentą įmanoma pateikti per tris valandas;

76.2.2. sezono metu vedami į vasaros ganyklas ir iš jų, o tapatybės nustatymo dokumentą galima pateikti išvykimo laikymo vietoje;

76.3. yra nenujunkyti ir lydi savo motiną ar žindančią kumelę;

76.4. dalyvauja varžybų ar renginio treniruotėje ar atrankoje, dėl kurių turi būti išvesti iš varžybų ar renginio vietos;

76.5. perkelti ar pervežti susidarius nepaprastajai padėčiai dėl pačių arklinių šeimos gyvūnų arba, nepažeidžiant direktyvos 2003/85/EB 14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, į laikymo vietą, kurioje jie laikomi.

77. Perkeliant į skerdyklą skerstinus arklinių šeimos gyvūnus, būtina turėti tapatybės nustatymo dokumentą – arklio pasą.

78. Be arklio paso skerstiną arklinių šeimos gyvūną galima perkelti iš laikymo vietos, kurioje jis atvestas, tiesiai į skerdyklą toje pačioje valstybėje narėje, su sąlyga, kad:

78.1. arklinių šeimos gyvūnas yra jaunesnis kaip 12 mėnesių ir turi matomas laikinų priešakinių dantų pulpos žymes;

78.2. užtikrinamas arklinių šeimos gyvūno atsekamumas nuo laikymo vietos, kurioje jis atvestas, iki skerdyklos;

78.3. pervežant į skerdyklą arklinių šeimos gyvūną galima atskirai nustatyti jo tapatybę pagal reglamento 504/2008 11 ir 12 straipsnius;

78.4. prie siuntos pagal reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnį pridedama maisto grandinės informacija, kurioje pateikiama nuoroda į individualų tapatybės nustatymą pagal 76.3 punktą.

79. Paskerdus arklinių šeimos gyvūną arba jam nugaišus, imamasi šių priemonių:

79.1. mikroschema apsaugoma nuo nesąžiningo vėlesnio panaudojimo ją išimant, sunaikinant arba išmetant vietoje;

79.2. tapatybės nustatymo dokumentas pripažįstamas negaliojančiu bent jau pirmame jo puslapyje uždedant spaudą „negaliojantis“;

79.3. dokumentus išduodančiai įstaigai tiesiogiai ar per Komisijos reglamento 504/2008 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą punktą perduodamas patvirtinimas su nuoroda į arklinių šeimos gyvūno individualų registracijos numerį, kad arklinių šeimos gyvūnas buvo paskerstas, užmuštas arba nugaišo. Lietuvoje paskerdus arklinių šeimos gyvūną jo pasas perduodamas ŽŪIKVC;

79.4. negaliojantis tapatybės nustatymo dokumentas sunaikinamas ŽŪIKVC.

80. Arklinių šeimos gyvūnų negyvo prieauglio atvedimas, taip pat išsimetimas, prieauglio gaišimas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruojami CDB arba užpildoma GŽ-2 ar GŽ-2a forma ir pateikiama VMVT teritoriniam skyriui.

VIII. ATSAKOMYBĖ

81. Asmenys, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Kategorijos: Mėsiniai ir pieno ūkiai, galvijų, paukščių augintojai, Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Veislininkystė, galvijų ir paukščių pardavimas
Svarbu
Šunų ligos, kurias platina erkės ir uodai

Šunų ligos, kurias platina erkės ir uodai

Erkių ir uodų platinamų ligų požymiai šunims, erkių ir uodų pernešamų šunų ligų gydymas 

Šunų ligos

Pagrindinės šunų ligos

Šunų ligos, šunų ligų simptomai, šunų ligų gydymas 

Pašarinės žolės auginimas

Pašarinės žolės auginimas

Geriausia pašarinė žolė, kaip auginti pašarinę žolę, dirvos žolynams paruošimas, pašarinės žolės tręšimas 

Trichineliozė

Trichineliozė

Trichineliozės simptomai, trichineliozės sukėlėjai, trichineliozės gydymas  

Ešerichijozė

Ešerichijozė

Ešerichijozės liga, galinti natūraliu būdu persiduoti iš gyvūnų žmogui  

Triušių auginimas

Triušių auginimas

Triušiai, kaip auginti triušius, triušių maitinimas, triušių ligos, triušių veislės, narvai triušiams 

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės paruošos siloso gamybai, žolės siloso gamybos technologija, technika ir įranga žolės silosui gaminti 

Pieno gamybos higiena

Pieno gamybos higiena

Pieno įrangos dezinfekavimas ir plovimas, tešmens valymas ir valymo priemonės,  

Pagrindiniai vėdinimo - vėsinimo sistemos uždaviniai paukštidėse

Vėdinimo ir vėsinimo sprendimai vištidėms

Vėdinimo - vėsinimo sistemos panaudojimas gali sukurti optimalų mikroklimatą paukštyne, sumažinti šilumos apkrovą paukščiams ir sumažinti jų gaišimą 

Karvidės statyba

Karvidės statyba ir įranga

Karvidės projektavimas, karvidžių tipai, fermos įranga, karvių šėrimo įranga, karvių melžimo įranga 

Žarnyno jersiniozė

Žarnyno jersiniozė

Žarnyno jersiniozė persiduoda iš kiaulių žmonėms  

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

Lynų mailius

Lynų auginimas

Kaip auginti lynus tvenkiniuose, kuo maitinti lynus, lynų mailius, lynų ligos 

Karpių auginimas

Karpių auginimas

Kaip tvenkiniuose auginti karpius, karpių priežiūra, karpių šėrimas, karpių ligos, karpių auginimo verslas 

Plačiakaktis

Plačiakakčių auginimas, kuo maitinasi plačiakakčiai, plačiakakčių mailius tvenkiniams, plačiakakčių mailiaus kaina  

Šinšila

Šinšilų auginimas

Kaip auginti šinšilas, šinšilos šėrimas, šinšilos ligos, šinšilų auginimo patalpos 

Teleskopiniai krautuvai

Nauji teleskopiniai krautuvai

Naujas teleskopinis krautuvas, teleskopinio krautuvo pasirinkimas, teleskopinio krautuvo dalys, NEW HOLLAND teleskopiniams krautuvams bei visai NEW HOLLAND statybinei technikai specialios finansavimo sąlygos. Palūkanos nuo 1,25%. 

pasiutligė

Pasiutligė

Kaip atpažinti pasiutusį gyvūną, vakcinacija nuo pasiutligės, kaip apsaugoti save ir augintinius nuo pasiutligės, kaip elgtis, jei įkando ar apdraskė nepažįstamas gyvūnas?  

Srutų talpyklos įrengimas

Srutų talpyklos įrengimas

Mėšlo ir srutų iš šalinimas iš fermos, mėšlo kaupimas ir mėšlo panaudojimas. 

Mikroelementai karvėms

Mikroelementai karvėms

Mikroelementų įtaka karvių reprodukcijai, produktyvumui ir sveikatingumui 

Mobilios melžimo aikštelės

Mobilios melžimo aikštelės

Mobili melžimo įranga sutaupo daug resursų prižiūrint ganomą karvių bandą 

Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Melžimo įranga

Melžimo įranga

Geriausios melžimo aikštelės, kokią melžimo įrangą rinktis, pieno melžimo robotai, pieno aušinimo talpos 

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Elektrinis aptvaras gyvuliams, efektyviausi gyvulių ganymo būdai, perkeliami elektriniai piemenys 

Kiaulidės įrengimas

Kiaulidės įrengimas

Kiaulių auginimas, kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių veisimas 

Laižomoji druska

Laižomoji druska

Druskos ir mineralų laižalai, laižomosios druskos poveikis primilžiams 

Sūrio gamyba

Sūrio gamyba

Sūrio gamybos įranga, sūrio gamybos technologija, kietojo, puskiečio, minkštojo sūrio gaminimo receptai. 

Toksoplazmoze

Toksoplazmozė

Toksoplazmozė, kaip užsikrečiama toksoplazmoze, toksoplazmozės gydymas  

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių klasifikatorius, galvijų veislių kodai ir veislės trumpinimas 

Europinių šamų auginimas

Europinių šamų auginimas

Europinio šamo veisimas, auginimas, maitinimas, europinių šamų mailius, tvenkinio įžuvinimas europiniais šamais 

Mastito gydymas

Mastito gydymas

Mastitas, karvių pieno liaukos uždegimas, mastyto profilaktika, nustatymas ir gydymas  

Aviliai bitėms

Geriausi aviliai bitėms

Bičių avilys, kaip išsirinkti avilį bitėms, kokie būna aviliai 

Geriausios žuvys tvenkiniams

Sodybos vandens telkinio įžuvinimas

Kaip įžuvintii tvenkinį? Mėgėjiško tvenkinio paruošimas įžuvinimui, žuvų parinkimas ir priežiūra 

Karpio ir karoso hibridas

Karpio ir karoso hibridas

Žuvys kurios tvenkinį apsaugo nuo uždumblėjimo 

Avių auginimas

Avių auginimas

Kaip auginti avis, tinkamiausios auginimui avių veislės, mėsinės avių veislės, avių priežiūra, bevilnės avys, avių maitinimas, avių ligos 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 23
1 2 3 4 5 6
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Vandens telkinių įžuvinimas
Vandens telkinių įžuvinimas

Žuvų veisimas, žuvų pardavimas auginimui

Mettler Toledo PDX Powercell skaitmeniniai svėrimo davikliai.
Automobilinės svarstyklės

Kombinuotos automobilinės svarstyklės, vienos ašies svars...

Svarstyklės kėlimo/krovimo įrenginiams

Svarstyklės padėklų autokrautuvams, svėrimo įranga kaušin...

Kraninės svarstyklės

Kraninės svarstyklės, dinamometrai

Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER
Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER

Šildytuvai žemės ūkio pastatams. Žemės ūkio pastatų šildy...

Gelžbetoninės konstrukcijos automobilinės svarstyklės
Automobilinės svarstyklės ūkiui

Nepakeičiamas pagalbininkas sverti kroviniams Jūsų ūkyje ...

Fermų vidaus įranga
Fermų vidaus įranga

AniLEDlight apšvietimas fermoms, JOURDAIN fermų vidaus įr...

Pieno išpilstymo automatai

Pieno išpilstymo automatas Brunimat KS650

Melžimo įrangos komponentai

Pulsatorius, kolektorius, nerūdijančio plieno kibirėlis, ...

1 2 3 4 5 6
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau