Nesudėtingus statinius vandens telkiniuose leidžiama statyti ir naudoti paprasčiau

2017-01-24 16:58   Peržiūros : 725   Spausdinti


Įsigaliojus Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintoms Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklėms, laikinųjų statinių - lieptų, jachtų ir valčių elingų, sporto ir rekreacinės paskirties statinių, skirtų vandens pramogoms organizuoti, statymo ir naudojimosi tvarka tapo paprastesnė.

Naujose taisyklėse numatyta, kad tuo atveju, kai supaprastinto laikinojo statinio projekto neprivaloma teikti pagal LR statybos įstatymą, su prašymu Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui asmuo turi pateikti tik supaprastintą laikinojo statinio projektą arba pagal taisyklių reikalavimus parengtą laikinojo statinio įrengimo vandens telkinyje planą, suderintą su taisyklėse išvardytomis institucijomis.

Naujovė yra ir tai, kad kiekvienas bendraturtis, su kurio žemės sklypo valdoma dalimi ribojasi vandens telkinys, gali statyti po vieną laikinąjį statinį.

Be to, nurodyta tvarka numato galimybę daugiau nei vieną laikinąjį statinį statyti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, kuris ribojasi su rekreaciniu žemės sklypu. Ši nuostata ypač aktuali kaimo turizmo veikla besiverčiantiems asmenims.

 

Suvestinė redakcija nuo 2016-11-17

 

SUTIKIMŲ STATYTI IR NAUDOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE LAIKINUS NESUDĖTINGUS STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) išduodamų sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius (toliau - Sutikimas) išdavimo tvarką.

2. Sutikimai išduodami statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose šiuos laikinus nesudėtingus statinius, išskyrus hidrotechninius statinius: lieptus, jachtų ir valčių elingus, sporto ir rekreacinės paskirties inžinerinius statinius, skirtus vandens pramogoms organizuoti.

3. Sutikimas gali būti išduodamas šiems subjektams:

3.1. privataus žemės sklypo savininkui, kurio valdomas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį;

3.2. valstybinės žemės naudotojui, kurio naudojamas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį;

3.3. valstybės ir savivaldybės institucijoms, jeigu valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planuojamas statyti laikinasis nesudėtingas statinys yra reikalingas šių institucijų funkcijoms atlikti.

4. Asmuo pagal išduotą Sutikimą privalo pastatyti laikinąjį nesudėtingą statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje per 3 metus, skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos. Nepastačius laikino nesudėtingo statinio per 3 metus, šių Taisyklių nustatyta tvarka turi būti gautas naujas Sutikimas.

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

5. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui (toliau - Teritorinis skyrius) pagal valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio buvimo vietą pateikia šiuos dokumentus:

5.1. prašymą išduoti sutikimą statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje laikiną nesudėtingą statinį (toliau - prašymas išduoti Sutikimą) (Taisyklių 1 priedas);

5.2. žemės sklypo, besiribojančio su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, bendraturčio sutikimą dėl planuojamo laikino nesudėtingo statinio statybos valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, kai žemės sklypas bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems asmenims;

5.3. nesudėtingo statinio supaprastintą statybos projektą (kai jį privaloma rengti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo", nuostatas) arba laikino nesudėtingo statinio įrengimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planą (toliau - Planas).

Teritoriniam skyriui pateikiami du nesudėtingo statinio supaprastinto statybos projekto arba Plano egzemplioriai.

6. Teritoriniam skyriui pateikiamas Planas turi būti parengtas masteliu 1:500-1:1000 topografiniame plane arba naujausiame ortofotografiniame žemėlapyje naudojant naujausius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Plane turi būti pažymėtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribos ir planuojamo statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje laikinojo nesudėtingo statinio vieta bei nurodyti šį statinį apibūdinantys duomenys (ilgis, plotis, aukštis, kampų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir kt.).

7. Nesudėtingo statinio supaprastintas statybos projektas arba Planas turi būti suderintas su:

7.1. atitinkamo regioninio ar nacionalinio parko ar biosferos rezervato direkcija, kai planuojamo statyti laikinojo nesudėtingo statinio vieta patenka į valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijas;

7.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai planuojamo statyti laikinojo nesudėtingo statinio vieta patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas, jų apsaugos zonas;

7.3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai planuojamo statyti laikinojo nesudėtingo statinio vieta patenka į pasienio juostą, o jeigu jos nėra - 100 m atstumu nuo valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio, kuriuo eina valstybės siena, kranto;

7.4. atitinkamu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu visais atvejais, išskyrus Taisyklių 7.1 papunktyje nurodytą atvejį.

8. Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos patikrina, ar kartu su prašymu pateikti visi šių Taisyklių 5 punkte nurodyti dokumentai, ar planas atitinka Taisyklių 6 punkto reikalavimus ir ar yra suderintas su Taisyklių 7 punkte nurodytomis institucijomis, ar planuojamo laikinojo nesudėtingo statinio statyba ir naudojimas valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje neprieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Jeigu prašyme išduoti Sutikimą pateikti ne visi šių Taisyklių 5 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) Planas neatitinka Taisyklių 6 punkto reikalavimų ir (ar) planuojamo laikinojo nesudėtingo statinio statyba ir naudojimas valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje prieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui, informuodamas, kad būtina ištaisyti rašte nurodytus trūkumus. Ištaisęs Teritorinio skyriaus nurodytus trūkumus, asmuo gali kreiptis į Teritorinį skyrių su prašymu išduoti Sutikimą.

9. Jeigu Teritoriniam skyriui pateiktas Planas nėra suderintas su Taisyklių 7 punkte nurodytomis institucijomis, Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos kreipiasi į šias institucijas prašydamas per 10 darbo dienų nuo rašto gavimo raštu pateikti informaciją, ar nurodyta institucija neprieštarauja dėl laikino nesudėtingo statinio statybos ir jo naudojimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje.

Teritorinis skyrius rašte taip pat nurodo, kad institucijai nepateikus prašomos informacijos per 10 darbo dienų, bus laikoma, kad ji neprieštarauja dėl laikino nesudėtingo statinio statybos ir jo naudojimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje.

10. Teritorinis skyrius, gavęs iš Taisyklių 7 punkte nurodytų institucijų atsakymus, kuriuose išdėstyta institucijų nuomonė (pozicija) dėl laikino nesudėtingo statinio statybos ir naudojimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, arba praėjus 10 darbo dienų terminui, per kurį turėjo būti pateikta Taisyklių 7 punkte išvardytų institucijų nuomonė, sprendimą išduoti sutikimą statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje (Taisyklių 2 priedas) arba neišduoti sutikimo statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje priima per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Sprendimas neišduoti sutikimo statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje įforminimas Teritorinio skyriaus vedėjo pasirašytu raštu, kuriame nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas (Taisyklių 3 priedas).

11. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, jeigu:

11.1. išdavus Sutikimą būtų pažeistos šių Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų nuostatos;

11.2. Taisyklių 7 punkte išvardytos institucijos prieštarauja dėl laikino nesudėtingo statinio įrengimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje;

11.3. Taisyklių 7 punkte išvardyti subjektai per nustatytą terminą nepareiškia nuomonės dėl laikino nesudėtingo statinio statybos ir naudojimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, tačiau Teritorinio skyriaus sprendimas išduoti Sutikimą prieštarautų šių Taisyklių ar kitų teisės aktų nuostatoms.

12. Sutikime turi būti nurodyta, kad Sutikimas išduodamas nesudėtingo statinio supaprastintame statybos projekte arba Plane nurodytiems laikiniems nesudėtingiems statiniams statyti ir naudoti pagal nesudėtingo statinio supaprastintame statybos projekte arba Plane nurodytus sprendinius.

Nesudėtingo statinio supaprastintame statybos projekte arba Plane įrašoma žyma, kurioje turi būti nurodytas Teritorinio skyriaus pavadinimas, Sutikimo išdavimo data ir numeris bei Teritorinio skyriaus vedėjo vardas ir pavardė, pareigos, parašas. Nesudėtingo statinio supaprastintas statybos projektas arba Planas, kuriame yra įrašyta Teritorinio skyriaus žyma, yra neatsiejama Sutikimo dalis.

13. Vienas nesudėtingo statinio supaprastinto statybos projekto ar Plano egzempliorius kartu su Sutikimu grąžinamas asmeniui paštu arba jam atvykus į Teritorinį skyrių, kitas - lieka Teritorinio skyriaus archyve.

14. Reikalavimai statant laikiną nesudėtingą statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje:

14.1. asmuo gali statyti tik vieną laikinąjį nesudėtingą statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, besiribojančiame su nuosavybės teise valdomu ar naudojamu valstybinės žemės sklypu, išskyrus atvejus, kai laikini nesudėtingi statiniai statomi valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su rekreaciniu žemės sklypu (šis reikalavimas netaikomas valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurioms planuojamas valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje statyti laikinasis nesudėtingas statinys yra reikalingas šių institucijų funkcijoms atlikti).

Kai žemės sklypas, besiribojantis su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, kiekvienas bendraturtis gali statyti po vieną laikinąjį nesudėtingą statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, besiribojančiame su to asmens valdoma žemės sklypo dalimi.

Kai pagal šias Taisykles valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su vienu žemės sklypu, gali būti statomi ir naudojami keli laikini nesudėtingi statiniai, atstumas tarp šių laikinų nesudėtingų statinių turi būti ne mažesnis nei ilgiausio iš šių laikinų nesudėtingų statinių ilgis, tačiau visais atvejais ne mažesnis nei 20 m, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) teritorijų planavimo dokumentus arba žemės valdos projektus valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, kuriame planuojama statyti ir naudoti laikinuosius nesudėtingus statinius, nustatyti kiti laikinų nesudėtingų statinių įrengimo reikalavimai.

14.2. valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje įrengiamas laikinas nesudėtingas statinys negali būti ilgesnis kaip 25 proc. toje vietoje, kurioje planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį, esančio valstybinio valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pločio,matuojant atstumą statmenai nuo pakrantės, kurioje planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį, iki priešingoje pusėje esančios valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pakrantės, bet visais atvejais ne ilgesnis kaip 30 m, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) teritorijų planavimo dokumentus arba žemės valdos projektus valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, kuriame planuojama statyti ir naudoti laikinąjį nesudėtingą statinį, nustatyti kiti laikinų nesudėtingų statinių įrengimo reikalavimai;

14.3. jachtų ir valčių elingai gali būti statomi valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su rekreaciniu žemės sklypu. Šio papunkčio reikalavimai netaikomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurioms jachtų ir valčių elingų statyba valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje reikalinga jų funkcijoms atlikti.

15. Sutikimas išduodamas 10-ies metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos. Valstybinės žemės naudotojui Sutikimas išduodamas iki valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 10-ies metų laikotarpiui.

Sutikime nurodoma, kad kai valstybinės reikšmės paviršinis vandens telkinys Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra suprojektuojamas rengiamame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte kaip grąžinamas natūra, perduodamas neatlygintinai naudotis, patikėjimo teise valdyti ar numatomas panaudoti visuomenės poreikiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo  45 straipsnyje arba Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme, Sutikimas galioja iki tol, kol bus priimti sprendimai dėl valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio grąžinimo natūra, perdavimo neatlygintinai naudotis, patikėjimo teise valdyti, panaudoti visuomenės poreikiams arba kol šio valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio prireiks kitoms reikmėms.

16. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, laikinas nesudėtingas statinys turi būti nukeltas, jeigu subjektui nėra išduotas naujas Sutikimas dėl to paties laikino nesudėtingos statinio naudojimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje.

17. Pasikeitus privataus žemės sklypo savininkui arba valstybinės žemės naudotojui, kuriam buvo išduotas Sutikimas, naujasis žemės sklypo savininkas arba valstybinės žemės naudotojas perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas nekeičiant išduoto Sutikimo.

18. Jeigu pageidaujama keisti nesudėtingo statinio supaprastintame statybos projekte ar Plane  nurodytų planuojamų statyti laikinųjų nesudėtingų statinių statybos vietą ar kitas charakteristikas (rūšį, pagrindinius matmenis plane ir aukščius ar pan.), asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka privalo kreiptis į Teritorinį skyrių dėl naujo Sutikimo išdavimo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose pastatyti laikini nesudėtingi statiniai neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

20. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje laikinąjį nesudėtingą statinį anksčiau nei baigiasi Sutikimo galiojimas, pagal Sutikimą pastatyti laikini nesudėtingi statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie įvykdytus reikalavimus asmuo privalo raštu informuoti Teritorinį skyrių per 5 darbo dienas.

21. Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Teritorinio skyriaus sprendimu nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinės reikšmės paviršinis vandens telkinys tampa reikalingas naudoti kitoms reikmėms arba valstybinės reikšmės paviršinis vandens telkinys naudojamas ne pagal Sutikime nurodytas sąlygas. Apie Sutikimo galiojimo nutraukimą Taisyklių 15 punkto 2 pastraipoje nustatytais atvejais asmuo informuojamas Teritorinio skyriaus raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki Sutikimo galiojimo nutraukimo. Nutraukus Sutikimo galiojimą asmuo apie tai papildomai informuojamas Teritorinio skyriaus raštu.

Nacionalinė žemės tarnyba neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui.

22. Teritorinis skyrius, gavęs asmens pranešimą apie laikinų nesudėtingų statinių, pastatytų valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinyje, laikino naudojimo pabaigą ir teritorijos sutvarkymą arba pasibaigus išduoto Sutikimo galiojimo terminui, per kurį asmuo turėjo sutvarkyti žemės sklypą (jo dalį) ar valstybinės žemės plotą, vadovaudamasis Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo", per 20 darbo dienų atlieka žemės naudojimo valstybinė kontrolę, kurios metu patikrina, ar valstybinės žemės sklypas (jo dalis) ar valstybinės žemės plotas nėra naudojamas ir ar yra sutvarkytas.

23. Teritorinio skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą arba atsisakymas išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.


Kategorijos: Žemės ūkio pastatų statyba ir įrengimas
Svarbu
Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Avių auginimas

Avių auginimas

Kaip auginti avis, tinkamiausios auginimui avių veislės, mėsinės avių veislės, avių priežiūra, bevilnės avys, avių maitinimas, avių ligos 

Karkasinio namo statyba

Karkasinio namo statyba

Karkasinio namo statybos klaidos 

Rekuperacinės sistemos įrengimas

Rekuperacinės sistemos įrengimas

Vėdinimo projektavimas, buitiniai ir pramoniniai rekuperatoriai, galingumo nustatymas, ortakiai, valdymas ir kitos detalės, svarbios teisingam vėdinimo įrangos pasirinkimui ir montavimui. 

Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos įrengimas

Rekuperacinės sistemos kaina nėra tokia didelė, kad rizikuotume savo sveikata. Pilnaverčio vėdinimo trūkumas gali būti alergijų, astmos, pelėsių atsiradimo priežastimi.  

Terasos statyba

Terasos statyba

Ar įmanoma pastatyti beveik amžiną lauko terasą? Juk terasos medžiagos ir tvirtinimo elementai veikiami pačių agresyviausių sąlygų. Lietaus ir sniego tirpsmo vanduo, aukšta temperatūra, ultravioletiniai spinduliai, dviguba temperatūra ir ultravioletiniai spinduliai atsispindėję nuo vitrininės sienos stiklų. 

Grūdų džiovyklų automatizavimas

Grūdų džiovyklų ir elevatorių automatizavimo perspektyvos

Kodėl reikalinga automatizuoti grūdų kokybinį apdorojimą ir kokios šio proceso transformacijos perspektyvos. 

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Grūdų elevatoriaus įrengimas

Į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį renkantis elevatorių.  

grūdų elevatorius

Grūdų elevatoriai ir jų automatizavimas

Grūdų apdorojimo įranga ir elevatoriaus darbas, elevatoriaus automatizavimo sprendimai. 

Betoninės aikštelės įrengimas

Betoninės aikštelės įrengimas

Betono danga be betono ir asfalto trūkumų 

Elektros instaliacija name

Namo elektros instaliacijos planas turėtų būti parengtas iki pamatų užpylimo 

Ištraukiamo oro šilumos siurbliai

Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį. 

Šuns voljeras

Koks turi būti šuns voljeras?

Pagrindinis reikalavimas - kad voljero dydis atitiktų šuns masę  

Karvidės statyba ir įranga

Pieno ūkiai ypač perspektyvūs maženio derlingumo dirvožemio rajonuose 

Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo sienų šiltinimas akmens vata, sandarumo sprendimai, vėjo ir garo izoliacija. Karkasinių sienų konstrukcija. 

Vandens gręžiniai – viskas, ką reikia žinoti

Kaip turi būti įrengtas vandens gręžinys, kad tarnautų šimtą metų? Kaip užsakovui atpažinti kvalifikuotus hidrogeologus? Kodėl žymiai skiriasi gręžinių įrengimo kainos ir kokios galimos nekokybiškai įrengto gręžinio pasekmės?  

Gamybinių ir sandėliavimo patalpų vėdinimas

Pramoninės gamybos cechai, gyvulių fermos ir žemės ūkio produkcijos sandėliai, logistikos įmonių patalpos, serverinės, laboratorijos – yra daugybė įvairios paskirties gamybos ir sandėliavimo patalpų, kuriose būtinas geras vėdinimas. Kokiais kriterijais vadovaujantis rengiami gamybinių patalpų vėdinimo projektai, kokia naudojama įranga?  

Kaip įrengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai. 

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai.

Sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?  

Angarai sandėliavimui

Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. 

Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. 

Elektros instaliacija mediniame name – naujos statybos ir sename

Elektros instaliacijos mediniame name ypatumai ir taisyklės. Elektros instaliacijos atnaujinimas. 

Kadastriniai matavimai – kam reikalingi ir kiek kainuoja?

Kadastriniai ir geodeziniai matavimai - ar tai tas pats? 

Temą atitinkančios įmonės

Lietuva


1 2 3 4
1 2 3 4 5 ... 7
Produktai
Pamatų įrengimas, liejimas, betonavimo darbai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje

Pamatų įrengimas, liejimas, betonavimo darbai Vilniuje, K...

Terasų stiklinimas Klaipėda
Terasų stiklinimas Klaipėda

Terasų, lodžijų, pavėsinių stiklinimas, stiklinių terasų ...

Priešgaisrinės katilinės durys Kaune
Priešgaisrinės katilinės durys Kaune

Ugniai atsparios, tvirtos ir gražios katilinės durys. Pri...

Trinkelių imregnantas
Trinkelių impregnantas

Trinkelių atnaujinimas bespalviu ir spalvotu impregnantu

Prekyba Led šviestuvais - apšvietimo projektavimas sandėliams, fermoms, ūkiniams pastatams

Prekyba Led šviestuvais - apšvietimo projektavimas sandėl...

Greičiausiai atsiperkantys šildytuvai

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Mineralinės medžiagos mišinys (smėlio žvyro mišinys), fr. 0/5
Smėlis, žvyras, žvirgždas ir jų mišiniai

Betono užpildas, mineralinės medžiagos, akmenys, akmens s...

1 2 3 4 5 ... 7
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau