Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujovės 2017 metais

2016-12-21 14:43   Peržiūros : 113   Spausdinti


Sėkminga praktika parodė, kad žemdirbiams daug lengviau pasirengti artėjančiam žemės naudmenų ir pasėlių deklaravimui, kai svarbiausi pasikeitimai yra žinomi kuo anksčiau. Atsižvelgdama į tai, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) jau pradėjo aktyviai ruošis 2017 m. deklaravimui.

 

Per pastaruosius kelis metus žemdirbiams, gaunantiems ES tiesiogines išmokas, teko prisitaikyti prie keliamų naujų („aktyvus ūkininkas", „žalinimas" ir kt.) reikalavimų, o ES paramą administruojančioms institucijoms rasti tinkamiausią būdą teisiškai tai įforminti. Nors einamųjų metų paraiškų administravimas ir tiesioginių išmokų mokėjimas dar tik įsibėgėjęs, ministerija jau parengė ir patvirtino Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 3D-714)

 

Įvertinus visus keblumus, kilusius administruojant paramą 2016 metais, taip pat naujuosius plotų deklaravimo ypatumus, susijusius su kraštovaizdžio elementais (miškeliais, tvenkiniais ir kūdromis, palaukėmis, grioviais), naujosiomis susietosios paramos schemomis ir kitus pasikeitimus, 2017 metų paramos administravimo nuostatose yra nemažai naujovių.

 

Reikalavimai, taikomi visiems pareiškėjams

 

Nauja tai, kad pakeista jau pati 2017 m. deklaravimo taisyklių struktūra: skyriai suskaidyti į skirsnius, kurie atitinka konkrečioms paramos schemoms ar specifiniams reikalavimams skirtas nuostatų grupes, pernumeruoti arba pakeisti kai kurie priedai. Dėl šių pokyčių deklaruojančiųjų patogumui taisyklės pateikiamos naujai suredaguotos.

 

ŽŪM primena, kad plotus bus privalu deklaruoti dar atsakingiau, t. y. deklaruoti tik aiškia žemės valdymo teise (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) valdomus plotus. Taip pat, jeigu deklaruojamuose plotuose einamaisiais metais bus atliekami darbai, lemsiantys šių plotų atitiktį paramos reikalavimams, pavyzdžiui, vykdomos statybos, melioracijos sistemų įrengimo ar tvarkymo darbai ar kt., tokie plotai privalės iš anksto būti deklaruojami kaip einamaisiais metais neatitinkantys paramos skyrimo reikalavimų (kodas TPN) arba netinkami paramai (kodas NEP).

 

Aiškiai apibrėžta ir pareiškėjų vertinimo dėl galimai neteisėtai sukuriamų sąlygų paramai gauti procedūra. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai vadovausis Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, nustatymo metodika, patvirtinta žemės ūki ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-560.

 

Atsižvelgiant į ES teisės aktų pasikeitimus, bus taikoma nauja pažeidimų įvertinimo sistema. Kai plotuose nustatomi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų (pievų šienavimo, pūdymo išlaikymo ir kiti reikalavimai) neatitikimai, netinkama paramai gauti yra laikoma tik ta ploto dalis, kuri neatitinka reikalavimų, o ne visas lauko plotas, kaip buvo anksčiau. Tokiu būdu suvienodinama ES plotų kontrolės sistema, kuri atitinka „geltonosios kortelės" (pastaba: ES reglamente numatyta atnaujinta paramos kontrolės sistema) pritaikymą reikalavimams įgyvendinti.

 

 

Žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai

 

Pasikeitimų žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų įgyvendinime, įskaitant pievų priežiūros tvarką, nėra numatyta. Tačiau atsižvelgus į atnaujinamas ES reglamentų nuostatas, pūdymo plotams nustatomas privalomas išlaikymo laikotarpis (nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d.) - šiuo laikotarpiu tokiuose plotuose negalės būti vykdoma jokia žemės ūkio gamyba.

 

Išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimai

 

Esminių pokyčių reikalavimuose nėra, tik papildomai numatyta, kad tais atvejais, kai kelių juridinių asmenų, siekiančių pasinaudoti šia parama, valdyme dalyvauja tas pats fizinis asmuo, visos paraiškos, susijusios su tokiu fiziniu asmeniu, įvertinamos vadovaujantis pirmiau minėta Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, nustatymo metodika.

 

Žalinimo išmokos reikalavimai

 

Ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) reikalavimo įgyvendinimo tvarkoje yra pasikeitimų: įsėliui gali būti naudojamos visos tiek baltyminės, tiek nebaltyminės žolės; posėlį, susidedantį iš ne mažiau kaip dviejų vasarinių augalų rūšių sėklų, reikės pasėti ne vėliau kaip iki rugpjūčio mėnesio vidurio, kad laikotarpiu nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. būtų matomi jau sudygę pasėliai; kai yra deklaruojami azotą kaupiantys augalai ariamoje žemėje, po derliaus nuėmimo šiuos plotus galima bus ne tik apsėti iki lapkričio 1 d., bet ir palikti juos nesuartus ne trumpiau kaip iki gruodžio 15 d., o paliktoje ražienoje bus leidžiama atlikti lengvą paviršiaus kultivavimą; jeigu azotą kaupiančių augalų mišinių sudėtyje vyraus (sudarys ne mažiau kaip 50 proc.) baltyminiai augalai, visi tokie mišiniai bus laikomi tinkamais.

 

Atsižvelgiant į ES teisės aktų, reglamentuojančių tiesioginių išmokų teikimą pasikeitimus, kinta ir EASV reikalavimo užskaitai naudojamų kraštovaizdžio elementų (miškelių, tvenkinių ir kūdrų, palaukių, griovių) deklaravimo tvarka. Bus galima deklaruoti ir didesnius elementus nei iki šiol (detalios dimensijos numatytos deklaravimo taisyklių nuostatose). Sudaryta galimybė deklaruoti ir du greta esančius skirtingus kraštovaizdžio elementus. Dabar bus galima deklaruoti ne tik įsiterpusius (visiškai apsuptus) pareiškėjo deklaruotoje ariamoje žemėje kraštovaizdžio elementus, bet ir tuos,  kurie be privalomo ribojimosi tik su vieno pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme, taip pat ribojasi su paramai netinkamais plotais (išskyrus plotus, deklaruotus kodu NEP - „Netinkami paramai plotai") arba to paties pareiškėjo valdomais deklaruotais daugiamečių pievų ir arba daugiamečių sodinių plotais. Pareiškėjų naudai patikslinta ir kita su šių elementų deklaravimu susijusi tvarka.

 

Susietosios paramos už plotą reikalavimai

 

Pertvarkyta ir susietosios paramos už plotą schema. Atsižvelgus į diskusijas su socialiniais partneriais, pasirinkta įgyvendinti tris naujas susietosios paramos schemas. Tai - parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus; parama už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės; parama už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Europos Komisija dar gali teikti pastabas dėl šių naujų schemų suderinamumo su ES reglamento nuostatomis, t. y. ar nauji remtini sektoriai tikrai patiria ekonominius sunkumus, tačiau visi reikalavimai, būtini šioms schemoms įgyvendinti, jau dabar yra numatyti deklaravimo taisyklių nuostatose.

 

Nedideli pakeitimai numatyti ir nuostatose, įgyvendinančiose paramą už daržovių auginimą uždarajame grunte. Visas kontrolės funkcijas, įskaitant gamybinės veiklos pradžią žyminčių sėjos ar daigų sodinimo aktų surašymą, nuo šiol vykdys Nacionalinės mokėjimo agentūra. Pareiškėjai, siekiantys pasinaudoti šia parama, taip pat bus tikrinami dėl galimų įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Patikslinta pareiškėjų atsiskaitymo Nacionalinei mokėjimo agentūrai dokumentų pateikimo tvarka.

 

Paraiškos teikimo ir administravimo tvarka

 

Nauja tai, kad keičiama paraiškų registravimo tvarka. Siekiant sumažinti administravimo naštą tiek pareiškėjams, tiek seniūnijų bei konsultavimo biurų darbuotojams, atsisakoma popierinių paraiškų registravimo lapų pildymo ir teikimo tvarkos, pakeičiant ją bendru paraiškų teikimo registru, t. y. atitinkamu žurnalu (deklaravimo taisyklių 7 priedas). Tokia pati nauja tvarka bus taikoma ir keičiant paraiškos duomenis. Pareiškėjams, kurie paraiškas teiks savarankiškai, paramos paraiškų informacinėje sistemoje (PPIS) patvirtinus paraiškos duomenis ji bus laikoma pateikta ir jokių registravimo dokumentų papildomai Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikti nereikės.

 

Pareiškėjams numatyta galimybė dar paraiškos teikimo metu PPIS sistemoje išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodyti ir aprašyti išankstinius KŽS ribų pakeitimus arba PPIS kraštovaizdžių elementų žymėjimo modulyje elektroniniu būdu nurodyti ir aprašyti potencialius kraštovaizdžio elementus.

 

Numatyta, kad esant mažesniam kaip 0,3 ha persidengiančiam plotui, parama už tokį plotą nėra mokama nė vienam pareiškėjui, t. y. tokių plotų persidengimai turėtų būti sprendžiami tarpusavyje pačių pareiškėjų. Taip užtikrinamas efektyvesnis ir taupesnis paramos administravimo procesas.

 

Kaip jau minėta, pareiškėjams bus keliamas bendrasis reikalavimas - plotus deklaruoti dar atsakingiau. Todėl visos ginčytinos situacijos, kai bus būtina įsitikinti dėl pareiškėjo valdymo teisių į deklaruojamus plotus bei juose vykdomos žemės ūkio veiklos, bus sprendžiamos teigiamai tik įsitikinus, kad pareiškėjas turi valdymo teisės patvirtinimo dokumentus (nuosavybės, nuomos ar panaudos, bet ne kitais pagrindais), o deklaruojamų plotų dirbimą gali įrodyti žemės ūkio produkcijos realizavimo ar kitais dokumentais (išskyrus seniūnijos išduodamas pažymas).

 

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų ribų elektroninio įbraižymo tvarka

 

Pareiškėjams ir toliau bus prieinamas jau praėjusių metų deklaravimo metu įdiegtas dar vienas žemėlapio „sluoksnis" - potencialių daugiamečių pievų. Jame vaizduojamos pievos, jau keturis paskutiniuosius metus iš eilės deklaruotos kaip pievos. Tikimasi, kad tai padės pareiškėjams geriau įvertinti ir kontroliuoti pievų (iki 5 metų) virtimo daugiametėmis pievomis procesą.

 

Daugiau esminių pasikeitimų šioje tvarkoje nenumatyta, tačiau visa aprašomoji nuostatų dalis atskirta nuo pagrindinių deklaravimo taisyklių nuostatų ir perkelta į 9 deklaravimo taisyklių priedą.

 

Paramos paraiška

 

Visiems pareiškėjams teikiant paraišką bus privalu pareikšti sutikimą, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra, siekdama patikrinti dėl aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto kriterijų įgyvendinimo pareiškėjų pateiktus duomenis, turėtų teisę gauti būtiną informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos bei kitų institucijų apie pareiškėjo ūkinę veiklą.

 

Siekiant gauti susietąją paramą pagal dvi iš trijų naujųjų schemų (parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus; parama už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai), bus privalu užpildyti atitinkamas duomenų lenteles, pateikiant šioms paramos schemoms keliamus tinkamumo paramai gauti reikalavimus atitinkančius duomenis. Šių lentelių pildymo tvarka numatyta deklaravimo taisyklių 2 priede.

 

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius

 

Atsižvelgiant į 2016 metų deklaravimo patirtį, atnaujintas ir žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų klasifikatorius, t. y. pakeisti kai kurie žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų kodai bei papildyta naujais. Kad būtų aiškiau suprantama, kaip tarpusavyje suderinamos skirtingos paramos schemos ar šių schemų atskiri elementai, atnaujinta Paramos suderinamumo matrica.

 

Kiti deklaravimo taisyklių priedai

 

Atnaujinus „Ganyklų arba pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo" formą, siekiama suteikti pareiškėjams galimybę pildyti vieną pievų priežiūros darbams registruoti skirtą žurnalą. Anksčiau atskirus žurnalus reikėjo pildyti pareiškėjams, norintiems gauti tiesiogines išmokas už plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" ir „Su „Natura 2000" ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos". Nuo 2017 metų visų su pievų priežiūra susijusių įsipareigojimų įgyvendinimas pagal jau minėtas paramos priemones bus žymimas viename žurnale.

Į naująsias taisykles įtraukti ir du nauji priedai (7 ir 8), kurie yra būtini atnaujintai paraiškų registravimo tvarkai užtikrinti, atsisakant popierinių paraiškų registravimo lapų pildymo ir teikimo tvarkos.

ZUM.LT inf.


Kategorijos: Žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, bendruomenės
šparagai

Šparagų auginimas

Kaip auginti šparagus ( smidrus), dirvos paruošimas, auginimas, šparagų derliaus surinkimas ir apdorojimas 

dobilai

Žalioji trąša

Žaliosiomis trąšomis, arba sideratais, vadinami augalai, kurie specialiai auginami ir užkasami į dirvą, kad ją patręštų.  

Avių ganykla Heide regione

Geroji kaimiškų vietovių vystymo patirtis iš Vakarų Europos

Kaip vystyti žemės ūkio regioną pasinaudojant Vakarų Europos patirtimi 

Antrametis derlius kiek smulkesnis, aktyviai nenaudojant cheminių apsaugos priemonių uogos kiek pažeistos ligų

Kultūrinių žemuogių auginimas

Žemuogės yra labai perspektyvios prekiaujant sodinukais, šviežių uogų skynimui ir prekybai konservuotomis žemuogėmis. 

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Jaunas danieliaus patinas

Danielių auginimo verslas

Danielius auginti apsimokės mažo našumo žemese, kur kiti verslai bus nerentabilūs. 

braškyno priežiūra

Braškyno priežiūra nuėmus derlių

Piktžolių braškyne naikinimas, braškyno paruošimas žiemojimui, braškių tręšimas prieš žiemą, braškyno apsauga nuo kenkėjų ir ligų 

Universali daržovių plovimo mašina su išvertimu

Konservavimo verslas

Pelningos veiklos kaime yra daug, trūksta idėjų ir drąsos. 

žemė

Kas yra žemės ūkio valdos ekonominis dydis?

Pristatome atsakymą į vieną dažniausiai kylančių klausimų. 

Corbis nuotr.

Ridikėliai

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai  

9 patarimai pradedantiesiems daržininkams

Daržo priežiūra, vietos daržui parinkimas, tinkamų auginimui daržovių parinkimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 62
1 2
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Dubajus Jūsų laukia!

Perkant 1 toną Terra Sorb COMPLEX ir ARMUROX 100 l, UAB "...

Ieškomas agronomas-konsultantas

UAB "Kustodija", teikianti profesionalias konsultacijas ž...

Gatvių pavadinimų bei namo numerių lentelės

Gatvės pavadinimo lentelė, namo numerio lentelė

Nauja Išlaužo žuvies parduotuvė Kaune!

Prekyba žuvimi Kaune, karštai rūkyta žuvis, šaltai rūkyta...

Vandens pašildymo aparatas

Vandens pašildymas nuo šaldytuvo kompresoriaus

Mobili įranga lauko melžimiui

Karvių lauko melžimo įranga

Kelių tiesimas ir remontas

Smėlis kelių tiesimui, žvyras keliams

1 2