Pasiketusi miškų ūkio paskirties žemės pardavimo tvarka

2014-06-25 16:59   Peržiūros : 1000   Spausdinti


2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 41 straipsnio nuostatos, kuriose nustatyta eilės tvarka, pagal kurią parduodamas privačios nuosavybės teise valdomas miškų ūkio paskirties žemės sklypas. Įstatymo nuostatose taip pat nurodyta, kad žemės savininkas apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą visais atvejais turi pranešti pasirinktam notarui arba tiesiogiai Nacionalinės žemės tarnybos padaliniui pagal žemės buvimo vietą. 

Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 2014-05-19 patvirtino Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo aprašymą (Aprašymas). Šiame Aprašyme nurodyta tvarka ir sąlygos, pagal kurias Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai atlieka pažymos dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui išdavimo procedūrą. Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus (tiesiogiai atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) organizuoja Pažymos dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 41 straipsnio 1 dalį gali įsigyti parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą ta kaina, kuria jis parduodamas, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis, ir Pažymos dėl siūlomo parduoti miško sklypo, kai šio miško sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti, išdavimą parduodamo miško sklypo savininkui.

Pažyma dėl miško sklypo pardavimo pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims arba Pažyma dėl siūlomo parduoti miško sklypo, kai šio miško sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti, rengiama dėl kiekvieno parduodamo miško sklypo.

Aprašyme yra nurodyta, kokius duomenis ir dokumentus turi nurodyti ir pateikti žemės savininkas teikdamas pranešimą apie parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą. Taip pat yra nurodyta, kokias sąlygas turi atitikti asmuo, pageidaujantis pirmumo teise pirkti parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą, ir kokius dokumentus turi pateikti kartu su sutikimu pirkti parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą.

Kartu su Aprašymu taip pat patvirtinta pavyzdinė pranešimo apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą forma.

Teikiant pranešimą apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, privaloma nurodyti parduodamo žemės sklypo savininką ir jo kontaktinius duomenis, parduodamo žemės sklypo registro numerį ir adresą, plotą, kainą bei kitas pardavimo sąlygas. Jeigu žemės savininkas priima sprendimą parduoti kelis jam nuosavybės teise priklausančius miškų ūkio paskirties žemės sklypus, dėl kiekvieno parduodamo žemės sklypo teikiamas atskiras pranešimas apie sprendimą parduoti žemės sklypą.

Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo aprašymą ir pranešimo apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą galima rasti čia.

NZT inf.

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 41 straipsniu


Papildyti Įstatymą 41 straipsniu:


„41 straipsnis. Pirmumo teisė įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę


1. Pirmumo teisę įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę už tokią pat kainą ir kitomis tokiomis pat sąlygomis, išskyrus atvejus, kai ši žemė parduodama iš viešųjų varžytynių, pagal šią eilės tvarką turi:


1) žemės sklypo bendraturčiai -  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - Civilinis kodeksas) 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka;

2) asmuo, nuosavybės teise turintis miškų ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu miškų ūkio paskirties žemės sklypu.


2. Pirmumo teisę (išskyrus atvejus, kai pirmumo teise pasinaudoja žemės sklypo  bendraturčiai Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka) įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę, kuri yra valstybinių parkų konservacinio, ekologinės apsaugos ir rekreacinio prioriteto zonose, valstybiniuose draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose, kurioms suteiktas Natura 2000 statusas, arba kuri ribojasi su valstybinės reikšmės mišku, už tokią pat kainą ir kitomis tokiomis pat sąlygomis turi valstybė. Kaina, kurią valstybė gali mokėti už perkamus privačios žemės sklypus, negali viršyti šių žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos atliekant vertinimą masiniu būdu Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, arba rinkos vertės, apskaičiuotos taikant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, jeigu pastaroji vertė yra didesnė.


3. Žemės savininkas apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą praneša pasirinktam notarui arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) teritoriniam padaliniui pagal parduodamo žemės sklypo buvimo vietą. Pranešime apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą žemės savininkas privalo nurodyti pardavimo sąlygas. Jeigu miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininko pranešimas apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą pateikiamas notarui, šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo pranešimą perduoda Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal parduodamo žemės sklypo buvimo vietą. Kai parduodama bendrosios nuosavybės teise valdoma žemės sklypo dalis, pranešimas apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypo dalį Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pateikiamas tik tuo atveju, kai Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka pirmumo teise pirkti žemės sklypą nepasinaudoja to žemės sklypo bendraturtis.


4. Kai pirmumo teisę įsigyti parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą turi valstybė, sprendimą pirkti šį žemės sklypą ar atsisakyti jį pirkti valstybės vardu turi priimti Nacionalinės žemės tarnybos vadovas per 30 dienų nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos. Kitu atveju Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys apie parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą, pardavimo sąlygas ir sąlygas, kuriomis asmenys gali pasinaudoti pirmumo teise įsigyti parduodamą žemę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodyto žemės sklypo savininko pranešimo gavimo dienos raštu praneša asmenims, kurių nuosavybės teise turimi žemės sklypai ribojasi su parduodamu miškų ūkio paskirties žemės sklypu. Šie asmenys savo sutikimą pirkti miškų ūkio paskirties žemės sklypą ar atsisakymą jį pirkti turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.


5. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytą rašytinį sutikimą pirkti žemės sklypą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, galėjo pateikti sutikimą jį pirkti, pabaigos dienos išduoda pažymą, kad šis žemės sklypas parduodamas šio straipsnio nustatyta tvarka pirmumo teise turinčiam jį pirkti asmeniui. Kai pirkti parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą pirmumo teise pageidauja keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, šioje dalyje nurodytoje pažymoje išvardijami visi vienodą pirmumo teisę turintys asmenys ir žemės savininkas pats nusprendžia, kuriam asmeniui arba asmenims, kai parduodama keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, pasiūlytomis sąlygomis parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą.


6. Kai turintys pirmumo teisę asmenys atsisako pirkti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba nustatytu laiku nepateikia sutikimo pirkti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, galėjo pateikti sutikimą jį pirkti, pabaigos dienos išduoda pažymą, kad siūlomo parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypo nepageidavo pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti pagal šio straipsnio nuostatas, ir žemės savininkas šį žemės sklypą gali perleisti kitiems asmenims. Kai miškų ūkio paskirties žemės sklypas parduodamas kitiems asmenims už mažesnę kainą ir (ar) kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta pirminiame žemės savininko pranešime, šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka turi būti pateikiamas pakartotinis pranešimas.


7. Jeigu žemės sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas suinteresuotas asmuo per 3 mėnesius nuo sužinojimo apie miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimą dienos arba nuo momento, kai galėjo apie tai sužinoti, turi teisę per teismą reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos."

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas


1. Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.


2. Jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnyje nustatyta tvarka yra sudaryta preliminarioji sutartis dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo, šis žemės sklypas parduodamas iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta tvarka.

 

 


Kategorijos: Miškotvarka, planavimas, priežiūra
Svarbu
Medžių priežiūra

Medžių priežiūra

Medžio priežiūra, medžio priežiūros darbai, medžių sodinimas, medžių genėjimas, medžių pjovimas, šakų sutvarkymas, šakų susmulkinimas, kelmų naikinimas, medžių gydymas 

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

Medienos smulkintuvai

Medienos smulkintuvai

Didelio našumo šakų smulkintuvai, smulkintuvai rąstams, biokuro gamybos įranga 

Cheminis kelmų šalinimas

Kelmų naikinimas

Kaip pašalinti kelmus, kaip neleisti kelmams atželti, cheminiai, herbicidiniai ir mechaniniai kelmų šalinimo būdai, ką daryti, kad nupjauti medžiai ar krūmai nebeatželtų iš šaknų? 

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Medelių apsaugos nuo gyvūnų priemonės, repelentai, kvapai, mechaninės priemonės augalų ir medelių apsaugai nuo kiškių, stirnų, elnių 

Biokuras iš miško atliekų

Biokuras iš miško atliekų – brangiausias jo surinkimas

Kokiais atvejais miško kirtimo atliekų surinkimas, paruošimas ir gabenimas į katilines yra ekonomiškai naudingas?  

Temą atitinkančios įmonės

Panevėžio aps.


1 2
Statyba miško žemėje Statyba miško žemėje

Kokiais atvejais galima statyba miško paskirties žemės sklype

daugiau
Ar miškų ūkio paskirties žemėje galima iškasti tvenkinį? Ar miškų ūkio paskirties žemėje galima iškasti tvenkinį?

Atsako Ieva Krikštaponienė, Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
1 2 3
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Skaldytos malkos Ukmergėje
Skaldytos malkos Ukmergėje

Prekyba beržinėmis, pušinėmis malkomis, kuro briketais Uk...

Beržinės malkos Molėtuose
Skaldytos malkos Molėtuose

Prekyba kapotomis malkomis Molėtų rajone, beržo, juodalks...

Vandens siurbliai

Sukūriniai siurbliai, siurbliai hidrauliniu varikliu, did...

"HORO MECHANIKA" technika miško projektams

Sertifikuotos miško mašinos miškų ūkio modernizavimui

Smulkintuvai medienai

Medžio smulkintuvas

Žemės sklypų geodeziniai matavimai
Žemės sklypų geodeziniai matavimai

Žemės sklypo geodeziniai matavimai

Miško kadastriniai matavimai
Miško kadastriniai matavimai. Darbai atliekami visoje Lietuvoje

Kadastriniai matavimai. Miško ribų nustatymas.

Kompleksinis miško tvarkymas
Kompleksinis miško tvarkymas

Miško atkūrimas, miško kirtimas, miškotvarkos projektai

1 2 3
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau