Parama miško veisėjams mokama už medžių rūšis

2015-07-22 16:35   Peržiūros : 197   Spausdinti


Valstybė ir Europos Sąjunga (ES) skatina miškų veisimą ir teikia finansinę paramą tokius projektus įgyvendinantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiemet parama mokama už medžių rūšis, o ne kategorijas, kaip buvo iki šiol.

 

Ši veikla finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvyvingumo gerinimą" veiklos sritį „Miško veisimas".

 

Paramos paraiškas priima Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai iki š. m. rugpjūčio 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 8,991 mln. eurų ES ir valstybės biudžeto lėšų.

 

Remiamos veiklos sritys

 

Pagal KPP veiklos sritį remiamas miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), taip pat įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

 

Teikti paraiškas ES paramai gauti gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

 

Būtina parengti projektą

 

Miškas gali būti veisiamas ir miško ūkio paskirties žemėje, ir ne miško ūkio paskirties žemėje. Kai miškas veisiamas ne miško ūkio paskirties žemėje, pareiškėjas turi būti gavęs Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus leidimą jį įveisti. Prie leidimo turi būti pridėtas žemės sklypo planas su pažymėtu plotu, kuriame leidžiama veisti mišką.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad vientisas veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su mišku (t. y. tampa jau esančio miško dalimi) arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" arba Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" arba Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį „Miško veisimas".

 

Pareiškėjai privalo turėti parengtą projektą su priedais. Projektas turi atitikti Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus, būti patvirtintas miškų urėdijos, kurios veiklos teritorijoje yra žemės plotas, kuriame planuojama veisti mišką, miškų urėdo ar jo įgalioto valstybinio miškų pareigūno. Projekte būtina nurodyti, kad želdinius sudarytų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių ir ne daugiau kaip 60 proc. ąžuolų ir (arba) 40 proc. liepų.

 

Mišką reikia įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus

 

Parama pagal šią veiklos sritį neteikiama, jei projekte suprojektuotas želdinimo ir (arba) žėlimo plotas sudaro mažiau nei 70 procentų viso veisiamo ploto. Taip pat neremiamas trumpos rotacijos želdinių (kirtimų rotacijos trukmė - iki 8 metų), kalėdinių eglučių ir greitai augančių rūšių medžių, skirtų energijai gaminti, sodinimas.

 

Parama neteikiama ir tuo atveju, kai atkuriamas miškas arba miškas veisiamas plote, kuriame plynai iškirsti savaime mišku apaugantys arba apaugę plotai yra įrašyti į miškų valstybės kadastrą arba Valstybinės miškų tarnybos (VMT) duomenų bazę kaip miškas arba žemė, apauganti mišku. Parama neteikiama ir jeigu miškas veisiamas kaip kompensacija už kitomis naudmenomis verčiamą miško žemės plotą.

 

Pareiškėjai, kurių paraiškos patvirtintos, privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

 

Minimalus atrankos balų skaičius - 30

 

Pareiškėjų projektai bus vertinami pagal 8 atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Jeigu tiek balų nesurenkama, paraiška atmetama. Jeigu paramos paraiškose prašoma suma viršys skirtą sumą, vyks papildoma paraiškų atranka.

 

Skaičiuojant išmokas naudojami paramos paraiškoje, tiesioginių išmokų paraiškoje, projekte ir patikros vietoje metu nustatyti duomenys. Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka apskaičiuojama kiekvienam projektui atskirai pagal veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse pateiktus atskirų želdinių įkainius atsižvelgiant į veisiamų želdinių rūšinę sudėtį. Viena esminių naujovių - šiemet išmokos mokamos už medžių rūšis, o ne kategorijas, kaip buvo anksčiau.

 

Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo - už veisiamo miško plotą. Jeigu želiančio miško plote tikslinių medžių rūšių tankis nepakankamas ir (arba) jie auga netolygiai, padrikai ir plotą reikia papildomai želdinti, apskaičiuota miško įveisimo išmoka už tą medžių rūšį mažinama proporcingai pagal tos rūšies savaiminukų skaičių hektare, skaičiuojant nuo projekte numatyto bendro tos rūšies medžių skaičiaus hektare.

 

Atrankos balai

 

Miško veisimo projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvyvingumo gerinimą" veiklos srities „Miško veisimas" įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams:

 

  • Visi su paramos paraiška pateikti projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio), - 20 balų.
  • Daugiau nei 50 proc. veisiamo ploto priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, - 15 balų.
  • Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, - 15 balų.
  • Visuose su paramos paraiška pateiktuose projektuose beržai, pušys, eglės, juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc. - 15 balų.
  • Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., - 10 balų.
  • Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra: fizinis asmuo - 15 balų; juridinis asmuo -10 balų.
  • Veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004-2006metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" arba Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", arba Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį „Miško veisimas", - 5 balai;
  • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys - 5 balai.

 

Su priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvyvingumo gerinimą" veiklos srities „Miško veisimas" įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti čia.

 


Kategorijos: Miškotvarka, planavimas, priežiūra
Svarbu
Medžių priežiūra

Medžių priežiūra

Medžio priežiūra, medžio priežiūros darbai, medžių sodinimas, medžių genėjimas, medžių pjovimas, šakų sutvarkymas, šakų susmulkinimas, kelmų naikinimas, medžių gydymas 

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

Medienos smulkintuvai

Medienos smulkintuvai

Didelio našumo šakų smulkintuvai, smulkintuvai rąstams, biokuro gamybos įranga 

Cheminis kelmų šalinimas

Kelmų naikinimas

Kaip pašalinti kelmus, kaip neleisti kelmams atželti, cheminiai, herbicidiniai ir mechaniniai kelmų šalinimo būdai, ką daryti, kad nupjauti medžiai ar krūmai nebeatželtų iš šaknų? 

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Medelių apsaugos nuo gyvūnų priemonės, repelentai, kvapai, mechaninės priemonės augalų ir medelių apsaugai nuo kiškių, stirnų, elnių 

Biokuras iš miško atliekų

Biokuras iš miško atliekų – brangiausias jo surinkimas

Kokiais atvejais miško kirtimo atliekų surinkimas, paruošimas ir gabenimas į katilines yra ekonomiškai naudingas?  

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 7
Pramoninės staklės metalo, medžio, plastiko apdirbimui, apdorojimui, šlifavimo staklės, malkų skaldytuvai. Medienos smulkintuvai. Miškovežiai, technika ir reikmenys.
Pakruojo g. 22, Šiauliai
Mobilus: +370-615-40270, El. paštas: steffen_jaeger1970@yahoo.de
1 2 3 4 5 ... 7
Statyba miško žemėje Statyba miško žemėje

Kokiais atvejais galima statyba miško paskirties žemės sklype

daugiau
Ar miškų ūkio paskirties žemėje galima iškasti tvenkinį? Ar miškų ūkio paskirties žemėje galima iškasti tvenkinį?

Atsako Ieva Krikštaponienė, Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
1 2 3
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Skaldytos malkos Ukmergėje
Skaldytos malkos Ukmergėje

Prekyba beržinėmis, pušinėmis malkomis, kuro briketais Uk...

Beržinės malkos Molėtuose
Skaldytos malkos Molėtuose

Prekyba kapotomis malkomis Molėtų rajone, beržo, juodalks...

Vandens siurbliai

Sukūriniai siurbliai, siurbliai hidrauliniu varikliu, did...

"HORO MECHANIKA" technika miško projektams

Sertifikuotos miško mašinos miškų ūkio modernizavimui

Smulkintuvai medienai

Medžio smulkintuvas

Žemės sklypų geodeziniai matavimai
Žemės sklypų geodeziniai matavimai

Žemės sklypo geodeziniai matavimai

Miško kadastriniai matavimai
Miško kadastriniai matavimai. Darbai atliekami visoje Lietuvoje

Kadastriniai matavimai. Miško ribų nustatymas.

Kompleksinis miško tvarkymas
Kompleksinis miško tvarkymas

Miško atkūrimas, miško kirtimas, miškotvarkos projektai

1 2 3
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau